Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2000/QĐ-BTC về thay thế tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu bằng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mẫu CTT52 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 07/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 18/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 07/2000/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THAY THẾ TỜ KHAI NGUỒN GỐC XE ÔTÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU BẰNG BIÊN LAI THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT MẪU CTT52

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh kế toán Thống kê ngày 20/5/1988;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 178-CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Thi hành Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới;
Để giảm bớt thủ tục hành chính trong việc nhập khẩu đăng ký lưu hành xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, sau khi có ý kiến của Bộ Thương mại, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định thay thế tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 376TC/QĐ/TCT ngày 22 tháng 6 năm 1993, bằng việc sử dụng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, Mẫu CTT52 ban hành kèm theo Quyết định số 1042/1998/QĐ/BTC ngày 15/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính".

Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 376 TC/QĐ/TCT ngày 22 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bằng việc sử dụng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, mẫu CTT52 có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2000.

Điều 3: Các tổ chức có liên quan đến việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng biên lại thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, Mẫu CTT52 nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

THAY THẾ TỜ KHAI NGUỒN GỐC XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU BẰNG BIÊN LAI THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU, MẪU CTT52
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2000/QĐ/BTC ngày 18 tháng 1 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

Điều 1: Thay thế tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu ban hành theo Quyết định số 376 CT/QĐ/TCT ngày 22 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bằng việc sử dụng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, mẫu CTT52, do Bộ Tài chính phát hành. Căn cứ vào thủ tục nhập khẩu hiện hành, cơ quan Hải quan ghi cho mỗi xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu một biên lai, ghi rõ số khung, số máy của từng xe giao cho đơn vị nhập khẩu xe và là một trong những căn cứ để cơ quan Công an đăng ký lưu hành xe.

Điều 2: Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính chịu trách nhiệm in, phát hành và cấp phát biên lai thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu (Mẫu CTT 52) cho Tổng cục Hải quan, để Tổng cục Hải quan cấp phát cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sử dụng. Việc quản lý, sử dụng biên lai thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, mẫu CTT52 được áp dụng theo chế độ quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 529/TC/QĐ ngày 22/12/1992, Quyết định số 544 TC/QĐ/CĐKT ngày 2/8/1997 và Quyết định số 1042/1998/QĐ/BTC ngày 15/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3: Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm hướng dẫn việc ghi chép, quản lý sử dụng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, mẫu CTT52 khi làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy.

Điều 4: Các cơ quan liên quan như: Cơ quan Hải quan khi lập biên lai thuế, cơ quan Thuế khi thu lệ phí trước bạ, cơ quan Công an khi làm thủ tục đăng ký lưu hành xe và các đơn vị, cá nhân sử dụng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, Mẫu CTT52 nếu có nghi vấn, cần thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, xử lý kịp thời.

Điều 5: Các tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, đã được cơ quan Hải quan xác nhận từ ngày 29/02/2000 trở về trước vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2000 (nếu có); các đơn vị có số tờ khai còn lại thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi xác nhận tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu để được thay thế bằng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, mẫu CTT52. Số tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu chưa được cơ quan Hải quan xác nhận thì các đơn vị phải trả lại cho Tổng cục Thuế để quản lý theo quy định.

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 07/2000/QD-BTC

Hanoi, January 18, 2000

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON THE REPLACEMENT OF THE DECLARATION ON IMPORTED CARS AND MOTORBIKES ORIGIN WITH THE RECEIPTS OF EXPORT TAX, IMPORT TAX AND VALUE ADDED TAX (VAT), FORM CTT52

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to Ordinance on Accounting and Statistics of May 20, 1988;
Pursuant to Decree No. 15/CP of March 2, 1993 of the Government on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to Decree No. 178/CP of October 28, 1994 of the Government stipulating the tasks, functions and organizational structures of the Ministry of Finance;
In furtherance of Directive No. 853/1997/CT-TTg of October 11, 1997 of the Prime Minister on the fight against smuggling in the new situation;
In order to reduce administrative procedures in the import and circulation registration of imported cars and motorbikes, after consulting with the Ministry of Trade, the Ministry of Public Security and the General Department of Customs,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on the replacement of the declarations on imported cars and motorbikes origin, issued under Decision No. 376-TC/QD/TCT of June 22, 1993 with the use of the receipts of export tax, import tax and VAT on import goods, form CTT52, issued under Decision No. 1042/1998/QD-BTC of August 15, 1998 of the Minister of Finance.

Article 2.- This Decision replaces Decision No. 376-TC/QD/TCT of June 22, 1993 of the Minister of Finance with the use of the receipts of export tax, import tax and VAT on import goods, form CTT52, which takes effect as from March 1st, 2000.

Article 3.- The organizations involving in the printing, distribution, management and use of the receipts of export tax, import tax and VAT on import goods, form CTT52 stated in Article 1 shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2000/QĐ-BTC về thay thế tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu bằng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mẫu CTT52 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.290

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103