Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1480/2006/QĐ-TCHQ ban bành mẫu đơn xin Thành lập kho ngoại quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1480/2006/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 08/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1480/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 8  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN BÀNH MẪU ĐƠN XIN THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29.6.2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14.6.2005 ;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15.12.2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15.12.2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý về hải quan
;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Đơn xin thành lập kho ngoại quan (Mẫu: HQ/2006/ĐTLKNQ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp có liên quan cứu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Phòng TM&CN Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, Vụ GSQL.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Hạnh Thu

 

Mẫu HQ/2006/ĐTLKNQ

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********

SỐ:

Hà Nội, ngày     tháng     năm 200…

 

ĐƠN XIN THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Cục Hải quan tỉnh, TP....

 

1. Doanh nghiệp xin thành lập kho ngoại quan :

- Tên doanh nghiệp : ....................................... Mã số thuế :.....................................

- Trụ sở chính tại : ..........................................……………………………………...

- Số điện thoại : ..................................... Số fax : .........................................……….

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : ............... ngày...... tháng..... năm........;

quan cấp : ....................................................…………………………………...;

Ngành nghề tinh doanh :..... (chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đến điều kiện thành lập kho ngoại quan).

2. Xin thành lập kho ngoại quan tại :

3. Khu vực kho ngoại quan có diện tích : ......... m2.

Khu vực kho ngoại quan gồm :

- Số lượng kho : ............................................ Tổng diện tích kho : ..........m2.

- Diện tích bãi : ........... m2.

- Văn phòng làm việc của Hải quan kho : .............m2.

4. Hồ sơ kèm theo đơn :

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh                                            : 01 bản sao (công chứng);

- Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi                               : 01 bản san (công chứng);

- Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi                                                     : 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy                     : 01 bản chính.

Cam đoan các nội dung trên là đúng. Cam kết chấp hành và thực hiện đúng các quy định pháp luật về hoạt động kho ngoại quan.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1480/2006/QĐ-TCHQ ban bành mẫu đơn xin Thành lập kho ngoại quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.178

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182