Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 37/2010/TT-BCT nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Số hiệu: 37/2010/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 02/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 37/2010/TT-BCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2010 VÀ 2011 VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0% ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ CAMPUCHIA

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia ký ngày 29 tháng 10 năm 2010;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8339/VPCP-QHQT ngày 16 tháng 11 năm 2010 về việc triển khai Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia về ưu đãi hàng hóa;
Bộ trưởng Bộ Công thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 và năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia như sau:

Điều 1. Danh mục hàng hóa và lượng HNTQ nhập khẩu năm 2010 và 2011

1. Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2010 và năm 2011 đối với hai nhóm mặt hàng có xuất xứ từ Campuchia gồm: thóc và gạo các loại; lá thuốc lá khô với thuế suất nhập khẩu bằng 0% (không phần trăm).

Thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan bằng 0% trong năm 2010 được áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01 tháng 11 năm 2010 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010. Thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan bằng 0% trong năm 2011 được áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011.

2. Mã số hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan của các nhóm mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% theo Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0%.

1. Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Vương quốc Campuchia cấp theo quy định và được thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tổng lượng hàng nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% trừ đi số lượng đã nhập khẩu của từng mặt hàng).

2. Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu các mặt hàng thóc và gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan. Đối với lá thuốc lá khô, chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) mới được phép nhập khẩu; Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công thương cấp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2011 và hết hiệu lực sau ngày 31 tháng 12 năm 2011.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công thương;
- Các Sở Công thương;
- Bộ Công thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

PHỤ LỤC SỐ 01

MÃ SỐ HÀNG HÓA VÀ TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU TỪ CAMPUCHIA NĂM 2010 VÀ NĂM 2011
(Kèm theo Thông tư số 37/2010/TT-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công thương)

TÊN HÀNG

MÃ SỐ HÀNG HÓA

TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH NĂM 2010

TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH NĂM 2011

I- Thóc và gạo các loại

 

250.000 tấn quy gạo

250.000 tấn quy gạo

Thóc loại khác

1006.10.00.90

Gạo thơm loại khác đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ

1006.30.19.00

Gạo nếp đã xát toàn bộ, hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ

1006.30.30.00

II- Lá thuốc lá khô

 

3.000 tấn

3.000 tấn

Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Virgina đã sấy bằng không khí nóng

2401.10.10.00

Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Virgina chưa sấy bằng không khí nóng

2401.10.20.00

Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

2401.10.30.00

Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng

2401.10.90.00

Tỷ lệ quy đổi: 2 kg thóc = 1 kg gạo

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH CÁC CẶP CỬA KHẨU
(Kèm theo Thông tư số 37/2010/TT-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công thương)

TT

Phía Việt Nam

Phía Campuchia

1

Lê Thanh (tỉnh Gia Lai)

Ô Da Đao (tỉnh Rattanakiri)

2

Buprăng (tỉnh Đắc Nông)

Ô răng (tỉnh Nondolkiri)

3

Hoa Lư (tỉnh Bình Phước)

Trapaing Sre (tỉnh Kratie)

4

Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh)

Ba Vét (tỉnh Xvay Riêng)

5

Xa mát (tỉnh Tây Ninh)

Trapaing Plong (tỉnh Kam Pông Chàm)

6

Tràng Riệc (tỉnh Tây Ninh)

Đa (tỉnh Kam Pông Chàm)

7

Cà Tum (tỉnh Tây Ninh)

Chăn Mun (tỉnh Kam Pông Chàm)

8

Tống Lê Chân (tỉnh Tây Ninh)

Sa Tum (tỉnh Kam Pông Chàm)

9

Phước Tân (tỉnh Tây Ninh)

Bos Môn (tỉnh Xvay Riêng)

10

Bình Hiệp (tỉnh Long An)

Prây Vo (tỉnh Xvay Riêng)

11

Vàm Đồn (tỉnh Long An)

Sre barang (tỉnh Xvay Riêng)

12

Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An)

Xom Rông (tỉnh Xvay Riêng)

13

Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp)

Bon Tia Chak Crây (tỉnh Pray Veng)

14

Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) và Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp)

Ka-oam Samnor (tỉnh Kan Đan) và Koh Rokar (tỉnh Prey Veng)

15

Tịnh Biên (tỉnh An Giang)

Phnom Den (tỉnh Ta Keo)

16

Khánh Bình (tỉnh An Giang)

Chrây Thum (tỉnh Kan Đan)

17

Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang)

Prek Chak (tỉnh Kam Pốt)

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 37/2010/TT-BCT

Hanoi, December 02, 2010

 

CIRCULAR

ON THE IMPORT OF GOODS OF CAMBODIAN ORIGIN AT THE IMPORT DUTY RATE OF 0% UNDER 2010 AND 2011 IMPORT QUOTAS

Pursuant to the Government's Decree No. 189/2007/ND-CP of December 27, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;
Pursuant to the Agreement on accelerating bilateral trade signed on October 29, 2010, between the Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam and the Ministry of Trade of The Kingdom of Cambodia;
In furtherance of the Prime Minister's directing opinions in Document No. 8339/VPCP-QHQT of November 16, 2010, on the implementation of the Vietnam-Cambodia Agreement on commodity preferences;
The. Ministry of Industry and Trade provides for the import of goods of Cambodian origin at the import duty rate of 0% under 2010 and 2011 import quotas as follows:

Article 1. List of goods subject lo import quotas and the volume of import quotas for 2010 and 2011

1. To apply import quotas with the import duty rate of 0% (zero per cent) for 2010 and 2011 to 2 commodity groups of Cambodian origin including rice and paddy of all kinds; and dried tobacco leaves.

The import duty rate of 0% for the 2010 import quotas apply to customs declarations registered with customs offices from November 1, 2010, through December 31. 2010. The import duty rate of 0% under the 2011 import quotas will apply to customs declarations registered with customs offices from January 1, 2011, through December 31, 2011.

2. Commodity headings and the total volume of import quotas of commodity groups eligible for the preferential import duty rate of 0% are specified in Appendix 1 to this Circular.

Article 2. Conditions for enjoying the import duty rate of 0% for import quotas

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Vietnamese traders may import rice and paddy of all kinds under import quotas. As for dried tobacco leaves, only traders that have a permit for the import of material tobacco issued by the Ministry of Industry and Trade under Circular No. 04/2006MT-BTM of April 6, 2006, of the Ministry of Trade (now the Ministry of Industry and Trade) may import these goods. The quantity of imported goods shall be subtracted from import quotas indicated in the permit issued by the Ministry of Industry and Trade.

Article 3: Effect

This Circular takes effect from January 17, 2011, through December 31, 2011

 

 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thanh Bien

 

APPENDIX I

COMMODITY HEADINGS AND TOTAL VOLUME OF 2010 AND 2011 IMPORT QUO"!'AS FOR GOODS IMPORTED FROM CAMBODIA
(To the Industry and Trade Ministry's Circular No. 3 7/20100/TT-BCT of December 2, 2010)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Headings

Total volume of import quotas for 2010

Total volume of import quotas for 2011

I. Paddy and rice of all kinds

 

250,000 tons of rice equivalence

250,000 tons of rice equivalence

Paddy of other kinds

1006.10.00.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1006.30.19.00

Semi-milled or wholly milled sticky rice, whether or not polished or glazed

1006.30.30.00

II. Dried tobacco leaves

 

3.000 tons

3.000 tons

Virgina tobacco leaves, not stemmed/stripped and hot air-dried

2401.10.10.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2401.10.20.00

Other tobacco leaves, not stemmed/stripped and hot air-dried

2401.10.30.00

Other tobacco leaves, not stemmed/stripped and not yet hot air-dried

2401.10.90.00

 

Conversion rate: 2 kilogram of paddy is equivalent to 1 kilogram of rice.

 

APPENDIX 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

On the Vietnamese side

On the Cambodian side

1

Le Thanh (Gia Lai province)

Oyadav (Raianakiri province)

7

Buprang (Dac Nong province)

O Raing (Mondulkiri province)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoa Lu (Binh Phuoc province)

Trapeang Sre (Kratie province)

4

Moc Bai (Tay Ninh province)

Bavet (Svay Rieng province)

5

Xa Mat (Tay Ninh province)

Trapaing Phlong (Kampong Cham provice)

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Da (Kampong Cham province)

7

Ca Turn (Tay Ninh province)

Can Mul (Kampong Cham province.)

8

Tong Le Chan (Tay Ninh province)

Satun (Kampng Cham province)

9

Phuoc Tan (Tay Ninh province)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Binh Hiep (Long An province)

Prayvo (Svay Rieng. province)

11

Vam Don (Long An province)

Sre Barang (Svay Rieng province)

12

My Quy Tay (Long An province)

Samrong (Svay Rieng province)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dinh Ba (Dong Thap province)

Banteay (Pray Vcng province)

14

Vinh Xuong (An Giang province) and Thuong Phuoc (Dong Thap province)

Kaam Samnor (Kandal province) and Koh Rokar (Pray Veng province)

15

Tinh Bien (An Giang province)

Phnom Den (Takeo province)

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chray Thun (Kanda! province)

17

Ha Tien (Kien Giang province)

Prek Chak (Kampot province)

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 37/2010/TT-BCT of December 02, 2010, on the import of goods of Cambodian origin at the import duty rate of 0% under 2010 and 2011 import quotas

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.115

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!