Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 72/2004/QD-BTC of August 31, 2004 temporarily adjusting the time limit for payment of vat on fertilizers at importation stage

Số hiệu: 72/2004/QD-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 31/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 72/2004/QĐ-BTC NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2004 VỀ VIỆC TẠM THỜI ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NỘP THUẾ GTGT ĐỐI VỚI PHÂN BÓN Ở KHÂU NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ công văn số 162/TB-VPCP ngày 19/8/2004 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp bình ổn thị trường xăng dầu, thép xây dựng, phân bón.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm thời điều chỉnh thời gian nộp thuế giá trị gia tăng đối với phân bón ở khâu nhập khẩu lên 90 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo chính thức của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu phân bón trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà đang trong thời hạn chưa phải nộp thuế giá trị gia tăng thì được giãn thời gian nộp thuế đến 90 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo chính thức của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp.

Điều 2: Các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số 236/2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 72/2004/QD-BTC

Hanoi, August 31, 2004

 

DECISION

TEMPORARILY ADJUSTING THE TIME LIMIT FOR PAYMENT OF VAT ON FERTILIZERS AT IMPORTATION STAGE

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Value Added Tax (VAT) Law;
Pursuant to the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Export Tax and Import Tax;
Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government Office's Official Dispatch No. 162/TB-VPCP of August 19, 2004 announcing the Prime Minister's conclusions on measures to stabilize the petrol and oil, construction steel and fertilizer markets,

DECIDES:

Article 1.- To temporarily adjust the time limit for payment of VAT on fertilizers at importation stage to 90 days, counting from the date the tax payers receive the customs offices' official notices on payable tax amounts.

In cases where enterprises import fertilizers before the effective date of this Decision, if the time limit for VAT payment has not yet expired, such time limit shall also be extended to 90 days counting from the date the tax payers receive the customs offices' official notices on payable tax amounts.

Article 2.- Fertilizer-importing enterprises and the provincial/municipal Customs Departments shall have to implement this Decision.

Article 3.- This Decision replaces the Finance Minister's Decision No. 236/2003/QD-BTC of December 31, 2003 and takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 72/2004/QD-BTC of August 31, 2004 temporarily adjusting the time limit for payment of vat on fertilizers at importation stage

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


640
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13