Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 36/2014/NĐ-CP nuôi chế biến xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Số hiệu: 36/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Điều kiện xuất khẩu các sản phẩm cá tra

Để được xuất khẩu các sản phẩm cá Tra, thương nhân phải đáp ứng được điều kiện được quy định tại Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra. Cụ thể gồm hai điều kiện:

Thứ nhất, có cơ sở chế biến cá Tra đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. 

Đối với thương nhân không có cơ sở chế biến thì phải có hợp đồng gia công hoặc hợp đồng mua sản phẩm tại cơ sở chế biến đủ điều kiện.

Đặc biệt đến 31/12/2015, các cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, có đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra với Hiệp hội cá Tra Việt Nam. Chỉ những lô hàng của hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra đã được Hiệp hội cá Tra Việt Nam xác nhận mới được thông quan.

Nghị định này có hiệu lực từ 20/06/2014.


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ NUÔI, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CÁ TRA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ ban hành Nghị định về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tra.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tra.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tra trên lãnh thổ Việt Nam.

Chương 2.

NUÔI, CHẾ BIẾN CÁ TRA

Điều 3. Quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra

1. Nguyên tắc lập quy hoạch:

a) Quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra phải phát huy lợi thế và tiềm năng của các địa phương, phù hợp với khả năng tiêu thụ cá Tra trên thị trường trong và ngoài nước;

b) Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá Tra ở từng địa phương phải phù hợp với quy hoạch tổng thể nuôi, chế biến cá Tra;

c) Quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi địa phương.

2. Nội dung quy hoạch:

a) Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến nuôi, chế biến, tiêu thụ cá Tra;

b) Đánh giá hiện trạng nuôi, chế biến, tiêu thụ cá Tra;

c) Phân tích, đánh giá, dự báo nhu cầu, giá cả và khả năng cạnh tranh của cá Tra Việt Nam ở thị trường trong nước và ngoài nước;

d) Xác định diện tích, sản lượng của vùng nuôi cá Tra thương phẩm; công suất của các cơ sở chế biến cá Tra;

đ) Xác định các giải pháp kỹ thuật, cơ chế, chính sách để thực hiện quy hoạch;

e) Xác định các giải pháp bảo vệ môi trường thực hiện quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra.

3. Thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương lập, phê duyệt Quy hoạch tổng thể nuôi, chế biến cá Tra;

b) Căn cứ vào Quy hoạch tổng thể nuôi, chế biến cá Tra được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá Tra tại địa phương.

4. Nhà nước có chính sách khuyến khích liên kết nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tra; đầu tư hạ tầng ở các vùng nuôi, hạ tầng phục vụ chế biến cá Tra phù hợp với quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra được phê duyệt.

Điều 4. Điều kiện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm

1. Địa điểm, diện tích nuôi cá Tra thương phẩm phải phù hợp với quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2. Được cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương xác nhận việc đăng ký diện tích và sản lượng nuôi cá Tra thương phẩm.

3. Cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm phải đảm bảo các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản; được cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương chứng nhận, cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm.

4. Sử dụng giống, thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất theo quy định của pháp luật.

5. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 các cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt theo VietGAP hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Điều kiện cơ sở chế biến cá Tra

1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về chế biến thực phẩm thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

2. Cơ sở chế biến cá Tra phải nằm trong quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc chấp thuận.

3. Áp dụng các biện pháp phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm cá Tra chế biến.

4. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận cơ sở chế biến thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

5. Bảo đảm chất lượng đã công bố đối với sản phẩm cá Tra xuất xưởng; tự kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cá Tra đã công bố; thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

6. Đối với cơ sở chế biến cá Tra xây dựng mới, phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, công nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trước khi hoạt động.

Điều 6. Điều kiện về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm cá Tra chế biến

1. Cá Tra nguyên liệu phục vụ chế biến cá Tra phải được nuôi từ cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này.

2. Sản phẩm cá Tra chế biến phải đáp ứng quy định về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản của Việt Nam và nước nhập khẩu.

3. Đối với việc chế biến sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh:

a) Sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với quy định của nước nhập khẩu;

b) Tỷ lệ mạ băng (tỷ lệ nước mạ băng trên trọng lượng tổng) đối với sản phẩm cá Tra xuất khẩu phải phù hợp với quy định của nước nhập khẩu. Các trường hợp khác tỷ lệ mạ băng không được vượt quá 10%;

c) Hàm lượng nước tối đa không được vượt quá 83% so với khối lượng tịnh (khối lượng cá tra phi lê sau khi loại bỏ lớp mạ băng) của sản phẩm.

4. Ngoài việc tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam và nước nhập khẩu về ghi nhãn thực phẩm, trên nhãn sản phẩm cá Tra phi lê đông lạnh phải thể hiện các thông tin: Khối lượng tịnh của sản phẩm; tỷ lệ mạ băng; tên các loại hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến sử dụng trong quá trình chế biến.

Chương 3.

XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CÁ TRA

Điều 7. Điều kiện xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là thương nhân) xuất khẩu sản phẩm cá Tra phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có cơ sở chế biến cá Tra đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này. Trường hợp thương nhân không có cơ sở chế biến cá Tra thì phải có hợp đồng gia công hoặc hợp đồng mua sản phẩm cá Tra tại cơ sở chế biến cá Tra đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra với Hiệp hội cá Tra Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Cơ quan hải quan chỉ chấp nhận thông quan đối với những lô hàng của hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra đã được Hiệp hội cá Tra Việt Nam xác nhận.

Điều 8. Đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra

1. Tổ chức được giao thực hiện: Hiệp hội cá Tra Việt Nam.

2. Đối tượng thực hiện: Thương nhân xuất khẩu sản phẩm cá Tra

3. Hồ sơ: Một (1) bộ

a) Giấy đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra;

b) Bản sao hợp pháp Giấy đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm được cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương xác nhận (áp dụng đối với trường hợp thương nhân sử dụng cá Tra thương phẩm từ các cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình);

c) Bản sao hợp pháp hợp đồng mua cá Tra nguyên liệu với tổ chức, cá nhân có cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này (áp dụng đối với trường hợp thương nhân sử dụng cá Tra thương phẩm mua từ các cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm không thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình);

d) Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận cơ sở chế biến thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (bao gồm cả trường hợp thương nhân mua cá Tra thương phẩm hoặc gia công, chế biến cá Tra thương phẩm tại cơ sở chế biến khác);

đ) Bản sao hợp pháp Hợp đồng mua cá Tra thương phẩm hoặc hợp đồng gia công, chế biến sản phẩm cá Tra với cơ sở chế biến cá Tra đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này (áp dụng với thương nhân không có cơ sở chế biến sản phẩm cá Tra).

4. Cách thức và thời hạn thực hiện:

a) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, nếu hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra chưa đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều này thì Hiệp hội cá Tra Việt Nam có văn bản trả lời, đề nghị thương nhân bổ sung hồ sơ;

b) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra nếu hồ sơ đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều này và có giá mua cá Tra nguyên liệu cao hơn hoặc bằng giá sàn cá Tra nguyên liệu do Hiệp hội cá Tra Việt Nam công bố tại thời điểm nhận hồ sơ (áp dụng đối với thương nhân sử dụng cá Tra thương phẩm mua từ các cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm không thuộc quyền sở hữu, quản lý của thương nhân) thì Hiệp hội cá Tra Việt Nam thẩm định, xác nhận hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định nêu trên, Hiệp hội cá Tra Việt Nam không xác nhận đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra và có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

5. Phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại cá Tra: Thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 9. Xử lý vi phạm trong xuất khẩu sản phẩm cá Tra

1. Thương nhân xuất khẩu sản phẩm cá Tra vi phạm các quy định tại Nghị định này, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn bị xử lý theo các quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này.

2. Đình chỉ xuất khẩu lô hàng sản phẩm cá Tra không đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản theo quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu.

3. Tạm dừng xuất khẩu sản phẩm cá Tra đối với thương nhân xuất khẩu bị cơ quan có thẩm quyền của thị trường nhập khẩu yêu cầu tạm dừng do có vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm.

4. Đối với trường hợp nước nhập khẩu không yêu cầu Việt Nam kiểm tra, chứng nhận chất lượng sản phẩm cá Tra xuất khẩu nhưng có quy định đình chỉ nhập khẩu sản phẩm cá Tra từ Việt Nam nếu phát hiện nhiều lô hàng vi phạm thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, xử lý vi phạm đối với thương nhân, cơ sở chế biến có lô hàng bị cảnh báo vi phạm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Lập, phê duyệt Quy hoạch tổng thể nuôi, chế biến cá Tra; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc lập và thực hiện quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương xác nhận đăng ký diện tích, sản lượng nuôi cá Tra thương phẩm và cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc áp dụng và công nhận quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt;

d) Xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nuôi, chế biến, xuất khẩu sản phẩm cá Tra;

đ) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi, chế biến cá Tra; kiểm tra, giám sát chất lượng cá Tra nuôi, chế biến, xuất khẩu theo thẩm quyền;

e) Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Hiệp hội cá Tra Việt Nam thực hiện các quy định về thẩm định, xác nhận, thu phí thẩm định kinh doanh thương mại cá Tra;

g) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tra theo thẩm quyền;

h) Cung cấp, công bố các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm sản phẩm cá Tra nhập khẩu của thị trường nhập khẩu sản phẩm cá Tra từ Việt Nam;

i) Đình chỉ xuất khẩu lô hàng sản phẩm cá Tra không đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản theo quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu và tạm dừng xuất khẩu sản phẩm cá Tra đối với thương nhân xuất khẩu bị cơ quan có thẩm quyền của thị trường nhập khẩu yêu cầu tạm dừng do có vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 9 Nghị định này. Quy định cụ thể việc tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm quy định tại Điều 9 Nghị định này;

k) Thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm cá Tra Việt Nam xuất khẩu theo quy định pháp luật.

2. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan tham mưu, xử lý các tranh chấp thương mại, rào cản kỹ thuật đối với xuất khẩu sản phẩm cá Tra;

b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm cá Tra theo thẩm quyền;

c) Chỉ đạo cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm cá Tra.

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định này theo quy định pháp luật về chống bán phá giá.

3. Bộ Tài chính:

a) Hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá Tra nguyên liệu;

b) Quy định về phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại cá Tra; hướng dẫn thực hiện các quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại cá Tra;

c) Chỉ đạo Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện, kiểm tra, giám sát hải quan đối với việc xuất khẩu sản phẩm cá Tra theo quy định của Nghị định này; tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về sản lượng, giá xuất khẩu, thị trường xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Điều 11. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Lập, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá Tra tại địa phương phù hợp với Quy hoạch tổng thể nuôi, chế biến cá Tra đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

2. Chỉ đạo các cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương tổ chức thực hiện việc xác nhận đăng ký diện tích, sản lượng nuôi cá Tra thương phẩm và cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm.

3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tra tại địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật đối với hoạt động nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tra tại địa phương theo thẩm quyền.

Điều 12. Hiệp hội cá Tra Việt Nam

1. Chủ trì thực hiện các hoạt động sau:

a) Tổ chức thực hiện việc đăng ký, thẩm định, xác nhận, thu phí thẩm định kinh doanh thương mại cá Tra theo quy định;

b) Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính về phương pháp tính giá thành cá Tra nguyên liệu, ít nhất mỗi năm hai lần công bố giá sàn cá Tra nguyên liệu và kịp thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến của thị trường;

c) Quản lý, sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá Tra theo quy định của pháp luật;

d) Cung cấp cho Cơ quan hải quan danh sách thương nhân được xác nhận đăng ký xuất khẩu sản phẩm cá Tra;

đ) Thống kê tình hình nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tra và định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

2. Phối hợp với hội, hiệp hội ngành hàng có liên quan thực hiện các hoạt động sau:

a) Hướng dẫn, vận động hội viên tuân thủ quy định pháp luật về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm cá Tra; phân tích, dự báo, thông tin thị trường xuất khẩu sản phẩm cá Tra;

c) Tham gia bảo vệ hoạt động xuất khẩu, xử lý các tranh chấp thương mại, rào cản kỹ thuật liên quan tới nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tra;

d) Hỗ trợ, cung cấp thông tin nuôi, chế biến và thị trường cho các tổ chức, cá nhân nuôi, chế biến cá Tra.

Điều 13. Tổ chức, cá nhân nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tra

1. Tổ chức, cá nhân nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tra có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tra theo quy định của Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

2. Thương nhân xuất khẩu sản phẩm cá Tra có trách nhiệm:

a) Tuân thủ các quy định về quản lý, kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu theo quy định của nước nhập khẩu và quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Thực hiện đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra theo các quy định tại Điều 8 Nghị định này và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nội dung hợp đồng đã đăng ký;

c) Nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại cá Tra theo quy định.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành không phù hợp với quy hoạch nuôi cá Tra nhưng đáp ứng các điều kiện nuôi cá Tra quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Nghị định này thì được tiếp tục hoạt động.

2. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2015, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thương nhân được phép mua cá Tra nguyên liệu để chế biến, xuất khẩu từ các cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm chưa đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

3. Trước ngày Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đăng ký diện tích, sản lượng và cấp mã số cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm có hiệu lực thi hành, Giấy đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm (quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 8) chưa phải là thành phần bắt buộc trong hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá Tra thương phẩm.

4. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2014, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, sản phẩm cá Tra phi lê đông lạnh chưa đáp ứng chất lượng quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 6 Nghị định này được xuất khẩu nếu đạt chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2014.

Điều 16. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Căn cứ trách nhiệm cụ thể được phân công theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội cá Tra Việt Nam, Chủ tịch các hội, hiệp hội ngành hàng có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 36/2014/ND-CP

Hanoi, April 29, 2014

 

DECREE

ON RAISING, PROCESSING, AND EXPORTING PANGASIUS

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Fishery dated November 26, 2003;

Pursuant to the Law on Product and goods quality dated June 17, 2010;

Pursuant to the Law of Food safety dated November 21, 2007;

Pursuant to the Law on Commerce dated June 14, 2005;

At the request of the Minister of Agriculture and Rural development, the government promulgates a Decree on raising, processing, and exporting pangasius

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Decree deals with raising, processing, and exporting pangasius.

Article 2. Subjects of application

This Decree is applied to any Vietnamese or foreign entity involved in raising, processing, and exporting pangasius within Vietnam’s territory.

Chapter 2.

RAISING AND PROCESSING PANGASIUS

Article 3. Planning for raising and processing pangasius

1. Rules for formulating planning:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The detailed planning for raising and processing pangasius in each administrative division must be suitable for the master planning for raising and processing pangasius;

c) The planning for raising and processing pangasius must be conformable with the socio-economic development plan of each administrative division.

2. Planning contents:

a) Analysis of natural conditions and socio-economic impacts that affect the raising, processing, and consumption of pangasius;

b) Evaluation of the current status of pangasius farming, processing, and consumption;

c) Analysis, evaluation, and forecast of demands, prices, and competitiveness of Vietnamese pangasius on the domestic and foreign markets;

d) Scale and output of pangasius farming areas; productivity of processing facilities;

dd) Technical solutions, mechanisms, and policies for implementation of the planning;

e) Solutions for environment protection while implementing the planning for raising and processing pangasius.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Ministry of Agriculture and Rural Development shall take charge and cooperate with other Ministries, agencies, and local authorities in formulating and ratifying the Master planning for raising and processing pangasius;

b) According to the Master planning for raising and processing pangasius ratified by the Ministry of Agriculture and Rural Development, the People’s Committees of provinces shall review, formulate, and ratify their own planning for raising and processing pangasius locally.

4. The government shall introduce incentive policies on cooperation in raising, processing, and exporting pangasius; investment in infrastructure of farming areas that are conformable with the ratified planning for raising and processing pangasius.

Article 4. Requirements for commercial pangasius farms

1. The locations and areas of the commercial pangasius farms must be conformable with the planning for raising and processing pangasius ratified by the People’s Committee of the province.

2. The registration of area and output of every commercial pangasius farm must be certified by a local fishery authority.

3. Commercial pangasius farms must meet the technical regulations and standards for fishery, issued with a certificate and ID number by local fishery authority.

4. The breeds, feeds, veterinary medicine, bioproducts, microorganisms and chemicals used must be conformable with law.

5. By December 31, 2015, every commercial pangasius farm must obtain the Certificate of Good Aquaculture Practice according to VietGap or an international certificate that is conformable with Vietnam’s law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Every processing facility must:

1. Have a Certificate of Business Registration, in which fish processing is licensed, issued by a competent authority.

2. Be listed in the planning for raising and processing pangasius ratified by the People’s Committee of the province.

3. Take necessary measures to trace the origins of processed pangasius products.

4. Apply a quality control system, technical regulations and standards for food safety and hygiene during manufacture and sale of aquaculture products; obtain a certificate of food-safety facility issued by a competent authority.

5. Ensure the announced quality of sold pangasius products; carry out inspections and take responsibility for the announced quality; label goods in accordance with law.

6. Every new processing facility must be inspected by the Ministry of Agriculture and Rural Development and be issued with a certificate of food-safety before its operation is commenced.

Article 6. Requirements for quality, food safety and hygiene of processed pangasius products

1. Raw pangasius serving processing of pangasius must be raised by the commercial pangasius farms that meet the requirements in Article 4 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Processing of frozen pangasius fillets:

a) The chemicals, additives, and other substances used must be conformable with Vietnam’s law and regulations of importing countries;

b) The ice-glazing ratio (ratio of ice glaze to gross weight) of exported pangasius products must be conformable with regulations of importing countries. In other cases, the ice-glazing ratio must not exceed 10%.

c) The amount of water must not exceed 83% of net weight (weight of pangasius fillets after removing the ice glazing).

4. Apart from complying with applicable regulations of Vietnam and importing countries on food labeling, the labels of frozen pangasius fillets must contain: net weight; ice glazing ration; names of chemicals, additives, and other substances used during the processing.

Chapter 3.

EXPORTING PANGASIUS

Article 7. Requirements for exporting pangasius products

The entities that export pangasius products (hereinafter referred to as exporters) must satisfy the requirements below:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Pangasius export contracts must be registered with Vietnam Pangasius Association in accordance with Article 8 of this Decree. The customs shall only grant clearance to the consignments under the pangasius export contracts certified by Vietnam Pangasius Association.

Article 8. Registration of pangasius export contracts

1. Vietnam Pangasius Association is in charge of registration of pangasius export contracts.

2. All exporters of pangasius products must apply for registration of pangasius export contracts

3. An application consists of:

a) A pangasius export contract registration form;

b) A valid copy of a Certificate of Registration of commercial pangasius farming, which is certified by a local fishery authority (if the exporter uses commercial pangasius from the commercial farms under the exporter’s ownership);

c) A valid copy of a contract to buy raw pangasius with a commercial pangasius farm that meets the requirements in Article 4 of this Decree (if the exporter uses commercial pangasius from the commercial pangasius farms that are not under the exporter’s ownership);

d) A valid copy of a Certificate of food-safety processing facility (whether the exporter buys commercial pangasius or has them processed at another processing facility)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Method and time:

a) Within 01 working day, if the application for registration of the pangasius export contract is not satisfactory according to Clause 3 of this Article , Vietnam Pangasius Association shall request the exporter (in writing) to complete the application;

b) Within 03 working days from the day on which sufficient documents are received, if the application is satisfactory according to Clause 3 of this Article and the purchase prices of raw pangasius are higher or equal to those announced by Vietnam Pangasius Association at the time the application is received (applied to exporters that use commercial pangasius purchased from commercial pangasius farms that are not under the exporters’ ownership), Vietnam Pangasius Association shall verify and certify the pangasius export contract.

If the application does not comply with the aforementioned regulations, Vietnam Pangasius Association shall not grant registration of the pangasius export contract and provide explanation in writing.

5. The fees for evaluation of qualification for pangasius business shall be provided for by the Ministry of Finance.

Article 9. Dealing with violations during export of pangasius products

1. Any exporter that violates the regulations of this Decree shall be carry the penalties mentioned in Clause 2, Clause 3 and Clause 4 of this Article apart from the penalties prescribed by the laws on dealing with administrative violations.

2. The export of consignments of pangasius products that fail to meet the requirements regarding quality, food safety and hygiene of Vietnam and the importing countries shall be suspended.

3. Any exporter that is suspended by a competent authority of the import market due to violations pertaining to food safety and quality shall be suspended from exporting pangasius products.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 4.

IMPLEMENTATION

Article 10. Responsibilities of Ministries and agencies

1. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall:

a) Formulate and ratify the Master planning for raising and processing pangasius; provide guidance, inspect and supervise the formulation and implementation of planning for raising and processing pangasius of provinces;

b) Provide guidance and inspect registration of area and output of commercial pangasius farming and issuance of ID numbers to commercial pangasius farms by local fishery authorities;

c) Provide guidance, inspect and supervise the application and accreditation of good aquaculture practice;

d) Formulate and introduce (or request competent authorities to introduce) National Technical Regulations and Standards for raising, processing, and exporting pangasius;

dd) Provide guidance, organize the inspections at pangasius farms, and processing facilities; inspect and monitor the quality of pangasius raised, processed and exported;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

hg) Provide guidance, carry out inspections, and impose penalties for violations against regulations of law on raising, processing, and exporting pangasius;

h) Provide and announce regulations on food safety of imported pangasius products of the markets that import pangasius products from Vietnam;

i) Suspend the export of pangasius product consignments that fail to meet the requirements for food safety and quality of Vietnam and the importing country; suspend exporters that are suspended by competent authorities of import markets due to violations pertaining to food safety and quality according to Clause 2, Clause 3, and Clause 4 Article 9 of this Decree from exporting pangasius products. Specify the inspection and imposition of penalties mentioned in Article 9 of this Decree;

k) Trace the origins of exported Vietnamese pangasius products in accordance with law.

2. The Ministry of Industry and Trade shall:

a) Take charge and cooperate with The Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Foreign Affairs, relevant Ministries and agencies in advising on settlement of commercial disputes and technical barriers to export of pangasius products;

b) Carry out inspection and impose penalties for violations during export of pangasius products;

c) Direct Vietnam’s commercial missions overseas to support the trade promotion of pangasius products.

d) Inspect and supervise the implementation of this Decree in accordance with the laws on anti-dumping.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Provide instructions on calculating prices of raw pangasius;

b) Impose fees for evaluation of qualification for pangasius business; provide instructions on collection, remittance, and use of such fees;

c) Request the General Department of Customs to carry out customs supervision and inspection with regard to export of pangasius products in accordance with this Decree; make and send monthly reports to the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Trade, and the Ministry of Agriculture and Rural Development on the output, export prices, and export markets of pangasius products.

Article 11. The People’s Committees of provinces

1. Formulate, ratify, and management the implementation of the planning for raising and processing pangasius locally in a way that is conformable with the Master planning for raising and processing pangasius ratified by the Ministry of Agriculture and Rural Development.

2. Provide instructions for local fishery authorities on certifying of registration of area, output commercial pangasius farming and issuance of ID numbers to commercial pangasius farms.

3. Organize local raising, processing, and export of pangasius in accordance with law.

4. Organize inspections and imposition of penalties for local violations against regulations of law on raising, processing, and exporting pangasius.

Article 12. Vietnam Pangasius Association

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Organizing the registration, evaluation, verification of qualification for pangasius business, and collection of fees thereof;

b) Announcing floor prices of raw pangasius according to instructions of the Ministry of Industry and Trade calculating prices of raw pangasius; adjusting the prices to the market developments;

c) Managing and using the fees for evaluation of qualification for pangasius business in accordance with law;

d) Providing the customs with the list of exporters whose registration of pangasius export has been certified;

dd) Sending monthly, quarterly, and annual statistical reports on the raising, processing, and export of pangasius to the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Industry and Trade, and the Ministry of Finance.

2. Vietnam Pangasius Association shall cooperate with relevant trade associations in:

a) Providing guidance for and encouraging members to comply with regulations of law on raising, processing, and exporting pangasius products;

b) Doing trade promotion of pangasius products; analyzing, forecasting the export markets of pangasius products;

c) Participating in export protection; settling commercial disputes and technical barriers to raising, processing, and export of pangasius;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Entities that raise, process, and/or export pangasius

1. Entities that raise, process, and/or export pangasius must comply with regulations of law on raising, processing, and exporting pangasius in this Decree and relevant laws.

2. Exporters of pangasius products are obliged to:

a) Comply with regulations on food safety and quality inspection, certification, and management applied to exported aquaculture products of importing countries and Vietnam;

b) Apply for registration of pangasius export contracts in accordance with Article 8 of this Decree; take responsibility for the authenticity of the provided information about their contracts;

c) Pay fees for evaluation of qualification for pangasius business.

Chapter 5.

IMPLEMENTATION

Article 14. Transition

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Before December 31, 2015 and after the effective date of this Decree, exporters may purchase raw pangasius from the commercial pangasius farms that have not satisfied the requirements in Clause 5 Article 4 of this Decree to process and export.

3. Before the Circular of the Ministry of Agriculture and Rural Development on registration of area, output, and issuance of ID numbers to commercial pangasius farming takes effect, the Certificates of registration of commercial pangasius farming (mentioned in Point b Clause 4 Article 8) is not a compulsory paper in the application for registration of pangasius export contract.

4. Before December 31, 2014 and after this Circular takes effect, frozen pangasius fillets that fail to meet the quality standards mentioned in Point b and Point c Clause 3 Article 6 of this Decree may be exported if their quality, safety and hygiene are conformable with regulations of the import market.

Article 15. Effect

This Decree takes effect on June 20, 2014.

Article 16. Responsibility for guidance and implementation

1. The Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Industry and Trade, and the Ministry of Finance are responsible for providing guidelines for implementation of this Decree within their given tasks in this Decree and relevant laws.

2. Ministers, Heads of ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of the People’s Committees of provinces, the President of Vietnam Pangasius Association, Presidents of relevant trade associations are responsible for the implementation of this Decree within the area of their competence.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 36/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.168

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240