Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 211/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 01/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 211/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 106/2007/QĐ-BTC NGÀY 20/12/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2007/QĐ-BTC NGÀY 30/07/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Đính chính sai sót tại Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải và ô tô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô như sau:

Mã số

Thuế suất %

Đã in

Sửa lại

8409.91.11.00 đến 8409.91.39.00

20

15

8409.91.71.00 đến 8409.91.79.00

20

15

8409.99.11.00 đến 8409.99.39.00

20

15

8409.99.61.00 đến 8409.99.69.00

20

15

 

2. Đính chính áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu kể từ Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/07/2007 có hiệu lực thi hành ngày 1/09/2007 đến ngày 31/12/2007.

Điều 2.

1. Đính chính sai sót tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

Mã số

Thuế suất %

Đã in

Sửa lại

2710.19.13.00

0

15

2710.19.14.00

0

15

Bổ sung dòng thuế 8503.00.19.00

 

5

 

2. Đính chính áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu kể từ ngày 01/01/2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 211/QD-BTC

Hanoi, February 01, 2008

 

DECISION

CORRECTING THE FINANCE MINISTER’S DECISION No. 106/2007/QD-BTC OF DECEMBER 20, 2007, AND DECISION No. 65/2007/QD-BTC OF JULY 30, 2007

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the November 12, 1996 Law on Promulgation of Legal Documents; and the December 16, 2002 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Promulgation of Legal Documents;
Pursuant to the Decree No. 104/2004/ND-CP of Government dated March 23, 2004, on “CONG BAO” of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to the Decree No. 77/2003/ND-CP of Government dated July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
At the proposal of the director of the Duty Poliby Department;

DECIDES:

Articles 1.

1. To correct the errors in the Decision No. 65/2007/QD-BTC of Minister of Finance dated July 30, 2007, amending and supplementing the preferential import duty rates for used trucks and special-use automobiles of a gross vehicle weight of 20 tons or more and a number of automotive components and spare parts, as follows:

Sub-heading

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Printed

Corrected

From 8409.91.11.00 to 8409.91.39.00

20

15

From 8409.91.71.00 to 8409.91.79.00

20

15

From 8409.99.11.00 to 8409.99.39.00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15

From 8409.99.61.00 to 8409.99.69.00

20

15

2. This correction applies to all declaration forms of imported goods from the effective date of the Decision No. 65/2007/QD-BTC of July 30, 2007, to December 31, 2007.

Article 2.

1. To correct the errors in the Finance Minister’s Decision No. 106/2007/QD-BTC of December 20, 2007, promulgating the Export Duty Schedule and the Preferential Import Duty Schedule, as follows:

Sub-heading

Duty rate (%)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Corrected

2710.19.13.00

0

15

2710.19.14.00

0

15

To add sub-heading No. 8503.00.19.00

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. This correction applies to all declaration forms of imported goods from January 1, 2008.

Article 3.-

This Decision takes effect on the date of its signing.

The Director of the Duty Policy Department, the Director of the Ministry of Finance’s Office, the Heads of units under the Ministry of Finance and concerned units shall implement this Decision.

 

 

FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 211/QĐ-BTC ngày 01/02/2008 đính chính Quyết định 106/2007/QĐ-BTC về Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quyết định 65/2007/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải và ô tô chuyên dùng...do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.832

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!