Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công thương Người ký: Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Biên, Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG - GIAO THÔNG VẬN TẢI - TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2010

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 16 CHỖ NGỒI, LOẠI MỚI (CHƯA QUA SỬ DỤNG)

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Liên Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính quy định cụ thể về cửa khẩu nhập khẩu và điều kiện thông quan đối với ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng) dưới đây gọi tắt là ô tô chở người:

Điều 1. Quy định cửa khẩu nhập khẩu

Ô tô chở người chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân-Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu. Thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu.

Điều 2. Điều kiện, thủ tục và thời hạn kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

1. Cơ quan hải quan chỉ được hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa khi ô tô chở người đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

2. Thủ tục kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập là 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra xe cơ giới nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra đã đăng ký ghi trong Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2010./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nơi nhận:
 - Ban bí thư T.W Đảng;
 - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
 - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Văn phòng Chủ tịch nước;
 - Văn phòng Quốc hội;
 - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
 - Tòa án Nhân dân Tối cao;
 - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
 - Kiểm toán Nhà nước;
 - Tổng cục Hải quan;
 - Công báo;
 - Website Chính phủ;
 - Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ CT, Bộ GTVT, Bộ TC;
 - Website Bộ Công Thương;
 - Lưu: VT, XNK (2).

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE – THE MINISTRY OF TRANSPORT – THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC

Hanoi, June 14, 2010

 

JOINT CIRCULAR

PROVIDING THE IMPORT OF BRAND-NEW UNDER 16-SEAT PASSENGER CARS

Pursuant to the Government's Decree No. 189/2007/ ND-CP of December 27, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;
Pursuant to the Government's Decree No. 51/ 2008/ ND-CP of April 22, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;
Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008. defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry- of Finance;
Pursuant to the Government's Decree No. 12/2006/ND-CP of January 23, 2006, detailing the Commercial Law regarding international trading activities and activities of goods trading agency, processing and transit with foreign partners;
Pursuant to the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP of December 31, 2008, detailing a number of articles of the Law on Product arid Goods Quality;
The Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Transport and the Ministry of Finance jointly provide in detail border gates of importation and customs clearance conditions for brand-new under 16- seat passenger cars, below referred to as passenger cars:

Article 1. Border gates of importation

Passenger cars may be imported to Vietnam only through the international seaport border gates of Cai Lan - Quang Ninh, Hai Phong, Da Nang. HoChi Minh City and Ba Ria - Vung Tau. Customs procedures are carried out at border gates of importation.

Article 2. Customs clearance conditions, procedures and time for inspection of quality for imported cars

1. Customs offices may only complete customs clearance procedures when passenger cars are granted a certificate of conformity from inspection of quality, technical safety and environmental protection for imported motor vehicles or a notice of exemption from inspection of quality, technical safety and environmental protection for imported motor vehicles by Vietnam Register.

2. Procedures for inspection of quality, technical safety and environmental protection for imported motor vehicles comply with the Ministry of Transport's regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Effect

This Circular takes effect on July 29, 2010.

 

FOR THE MINISTER OF TRANSPORT
DEPUTY MINISTER
Le Manh Hung

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thanh Bien

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Joint Circular No. 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC of June 14, 2010, providing the import of brand-new under 16-seat passenger cars

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.104

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!