Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1671/QĐ-TCHQ năm 2005 về Quy chế phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1671/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 20/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1671/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG NGÀNH HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

- Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001;
- Căn cứ Nghị định 101/2001/NĐ-CP , ngày 31/12/2001 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan”;
- Căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP , ngày 22/1/2003 của Chính phủ “Quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” và Thông tư 85/TT-BTC, ngày 29/8/2003 “Hướng dẫn việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu”;
- Căn cứ Nghị định 96/2002/NĐ-CP , ngày 19/11/2002 của Chính phủ “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan”;
- Căn cứ Quyết định 32/2003/QĐ/BTC, ngày 17/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Tổng cục Hải quan”;
- Xét đề nghị của giám đốc các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế về phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định 710/2003/QĐ-TCHQ, ngày 3/6/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan “Ban hành Quy chế về phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan”.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng các Cục hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

QUY CHẾ

VỀ PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG NGÀNH HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1671/QĐ-TCHQ ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quy chế này (sau đây viết tắt là PTPL) là việc cơ quan hải quan kiểm tra thực tế mẫu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại các đơn vị PTPL hàng hoá bằng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật để xác định đặc tính, tên hàng và mã số của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây viết tắt là XK, NK) theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu và theo Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá của Tổ chức Hải quan thế giới (sau đây gọi tắt là Hệ thống HS).

Điều 2. Mục đích phân tích, phân loại

1. Xác định đúng đặc tính, tên hàng và mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu và theo Hệ thống HS đối với mẫu hàng hoá XK, NK yêu cầu PTPL, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.

2. Phục vụ việc xây dựng Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu.

Điều 3. Nguyên tắc phân tích, phân loại

1. Việc PTPL phải được thực hiện khách quan, khoa học, chính xác, tuân thủ các quy định của quy chế này.

2. Việc PTPL hàng hoá XKNK căn cứ vào mẫu hàng hoá, hồ sơ yêu cầu PTPL, Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu, các quy định liên quan đến phân loại hàng hoá XK, NK do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và Hệ thống HS. Trong trường hợp những điều khoản của Công ước HS mà Việt Nam đã ký kết tham gia có quy định khác với việc phân loại hàng hoá trong Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu Việt Nam thì thực hiện theo những điều khoản của Công ước HS mà Việt Nam đã ký kết tham gia.

Điều 4. Đối tượng phân tích, phân loại

1. Đối tượng PTPL là mẫu hàng hoá XK, NK chưa xác định được hoặc có nghi ngờ về đặc tính, tên hàng và mã số hàng hoá (sau đây gọi tắt là mẫu PTPL).

2. Đối với một số mặt hàng các đơn vị PTPL chưa đủ điều kiện PTPL (có thông báo riêng theo từng giai đoạn) thì các đơn vị hải quan trưng cầu giám định theo quy định hiện hành.

3. Trường hợp mẫu đã gửi đến các đơn vị PTPL thì các đơn vị hải quan không trưng cầu giám định tại các cơ quan, tổ chức giám định khác và mẫu đã gửi tới các cơ quan, tổ chức giám định thì không gửi tới các đơn vị PTPL.

Điều 5. Đơn vị yêu cầu phân tích, phân loại

Đơn vị yêu cầu PTPL hàng hoá XK, NK là các đơn vị trong ngành Hải quan.

Điều 6. Đơn vị phân tích, phân loại

Đơn vị PTPL hàng hoá XK, NK là các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá XK, NK (sau đây gọi tắt là Trung tâm PTPL) trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Điều 7. Kết quả phân tích, phân loại

1. Kết quả PTPL chỉ có giá trị đối với mẫu hàng hoá được yêu cầu PTPL và là cơ sở để cơ quan hải quan tiến hành thủ tục hải quan đối với hàng hoá XK, NK và xử lý các vấn đề khác có liên quan đến quản lý nhà nước về hải quan.

2. Trường hợp đơn vị yêu cầu PTPL vẫn quyết định thông quan hàng hoá mà không áp dụng kết quả PTPL đối với mẫu hàng này thì sau khi thông quan phải báo cáo cho Trung tâm PTPL để xử lý kết quả PTPL.

3. Trường hợp đơn vị yêu cầu PTPL phát hiện kết quả PTPL của Trung tâm PTPL thiếu chính xác, không phù hợp với thực tế hàng hoá XK, NK thì báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan.

4. Trường hợp đơn vị yêu cầu PTPL sử dụng kết quả PTPL để thông quan hàng hoá nhưng doanh nghiệp không đồng ý với kết quả PTPL thì đơn vị cho phép doanh nghiệp làm thủ tục tái giám định theo quy định. Nếu kết quả tái giám định khác với kết quả PTPL thì giải quyết khiếu nại theo quy định tại điều 21 dưới đây.

5. Kết quả PTPL có giá trị ràng buộc trách nhiệm đối với Trung tâm PTPL về những kết luận trong thông báo kết quả PTPL của mình.

Chương II.

MẪU VÀ HỒ SƠ YÊU CẦU PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI

Điều 8. Yêu cầu đối với mẫu và việc lấy mẫu phân tích, phân loại

1. Yêu cầu đối với mẫu PTPL:

a. Mẫu phải đảm bảo tính khách quan, đại diện.

b. Lượng mẫu phải đủ cho việc PTPL và lưu mẫu tại Trung tâm PTPL; mẫu phải được đóng gói trong bao bì phù hợp với tính chất của mẫu và theo đúng quy định của Tổng cục Hải quan, được dán nhãn, niêm phong để giữ nguyên được các đặc tính của mẫu trong quá trình chuyển giao.

c. Mẫu phải kèm theo hồ sơ yêu cầu PTPL được quy định tại điều 9 và lưu theo quy định tại điều 11 của quy chế này.

2. Yêu cầu đối với việc lấy mẫu PTPL:

a. Việc lấy mẫu để yêu cầu PTPL thực hiện theo quy định của phụ lục kèm theo. Đối với một mặt hàng cần yêu cầu PTPL, đơn vị yêu cầu PTPL lấy 2 mẫu như nhau và chuyển giao cả 2 mẫu đến Trung tâm PTPL.

b. Công chức hải quan khi lấy mẫu yêu cầu PTPL phải có sự chứng kiến của người khai hải quan, phải lập biên bản, niêm phong và có chữ ký xác nhận của công chức hải quan và của người khai hải quan.

Điều 9. Hồ sơ yêu cầu phân tích, phân loại

1. Hồ sơ yêu cầu PTPL gồm:

a. Phiếu yêu cầu PTPL hàng hoá kiêm biên bản lấy mẫu (mẫu số 1).

b. Tờ khai hải quan (bản sao).

c. Hợp đồng thương mại (phần liên quan trực tiếp tới yêu cầu PTPL, bản sao).

d. Tài liệu kỹ thuật có liên quan (bản chính).

3. Chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O), chứng thư giám định, thông báo kết quả PTPL lần trước (nếu có, bản sao).

2. Phiếu yêu cầu PTPL hàng hoá kiêm biên bản lấy mẫu làm thành 2 bản, trong đó 1 bản lưu, 1 bản gửi cho Trung tâm PTPL. Các bản sao chứng từ phải có dấu xác nhận của đơn vị yêu cầu PTPL. Một số trường hợp đặc biệt như hàng hoá mua bán tại biên giới yêu cầu PTPL nhưng không có hợp đồng thương mại, hàng phi mậu dịch và hàng đã qua sử dụng yêu cầu PTPL nhưng không có tài liệu kỹ thuật thì phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị yêu cầu PTPL trên Phiếu yêu cầu PTPL kiêm biên bản lấy mẫu.

Điều 10. Việc giao, nhận mẫu và hồ sơ yêu cầu phân tích, phân loại

1. Đơn vị yêu cầu PTPL trực tiếp chuyển hoặc niêm phong hải quan hồ sơ và mẫu yêu cầu PTPL để gửi qua đường bưu điện hoặc để uỷ quyền bằng văn bản cho chủ hàng chuyển tới Trung tâm PTPL.

2. Trung tâm PTPL khi nhận được mẫu và hồ sơ yêu cầu PTPL phải lập Phiếu tiếp nhận yêu cầu PTPL (mẫu số 2) thành 2 bản, trong đó 1 bản lưu tại trung tâm, 1 bản gửi trả đơn vị yêu cầu PTPL. Đối với mẫu gửi qua đường bưu điện, đơn vị yêu cầu PTPL phải fax thông báo cho Trung tâm PTPL biết để tiếp nhận; đồng thời, trong vòng 3 ngày hành chính kể từ ngày tiếp nhận được mẫu và hồ sơ, Trung tâm PTPL phải fax phiếu tiếp nhận cho đơn vị yêu cầu PTPL để theo dõi.

3. Trường hợp mẫu và hồ sơ yêu cầu PTPL không đáp ứng các yêu cầu quy định tại điều 8, 9 của quy chế này thì Trung tâm PTPL phải thông báo bằng văn bản và trả lại ngay đối với những mẫu và hồ sơ chuyển giao trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản chậm nhất là trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được mẫu và hồ sơ gửi gián tiếp theo đường bưu điện để đơn vị yêu cầu PTPL xử lý lại việc gửi mẫu và hồ sơ.

Điều 11. Sử dụng mẫu, lưu mẫu và huỷ mẫu phân tích, phân loại.

1. Sử dụng mẫu: Đối với 02 mẫu như nhau của cùng một mặt hàng do đơn vị yêu cầu PTPL gửi tới, Trung tâm PTPL tiến hành PTPL 1 mẫu và lưu 1 mẫu.

2. Lưu mẫu:

Mẫu lưu phải bảo đảm đủ số lượng, đủ hồ sơ kèm theo và bảo đảm tính đại diện của mẫu khi cần tái PTPL. Mẫu chỉ lưu tại các Trung tâm PTPL.

Thời hạn lưu mẫu đối với mẫu không có khiếu nại về nội dung PTPL của hàng hoá được các đơn vị hải quan quyết định thông quan trên cơ sở thông báo kết quả PTPL đối với mẫu hàng hoá đó là 90 ngày kể từ ngày hàng hoá được quyết định thông quan.

Trường hợp mẫu có khiếu nại theo quy định tại điều 21 quy chế này về nội dung PTPL của hàng hoá được quyết định thông quan trên cơ sở thông báo kết quả PTPL thì Trung tâm PTPL phải lưu mẫu cho tới khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, với điều kiện mẫu không bị biến chất, không gây nguy hiểm cho việc lưu mẫu.

3. Huỷ mẫu lưu: Các mẫu lưu đã hết hạn lưu giữ quy định tại khoản 2 điều này, mẫu đã bị biến chất, mẫu dễ gây nguy hiểm, mẫu không có khả năng lưu giữ, thì phải làm thủ tục huỷ mẫu. Việc huỷ mẫu phải có quyết định của giám đốc Trung tâm PTPL, tiến hành dưới sự kiểm tra giám sát của Hội đồng tiêu huỷ mẫu và phải lập biên bản. Thành phần của hội đồng này do giám đốc Trung tâm PTPL quyết định. Quyết định và biên bản tiêu huỷ mẫu được lưu theo quy định về lưu giữ hồ sơ trong ngành Hải quan.

4. Trả lại mẫu: Đối với mẫu yêu cầu PTPL có trị giá lớn và doanh nghiệp có nhu cầu xin nhận lại thì đơn vị đã gửi mẫu có công văn và trực tiếp (hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho doanh nghiệp) nhận lại mẫu tại Trung tâm PTPL; giám đốc Trung tâm PTPL quyết định việc trả lại mẫu lưu với điều kiện doanh nghiệp cam đoan không có khiếu nại về kết quả PTPL; khi trả lại mẫu phải lập biên bản trả lại mẫu, chụp và lưu ảnh mẫu.

Chương III.

TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI

Điều 12. Điều kiện tiến hành phân tích, phân loại

Việc PTPL chỉ được tiến hành khi mẫu và hồ sơ yêu cầu PTPL đáp ứng đủ yêu cầu quy định tại điều 8, điều 9 của quy chế này.

Điều 13. Tiến hành phân tích, phân loại

1. Trình tự tiến hành phân tích, phân loại:

a. Nhận mẫu và hồ sơ yêu cầu PTPL.

b. Nghiên cứu hồ sơ, tập hợp thông tin về mẫu yêu cầu PTPL.

c. Tiến hành các thí nghiệm cần thiết và xác định tên hàng, mã số hàng hoá.

d. Lập hồ sơ PTPL theo đúng quy định tại điều 15 của quy chế này.

e. Thông báo kết quả PTPL theo đúng quy định tại điều 14 của quy chế này.

f. Lưu mẫu và hồ sơ PTPL.

2. Trong trường hợp do tính chất của hàng hoá mà không lấy được mẫu và theo đề nghị bằng văn bản của đơn vị yêu cầu PTPL, Trung tâm PTPL căn cứ vào khả năng của trung tâm để cử chuyên viên tiến hành PTPL tại đơn vị yêu cầu PTPL.

Điều 14. Thông báo kết quả phân tích, phân loại

1. Kết quả PTPL phải được thông báo bằng văn bản cho đơn vị yêu cầu PTPL, trong đó phải nêu rõ đặc trưng hàng hoá theo đúng yêu cầu của biểu thuế XK, biểu thuế NK và phải xác định mã số hàng hoá theo các biểu thuế đó. Thông báo kết quả PTPL do chuyên viên PTPL lập theo mẫu quy định và ký tên; được người đại diện có thẩm quyền của đơn vị PTPL ký tên, đóng dấu xác nhận.

2. Trong thời hạn không quá 15 ngày hành chính đối với 1 mẫu kể từ ngày tiếp nhận mẫu và hồ sơ yêu cầu PTPL đáp ứng đầy đủ các quy định tại điều 8,9 của quy chế này, đơn vị PTPL có trách nhiệm ra thông báo kết quả PTPL cho đơn vị yêu cầu PTPL.

3. Trường hợp mẫu phức tạp cần có thêm thời gian PTPL hoặc 1 vụ yêu cầu gồm từ 6 mẫu yêu cầu PTPL trở lên thì đơn vị PTPL trong vòng 10 ngày đầu phải thông báo bằng văn bản thời hạn dự kiến hoàn thành cho đơn vị yêu cầu PTPL.

4. Thông báo kết quả PTPL được gửi cho đơn vị yêu cầu PTPL theo đường văn thư hoặc trao trực tiếp cho người có giấy uỷ quyền của đơn vị yêu cầu PTPL.

Điều 15. Hồ sơ phân tích, phân loại và lưu giữ hồ sơ

1. Hồ sơ PTPL gồm có:

a. Hồ sơ yêu cầu PTPL quy định tại điều 9 của quy chế này.

b. Phiếu tiếp nhận yêu cầu PTPL.

c. Biên bản PTPL (mẫu số 3).

d. Thông báo kết quả PTPL (mẫu số 4).

e. Các bản minh hoạ của việc PTPL (nếu có).

f. Kết quả phân tích của các đơn vị kỹ thuật chuyên ngành (nếu có).

g. Biên bản trả lại mẫu (nếu có, theo mẫu số 5).

2. Hồ sơ PTPL được lưu giữ theo quy định về lưu giữ tài liệu trong ngành Hải quan.

Điều 16. Tái phân tích, phân loại hàng hoá

1. Việc tái PTPL thực hiện theo quyết định của giám đốc Trung tâm PTPL để phục vụ việc giải quyết khiếu nại hoặc tiến hành theo đề nghị của đơn vị yêu cầu PTPL để kiểm tra lại kết quả PTPL khi mẫu lưu còn đáp ứng được các quy định tại điều 11 của quy chế này.

2. Việc tái PTPL phải do chuyên viên PTPL khác hoặc do một tập thể các chuyên viên PTPL tiến hành. Chuyên viên PTPL lần đầu không tham gia tái PTPL, có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho bộ phận tái PTPL và báo cáo lại kết quả PTPL đã tiến hành của mình.

Chương IV.

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN, QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI

Điều 17. Trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị yêu cầu phân tích, phân loại

1. Lấy mẫu yêu cầu PTPL đúng đối tượng quy định tại điều 4 và gửi mẫu cùng hồ sơ yêu cầu PTPL theo quy định tại các điều 8, 9, 10 của quy chế này.

2. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến mẫu PTPL; tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm PTPL thực hiện nhiệm vụ.

3. Sử dụng kết quả PTPL theo quy định tại điều 7 của quy chế.

4. Được quyền yêu cầu Trung tâm PTPL tiến hành tái PTPL khi không thống nhất với kết quả PTPL.

5. Được quyền yêu cầu Trung tâm PTPL giải thích các cơ sở dẫn đến kết quả PTPL đã cung cấp để phục vụ cho việc quyết định thông quan hàng hoá và giải quyết khiếu nại.

Điều 18. Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị phân tích, phân loại

1. Tiến hành PTPL hàng hoá và ra Thông báo kết quả PTPL theo quy chế này; chịu trách nhiệm về kết quả PTPL của mình.

2. Tổ chức tái PTPL theo quy định tại điều 16; có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trong việc giải quyết các vướng mắc và các khiếu nại về kết quả PTPL.

3. Lưu giữ hồ sơ PTPL theo quy định chung của ngành; lưu giữ, bảo quản và huỷ mẫu theo quy chế này.

4. Được quyền phối hợp, ký hợp đồng phân tích mẫu hàng hoá XK, NK với các đơn vị chuyên ngành.

5. Được quyền yêu cầu đơn vị yêu cầu PTPL thực hiện đúng quy định về lấy mẫu, lập hồ sơ yêu cầu PTPL, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến mẫu hàng hoá yêu cầu PTPL và cung cấp thông tin bổ sung vào cơ sở dữ liệu phục vụ thông quan và các nghiệp vụ hải quan khác.

6. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện quy chế này.

Điều 19. Trách nhiệm, quyền hạn của chuyên viên phân tích, phân loại

1. Được đảm bảo các điều kiện về phương tiện, vật chất cần thiết cho việc PTPL.

2. Được quyền thu thập tài liệu, thông tin liên quan đến mẫu yêu cầu PTPL; tiến hành PTPL hàng hoá một cách trung thực, khách quan, khoa học, kịp thời, chính xác theo đúng yêu cầu PTPL và ký chịu trách nhiệm về thông báo kết quả PTPL do mình xác lập.

3. Bảo quản, lưu giữ mẫu và hồ sơ PTPL khi tiến hành PTPL; chuyển giao lại mẫu và hồ sơ PTPL cho nhân viên lưu trữ sau khi hoàn thành việc PTPL.

4. Được quyền bảo vệ hoặc lựa chọn người được uỷ quyền bảo vệ kết quả PTPL thay mình khi có tranh chấp về kết quả PTPL; có trách nhiệm và được quyền đề nghị sửa lại kết quả PTPL đã thông báo khi phát hiện ra sai sót.

5. Được từ chối bất kỳ sự can thiệp không khách quan nào gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ PTPL mà mình đang thực hiện và được từ chối việc PTPL khi không đủ điều kiện PTPL theo quy định tại điều 12 của quy chế này hoặc vượt quá khả năng PTPL của mình; có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo đơn vị PTPL đối với những việc PTPL được giao có liên quan đến quyền và lợi ích của mình.

Điều 20. Quan hệ phối hợp trong hoạt động phân tích, phân loại:

1. Các Trung tâm PTPL chịu sự chỉ đạo toàn diện của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

2. Các Trung tâm PTPL có mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ nhau.

3. Quan hệ phối hợp công tác giữa các Trung tâm PTPL với các đơn vị trong và ngoài ngành Hải quan thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương V.

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21. Giải quyết khiếu nại:

1. Thời hiệu khiếu nại về kết quả PTPL hàng hoá làm cơ sở cho việc quyết định thông quan hàng hoá của đơn vị yêu cầu PTPL là trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hoá được quyết định thông quan; quá 90 ngày theo quy định này, không tiếp nhận giải quyết khiếu nại về kết quả PTPL đối với mẫu hàng.

2. Việc giải quyết khiếu nại về kết quả phân loại hàng hoá làm cơ sở cho việc quyết định thông quan hàng hoá của đơn vị yêu cầu PTPL được thực hiện theo Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật hiện hành về giải quyết khiếu nại.

Điều 22. Xử lý vi phạm:

Đơn vị yêu cầu PTPL, đơn vị thực hiện PTPL và các đối tượng có liên quan vi phạm các quy định tại quy chế này bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI

(Kèm theo "Quy chế về phân tích phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan", ban hành theo Quyết định số 1671/QĐ-TCHQ ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

I. NGUYÊN TẮC LẤY MẪU:

1. Việc lấy mẫu hàng hoá XK, NK để PTPL được thực hiện theo quy định tại điều 8 quy chế này và phải đảm bảo an toàn về môi trường, về sức khoẻ cho con người.

2. Trước khi lấy mẫu, cần nghiên cứu kỹ hồ sơ lô hàng, các ký hiệu, biểu tượng trên nhãn mác, bao bì nhằm xác định hàng hoá thuộc loại hàng hoá thông thường, hàng hoá dễ hỏng hay hàng hoá nguy hiểm.

II. DỤNG CỤ LẤY MẪU VÀ BAO BÌ ĐỰNG MẪU:

1. Dụng cụ lấy mẫu và bao bì đựng mẫu trang bị theo hướng dẫn tại công văn số 5396/TCHQ/PTPL ngày 10/11/2004 của Tổng cục Hải quan.

2. Dụng cụ lấy mẫu và bao bì đựng mẫu phải sạch, trơ về mặt hoá học và đảm bảo không đưa tạp chất vào mẫu. Bao bì phải phù hợp với bản chất của mỗi loại hàng hoá, không làm ảnh hưởng đến bản chất của hàng hoá và an toàn cho người lấy mẫu.

3. Bao bì đóng gói để vận chuyển mẫu: phải đảm bảo an toàn cho mẫu không bị đổ vỡ khi vận chuyển. Trường hợp mẫu yêu cầu phải bảo quản đặc biệt thì vận chuyển bằng phương tiện thích hợp để đảm bảo mẫu được bảo quản theo đúng quy định, tránh bị hư hỏng do vận chuyển.

III. BẢO HỘ LAO ĐỘNG:

Khi lấy mẫu phải có đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết, phù hợp với từng loại hàng hoá, đảm bảo an toàn cho người lấy mẫu. Trang thiết bị bảo hộ lao động tối thiểu gồm: mặt nạ phòng độc, khẩu trang, găng tay vải, cao su, kính bảo hộ lao động.

IV. CÁCH THỨC LẤY MẪU VÀ SỐ LƯỢNG MẪU CẦN LẤY:

1. Cách thức lấy mẫu:

a. Đối với mẫu đã đóng gói để bán lẻ dạng rắn hoặc dạng lỏng có trọng lượng dưới 1kg hoặc dưới 1 lít thì lấy mẫu theo đơn vị đóng gói của nhà sản xuất.

b. Đối với mẫu đã đóng gói để bán lẻ dạng rắn hoặc dạng lỏng có trọng lượng trên 1kg hoặc trên 1 lít: trường hợp lô hàng đồng nhất thì chỉ cần lấy mẫu ở một đơn vị đóng gói, trường hợp không đồng nhất thì lấy trên các bao gói khác nhau (tỷ lệ 3 - 5%) ở các vị trí trong, giữa và ở ngoài, sau đó trộn đều thành một mẫu chung và lấy theo số lượng quy định. Nếu mẫu ở dạng nhũ dịch hoặc hỗn dịch thì trước khi lấy mẫu phải khuấy đều.

c. Đối với mẫu rắn hoặc lỏng dạng nguyên liệu:

- Đối với mẫu đồng nhất giữa các bao gói thì lấy mẫu tại 3 vị trí khác nhau trong cùng một bao gói: trên, giữa và cuối bao gói, sau đó trộn đều thành một mẫu chung và lấy theo số lượng quy định.

- Đối với mẫu không đồng nhất thì lấy mẫu trên các bao gói khác nhau (tỷ lệ 3 - 5%) ở các vị trí trong, giữa và ngoài sau đó trộn đều thành một mẫu chung và lấy mẫu theo số lượng quy định. Nếu mẫu ở dạng nhũ dịch hoặc hỗn dịch trước khi lấy mẫu phải khuấy đều.

d. Đối với hàng độc hại, dễ cháy nổ, dễ hỏng: Việc lấy mẫu phải được trang bị bảo hộ lao động. Lấy mẫu ở nơi thông thoáng; nếu mẫu dễ hỏng do tác động của môi trường thì phải lấy mẫu một cách nhanh chóng.

2. Số lượng mẫu cần lấy:

(1). Đối với hàng hoá dạng rắn bột, bột nhão, mỡ:

a. Hàng hoá đã đóng gói để bán lẻ, có trọng lượng dưới 50g; Lấy từ 8 đến 10 đơn vị đóng gói để bán lẻ của nhà sản xuất đối với mỗi loại hàng hoá.

b. Hàng hoá đã đóng gói để bán lẻ có trọng lượng 50 - 100g: Lấy từ 4 đến 6 đơn vị đóng gói để bán lẻ của nhà sản xuất đối với mỗi loại hàng hoá.

c. Hàng hoá đã đóng gói để bán lẻ có trọng lượng 100 - 200g: Lấy từ 2 đến 4 đơn vị đóng gói để bán lẻ của nhà sản xuất đối với mỗi loại hàng hoá.

d. Hàng hoá đã đóng gói để bán lẻ có trọng lượng 200g - 500g: Lấy 2 đơn vị đóng gói để bán lẻ của nhà sản xuất đối với mỗi loại hàng hoá.

e. Hàng hoá đã đóng gói để bán lẻ có trọng lượng từ 1kg trở lên: Lấy từ 200 đến 500g.

f. Hàng hoá đã đóng gói để bán lẻ dạng viên: Lấy mẫu 50 - 100 viên.

g. Hàng hoá dạng nguyên liệu: Lấy mẫu 200 - 500g. Riêng đối với ximăng, clanhke, lượng mẫu lấy 4kg cho một mẫu.

(2). Đối với hàng hoá dạng lỏng:

a. Hàng hoá đã đóng gói để bán lẻ, có dung tích dưới 50ml: Lấy từ 8 đến 10 đơn vị đóng gói để bán lẻ của nhà sản xuất đối với mỗi loại hàng hoá.

b. Hàng hoá đã đóng gói để bán lẻ có dung tích từ 50 - 100ml: Lấy từ 4 đến 6 đơn vị đóng gói để bán lẻ của nhà sản xuất đối với mỗi loại hàng hoá.

c. Hàng hoá đã đóng gói để bán lẻ có dung tích từ 100 - 200ml: Lấy từ 2 đến 4 đơn vị đóng gói để bán lẻ của nhà sản xuất đối với mỗi loại hàng hoá.

d. Hàng hoá đã đóng gói để bán lẻ có dung tích từ 200 - 500ml: Lấy 2 đơn vị đóng gói để bán lẻ của nhà sản xuất đối với mỗi loại hàng hoá.

e. Hàng hoá đã đóng gói để bán lẻ có dung tích từ 1 lít trở lên: Lấy từ 200 - 500ml.

f. Hàng hoá đã đóng gói để bán lẻ dạng ống hoặc lọ có dung tích 1 - 5ml lấy mẫu từ 10 - 20 đơn vị.

g. Hàng hoá dạng nguyên liệu lấy mẫu từ 200 - 500ml.

(3). Hàng hoá là các mặt hàng cơ khí điện tử:

Mẫu yêu cầu PTPL phải là một đơn vị nguyên chiếc, nguyên bộ hoặc bộ phận của chúng.

(4). Hàng hoá là sắt thép dạng thanh, ống, cây, que, cuộn:

Lượng mẫu lấy có độ dài khoảng 10cm - 20cm. Đối với loại ống cần thử áp lực thì độ dài của mẫu là 1m. Hàng hoá là sắt thép dạng phiến, tấm: lượng mẫu lấy 20cm x 20cm.

(5) Hàng hoá là các loại vải, nguyên liệu dệt:

Đối với các loại vải lượng mẫu lấy khoảng: 1m2; xơ sợi lượng mẫu lấy 100g, nếu cần xác định độ mảnh của xơ sợi thì lượng mẫu là 100m.

(6). Hàng hoá là giấy và bột giấy:

Đối với các loại giấy lượng mẫu lấy 3m2 hoặc 5 - 10 tờ, không được để nhăn, rách hoặc ẩm. Đối với bột giấy lượng mẫu là 1kg.

(7) Hàng hoá là plastic:

a. Dạng màng, tấm phiến cuộn: Lượng mẫu lấy 1m2 hoặc 5 - 10 tờ.

b. Dạng thanh, que, ống, nẹp: Lấy mẫu có độ dài khoảng 20cm; đối với mẫu ống cần thử áp lực thì lấy mẫu có chiều dài khoảng 2m.

V. LƯU Ý:

Trường hợp hàng không thể lấy mẫu được theo hướng dẫn nêu trên thì đơn vị yêu cầu PTPL trao đổi trực tiếp với các Trung tâm PTPL để được hướng dẫn.

 

MẪU 1 - PTPL

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: ...........

 

 

PHIẾU YÊU CẦU PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU KIÊM BIÊN BẢN LẤY MẪU

Kính gửi: Trung tâm phân tích phân loại..................

Tổng cục Hải quan

1. Tên đơn vị yêu cầu phân tích, phân loại:

.............................................................................................................................................

2. Ngày yêu cầu phân tích, phân loại:.............................................................................

3. Đề nghị phân tích, phân loại cho mẫu hàng hoá sau:

- Tên hàng theo khai báo:...................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

- Mã số hàng hoá theo khai báo:........................................................................................

- Số tờ khai hải quan:................................ ngày ..........tháng ...........năm .........................

- Đơn vị XK, NK:...............................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Ngày lấy mẫu:................................ Địa điểm lấy mẫu:...................................................

- Người lẫy mẫu:..............................................................................................................

+ Công chức hải quan 1:...................................................................................................

+ Công chức hải quan 2:....................................................................................................

+ Đại diện chủ lô hàng:......................................................................................................

- Đặc điểm bao bì đóng gói mẫu:....................................................................................

- Mẫu đã được niêm phong hải quan số: ...........................................................................

- Hồ sơ kèm theo:

(1) Tờ khai hải quan (bản sao)

:

Không

(2) Hợp đồng thương mại (bản sao)

:

Không

(3) Tài liệu kỹ thuật có liên quan (bản chính)

:

Không

(4) Chứng thư giám định (bản sao, nếu có)

:

Không

(5) C/O (bản sao, nếu có)

:

Không

- Nội dung yêu cầu phân tích, phân loại:............................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Đại diện chủ hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Công chức hải quan
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

MẪU 2 - PTPL

TỔNG CỤC HẢI QUAN

TRUNG TÂM PTPL........
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: ...........

 

 

PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU PHÂN TÍCH, PHÂN TÍCH HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

- Thời gian tiếp nhận yêu cầu PTPL: ngày.....................tháng.....................năm................

- Phiếu yêu cầu PTPL kiêm biên bản lấy mẫu số:.....................ngày..................................

- Đơn vị yêu cầu PTPL: .....................................................................................................

- Tên mẫu theo khai báo:....................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Số tờ khai hải quan: .....................ngày.....................tháng.....................năm..................

- Đơn vị XK, NK: .........................................................................................................

- Số lượng mẫu:.........................................................................................................

- Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu PTPL:

(1) Tờ khai hải quan (bản sao)

:

Không

(2) Hợp đồng thương mại (bản sao)

:

Không

(3) Tài liệu kỹ thuật liên quan

:

Không

(4) Chứng thư giám định

:

Không

(5) C/O

:

Không

+ Cách thức tiếp nhận

:

Trực tiếp

Bưu điện

- Phân công thực hiện PTPL và lưu ý:............................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Người giao
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Người nhận
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Người phân công
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

MẪU 3 - PTPL

TỔNG CỤC HẢI QUAN

TRUNG TÂM PTPL........
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: ...........

 

 

BIÊN BẢN TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI MẪU HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Biên bản lập hồi.................giờ................. ngày.................tháng.................năm ............tại Trung tâm PTPL.......................................................................................................................

1. Tên mẫu theo khai báo:................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Đơn vị yêu cầu phân tích, phân loại:....................................................................

........................................................................................................................................

3. Số tờ khai hải quan:.................ngày.................tháng.................năm.................

4. Phiếu tiếp nhận PTPL           :           ngày                 tháng                năm      Số:

- Bắt đầu PTPL                          :           ngày                 tháng                năm                 

- Kết thúc PTPL                         :           ngày                 tháng                năm     

5. Chuyên viên phân tích, phân loại:

- Trưởng nhóm PTPL:..................................................................................................

- Chuyên viên PTPL 1:..................................................................................................

- Chuyên viên PTPL 2:..................................................................................................

Quá trình phân tích phân loại

I. Tình trạng mẫu yêu cầu phân tích, phân loại:

(Ghi rõ tên, số lượng, cách đóng gói, niêm phong và bảo quản từng mẫu thực tế nhận được).

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

II. Mẫu và tài liệu so sánh.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

III. Phương pháp, phương tiện tiến hành phân tích, phân loại:

(Ghi rõ phân tích cảm quan, phân tích hoá, phân tích bằng thiết bị)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

IV. Kết quả phân tích

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

V. Kết luận phân tích phân loại:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

VI. Những mẫu vật còn lại:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Người lập biên bản (Ghi rõ họ tên và ký):                                               Ký tên

1. Chuyên viên PTPL 1.............................................................................

2. Chuyên viên PTPL 2............................................................................

3. Trưởng nhóm PTPL: ............................................................................

 

MẪU 4 - PTPL

TỔNG CỤC HẢI QUAN

TRUNG TÂM PTPL........
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: ........... /TCHQ-PTPL

Hà Nội, ngày ....... tháng .......... năm ........

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ

Kính gửi:…………………….

1. Tên mẫu theo khai báo            : ......................................................................................

2. Số tờ khai hải quan                  : .......................................................................................

3. Đơn vị XK, NK                      : .......................................................................................

4. Đơn vị yêu cầu PTPL              : .......................................................................................

5. Phiếu yêu cầu PTPL kiêm biên bản lấy mẫu: Số...........ngày...........tháng........năm......

6. Phiếu tiếp nhận mẫu                 : Số.................................ngày...........tháng........năm......

7. Nội dung yêu cầu PTPL: ..............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. Kết quả phân tích phân loại:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Chuyên viên PTPL
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Thông báo kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu yêu cầu phân tích phân loại

 

MẪU 5 - PTPL

TỔNG CỤC HẢI QUAN

TRUNG TÂM PTPL........
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: ........... /TCHQ-PTPL...

Hà Nội, ngày ....... tháng .......... năm ........

 

PHIẾU TRẢ LẠI MẪU ĐÃ PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI

Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá XK, NK............................quyết định trả lại mẫu đã phân tích, phân loại như sau:

- Thời gian trả lại mẫu:.....giờ......ngày...........tháng........năm...........................................

- Tên mẫu trả lại (theo khai báo):................................................................................

- Số tờ khai hải quan:........................................Thông báo kết quả PTPL số:....................

- Số lượng mẫu trả lại: ....................................................................................................

- Đơn vị đề nghị trả lại mẫu:..............................................................................................

- Công văn đề nghị trả lại mẫu số:................................................................................

- Người nhận lại mẫu:....................................................................................................

............................................................................................................................................

- Giấy uỷ quyền nhận lại mẫu (nếu có):.............................................................................

- Người trả lại mẫu:............................................................................................................

- Lưu ý:........................................................................................................................

............................................................................................................................................

Chủ hàng cam đoan đã nhận lại mẫu và không khiếu nại về kết quả phân tích, phân loại đối với mẫu hàng này sau khi đã được nhận lại mẫu.

 

Người nhận mẫu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người trả mẫu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

MỤC LỤC

QUY CHẾ VỀ PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG NGÀNH HẢI QUAN (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

Chương I: Quy định chung

Điều 1: Phân tích phân loại hàng hoá XK, NK

Điều 2: Mục đích phân tích, phân loại

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động phân tích, phân loại

Điều 4: Đối tượng hàng hoá phân tích, phân loại

Điều 5: Đơn vị yêu cầu phân tích, phân loại

Điều 6: Đơn vị phân tích, phân loại

Điều 7: Kết quả phân tích, phân loại

Chương II: Mẫu và hồ sơ yêu cầu PTPL

Điều 8: Yêu cầu đối với mẫu và đối với việc lấy mẫu PTPL

Điều 9: Hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại

Điều 10: Việc giao nhận mẫu và hồ sơ yêu cầu PTPL

Điều 11: Sử dụng mẫu, lưu mẫu và huỷ mẫu PTPL

Chương III: Tiến hành PTPL và thông báo kết quả

Điều 12: Điều kiện tiến hành phân tích phân loại

Điều 13: Tiến hành phân tích phân loại

Điều 14: Thông báo kết quả phân tích phân loại

Điều 15: Hồ sơ phân tích phân loại và lưu giữ hồ sơ

Điều 16: Tái phân tích phân loại hàng hoá

Chương IV: Trách nhiệm, quyền hạn, quan hệ phối hợp trong hoạt động PTPL

Điều 17: Trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị yêu cầu PTPL

Điều 18: Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị PTPL

Điều 19: Trách nhiệm và quyền hạn của chuyên viên PTPL

Điều 20: Quan hệ phối hợp trong hoạt động PTPL

Chương V: Giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm

Điều 21: Giải quyết khiếu nại

Điều 22: Xử lý vi phạm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1671/QĐ-TCHQ năm 2005 về Quy chế phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.561
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224