Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 24/2017/NĐ-CP thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thỏa thuận thương mại Campuchia Việt

Số hiệu: 24/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị định 24/2017/NĐ-CP ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% và Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan có xuất xứ từ Campuchia.

 

1. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% từ Campuchia

 
Nghị định 24 quy định hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ Campuchia mà có tên trong Danh mục thuế suất 0% được ban hành theo Nghị định này và đáp ứng các điều kiện sau sẽ được áp dụng thuế suất 0%:
 
- Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O form S do Cam pu chia cấp.
 
- Thông quan qua các cửa khẩu được phép thông quan các mặt hàng theo Bản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia.
 

2. Hạn ngạch nhập khẩu đối với mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô theo Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia năm 2016

 
Theo Nghị định 24 năm 2017, riêng đối với gạo và lá thuốc lá khô ngoài các điều kiện như Mục trên thì còn phải đáp ứng các điều kiện về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 thì được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% theo số lượng hạn ngạch nhập khẩu.
 
Trường hợp mặt hàng gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thì đối với số lượng vượt hạn ngạch nhập khẩu gạo sẽ áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA (nếu đủ điều kiện) hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
Đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, Nghị định số 24/2017 quy định nếu lượng nhập khẩu lá thuốc lá khô vượt hạn ngạch nhưng vẫn nằm trong tổng mức hạn ngạch chung của cả nước và đáp ứng điều kiện thì được áp dụng mức thuế suất MFN. Còn nếu vượt hạn ngạch mặt hàng lá thuốc lá thì ngoài tổng mức hạn ngạch chung của cả nước thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu thuốc lá ngoài hạn ngạch.
 

3. Hàng hóa nông sản

 
Nông sản chưa chế biến được doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước thì áp dụng theo pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 
Cũng theo Nghị định 24/CP, nông sản có xuất xứ từ Campuchia được nhập khẩu để tái xuất thực hiện theo cơ chế tạm nhập tái xuất của Việt Nam và các Hiệp định khu vực, quốc tế.
 
 
Nghị định 24/2017/NĐ-CP về thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia có hiệu lực từ ngày 14/3/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN BẢN THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA NĂM 2016

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ngày 26 tháng 10 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký tại Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2016 (sau đây viết tắt là Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia năm 2016) và điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia năm 2016.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

3. Tổ chức cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia.

Điều 3. Danh mục hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất 0%; Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia và Danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan theo Bản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia năm 2016

Ban hành kèm theo Nghị định này:

1. Phụ lục I - Danh mục các mặt hàng có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%.

2. Phụ lục II - Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia.

3. Phụ lục III - Danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan các mặt hàng theo Bản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia năm 2016.

Điều 4. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%

Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia có tên trong Danh mục các mặt hàng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Vương quốc Campuchia cấp.

2. Thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Riêng mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% theo quy định tại Điều 5 Nghị định này'

Điều 5. Hạn ngạch nhập khẩu đối với mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô theo Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia năm 2016

1. Mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô nêu tại Phụ lục I, đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định này và quy định của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% theo số lượng hạn ngạch nhập khẩu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Đối với mặt hàng gạo: Trường hợp mặt hàng gạo nhập khẩu ngoài số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này (gọi tắt là nhập khẩu vượt hạn ngạch) thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA (nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018) hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (gọi tắt là thuế suất MFN) theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (sau đây viết tắt là Nghị định số 122/2016/NĐ-CP).

3. Đối với mặt hàng lá thuốc lá khô:

a) Trường hợp lượng lá thuốc lá khô nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này nhưng vẫn nằm trong tổng mức hạn ngạch chung của cả nước và đảm bảo các điều kiện quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về hạn ngạch thuế quan thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch áp dụng mức thuế suất MFN quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

b) Trường hợp số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch nêu tại điểm a khoản này nằm ngoài tổng mức hạn ngạch chung của cả nước thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng lá thuốc lá khô theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Điều 6. Hàng hóa nông sản

1. Hàng hóa nông sản chưa chế biến (bao gồm cả mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô) do các doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt Nam áp dụng theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành, số lượng các mặt hàng gạo và lá thuốc lá chưa chế biến nhập khẩu nêu tại khoản này không tính vào số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Đối với mặt hàng nông sản (bao gồm cả mặt hàng gạo các loại và lá thuốc lá khô) có xuất xứ từ Campuchia do các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về Việt Nam để tái xuất đi các thị trường khác thực hiện theo cơ chế tạm nhập tái xuất của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Hiệp định khu vực, quốc tế mà hai bên tham gia ký kết. Số lượng các mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô nêu tại khoản này nhập khẩu để tái xuất hoặc để sản xuất, gia công xuất khẩu không tính vào số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

2. Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đăng ký từ ngày 26 tháng 10 năm 2016 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế suất cao hơn thì được cơ quan quản lý thuế xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan dẫn chiếu tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH(3).XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA NHẬP KHẨU NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 0%
(Kèm theo Nghị định số 24/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

01.05

Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi

 

- Loại trọng lượng không quá 185 g:

0105.11

- - Gà thuộc loài Gallus domesticus:

0105.11.90

- - - Loại khác

0105.99

- - Loại khác:

0105.99.20

- - - Vịt, ngan loại khác

 

 

02.07

Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

 

- Của gà thuộc loài Gallus domesticus:

0207.11.00

- - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

0207.12.00

- - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

0207.13.00

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh

0207.14

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:

0207.14.10

- - - Cánh

0207.14.20

- - - Đùi

0207.14.30

- - - Gan

 

- - - Loại khác:

0207.14.91

- - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học

0207.14.99

- - - - Loại khác

 

 

08.05

Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô

0805.10

- Quả cam:

0805.50.00

- Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum, Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

 

 

10.06

Lúa gạo

1006.10

- Thóc:

1006.10.10

- - Để gieo trồng

1006.10.90

- - Loại khác

1006.20

- Gạo lứt:

1006.20.10

- - Gạo Thai Hom Mali

1006.20.90

- - Loại khác

 

 

16.02

Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác

1602.10

- Chế phẩm đồng nhất:

1602.10.10

- - Chứa thịt lơn, đóng hộp kín khí

 

 

19.05

Bánh mì, bánh bột nhào (pastry), bánh nướng, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh xốp sealing wafer, bánh đa và các sản phẩm tương tự

1905.90

- Loại khác:

1905.90.30

- - Bánh ga tô (cakes)

1905.90.80

- - Các sản phẩm thực phẩm giòn có hương liệu khác

1905.90.90

- - Loại khác

 

 

24.01

Thuốc lá lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá

2401.10

- Lá thuốc lá chưa tước cọng:

2401.10.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

2401.10.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

2401.10.40

- - Loại Burley

2401.10.50

- - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

2401.10.90

- - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng

2401.20

- Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:

2401.20.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

2401.20.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

2401.20.30

- - Loại Oriental

2401.20.40

- - Loại Burley

2401.20.50

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

2401.20.90

- - Loại khác

 

 

39.26

Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14

3926.90

- Loại khác:

3926.90.99

- - - Loi khác

 

 

48.19

Thùng, hộp, vỏ chứa, túi xách và các loại bao bì khác, bằng giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo; hộp đựng hồ sơ (files), khay thư và các vật phẩm tương tự, bằng giấy hoặc bìa dùng cho văn phòng, cửa hàng hoặc những nơi tương tự

4819.10.00

- Thùng, hộp và vỏ chứa, bằng giấy sóng hoặc bìa sóng

4819.20.00

- Thùng, hộp và vỏ chứa gấp lại được, bằng giấy hoặc bìa không sóng

4819.30.00

- Bao và túi xách, có đáy rộng từ 40 cm trở lên

4819.40.00

- Bao và túi xách loại khác, kể cả hình nón cụt (cones)

 

 

55.15

Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp

 

- Từ xơ staple polyeste:

5515.29.00

- - Loại khác

 

 

87.12

Xe đạp hai bánh và xe đạp khác (kể cả xe xích lô ba bánh chở hàng), không lắp động cơ

8712.00.20

- Xe đạp được thiết kế dành cho trẻ em

8712.00.30

- Xe đạp khác

8712.00.90

- Loại khác

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA
(Kèm theo Nghị định số 24/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

STT

TÊN HÀNG

MÃ HÀNG

ĐỊNH LƯỢNG

2016

2017

I

Lúa gạo

10.06

 

 

 

- Thóc:

1006.10

300.000 tấn gạo

300.000 tấn gạo

 

- - Để gieo trồng

1006.10.10

 

- - Loại khác

1006.10.90

 

- Gạo lứt:

1006.20

 

- - Gạo Thai Hom Mali

1006.20.10

 

- - Loại khác

1006.20.90

 

 

 

 

 

II

Lá thuốc lá khô

24.01

 

 

 

- Lá thuốc lá chưa tước cọng:

2401.10

3.000 tấn

3.000 tấn

 

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

2401.10.10

 

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

2401.10.20

 

- - Loại Burley

2401.10.40

 

- - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

2401.10.50

 

- - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng

2401.10.90

 

- Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:

2401.20

 

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

2401.20.10

 

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

2401.20.20

 

- - Loại Oriental

2401.20.30

 

- - Loại Burley

2401.20.40

 

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

2401.20.50

 

- - Loại khác

2401.20.90

Tỷ lệ quy đổi: 02 kg thóc = 01 kg gạo

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC CẶP CỬA KHẨU ĐƯỢC PHÉP THÔNG QUAN CÁC MẶT HÀNG THEO BẢN THỎA THUẬN VIỆT NAM - CAMPUCHIA
(Kèm theo Nghị định số 24/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

STT

Phía Việt Nam

Phía Campuchia

1

Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai)

Oyadao (tỉnh Rattanakiri)

2

Buprăng (tỉnh Đắc Nông)

Oreang (tỉnh Mondolkiri)

3

Đắk Peur (tỉnh Đắng Nông)

Nam Lear (tỉnh Mondulkiri)

4

Hoa Lư (tỉnh Bình Phước)

Trapeang Sre (tỉnh Kratie)

5

Hoàng Diệu (tỉnh Bình Phước)

Lapakhe (tỉnh Mondulkiri)

6

Lộc Thịnh (tỉnh Bình Phước)

Tonle Cham (tỉnh Tboung Khmum)

7

Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh)

BaVet (tỉnh Svay Rieng)

8

Xa Mát (tỉnh Tây Ninh)

Trapeang Plong (tỉnh Tboung Khmum)

9

Tràng Riệc (tỉnh Tây Ninh)

Da (tỉnh Tboung Khmum)

10

Cà Tum (tỉnh Tây Ninh)

Chan Mun (tỉnh Tboung Khmum)

11

Phước Tân (tỉnh Tây Ninh)

Bosmon (tỉnh Svay Rieng)

12

Vạc Sa (tỉnh Tây Ninh)

Doun Rodth (tỉnh Tboung Khmum)

13

Bình Hiệp (tỉnh Long An)

Prey Vor (tỉnh Svay Rieng)

14

Vàm Đồn (tỉnh Long An)

Sre Barang (tỉnh Svay Rieng)

15

Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An)

Samong (tỉnh Svay Rieng)

16

Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp)

Bonteay Chakrey (tỉnh Prey Veng)

17

Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp)

Koh Roka (tỉnh Prey Veng)

18

Sở Thượng (tỉnh Đồng Tháp)

Koh Sampov (tỉnh Prey Veng)

19

Vĩnh Xương (tỉnh An Giang)

Ka-rom Samnor (tỉnh KanDal)

20

Tịnh Biên (tỉnh An Giang)

Phnom Den (tỉnh Ta Keo)

21

Khánh Bình (tỉnh An Giang)

Chrey Thom (tỉnh KanDal)

22

Vĩnh Hội Đông (tỉnh An Giang)

Kampong Krosang (tỉnh Takeo)

23

Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang)

Prek Chak (tỉnh Kam Pot)

24

Giang Thành (tỉnh Kiên Giang)

Ton Hon (tỉnh Kampot)

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 24/2017/ND-CP

Hanoi, March 14, 2017

 

DECREE

PRESCRIBING THE SPECIAL PREFERENTIAL IMPORT DUTY RATES TO IMPLEMENT THE BILATERAL TRADE PROMOTION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA IN 2016[1]

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the April 6, 2016 Law on Import Duty and Export Duty;

Pursuant to the April 9, 2016 Law on Treaties;

In furtherance of the Bilateral Trade Promotion Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Kingdom of Cambodia, which was concluded on October 26, 2016;

At the proposal of the Minister of Finance;

The Government promulgates the Decree prescribing the special preferential import duty rates to implement the Bilateral Trade Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Kingdom of Cambodia in 2016.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree prescribes the special preferential import duty rates to implement the Bilateral Trade Promotion Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Kingdom of Cambodia which was concluded in Hanoi on October 26, 2016 (below referred to as the 2016 Vietnam-Cambodia Trade Promotion Agreement), and conditions for enjoyment of the special preferential import duty rates under the 2016 Vietnam-Cambodia Trade Promotion Agreement.

Article 2. Subjects of application

1. Taxpayers as defined in the Law on Import Duty and Export Duty.

2. Customs offices and officers.

3. Organizations and individuals that have rights and obligations relating to imports originating from the Kingdom of Cambodia.

Article 3. List of imports eligible for the duty rate of 0%; list of tariff quota-based imports originating from the Kingdom of Cambodia; and list of pairs of border gates permitted for customs clearance under the 2016 Vietnam-Cambodia Trade Promotion Agreement

To promulgate together with this Decree:

1. Appendix I - List of imports originating from the Kingdom of Cambodia which are eligible for the special preferential import duty rate of 0%.

2. Appendix II - List of tariff quota-based imports originating from the Kingdom of Cambodia.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Conditions for imports to be eligible for the special preferential import duty rate of 0%

Imports originating from the Kingdom of Cambodia which are on the list of commodity items provided in Appendix I to this Decree are eligible for the special preferential import duty rate of 0% if satisfying the following conditions:

1. Having a certificate of origin, form S (C/O, form S) granted by a competent authority of the Kingdom of Cambodia.

2. Undergoing customs clearance through pairs of border gates provided in Appendix III to this Decree.

Particularly, rice and dried tobacco leaves are eligible for the special preferential import duty rate of 0% under Article 5 of this Decree.

Article 5. Import quotas of rice and dried tobacco leaves under the 2016 Vietnam-Cambodia Trade Promotion Agreement

1. Rice and dried tobacco leaves specified in Appendix I, which satisfy the conditions prescribed in Clauses 1 and 2, Article 4 of this Decree and the Ministry of Industry and Trade’s regulations on import within the 2016 and 2017 tariff quotas, are eligible for the special preferential import duty rate of 0% for the volumes imported within the import quotas specified in Appendix II to this Decree.

2. For rice: In case rice is imported in excess of the quota specified in Appendix II to this Decree (below referred to as over-quota imported volume), the over-quota imported volume is eligible for the ATIGA special preferential import duty rate (if fully satisfying the conditions prescribed in the Government’s Decree No. 129/2016/ND-CP of September 1, 2016, on Vietnam’s Special Preferential Import Tariff to implement the ASEAN Trade in Goods Agreement during 2016-2018), or the preferential import duty rate (MFN duty rate) prescribed in the Government’s Decree No. 122/2016/ND-CP of September 1, 2016, on the Export Tariff, the Preferential Import Tariff and the list of commodity items and their specific duty rates, combined duty rates and out-of-quota duty rates (below referred to as Decree No. 122/2016/ND-CP).

3. For dried tobacco leaves:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ In case the over-quota imported volume mentioned at Point a of this Clause is beyond the total quota of the country, it is eligible for the out-of-quota import duty rate for dried tobacco leaves prescribed in Decree No. 122/2016/ND-CP.

Article 6. Agricultural goods

1. Unprocessed agricultural goods (including also rice and dried tobacco leaves) planted in Cambodia with investment by Vietnamese enterprises for import into Vietnam must comply with the current law on import duty and export duty. The volumes of unprocessed rice and tobacco leaves specified in this Clause shall not be included in the quotas specified in Appendix II to this Decree.

2. Agricultural commodity items (including also rice and dried tobacco leaves) originating from Cambodia which are imported by Vietnamese enterprises into Vietnam for re-export to other markets must comply with the temporary import for re-export mechanism of the Government of the Socialist Republic of Vietnam and regional and international agreements to which the two countries are contracting parties. The volumes of rice and dried tobacco leaves specified in this Clause which are imported for re-export or for production or export processing shall not be included in the quotas specified in Appendix II to this Decree.

Article 7. Organization of implementation

1. This Decree takes effect from the date of its signing through December 31, 2017.

2. Tax administration agencies shall settle over-paid tax amounts under the current regulations for importers who already paid the higher duty rates and registered customs declarations of the commodity items prescribed in Appendix I to this Decree from October 26, 2016, to before the effective date of this Decree, and fully satisfy the conditions for enjoyment of the special preferential import duty rates prescribed in this Decree.

3. In the course of implementation, if relevant legal documents which are referred to in this Decree are amended, supplemented or replaced, the amending, supplementing or replacing documents shall prevail.

4. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People’s Committees, and related organizations and individuals shall implement this Decree.-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

* The Appendices to this Decree are not translated.

 

[1] Công Báo Nos 205-206 (26/3/2017)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 24/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.063

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149