Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 204/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2013 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 204/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 23/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tập huấn pháp luật về Hải quan năm 2013

Theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, năm 2013 các cơ quan Hải quan phải thực hiện việc phổ biến và giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và các đối tượng thực hiện khai hải quan.

Các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải đáp ứng yêu cầu về thời gian như sau:

- Nội dung các văn bản theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của Bộ Tài chính phải triển khai thực hiện trước ngày văn bản có hiệu lực thi hành ít nhất 15 ngày.

- Các văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2012 và 2013 phải được phổ biến trong vòng 30 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành.

- Việc phổ biến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan phải được thực hiện trong vòng 10 ngày trước khi văn bản ban hành thủ tục có hiệu lực.

Các nội dung trên được quy định tại Quyết định 204/QĐ-TCHQ của Tổng cục hải quan, có hiệu lực từ ngày 23/01/2013.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 204/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BÔ CÔNG CHỨC HẢI QUAN; TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2013

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 14 ngày 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-BTC ngày 11/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 02 Phụ lục về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính (thay b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, PC (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HẢI QUAN; TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, NGƯỜI NỘP THUẾ NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 204/QĐ-TCHQ ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

A. MỤC ĐÍCH

- Giúp cán bộ, công chức Hải quan nắm bắt, hiểu đầy đủ, chính xác, thống nhất và kịp thời các quy định của pháp luật về hải quan, các quy chế, quy trình về nghiệp vụ hải quan;

- Giúp người khai hải quan, người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có liên quan nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật hải quan, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn liền với các sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, ngành Hải quan; tạo điều kiện cho việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật không chỉ ở cán bộ, công chức ngành Hải quan mà còn cho người khai hải quan, người nộp thuế (NKHQ, NNT);

- Thống nhất công tác chỉ đạo, phối hợp trong và ngoài Ngành về việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế.

B. YÊU CẦU

- Bảo đảm các quy định của pháp luật về hải quan, các quy chế, quy trình, các quy định của pháp luật có liên quan đều được phổ biến, tuyên truyền, cung cấp đầy đủ nội dung với hình thức phù hợp cho các đối tượng thực hiện;

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật (PB, GDPL) cho cán bộ, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin (TT, HT, CCTT) cho NKHQ, NNT phải theo đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi tối đa cho NKHQ, NNT đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan;

- Việc PB, GDPL cho cán bộ, công chức Hải quan; TT, HT, CCTT cho NKHQ, NNT phải tiến hành thường xuyên, kịp thời, chính xác theo các hình thức, nội dung quy định tại Quy chế TT, HT, CCTT cho NKHQ, NNT ban hành kèm theo Quyết định 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

- Căn cứ phạm vi, thẩm quyền được phân công và điều kiện quản lý, từng đơn vị xem xét, tổ chức các hoạt động đỉnh cao về PB, GDPL và TT, HT, CCTT gắn với các sự kiện, các ngày kỷ niệm như ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); ngày pháp luật tài chính (28/8); ngày pháp luật hải quan (10/09).

C. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

I. Nội dung tuyên truyền

1. Đối với cán bộ, công chức Hải quan

a. Tuyên truyền, phổ biến nội dung văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch PB, GDPL năm 2013 của Bộ Tài chính (gửi kèm Quyết định số 87/QĐ-BTC ngày 11/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013);

b. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2012 và năm 2013 điều chỉnh trực tiếp các hoạt động quản lý nhà nước về hải quan và các quyết định ban hành quy trình, quy chế của Tổng cục Hải quan;

c. Các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, Ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hải quan;

d. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

2. Đối với người khai hải quan, người nộp thuế

Phạm vi tuyên truyền pháp luật như nêu tại khoản 1 trên đây, trừ nội dung quy định trong các quy trình, quy chế của Tổng cục Hải quan.

II. Hình thức

1. Đối với cán bộ, công chức Hải quan

a. Tại cơ quan Tổng cục Hải quan

- Đối với các văn bản được phổ biến đến cán bộ, công chức Hải quan do Bộ Tài chính chủ trì, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục chịu trách nhiệm phân công cán bộ, công chức tham dự theo số lượng Bộ yêu cầu; đồng thời có trách nhiệm và phổ biến lại nội dung cho cán bộ, công chức khác trong đơn vị;

- Đối với các văn bản đã có tài liệu biên soạn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục chủ động phổ biến đến đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị;

- Cơ quan Tổng cục Hải quan chủ động mời báo cáo viên giới thiệu những nội dung liên quan đến công tác hải quan.

b. Tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan của tỉnh, thành phố để phổ biến đến cán bộ, công chức trong đơn vị, cụ thể như sau:

- Đối với các văn bản thuộc mục I.1.b và I.1.d:

+ Tổng cục sẽ chủ trì tập huấn đối với cán bộ, công chức các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục và cán bộ lãnh đạo Hải quan các tỉnh, thành phố;

+ Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động tập huấn trong nội bộ đơn vị.

- Đối với các văn bản thuộc mục I.1.c:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chủ động mời báo cáo viên giới thiệu những nội dung liên quan đến công tác hải quan.

2. Đối với người khai hải quan, người nộp thuế

a. Tại cơ quan Tổng cục Hải quan thực hiện phối hợp với Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI):

- Tuyên truyền thông qua hội nghị phổ biến pháp luật;

- Tuyên truyền thông qua hội nghị đối thoại với doanh nghiệp toàn quốc;

- Tuyên truyền thông qua giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan;

- Tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng (Báo nói, Báo hình, Báo viết).

b. Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Đối thoại với doanh nghiệp theo định kỳ;

- Các hình thức tuyên truyền khác theo quy định tại Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổng cục Hải quan.

III. Tiến độ thực hiện

1. Đối với văn bản thuộc mục I.1.a:

Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch PB, GDPL năm 2013 của Bộ Tài chính, triển khai thực hiện ít nhất trước 15 ngày kể từ ngày văn bản có hiệu lực thi hành.

2. Đối với văn bản thuộc mục I.1.b:

Thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày văn bản được ký ban hành (trừ trường hợp đột xuất).

3. Đối với văn bản thuộc mục I.1.c:

Thực hiện triển khai thực hiện theo kế hoạch riêng.

4. Đối với văn bản thuộc mục I.1.d:

Tổ chức công bố, công khai trong thời hạn 10 ngày trước khi văn bản quy định về thủ tục hành chính tương ứng có hiệu lực thi hành.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục

1. Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm:

- Là đầu mối trực tiếp chịu sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục, thông báo đến các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục triển khai thực hiện đối với các văn bản thuộc mục I.1.a;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục lập kế hoạch tập huấn trong toàn Ngành đối với văn bản thuộc mục I.1.b và I.1.d;

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục, Trường Hải quan Việt Nam để đề xuất cụ thể thời gian, địa điểm, công tác hậu cần, báo cáo viên thực hiện giới thiệu văn bản pháp luật đối với văn bản thuộc mục I.1.c;

- Tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trình Bộ Tài chính kế hoạch nội dung phối hợp với các Bộ, Ngành và VCCI về việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác hải quan;

- Tham mưu, giúp Tổng cục trưởng thống nhất chỉ đạo điều hành công tác PB, GDPL, tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho NKHQ, NNT trong toàn Ngành;

- Triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; đánh giá, tổng kết, kiến nghị các biện pháp để bảo đảm triển khai, thực thi kế hoạch đạt được mục tiêu, yêu cầu, đúng nội dung, hình thức, hiệu quả cao; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

- Đầu mối phối hợp với đơn vị có trách nhiệm của Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính, VCCI lập và đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch TT, HT, CCTT pháp luật hải quan cho NKHQ, NNT sau khi Tổng cục phê duyệt;

2. Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục:

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật theo phân công;

- Phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc lập kế hoạch triển khai cụ thể từng đợt tuyên truyền;

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ này của đơn vị trong báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi Tổng cục.

II. Cục Hải quan tỉnh, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này và kế hoạch công tác của Ngành xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị để triển khai thực hiện từ cấp Cục đến Chi cục đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế từng đơn vị. Hình thức, nội dung, thời gian thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1915/QĐ-BTC ngày 17/10/2007 của Tổng cục Hải quan và bám sát kế hoạch trọng tâm của Tổng cục;

- Đối với các văn bản pháp luật không có trong Kế hoạch chi tiết, Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm chủ động tổ chức tuyên truyền theo quy định hiện hành;

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi Tổng cục;

- Đối với báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp (thông qua tổ chức các hội nghị đối thoại) đề nghị các đơn vị thống kê số lượng hội nghị đuợc tổ chức, thời gian, đối tượng tham dự, v.v...

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc về nội dung Kế hoạch, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Tổng cục (qua Vụ Pháp chế) để hướng dẫn thống nhất thực hiện./.

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN PB, GDPL CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HẢI QUAN; TT, HT, CCTT CHO NKHQ, NNT CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định 204/QĐ-TCHQ ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

A. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CÁC VBQPPL VÀ CÁC VĂN BẢN KHÁC VỀ HẢI QUAN

STT

NỘI DUNG

ĐỐI TƯỢNG

HÌNH THỨC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I

Thực hiện theo Kế hoạch PBGDPL năm 2013 của Bộ Tài chính (định kỳ hoặc đột xuất)

 

 

 

Áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục phù hợp trên cơ sở nội dung, phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản.

Vụ Pháp chế

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP;

- Cơ quan, đơn vị hữu quan.

Theo yêu cầu cụ thể đối với từng văn bản tại Kế hoạch của Bộ Tài chính

 

II

Các văn bản QPPL do Tổng cục Hải quan tham mưu, trình Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành năm 2013

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Hội nghị;

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Tờ rơi, tờ gấp.

Vụ Pháp chế

- Cục Thuế XNK;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý II, III/2013

 

2

Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Hội nghị;

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Tờ rơi, tờ gấp.

Vụ Pháp chế

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý II/2013

 

3

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về hải quan

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Tờ rơi, tờ gấp;

- Hội nghị đối thoại.

Vụ Pháp chế

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý III/2013

 

4

Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Hội nghị;

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Tờ rơi, tờ gấp.

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý I, II/2013

 

5

Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Hội nghị;

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Tờ rơi.

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý I, II/2013

 

6

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị đối thoại.

Cục Giám sát quản lý

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý III/2013

 

7

Thông tư thay thế Thông tư 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị đối thoại.

Cục Kiểm tra sau thông quan

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý III/2013

 

8

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính-Giao thông vận tải-Công Thương hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị đối thoại.

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý II và Quý III/2013

 

9

Thông tư thay thế Thông tư số 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành các Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị đối thoại.

Vụ Pháp chế

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý IV/2013

 

10

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị đối thoại.

Cục Giám sát quản lý

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý II/2013

 

11

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy đối với xe ôtô, xe gắn máy 2,3 bánh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

- Phổ biến cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

Cục Giám sát quản lý

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý II, III/2013

 

12

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

Cổng thông tin điện tử hải quan;

Cục Giám sát quản lý

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định.

 

13

Thông tư thay thế TTLT 37/TTLT/BKHCNMT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

Cổng thông tin điện tử hải quan;

Cục Giám sát quản lý

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quý I hoặc Quý III/2013.

 

14

Thông tư thay thế Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 và Thông tư số 126/2011/TT-BTC ngày 07/9/2011 quy định thủ tục hải quan đối với XK, NK, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

Cổng thông tin điện tử hải quan

Cục Giám sát quản lý

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quý I/2013

 

15

Thông tư hướng dẫn thu thập, xử lý thông tin và áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan (thay thế Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC)

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

Cổng thông tin điện tử hải quan

Ban Quản lý rủi ro

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quý II/2013

 

16

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Giao thông vận tải - Công thương hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ- TTg về thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị đối thoại.

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Vụ, Cục, đơn vị liên quan cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quý II, III/2013

 

III

Các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan ban hành năm 2013

1

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế xét giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trong ngành Tài chính (thay thế cho Quyết định số 43/QĐ-BTC).

CBCC Hải quan

Hội nghị tập huấn

Thanh tra Tổng cục

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Triển khai thực hiện sau khi được ký ban hành

 

2

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan.

CBCC Hải quan

Hội nghị tập huấn

Thanh tra Tổng cục

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Triển khai thực hiện sau khi được ký ban hành

 

3

Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

CBCC Hải quan

Hội nghị tập huấn

Ban Cải cách hiện đại hóa

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Triển khai thực hiện sau khi được ký ban hành

 

4

Quyết định thay thế Quyết định số 2238/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2009 về ban hành bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

CBCC Hải quan

Hội nghị tập huấn

Vụ Pháp chế

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Triển khai thực hiện sau khi được ký ban hành

 

5

Quyết định ban hành quy trình hướng dẫn phương pháp xây dựng và sử dụng chỉ số đánh giá hoạt động hải quan

CBCC Hải quan

Hội nghị tập huấn

Ban Cải cách hiện đại hóa

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Triển khai thực hiện sau khi được ký ban hành

 

B. PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HẢI QUAN THEO CHUYÊN ĐỀ

STT

NỘI DUNG

ĐỐI TƯỢNG

HÌNH THỨC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I

Các chuyên đề chuyên sâu, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Hải quan

1

Các chuyên đề nghiệp vụ, như:

- Giá, C/O, Kiểm tra sau thông quan, Kiểm soát hải quan.

- Tố tụng hành chính tại Toà,...

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục.

Tập huấn, đào tạo ngắn ngày

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Căn cứ yêu cầu hoạt động thực tiễn của Ngành để chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình

 

II

Tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế

1

Tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin về chính sách pháp luật hải quan

 

Chính sách mới về Hải quan

- Các tổ chức và doanh nghiệp;

- CBCC Hải quan.

Đối thoại Hải quan- Doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Quý II/2013

 

2.

Tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp

2.1

Tại Tổng cục

2.1.1

Đối thoại với doanh nghiệp Toàn quốc

Cộng đồng Doanh nghiệp.

Đối thoại Hải quan- Doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế

- Tổng cục Thuế;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý III/2013

 

2.1.2

Đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc

Doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đối thoại Hải quan- Doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế

- Tổng cục Thuế;

- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý II/2013

 

2.1.3

Đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản

Doanh nghiệp Nhật Bản.

Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế

- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý II, hoặc Quý III/2013

 

2.1.4

Đối thoại với doanh nghiệp Italia

Doanh nghiệp Italia.

Đối thoại Hải quan -  Doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế

- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý I/2013

 

2.1.5

Đối thoại với doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham)

Doanh nghiệp Châu Âu.

Đối thoại Hải quan -  Doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế

- Tổng cục Thuế;

- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý II hoặc Quý III/2013

 

2.2

Tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổ chức các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo Kế hoạch của từng đơn vị

Các doanh nghiệp trên địa bàn

Hội nghị đối thoại

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan

- Quý hoặc 6 tháng tổ chức đối thoại một lần;

- Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị.

Triển khai thực hiện theo Quyết định số 3597/QĐ-BTC ngày 4/11/2004 và Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007

C. BIÊN SOẠN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM, ẤN PHẨM VỀ LĨNH VỰC HẢI QUAN

STT

NỘI DUNG

HÌNH THỨC

ĐỐI TƯỢNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1.

Hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan đang có hiệu lực pháp lý

Xuất bản sách

- Cán bộ, công chức Hải quan

- Đối tượng thực hiện thủ tục hải quan

Vụ Pháp chế

- Văn phòng Tổng cục;

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Nhà XB có liên quan.

Năm 2013

Cung cấp cho từng đơn vị Hải quan

2.

Xuất bản ấn phẩm, tờ rơi có các quy định pháp luật hải quan, thủ tục hải quan

Xuất bản tờ rơi, tờ gấp

- Người khai hải quan, người nộp thuế;

- Khách du lịch XNC tại cửa khẩu

Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục.

- Văn phòng Tổng cục;

- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tỉnh, TP;

- Nhà xuất bản liên quan.

Năm 2013

Cung cấp, phát miễn phí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 204/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2013 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.805

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57