Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1552/QĐ-TCHQ 2019 nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Số hiệu: 1552/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 29/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1552/-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO XẾP HẠNG CHỈ SỐ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUA BIÊN GIỚI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019-2021

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận li thương mại giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-BTC ngày 27/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021

Xét đề nghị của Lãnh đạo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Tổng cục Hải quan triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và các hoạt động liên quan được phân công trong Kế hoạch, tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch. Tổng hợp, đánh giá tình hình, định kỳ hàng quý và năm báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Ban Cải cách hiện đại hóa trước ngày 15 tháng cuối quý) về kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);
Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và các hoạt động liên quan được phân công trong Kế hoạch, tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch.- Đ/c Thứ trưng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để theo dõi);
- Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, CCHĐH (05b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
P
HÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

 

KẾ HOẠCH

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO XẾP HẠNG CHỈ SỐ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUA BIÊN GIỚI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1552/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Tổng cục Hải quan)

STT

Nhiệm vụ

Kết qu/Sản phẩm đầu ra

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

I

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan

1.

Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định chi tiết Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Quản lý thuế.

Hệ thống văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn của 03 Luật.

2019-2021

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

2.

Đẩy mạnh triển khai thanh toán thuế điện tử

 

2019

Cục Thuế XNK

Các Cục HQ tỉnh, TP

2.1

Tiếp tục mở rộng, tăng số lượng ngân hàng tham gia phối hợp thu và nộp thuế điện tử 24/7.

Slượng ngân hàng thương mại tham gia phối hợp thu và nộp thuế điện tử 24/7 tăng lên.

Năm 2019

Cục Thuế XNK

Các Cục HQ tnh, TP

2.2

Nâng cấp và hoàn thiện Hệ thống nộp thuế điện tử nhằm hỗ trợ tối đa người nộp thuế.

Hệ thống nộp thuế điện tử hỗ trợ tối đa người nộp thuế.

Quý IV/2019

Cục Thuế XNK

Các Cục HQ tnh, TP

3.

Hoàn thiện cơ chế phân luồng quyết định kiểm tra theo hướng: Tập trung, thống nhất trong toàn ngành; liên kết giữa các khâu trước, trong và sau thông quan hàng hóa; đảm bảo vai trò và trách nhiệm tham gia của tất cả các đơn vị nghiệp vụ hải quan tại Hải quan các cấp.

Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro phân luồng quyết định kiểm tra.

2019-2020

Cục QLRR

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

4.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ doanh nghiệp. Tăng cường công tác phân tích, đánh giá rủi ro, lựa chọn áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra đối với doanh nghiệp, lô hàng có rủi ro cao. Triển khai công tác, chương trình đánh giá tuân thủ, quản lý tuân thủ đối với các đối tượng, người khai hải quan trong hoạt động nhập khẩu; đồng thời công khai tiêu chí đánh giá tuân thủ doanh nghiệp, tuyên truyền, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

- Tiêu chí phân luồng kiểm tra đối với các doanh nghiệp, hàng hóa có rủi ro cao.

- Bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

2019-2020

Cục QLRR

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

5.

Rà soát lại các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan có liên quan đến việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với một số chủng loại hàng hóa XNK, như: khoáng sản xuất khẩu, thịt và các sản phẩm từ thịt, phế liệu nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất,... trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành để từ đó đề xuất giải pháp giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế.

Giải pháp giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế

Năm 2019

Cục GSQL

Cục QLRR, Cục CNTT, Các Cục HQ tỉnh, TP

6.

Hệ thống hóa, rà soát lại thời hạn hiệu lực của các văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra (trong ngành và ngoài ngành) có liên quan đến thiết lập tiêu chí rủi ro;

Danh sách các văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra liên quan đến thiết lập tiêu chí rủi ro kèm theo thông tin về thời hạn có hiệu lực

Tháng 5/2019

Cục QLRR

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

7.

Rà soát các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC để kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, như: bổ sung quy định về kiểm hóa hộ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan từ cảng Cát Lái đến cảng Cái Mép, phân quyền xử lý khi hệ thống gặp sự cố cho Hải quan địa phương,...

Báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT BTC

Quý II/2019

Cục GSQL

Cục CNTT, Các Cục HQ tỉnh, TP

8.

Rà soát, đảm bảo các phần mềm phụ trợ triển khai các giải pháp về quản lý rủi ro và hệ thống VCIS

Các phần mềm phụ trợ đảm bảo đáp ứng đầy đủ việc triển khai các giải pháp về QLRR

Quý II/2019

Cục QLRR, Cục CNTT

Các Cục HQ tỉnh, TP

9.

Rà soát lại toàn bộ các Hiệp định FTA; Đẩy mạnh áp dụng và thực hiện kiểm tra C/O điện tử

Báo cáo số lượng C/O điện tử được áp dụng

Quý II/2019

Cục GSQL

Các Cục HQ tỉnh, TP

10.

Xử lý dứt điểm đối với 19.000 tờ khai chưa được thanh khoản trên hệ thống

- Xử lý triệt để vướng mắc về tờ khai tồn đọng trên hệ thống chưa được thanh khoản;

Quý II/2019

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Cục CNTT, GSQL, Cục QLRR, Các Cục HQ tỉnh, TP

11.

Ban hành Quy trình xử lý sự cố, vướng mắc về hệ thống CNTT để các đơn vị thực hiện thống nhất;

- Quy trình xử lý sự cố, vướng mắc về hệ thống CNTT áp dụng cho toàn ngành.

2019

Cục CNTT

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục

II

Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia

12.

Thống kê, rà soát danh sách mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, đề xuất danh sách các mặt hàng cần cắt giảm theo lộ trình

 

2019-2021

Cục GSQL

Các Cục HQ tỉnh, thành phố

12.1

Thống kê các mặt hàng KTCN thuộc danh mục quản lý của từng Bộ, ngành

Số lượng các mặt hàng thuộc danh mục quản lý của từng Bộ

Tháng 6/2019

12.2

Thống kê danh sách mặt hàng hiện nay:

(i) Chịu sự quản lý của 01 Bộ nhưng do 02 cơ quan thuộc 01 Bộ kiểm tra;

(ii) Chịu sự qun lý của từ 02 Bộ, ngành trở lên

- Danh mục các mặt hàng thuộc diện KTCN do 02 cơ quan thuộc 01 Bộ kiểm tra;

- Danh mục các mặt hàng thuộc diện KTCN do 02 Bquản lý;

Tháng 6/2019

12.3

Phối hợp với các Bộ, ngành rà soát xác định các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu còn chồng chéo trong quá trình quản lý và kiểm tra chuyên ngành để các Bộ, ngành xem xét, cắt giảm Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và KTCN theo đúng mục tiêu của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động KTCN

Số lượng, danh mục mặt hàng KTCN cần cắt giảm của từng Bộ, ngành kèm theo lộ trình cắt giảm cụ thể

2019 -2021

13.

Chuẩn hóa khai báo trên tờ khai hải quan các nội dung liên quan đến hàng hóa, đơn vtính đồng nhất với giấy phép, kết quả kiểm tra chuyên ngành thực hiện qua cơ chế Một cửa quốc gia

Thông tin khai báo trên tờ khai HQ về kết quả KTCN được chuẩn hóa, đồng nhất với thông tin trên Cơ chế Một cửa quốc gia

Quý II/2019

Cục CNTT

Cục GSQL

14.

Hoàn thiện chức năng Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bổ sung chức năng theo dõi trừ lùi Giấy phép đối với trường hợp hàng hóa cấp phép 1 lần, nhập khẩu nhiều lần;

Năm 2020

Cục CNTT

Các đơn vthuộc, trực thuộc TCHQ

15.

Phối hợp trong thực hiện rà soát, hoàn thiện và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc kiểm tra chuyên ngành.

Các Bộ, ngành công bố đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành phù hợp với quy định của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản pháp luật hướng dẫn, quy định chi tiết liên quan.

Năm 2020

Cục GSQL

Các đơn vị liên quan

16.

Phối hợp trong việc xây dựng và ban hành đầy đủ các Thông tư hướng dẫn Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Các Bộ, ngành ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

Năm 2019

Cục GSQL

Các đơn vị liên quan

17.

Phối hợp trong thực hiện quản lý sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Các Bộ, ngành ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý, quy trình thực hiện cụ thể đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP.

Năm 2019

Cục GSQL

Các đơn vị liên quan

18.

Phối hợp trong việc thực hiện công khai tất cả các thủ tục hành chính về quản lý, kiểm tra chuyên ngành vào Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

100% thủ tục hành chính về quản lý, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện công khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

2019-2020

Cục CNTT

Các đơn vị liên quan

19.

Định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thực hiện ci cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Báo cáo định kỳ 6 tháng/lần.

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Tài chính.

2019-2020

Cục GSQL, Cục CNTT

Các đơn vị liên quan

III

Nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí bốc xếp, lưu thông hàng hóa tại kho, bãi, cảng

20.

Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan, hệ thống VASSCM, Cổng thông tin một cửa quốc gia... để đảm bảo việc kết nối giữa hải quan và doanh nghiệp kho bãi cảng, cơ quan quản lý, KTCN, hãng tàu được thông suốt, xử lý dứt điểm vướng mắc về kết nối hệ thống hiện nay;

Kết nối hệ thống giữa các bên trong triển khai Cơ chế một ca, VASCM, thanh toán điện tử,... được thông suốt, hạn chế tối đa sự cố về kết nối hệ thống

2019-2021

Cục CNTT

Cục GSQL, Cục QLRR, Các Cục HQ tỉnh, TP

21.

Phối hợp với các bên liên quan xử lý hàng tồn đọng tại cảng theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP, Thông tư số 203/TT-BTC, Thông tư số 57/2018/TT-BTC

Hàng hóa tồn đọng được xử lý đúng theo quy định của pháp luật, hạn chế tối đa lượng hàng tồn đọng tại Cảng.

Quý II/2019

Cục GSQL

Cục CNTT, Cục ĐTCBL, Các Cục HQ tỉnh, TP

22.

Tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động VASSCM tại các cảng biển, cảng hàng không, ICD, kho bãi...

Kết nối hệ thống VASSCM với kho, bãi, cảng

Quý IV/2019

Cục CNTT

Cục GSQL; các đơn vị liên quan

23.

Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan (cảng vụ, công ty kinh doanh kho, bãi cảng, hãng tàu, logistic, UBND...) để xử lý vướng mắc, giải quyết nhanh các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo thủ tục xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa nhanh.

Giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục tại kho, bãi, cảng

Năm 2019

Các Cục HQ Tỉnh, Thành phố

Các đơn vị thuộc TCHQ

24.

Xây dựng và triển khai Đề án phát triển hệ thống logistic, chống ùn tắc tại cảng Cát Lái

- Hạn chế ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái;

- Giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục logistic.

2019-2020

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Cục CNTT và các đơn vị có liên quan

25.

Tăng cường áp dụng kiểm tra thực tế bằng hình thức máy soi, gim kiểm tra thực tế thủ công, tối ưu hóa công suất của máy soi

Số lượng lô hàng kiểm tra qua máy soi tăng lên.

Năm 2019

Các Cục HQ Tỉnh, Thành phố

Các đơn vị thuộc TCHQ

IV

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu

26.

Tăng cường hiệu quả quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp.

- Các Hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp;

- Các Thỏa thuận hợp tác hải quan - doanh nghiệp.

2019-2021

Ban CCHĐH

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

27.

Kịp thời triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục xuất, nhập khẩu.

Các hoạt động tuyên truyền.

2019-2021

Báo Hải quan, Văn Phòng TC

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

28.

Xây dựng và công bố tài liệu về chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới

Tài liệu công bố trên các báo thuộc Bộ Tài chính và trang thông tin Bộ Tài chính.

Năm 2019

Ban CCHĐH

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

29.

Thực hiện khảo sát, đánh giá chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam theo phương pháp của WB

Báo cáo kết quả khảo sát

Năm 2019

Ban CCHĐH

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

30.

Chủ động kết nối với các tổ chức quốc tế; tạo lập kênh thông tin để cung cấp, cập nhật đầy đủ, kịp thời nhằm đánh giá, xếp hạng khách quan, chính xác.

Cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa Hải quan Việt Nam và Ngân hàng Thế giới

Năm 2019

Ban CCHĐH, Vụ HTQT

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

V

Nâng cao và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực

31.

Xây dựng và triển khai các giải pháp trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để tránh phiền hà, giảm thời gian và chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp;

Việc thực hiện thủ tục hải quan tại các Cục Hải quan được tạo thuận li tối đa

2019-2021

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Văn phòng TC, Cục CNTT và Các đơn vị có liên quan

32.

Rà soát lại việc thực hiện tại tất cả các khâu thủ tục; Phân công các công chức có năng lực tại các vị trí kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa

Phân công cán bộ công chức tại các vị trí kiểm tra hồ sơ, kiểm tra TTHH theo đúng yêu cầu năng lực vị trí việc làm.

2019-2021

Vụ, TCCB, Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Các đơn vị có liên quan

33.

B trí khu vực ưu tiên làm thủ tục Hải quan cho các doanh nghiệp ưu tiên, các doanh nghiệp có kim ngạch và số thu nộp ngân sách lớn, doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật,...

Các khu vực thủ tục ưu tiên được bố trí tại các địa điểm làm thủ tục

Quý II/2019

Các Cục HQ Tỉnh, Thành phố

Các đơn vị thuộc TCHQ

34.

Phối hợp thực hiện tăng cường và đa dạng hóa hình thức đào tạo, hướng dẫn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trong việc thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu.

Hình thức đào tạo đa dạng (trực tuyến..).

2019-2021

Trường HQVN, Cục GSQL

Các đơn vị thuộc, trực thuộc TCHQ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1552/QĐ-TCHQ ngày 29/05/2019 về Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.932

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!