Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 105/QĐ-HQTTH năm 2012 về Quy trình kiểm tra hành lý của người xuất, nhập cảnh bằng máy soi di động do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 105/QĐ-HQTTH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Ngô Bình Tú
Ngày ban hành: 20/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 105/QĐ-HQTTH

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNH LÝ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH BẰNG MÁY SOI

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2010 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng trong ngành hải quan;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh bằng máy soi di động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- TCHQ (để báo cáo);
- Lưu: VT, NV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Bình Tú

 

QUY TRÌNH

KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNH LÝ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH BẰNG MÁY SOI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-HQTTH ngày 20/07/2012)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng trong việc kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh bằng máy soi di động tại các cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Thừa Thiên Huế quản lý.

2. Việc kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh bằng máy soi là thực hiện một phần Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21/06/2011 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại các cửa khẩu quốc tế Việt Nam.

3. Quy trình kiểm tra hành lý bằng máy soi hỗ trợ cho nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, không tách rời với nghiệp vụ quản lý rủi ro theo nguyên tắc tất cả hành lý của hành khách xuất nhập cảnh đều phải đều kiểm tra qua máy soi.

4. Máy soi được sử dụng để kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về hải quan. Không sử dụng máy soi vào mục đích khác.

5. Phải đảm bảo máy soi di động sử dụng có hiệu quả và phát huy tối đa công suất của hệ thống nhằm tạo thuận lợi cho viêc giải quyết thủ tục hải quan đối với hành khách xuất cảnh, nhập cảnh nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Quy trình kiểm tra hành lý bằng máy soi

- Khởi động, vận hành máy soi theo đúng nguyên tắc đã được hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ đã được cung cấp.

- Tập trung hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh đúng nơi quy định để tiến hành kiểm tra.

- Vận hành máy soi để kiểm tra hành lý rồi lần lượt cho từng kiện hành lý lên băng chuyền và điều khiển băng chuyền vận hành, công chức quan sát màn hình. Nếu hình ảnh hành lý trên màn hình không rõ thì tiến hành soi chiếu lại. Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn thì đề nghị chủ hành lý mở hành lý hoặc đại diện phương tiện vận tải để kiểm tra thực tế bằng phương pháp thủ công theo đúng trình tự, thủ tục quy định, kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra với lãnh đạo phụ trách, lãnh đạo Chi cục để được chỉ đạo xử lý. Nếu phát hiện hàng hóa vi phạm thì xử lý theo qui định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Trường hợp hình ảnh soi chiếu nội dung bên trong của hành lý không có gì bất thường thì công chức hải quan hướng dẫn xuất cảnh, nhập cảnh nhận lại hành lý.

- Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh sau khi đã kiểm tra qua máy soi và/hoặc kiểm tra thực tế theo đúng quy định.

2. Ghi sổ nhật ký và thực hiện báo cáo

- Công chức được phân công quản lý và sử dụng máy soi phải thực hiện việc ghi chép tình hình hoạt động của máy soi vào sổ và lưu hình ảnh theo quy định.

- Chi cục Hải quan chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng máy soi thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý vào ngày 5 đầu mỗi quí về Phòng Nghiệp vụ (bộ phận Giám sát quản lý), thực hiện các báo cáo đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Đội Kiểm soát về tình hình quản lý và sử dụng máy soi khi có yêu cầu.

3. Lưu trữ dữ liệu

- Tất cả các hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh được kiểm tra qua máy soi phải được lưu hình ảnh trong máy soi. Việc lưu giữ hình ảnh được thực hiện theo quy định của ngành, sử dụng ổ đĩa máy vi tính, đĩa CD/VCD/DVD hoặc thiết bị lưu trữ chuyên dụng khác. Hình ảnh kiểm tra qua máy soi nếu có dấu hiệu nghi vấn, hình ảnh vi phạm sẽ được in ra lưu cùng bộ hồ sơ vi phạm (trừ trường hợp máy soi chưa được trang bị phần mềm hỗ trợ in ảnh).

- Thời gian lưu trữ: Đối với các hình ảnh soi chiếu thường xuyên lưu theo thông số kỹ thuật của hệ thống, trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển lưu ra ổ cứng hoặc đĩa DVD đảm bảo thời gian theo quy định tại Quyết định số 669/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2010 của Tổng cục Hải quan; Đối với hình ảnh soi chiếu liên quan đến vi phạm hành chính hải quan thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ hồ sơ hải quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi cục trưởng Chi cục hải quan chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng máy soi có trách nhiệm phân công cụ thể công chức quản lý, sử dụng, bảo quản máy soi. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, công chức nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn đối với tài sản chung. Trường hợp xảy ra hư hỏng, không sử dụng được máy soi thì Chi cục phải báo cáo về Văn phòng Cục Hải quan TT-Huế (bộ phận Tài vụ - Quản trị) để có phương án kiểm tra, sửa chữa kịp thời.

2. Công chức hải quan được giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng máy soi phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, phải được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn vận hành và sử dụng, phải ghi chép đầy đủ vào Sổ Nhật ký hoạt động máy soi (theo mẫu đính kèm), thực hiện việc bàn giao, hướng dẫn sử dụng cho công chức kế nhiệm nếu có thay đổi về nhân sự. Báo cáo tình trạng hoạt động của máy soi để lãnh đạo Chi cục biết và xử lý kịp thời trong trường hợp máy soi bị hỏng hóc, không sử dụng được.

3. Chi cục trưởng Chi cục hải quan quản lý và sử dụng máy soi có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cửa khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết nhanh tổ chức hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh đồng thời vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực hải quan.

4. Thực hiện chế độ báo cáo theo công văn số 4770/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2011 của Tổng cục Hải quan quy định về chế độ báo cáo định kỳ tình hình sử dụng trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn hoặc phát sinh vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục Hải quan Thừa Thiên Huế để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

Chi cục……………

SỔ NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỆ THỐNG MÁY SOI

NĂM …….

 

Ngày mở sổ:………….

Ngày kết sổ:………….

 

 

STT

Ngày

Ca làm việc

Tình trạng hoạt động của máy soi

Sự cố xảy ra của hệ thống (nếu có)

Đề xuất, kiến nghị

Ký tên, đóng dấu công chức

Hiện tượng

Biện pháp khắc phục

Kết quả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú

- Định kỳ hàng quí in sổ nhật ký, ký đóng dấu, đóng quyển để lưu cùng hình ảnh

- Báo cáo về Văn phòng Cục, Phòng Nghiệp vụ vào ngày 5 đầu mỗi quí sơ lược tình hình, kết quả hoạt động của hệ thống máy soi hành lý.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 105/QĐ-HQTTH năm 2012 về Quy trình kiểm tra hành lý của người xuất, nhập cảnh bằng máy soi di động do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.925

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124