Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1020/QĐ-TTg năm 2006 về việc nâng cấp cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế-Tà Vàng, tỉnh Xê Kông (Lào) và cửa khẩu Hồng Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế - Cu Tai, tỉnh Xa La Van (Lào) từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1020/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 01/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1020/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU A ĐỚT, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ-TÀ VÀNG, TỈNH XÊ KÔNG (LÀO) VÀ CỬA KHẨU HỒNG VÂN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - CU TAI, TỈNH XA LA VAN (LÀO) TỪ CỬA KHẨU PHỤ LÊN CỬA KHẨU CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ngày 01 tháng 3 năm 1990;
Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;
Căn cứ Biên bản cuộc họp lần thứ XIV giữa hai Đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam - Lào ngày 09 tháng 01 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng: Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Công nhận cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế - Tà Vàng, tỉnh Xê Kông (Lào) và cửa khẩu Hồng Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế - Cu Tai, tỉnh Xa La Van (Lào) nâng cấp từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Giao thông vận tải; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Ban Biên giới (Bộ Ngoại giao);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
  các Vụ: TH, QHQT, ĐP;
- Lưu: VT, NC (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1020/QĐ-TTg năm 2006 về việc nâng cấp cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế-Tà Vàng, tỉnh Xê Kông (Lào) và cửa khẩu Hồng Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế - Cu Tai, tỉnh Xa La Van (Lào) từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.059
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145