Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 125/2016/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Việt Nam Nhật Bản

Số hiệu: 125/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Ngày 01/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2016/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2016 – 2019.

 

- Ban hành kèm theo Nghị định số 125/2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định về Đối tác kinh tế 2016 - 2019 giữa Việt Nam và Nhật bản (Thuế suất VJEPA):
 
+ Cột “mã hàng” và cột “tên gọi, mô tả hàng hóa” được xây dựng trên Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phân loại theo cấp 8 số và 10 số.
 
+ Theo Nghị định 125/NĐ-CP, tại cột "Thuế suất VJEPA", thuế suất được áp dụng cho các giai đoạn khác nhau: từ 01/9/2016 đến 31/3/2017; từ 01/4/2016 đến 31/3/2018 và từ 01/4/2018 đến 31/3/2019.
 
- Hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau để được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi VJEPA, theo Nghị định số 125:
 
+ Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưa đãi đặc biệt VJEPA;
 
+ Được nhập khẩu từ Nhật Bản và vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam;
 
+ Đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu JV.
 
- Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường nội địa mà thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi VJEPA và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu JV thì cũng được áp dụng thuế suất VJEPA, theo Nghị định 125/2016.
 
Nghị định 125/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/9/2016.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN VỀ ĐỐI TÁC KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2019

Căn cứ Luật tổ chức Chính ph ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Đ thực hiện Hiệp định gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bn về Đi tác kinh tế có hiệu lực k từ ngày 01 tháng 10 năm 2009;

Theo đ nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định Biu thuế nhập khu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam và Nhật Bn về Đi tác kinh tế giai đoạn 2016-2019.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam đ thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019 và điều kiện được hưng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xut khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Cơ quan hi quan, công chức hải quan.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khu.

Điều 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế nhập khu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019 (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế suất VJEPA).

1. Cột “Mã hàng” và cột “Tên gọi, mô tả hàng hóa” được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và phân loại theo cấp mã 8 số hoặc 10 số.

2. Cột “Thuế suất VJEPA (%)”: Thuế suất áp dụng cho các giai đoạn khác nhau, bao gồm:

a) 01/9/2016 - 31/3/2017: Thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2017;

b) 01/4/2017-31/3/2018: Thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 4 nám 2017 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2018;

c) 01/4/2018-31/3/2019: Thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2019.

3. Ký hiệu “*”: Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất VJEPA tại thời điểm tương ứng.

Điều 4. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất VJEPA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưa đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Được nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam.

3. Được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định.

4. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế, có Giy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu JV do Bộ Công Thương quy định.

Điều 5. Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam

Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam (kể cả hàng gia công) nhập khẩu vào thị trường trong nước được áp dụng thuế suất VJEPA phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này và có Giy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu VJ do Bộ Công Thương quy định.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

2. Bãi bỏ Thông tư số 25/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015 -2019.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3).XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN VỀ ĐỐI TÁC KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2019

(Kèm theo Nghị định số 125/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ)

(Ghi chú: Chú giải về hàng hóa của Biểu thuế này tuân theo Chú giải tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam).

Mã hàng

Tên gọi, mô tả hàng hóa

Thuế suất VJEPA (%)

01/9/2016- 31/3/2017

01/4/2017-31/3/2018

01/4/2018- 31/3/2019

Chương 1 - Động vật sống

01.01

Ngựa, lừa, la sống.

- Ngựa:

0101.21.00

- - Loại thun chủng đ nhân giống

0

0

0

0101.29.00

- - Loại khác

1

1

0.5

0101.30

- Lừa:

0101.30.10

- - Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

0101.30.90

- - Loại khác

1

1

0.5

0101.90.00

- Loại khác

1

1

0.5

01.02

Động vật sng họ trâu bò.

- Gia súc:

0102.21.00

- - Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

0102.29

- - Loại khác:

0102.29.10

- - - Gia súc đực (k cả bò đực)

1

1

0.5

0102.29.90

- - - Loại khác

1

1

0.5

- Trâu:

0102.31.00

- - Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

0102.39.00

- - Loại khác

1

1

0.5

0102.90

- Loại khác:

0102.90.10

- - Loại thun chủng đ nhân giống

0

0

0

0102.90.90

- - Loại khác

1

1

0.5

01.03

Lợn sống.

0103.10.00

- Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

- Loại khác:

0103.91.00

- - Trọng lượng dưới 50 kg

1

1

0.5

0103.92.00

- - Trọng lượng từ 50 kg trở lên

1

1

0.5

01.04

Cừu, dê sống.

0104.10

- Cừu:

0104.10.10

- - Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

0104.10.90

- - Loại khác

1

1

0.5

0104.20

- Dê:

0104.20.10

- - Loại thuần chủng để nhân giống

0

0

0

0104.20.90

- - Loại khác

1

1

0.5

01.05

Gia cầm sng, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.

- Loại trọng lượng không quá 185 g:

0105.11

- - Gà thuc loài Gallus domesticus:

0105.11.10

- - -Đ nhân giống

0

0

0

0105.11.90

- - - Loại khác

1

1

0.5

0105.12

- - Gà tây:

0105.12.10

- - - Để nhân giống

0

0

0

0105.12.90

- - - Loại khác

1

1

0.5

0105.13

- - Vịt, ngan:

0105.13.10

- - -Để nhân giống

0

0

0

0105.13.90

- - - Loại khác

0

0

0

0105.14

- - Ngỗng:

0105.14.10

- - - Đ nhân giống

0

0

0

0105.14.90

- - - Loại khác

0

0

0

0105.15

- - Gà lôi:

0105.15.10

- - - Để nhân giống

0

0

0

0105.15.90

- - - Loại khác

0

0

0

- Loại khác:

0105.94

- - Gà thuc loài Gallus domesticus:

0105.94.10

- - - Để nhân giống , trừ gà chọi

0

0

0

0105.94.40

- - - Gà chi

1

1

0.5

- - - Loại khác:

0105.94.91

- - -Trọng lượng không quá 2 kg

1

1

0.5

0105.94.99

- - - Loại khác

1

1

0.5

0105.99

- - Loại khác:

0105.99.10

- - - Vịt, ngan để nhân giống

0

0

0

0105.99.20

- - - Vịt, ngan loại khác

1

1

0.5

0105.99.30

- - - Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống

0

0

0

0105.99.40

- - - Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác

1

1

0.5

01.06

Động vật sống khác.

- Động vật có vú:

0106.11.00

- - Bộ động vật linh trưởng

1

1

0.5

0106.12.00

- - Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); hải cẩu, sư tử biển và hải mã (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia)

1

1

0.5

0106.13.00

- - Lạc đà và họ lạc đà (Camelidae)

1

1

0.5

0106.14.00

- - Thỏ

1

1

0.5

0106.19.00

- - Loại khác

1

1

0.5

0106.20.00

- Loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

1

1

0.5

- Các loại chim:

0106.31.00

- - Chim săn mồi

1

1

0.5

0106.32.00

- - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ, vẹt nhỏ đuôi dài, vẹt đuôi dài và vẹt có mào)

1

1

0.5

0106.33.00

- - Đà điểu; đà điểu Úc (Dromaius novaehollandiae)

1

1

0.5

0106.39.00

- - Loại khác

- Côn trùng:

0106.41.00

- - Các loại ong

1

1

0.5

0106.49.00

- - Loại khác

1

1

0.5

0106.90.00

- Loại khác

1

1

0.5

Chương 2 - Thịt và phụ phm dạng thịt ăn được sau giết m

02.01

Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh.

0201.10.00

- Thịt cả con và nửa con

10

9

7.5

0201.20.00

- Thịt pha có xương khác

10

9

7.5

0201.30.00

- Thịt lọc không xương

10

9

7.5

02.02

Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh.

0202.10.00

- Thịt cả con và nửa con

10

9

7.5

0202.20.00

- Thịt pha cóơng khác

10

9

7.5

0202.30.00

- Thịt lọc không xương

10

9

7.5

02.03

Thịt ln, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

- Tươi hoặc ướp lạnh:

0203.11.00

- - Thịt cả con và nửa con

15

13

11

0203.12.00

- - Thịt mông đùi (ham), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

15

13

11

0203.19.00

- - Loại khác

15

13

11

- Đông lạnh:

0203.21.00

- - Thịt cả con và nửa con

15

13

11

0203.22.00

- - Thịt mông đùi (ham), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

15

13

11

0203.29.00

- - Loại khác

15

13

11

02.04

Thịt cừu hoặc dê, tươi, ưp lạnh hoặc đông lạnh.

0204.10.00

- Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh

3

2

1

- Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh:

0204.21.00

- - Thịt cả con và nửa con

3

2

1

0204.22.00

- - Thịt pha có xương khác

3

2

1

0204.23.00

- - Thịt lọc không xương

3

2

1

0204.30.00

- Thịt cu non, cả con và na con, đông lạnh

3

2

1

- Thịt cừu khác, đông lạnh:

0204.41.00

- - Tht cả con và nửa con

3

2

1

0204.42.00

- - Thịt pha có xương khác

3

2

1

0204.43.00

- - Thịt lọc không xương

3

2

1

0204.50.00

- Thịt

3

2

1

0205.00.00

Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

3

2

1

02.06

Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của ln, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

0206.10.00

- Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh

4

3

1

- Của động vật họ trâu bò, đông lnh:

0206.21.00

- - Lưỡi

4

3

1

0206.22.00

- - Gan

4

3

1

0206.29.00

- - Loại khác

4

3

1

0206.30.00

- Của lợn, tươi hoặc ướp lnh

4

3

1

- Của lợn, đông lạnh:

0206.41.00

- - Gan

4

3

1

0206.49.00

- - Loại khác

4

3

1

0206.80.00

- Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

3

2

1

0206.90.00

- Loại khác, đông lnh

3

2

1

02.07

Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết m, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

- Của gà thuộc loài Gallus domesticus:

0207.11.00

- - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

10

9

7.5

0207.12.00

- - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

10

9

7.5

0207.13.00

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh

10

9

7.5

0207.14

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết m, đông lạnh:

0207.14.10

- - -Cánh

10

9

7.5

0207.14.20

- - - Đùi

10

9

7.5

0207.14.30

- - - Gan

10

9

7.5

- - - Loại khác:

0207.14.91

- - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học

10

9

7.5

0207.14.99

- - - - Loại khác

10

9

7.5

- Của gà tây:

0207.24.00

- - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

10

9

7.5

0207.25.00

- - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

10

9

7.5

0207.26.00

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh

10

9

7.5

0207.27

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:

0207.27.10

- - - Gan

10

9

7.5

- - - Loại khác:

0207.27.91

- - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bng phương pháp cơ học

10

9

7.5

0207.27.99

- - - - Loại khác

10

9

7.5

- Của vịt, ngan:

0207.41.00

- - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

10

9

7.5

0207.42.00

- - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

10

9

7.5

0207.43.00

- - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh

4

3

1

0207.44.00

- - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

4

3

1

0207.45.00

- - Loại khác, đông lạnh

4

3

1

- Của ngỗng:

0207.51.00

- - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

10

9

7.5

0207.52.00

- - Chưa chặt mnh, đông lạnh

10

9

7.5

0207.53.00

- - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh

4

3

1

0207.54.00

- - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

4

3

1

0207.55.00

- - Loại khác, đông lạnh

4

3

1

0207.60.00

- Của gà lôi

4

3

1

02.08

Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

0208.10.00

- Của thỏ

3

2

1

0208.30.00

- Của bộ động vật linh trưởng

3

2

1

0208.40

- Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia ); của hải cẩu, sư tử biển và hải mã (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia):

0208.40.10

- - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia)

3

2

1

0208.40.90

- - Loại khác

3

2

1

0208.50.00

- Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

3

2

1

0208.60.00

- Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae)

3

2

1

0208.90

- Loại khác:

0208.90.10

- Đùi ếch

3

2

1

0208.90.90

- - Loại khác

3

2

1

02.09

Mỡ ln không dính nạc và mỡ gia cm, chưa nu chảy hoặc chiết xuất cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói.

0209.10.00 -

- Của ln

10

9

7.5

0209.90.00

- Loại khác

10

9

7.5

02.10

Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết m, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết m.

- Thịt lợn:

0210.11.00

- - Thịt mông đùi (ham), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

10

9

7.5

0210.12.00

- - Thịt dọi (ba ch) và các mảnh của chúng

10

9

7.5

0210.19

- - Loại khác:

0210.19.30

- - - Thịt lợn mui xông khói hoặc thịt mông đùi (ham) không xương

10

9

7.5

0210.19.90

- - - Loại khác

10

9

7.5

0210.20.00

- Thịt động vật họ trâu bò

10

9

7.5

- Loại khác, k cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ:

0210.91.00

- - Của bộ động vật linh trưởng

10

9

7.5

0210.92

- - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và hải mã (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia):

0210.92.10

- - - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia)

10

9

7.5

0210.92.90

- - - Loại khác

10

9

7.5

0210.93.00

- - Của loài bò sát (k cả rn và rùa)

10

9

7.5

0210.99

- - Loại khác:

0210.99.10

- - - Thịt gà thái miếng đã được làm khô đông lạnh

10

9

7.5

0210.99.20

- - - Da ln khô

10

9

7.5

0210.99.90

- - - Loại khác

10

9

7.5

Chương 3 - Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sng khác

03.01

Cá sống.

- Cá cảnh:

0301.11

- - Cá nước ngọt:

0301.11.10

- - - Cá bt

10

9

7.5

- - - Loại khác:

0301.11.91

- - - - Cá chép Koi (Cyprinus carpio)

15

13

11

0301.11.92

- - - - Cá vàng (Carassius auratus)

15

13

11

0301.11.93

- - - - Cá chọi Thái Lan (Beta splendens)

15

13

11

0301.11.94

- - - - Cá tai tượng da beo (Astronotus ocellatus)

15

13

11

0301.11.95

- - - - Cá rồng (Scleropages formosus)

15

13

11

0301.11.99

- - - - Loại khác

15

13

11

0301.19

- - Loại khác:

0301.19.10

- - -  Cá bt

10

9

7.5

0301.19.90

- - -  Loại khác

15

13

11

- Cá sng khác:

0301.91.00

- - Cá hồi vân (cá hồi nước ngọt) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache Oncorhynchus chrysogaster )

15

13

11

0301.92.00

- - Cá chình (Anguilla spp.)

15

13

11

0301.93

- - Cá chép (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus):

0301.93.10

- - - Để nhân giống, trừ cá bột

0

0

0

0301.93.90

- - -  Loại khác

15

13

11

0301.94.00

- - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0

0

0

0301.95.00

- - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)

15

13

11

0301.99

- - Loại khác:

- - - Cá bột của cá măng bin hoặc của cá mú (lapu lapu):

0301.99.11

- - - - Để nhân giống

0

0

0

0301.99.19

- - - - Loại khác

15

13

11

- - - Cá bt loại khác:

0301.99.21

- - - - Để nhân giống

0

0

0

0301.99.29

- - - - Loại khác

15

13

11

- - - Cá bin khác:

0301.99.31

- - - - Cá măng biển để nhân giống

15

13

11

0301.99.39

- - - - Loại khác

15

13

11

0301.99.40

- - - Cá nước ngọt khác

0

0

0

03.02

Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.

- Cá hi, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0302.11.00

- - Cá hi vân (cá hi nước ngọt) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache Oncorhynchus chrysogaster)

15

13

11

0302.13.00

- - Cá hi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)

8

5.5

3

0302.14.00

- - Cá hi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho Hucho)

8

5.5

3

0302.19.00

- - Loại khác

15

13

11

- Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0302.21.00

- - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis )

15

13

11

0302.22.00

- - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa)

15

13

11

0302.23.00

- - Cá bơn Sole (Solea spp.)

15

13

11

0302.24.00

- - Cá bơn Turbot (Psetta maxima)

15

13

11

0302.29.00

- - Loại khác

15

13

11

- Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0302.31.00

- - Cá ngừ vây dài (Thunnus alalunga)

15

13

11

0302.32.00

- - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

15

13

11

0302.33.00

- - Cá ngừ vn hoặc cá ngừ sọc dưa

15

13

11

0302.34.00

- - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)

15

13

11

0302.35.00

- - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

15

13

11

0302.36.00

- - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)

15

13

11

0302.39.00

- - Loại khác

15

13

11

- Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber austral asicus, Scomber japonicus), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá giò (Rachycentron canadum) và cá kiếm (Xiphias gladius), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0302.41.00

- - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

13

11

0302.42.00

- - Cá cơm (cá trỏng) (.Engraulis spp.)

8

5.5

3

0302.43.00

- - Cá trích du (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)

15

13

11

0302.44.00

- - Cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

15

13

11

0302.45.00

- - Cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.)

8

5.5

3

0302.46.00

- - Cá giò (Rachycentron canadum)

8

5.5

3

0302.47.00

- - Cá kiếm (Xiphias gladius)

8

5.5

3

- Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ gan, sẹ và bọc trng cá:

0302.51.00

- - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

15

13

11

0302.52.00

- - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)

15

13

11

0302.53.00

- - Cá tuyết đen (Pollachius virens)

15

13

11

0302.54.00

- - Cá tuyết Meluc (Merluccius spp., Urophycis spp. )

8

5.5

3

0302.55.00

- - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

8

5.5

3

0302.56.00

- - Cá tuyết lam (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

8

5.5

3

0302.59.00

- - Loại khác

8

5.5

3

- Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0302.71.00

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

15

13

11

0302.72

- - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.):

0302.72.10

- - - Cá basa (Pangasius pangasius)

15

13

11

0302.72.90

- - - Loại khác

15

13

11

0302.73

- - Cá chép (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus):

0302.73.10

- - - Cá Mrigal (Cirrhinus cirrhosus)

15

13

11

0302.73.90

- - - Loại khác

15

13

11

0302.74.00

- - Cá chình (Anguilla spp.)

15

13

11

0302.79.00

- Loại khác

15

13

11

- Loại cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trng cá:

0302.81.00

- - Cá nhám góc và cá mập khác

15

13

11

0302.82.00

- - Cá đui (Rajidae )

8

5.5

3

0302.83.00

- - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

8

5.5

3

0302.84.00

- - Cá vược (hoặc cá vược Châu Âu) (Dicentrarchus spp.)

8

5.5

3

0302.85.00

- - Cá tráp bin (Sparidae)

8

5.5

3

- - Loại khác:

- - - Cá bin:

0302.89.12

- - - - Cá bạc (Pentaprion longimanus)

8

5.5

3

0302.89.13

- - - - Cá mi hoa (Trachinocephalus myops)

8

5.5

3

0302.89.14

- - - - Cá hố savalai (Lepturacanthus savala), cá đù Belanger (Johnius belangerii), cá đù Reeve (Chrysochir aureus) và cá đù mắt to (Pennahia anea)

8

5.5

3

0302.89.15

- - - - Cá bạc má (Rastrelliger kanagurta) và cá bạc má đào (Rastrelliger faughni)

8

5.5

3

0302.89.16

- - - - Cá sòng gió (Megalaspis cordyla), cá hiên chấm (Drepane punctata) và cá nhồng lớn (Sphyraena barracuda)

8

5.5

3

0302.89.17

- - - - Cá chim trng (Pampus argenteus) và cá chim đen (Parastromatus niger)

8

5.5

3

0302.89.18

- - - - Cá hng bạc (Lutjanus argentimaculatus)

8

5.5

3

0302.89.19

- - - - Loại khác

8

5.5

3

- - - Loại khác:

0302.89.22

- - - - Cá rohu (Labeo rohita) cá catla (Cada catla) và cá dầm (Puntius chola )

15

13

11

0302.89.24

- - - Cá sặc rằn họ Anabantidae (Trichogaster pectoralis)

15

13

11

0302.89.26

- - - - Cá nhụ n Độ (Polynemus indicus) và cá sạo (pomadasys argenteus)

15

13

11

0302.89.27

- - - - Cá mòi Hilsa (Tenualosa ilisha)

15

13

11

0302.89.28

- - - - Cá leo (Wallago attu) và cá tra dầu (Sperata seenghala)

15

13

11

0302.89.29

- - - - Loại khác

15

13

11

0302.90.00

- Gan, sẹ và bọc trứng cá

8

5.5

3

03.03

Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.

- Cá hi, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.11.00

- - Cá hi đỏ (Oncorhynchus nerka)

8

5.5

3

0303.12.00

- - Cá hi Thái Bình Dương khác (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)

8

5.5

3

0303.13.00

- - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho Hucho)

15

13

11

0303.14.00

- - Cá hồi vân (cá hồi nước ngọt) (Salmo trutta, Oncorhynchus my kiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache Oncorhynchus chrysogaster)

15

13

11

0303.19.00

- - Loại khác

8

5.5

3

- Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá lóc hay cá chuối) (Channa spp.), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.23.00

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

15

13

11

0303.24.00

- - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

15

13

11

0303.25.00

- - Cá chép (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

15

13

11

0303.26.00

- - Cá chình (Anguilla spp.)

15

13

11

0303.29.00

- - Loại khác

15

13

11

- Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.31.00

- - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

15

13

11

0303.32.00

- - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa)

15

13

11

0303.33.00

- - Cá bơn sole (Solea spp.)

15

13

11

0303.34.00

- - Cá bơn Turbot (Psetta maxima)

15

13

11

0303.39.00

- - Loại khác

15

13

11

- Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.41.00

- - Cá ngừ vây dài (Thunnus alalunga)

15

13

11

0303.42.00

- - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

15

13

11

0303.43.00

- - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa

8

5.5

3

0303.44.00

- - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)

15

13

11

0303.45.00

- - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

15

13

11

0303.46.00

- - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)

15

13

11

0303.49.00

- - Loại khác

30

30

30

- Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá giò (Rachycentron canadum) và cá kiếm (Xiphias gladius), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.51.00

- - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

8

5.5

3

0303.53.00

- - Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)

15

13

11

0303.54.00

- - Cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

8

5.5

3

0303.55.00

- - Cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.)

30

30

30

0303.56.00

- - Cá giò (Rachycentron canadum)

30

30

30

0303.57.00

- - Cá kiếm (Xiphias gladiu )

30

30

30

- Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.63.00

- - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus )

15

13

11

0303.64.00

- - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)

15

13

11

0303.65.00

- - Cá tuyết đen (Pollachius virens)

15

13

11

0303.66.00

- - Cá tuyết Meluc (Merluccius spp., Urophycis spp. )

15

13

11

0303.67.00

- - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

30

30

30

0303.68.00

- - Cá tuyết lam (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

30

30

30

0303.69.00

- - Loại khác

30

30

30

- Loại cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.81.00

- - Cá nhám góc và cá mập khác

15

13

11

0303.82.00

- - Cá đui (Rajidae )

30

30

30

0303.83.00

- - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

30

30

30

0303.84.00

- - Cá vược (hoặc cá vược Châu Âu) (Dicentrarchus spp.)

15

13

11

0303.89

- - Loại khác:

- - - Cá bin:

0303.89.12

- - - - Cá bạc (Pentaprion longimanus)

30

30

30

0303.89.13

- - - - Cá mi hoa (Trachinocephalus myops)

30

30

30

0303.89.14

- - - - Cá h savalai (Lepturacanthus savala), cá đù Belanger (Johnius be langerii), cá đù Reeve (Chrysochir aureus) và cá đù mắt to (Pennahia anea)

30

30

30

0303.89.15

- - - - Cá bạc má (Rastrelliger kanagurta) và cá bạc má đảo (Rastrelliger faughni)

30

30

30

0303.89.16

- - - - Cá sòng gió (Megalaspis cordyla), cá hiên chấm (Drepane punctata) và cá nhồng lớn (Sphyraena barracuda)

30

30

30

0303.89.17

- - - - Cá chim trng (Pampus argenteus) và cá chim đen (Parastromatus niger)

30

30

30

0303.89.18

- - - - Cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus)

30

30

30

0303.89.19

- - - - Loại khác

30

30

30

- - - Loại khác:

0303.89.22

- - - - Cá rohu (Labeo rohita), cá catla (Catla catla) và cá dầm (Puntius chola )

15

13

11

0303.89.24

- - - - Cá sặc rn họ Anabantidae (Trichogaster pectoralis)

15

13

11

0303.89.26

- - - - Cá nhụ n Độ (Polynemus indicus) và cá sạo (pomadasys argenteus)

15

13

11

0303.89.27

- - - - Cá mòi Hilsa (Tenualosa ilisha)

15

13

11

0303.89.28

- - - - Cá leo (Wallago attu) và cá tra du (Sperata seenghala)

15

13

11

0303.89.29

- - - - Loại khác

15

13

11

0303.90

- Gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.90.10

- - Gan

15

13

11

0303.90.20

- - Sẹ và bọc trứng cá

8

5.5

3

03.04

Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ưp lạnh hoặc đông lạnh.

- Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của cá rô phi (Oreochromis Spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla Spp.), cá chm (Lates niloticus) và cá quả (hoặc cá chuối, cá lóc) (Channa spp.):

0304.31.00

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

8

5.5

3

0304.32.00

- - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

5.5

3

0304.33.00

- - Cá chẽm (Lates niloticus)

8

5.5

3

0304.39.00

- - Loại khác

8

5.5

3

- Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của các loại cá khác:

0304.41.00

- - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)

8

5.5

3

0304.42.00

- - Cá hồi vân (cá hồi nước ngọt) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster)

8

5.5

3

0304.43.00

- - Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)

8

5.5

3

0304.44.00

- - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

8

5.5

3

0304.45.00

- - Cá kiếm (Xiphias gladius)

8

5.5

3

0304.46.00

- - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

8

5.5

3

0304.49.00

- - Loại khác

8

5.5

3

- Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh:

0304.51.00

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (hoặc cá chuối, cá lóc) (Channa spp.)

8

5.5

3

0304.52.00

- - Cá hồi

8

5.5

3

0304.53.00

- - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

8

5.5

3

0304.54.00

- - Cá kiếm (Xiphias gladius)

8

5.5

3

0304.55.00

- - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

8

5.5

3

0304.59.00

- - Loại khác

8

5.5

3

- Phi-lê đông lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá chm (Lates niloticus) và cá quả (hoặc cá chuối, cá lóc) (Channa spp.):

0304.61.00

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

8

5.5

3

0304.62.00

- - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

5.5

3

0304.63.00

- - Cá chẽm (Lates niloticus)

8

5.5

3

0304.69.00

- - Loại khác

8

5.5

3

- Phi-lê đông lạnh của cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae:

0304.71.00

- - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

8

5.5

3

0304.72.00

- - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus )

8

5.5

3

0304.73.00

- - Cá tuyết đen (Pollachius virens)

8

5.5

3

0304.74.00

- - Cá tuyết Meluc (Merluccius spp., Urophycis spp.)

8

5.5

3

0304.75.00

- - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

8

5.5

3

0304.79.00

- - Loại khác

8

5.5

3

- Phi-lê đông lạnh của các loại cá khác:

0304.81.00

- - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)

8

5.5

3

0304.82.00

- - Cá hồi vân (cá hồi nước ngọt) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

8

5.5

3

0304.83.00

- - Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)

8

5.5

3

0304.84.00

- - Cá kiếm (Xiphias gladius)

8

5.5

3

0304.85.00

- - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)