Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2007/QÐ-BTS áp dụng biện pháp cấp bách kiểm soát dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm trong thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Số hiệu: 06/2007/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Lương Lê Phương
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2007/QÐ-BTS

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG NHỮNG BIỆN PHÁP CẤP BÁCH KIỂM SOÁT DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH CẤM TRONG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU VÀO NHẬT BẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NÐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 27/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thuỷ sản (NAFIQAVED) và Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH :

Ðiều 1. Triển khai các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát dư lượng hoá chất, kháng sinh trong thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản như sau :

1. Chỉ những doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm của Bộ Thuỷ sản mới được phép xuất khẩu thuỷ sản vào Nhật Bản. Những doanh nghiệp này phải thực hiện kiểm tra chứng nhận nhà nước về dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm đối với 100% lô hàng giáp xác, nhuyễn thể chân đầu và sản phẩm phối chế từ các loại nguyên liệu thuỷ sản nêu trên (sau đây gọi tắt là lô hàng giáp xác, nhuyễn thể chân đầu) trước khi xuất khẩu vào Nhật Bản.

2. Sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực, doanh nghiệp thuộc các trường hợp dưới đây sẽ không được phép xuất khẩu lô hàng giáp xác, nhuyễn thể chân đầu vào Nhật Bản :

a) Doanh nghiệp đã có trên 02 lô hàng bị cảnh bảo kháng sinh cấm, có thêm lô hàng bị Nhật Bản cảnh báo nhiễm kháng sinh cấm;

b) Doanh nghiệp đã có từ 01 đến 02 lô hàng bị cảnh báo kháng sinh cấm, có thêm 02 lô hàng bị Nhật Bản cảnh báo nhiễm kháng sinh cấm.

c) Doanh nghiệp trước đây chưa bị cảnh báo, có thêm 03 lô hàng bị Nhật Bản cảnh báo nhiễm kháng sinh cấm.

Doanh nghiệp chỉ được phép xuất khẩu trở lại lô hàng giáp xác, nhuyễn thể chân đầu vào Nhật Bản sau khi có báo cáo xác định đúng nguyên nhân, thiết lập biện pháp khắc phục có hiệu quả và được Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thuỷ sản kiểm tra công nhận.

3. Thực hiện miễn kiểm tra chứng nhận bắt buộc theo Khoản 1 điều này đối với những doanh nghiệp có liên tiếp 10 lô hàng giáp xác và nhuyễn thể chân đầu không bị cảnh báo hoá chất, kháng sinh cấm bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Nhật Bản kể từ ngày 01/01/2007. Doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra 100% lô hàng theo Khoản 1 điều này nếu sau đó có lô hàng giáp xác và nhuyễn thể chân đầu bị phát hiện dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm tại Nhật Bản.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất lô hàng từ nguyên liệu nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra dư lượng hoá chất, kháng sinh cấp đối với 100% lô hàng thuỷ sản nhập khẩu làm nguyên liệu cho chế biến, đồng thời phải ghi rõ nguồn gốc xuất xử của nguyên liệu trong lô hàng thành phẩm khi xuất khẩu và lưu trữ đầy đủ thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu.

Ðiều 2. Cục Quản lý Chất lượng, An toàn Vệ sinh và Thú y Thuỷ sản có trách nhiệm :

1.Tổ chức hướng dẫn cho các doanh nghiệp, các Trung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và Thú y Thuỷ sản vùng triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Ðịnh kỳ cập nhật và thông báo tới Tổng cục Hải quan danh sách doanh nghiệp được phép xuất khẩu thuỷ sản vào Nhật Bản.

3. Tăng cường năng lực hoạt động của phòng kiểm nghiệm các Trung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng và tích cực hỗ trợ các phòng kiểm nghiệm được NAFIQAVED uỷ quyền phân tích các chỉ tiêu dư lượng hoá chất, kháng sinh phục vụ cho chứng nhận nhà nước nhằm đảm bảo thời gian và độ chính xác trong kiểm tra, thông báo kết quả và cấp giấy chứng nhận cho các lô hàng.

4. Thường xuyên cập nhật báo cáo với Bộ và công bố những nhóm hàng thuỷ sản và các loại hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng phải kiểm tra theo Khoản 1 điều 1.

5. Khẩn trương xây dựng trình Bộ ban hành quy định về chế độ giảm kiểm tra Nhà nước về điều kiện sản xuất, giảm lấy mẫu kiểm tra lô hàng đối với những doanh nghiệp có truyền thống chất lượng và có đủ khả năng tự thực hiện kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tự kiểm tra chứng nhận lô hàng theo quy định.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1052/QÐ-BTS ngày 14/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản.   

Ðiều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam và các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 

Lương Lê Phương

 

THE MINISTRY OF FISHERIES
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 06/2007/QD-BTS

Hanoi, July 11, 2007

 

DECISION

ADOPTING URGENT MEASURES TO CONTROL RESIDUES OF BANNED ANTIBIOTICS AND CHEMICALS IN JAPAN-BOUND SEAFOOD EXPORTS

THE MINISTER OF FISHERIES

Pursuant to the Governments Decree No. 43/ 2003/ND-CP of May 2, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Fisheries;
Pursuant to the Prime Minister's Directive No. 06/2007/CT-TTg of March 27, 2007, on the application of urgent measures to ensure food hygiene and safety;
At the proposal of the director of the National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate and the director of the Science and Technology Department,

DECIDES:

Article 1.- To adopt urgent measures to control antibiotic and chemical residues in seafood exports to Japan as follows:

1. Only enterprises meeting food safely requirements of the Ministry of Fisheries may export seafood to Japan. These enterprises must have 100% of their shipments of crustaceans, mollusks and products processed from these aquatic materials (below referred to as crustacean and mollusk shipment) examined for state certification of residues of banned antibiotics and chemicals before these shipments are exported to Japan.

2. After the time this Decision takes effect, enterprises falling into the following cases may not export crustacean and mollusk shipments to Japan:

a/ Enterprises that have more than two shipments warned as containing banned antibiotics and have another shipment warned by Japan as containing banned antibiotics;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2007/QÐ-BTS áp dụng biện pháp cấp bách kiểm soát dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm trong thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.313
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.73.233