Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/QĐ-HQHP năm 2013 sửa đổi Quyết định 825/QĐ-HQHP hướng dẫn thực hiện Quyết định 1628/QĐ-TCHQ áp dụng cho Địa điểm kiểm tra tập trung ngoài cửa khẩu sử dụng máy soi container cố định, Địa điểm kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container di động tại cảng Green Port do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 129/QĐ-HQHP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Tiến Lộc
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 129/QĐ-HQHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 825/QĐ-HQHP NGÀY 05/09/2012 CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1628/QĐ-TCHQ NGÀY 20/07/2012 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG NGOÀI CỬA KHẨU SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER CỐ ĐỊNH VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER DI ĐỘNG TẠI CẢNG GREEN PORT

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục Hải quan điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 25/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1628/QĐ-TCHQ ngày 20/7/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có sử dụng máy soi container;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giám sát quản lý về Hải quan, Trưởng Phòng Quản lý rủi ro và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KV3,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi một số quy định thuộc Quyết định 825/QĐ-HQHP ngày 05/09/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng quy định chi tiết thực hiện Quyết định số 1628/QĐ-TCHQ ngày 20/7/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan áp dụng cho Địa điểm kiểm tra tập trung ngoài cửa khẩu sử dụng máy soi container cố định, Địa điểm kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container di động tại cảng Green Port.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Giám sát quản lý về Hải quan, Trưởng Phòng Quản lý rủi ro, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổng cục Hải quan;
+ Lãnh đạo TCHQ (để báo cáo);
+ Cục GSQL (để phối hợp)
+ Ban QLRR (để phối hợp)
- Lưu: VT, GSQL, QLRR, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Lộc

 

QUY ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 825/QĐ-HQHP NGÀY 05/09/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1628/QĐ-TCHQ ÁP DỤNG CHO ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG NGOÀI CỬA KHẨU SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER CỐ ĐỊNH VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER DI ĐỘNG TẠI CẢNG GREEN PORT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-HQHP ngày 28/01/2013)

I. Nội dung sửa đổi một số quy định tại Quyết định 825/QĐ-HQHP ngày 05/09/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng:

1. Phạm vi và đối tượng soi chiếu;

1.2. Đối với máy soi container di động:

Được sửa lại như sau: “- Các container chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng Green Port, được đăng ký tờ khai tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng được hệ thống quản lý rủi ro xác định phải kiểm tra thực tế qua máy soi.”

3. Hồ sơ đưa hàng đến soi chiếu:

- Bỏ cụm từ “3.1. Đối với máy soi container cố định:”

- Bỏ toàn bộ điểm 3.2.

4. Luân chuyển hồ sơ, giám sát hàng hóa giữa các Chi cục Hải quan và Đội Kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container (Đội Kiểm tra máy soi):

Được sửa lại như sau:

“4. Luân chuyển hồ sơ, giám sát hàng hóa giữa các Chi cục Hải quan và Đội Kiểm tra máy soi:”

- Bỏ cụm từ “4.1. Đối với máy soi container cố định:”

- Bỏ toàn bộ điểm 4.2.

5. Xử lý kết quả soi chiếu và bố trí công chức hoàn tất thủ tục để thông quan:

- Bỏ cụm từ “5.1. Đối với máy soi container cố định:”

- Bỏ toàn bộ điểm 5.2.

II. Các quy định khác tại Quyết định 825/QĐ-HQHP ngày 05/09/2012 không thay đổi. Quy định này là phần không tách rời của Quyết định 825/QĐ-HQHP ngày 05/09/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/QĐ-HQHP năm 2013 sửa đổi Quyết định 825/QĐ-HQHP hướng dẫn thực hiện Quyết định 1628/QĐ-TCHQ áp dụng cho Địa điểm kiểm tra tập trung ngoài cửa khẩu sử dụng máy soi container cố định, Địa điểm kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container di động tại cảng Green Port do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.791

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55