Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 50/2018/TT-BTC thông tin mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh

Số hiệu: 50/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 23/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 50/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN, MẪU CHỨNG TỪ KHAI BÁO KHI LÀM THỦ TỤC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN QUA CỬA KHẨU ĐƯỜNG KHÔNG, ĐƯỜNG BIỂN, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG BỘ VÀ CỬA KHẨU ĐƯỜNG SÔNG THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2018/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Nghị định số 80/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

Căn cứ Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch;

Căn cứ Nghị định số 57/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua ca khẩu cảng biển, cửa khẩu đường hàng không, cửa khẩu biên giới đường bộ, cửa khẩu biên giới đường sông và cửa khẩu đường sắt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan hải quan; công chức hải quan.

2. Người khai hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

3. Các cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Điều 3. Chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ

1. Chỉ tiêu thông tin hướng dẫn thực hiện khai báo đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường biển thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (Phụ lục I). Bao gồm:

a) Bản khai chung;

b) Bản khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường biển;

c) Vận đơn chủ;

d) Vận đơn thứ cấp;

đ) Danh sách thuyền viên;

e) Danh sách hành khách;

g) Bản khai hành lý thuyền viên, nhân viên làm việc trên tàu biển;

h) Bản khai hàng hóa nguy hiểm;

i) Bản khai dự trữ của tàu;

k) Mẫu số 1: Phiếu chuyển hồ sơ tàu chuyển cảng;

2. Các chỉ tiêu thông tin của các chứng từ khai báo đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu đường hàng không thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (Phụ lục II). Bao gồm:

a) Bản khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường hàng không;

b) Thông tin về vận đơn chủ/Vận đơn thứ cấp;

c) Danh sách hành khách (Passenger List);

d) Danh sách tổ lái và nhân viên làm việc trên tàu bay;

đ) Thông tin về đặt chỗ của hành khách (thông tin PNR);

3. Mẫu chứng từ giấy để thực hiện khai báo làm thủ tục cho phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường hàng không (Phụ lục III). Bao gồm:

a) Mẫu số 1: Bản khai hàng hóa;

b) Mẫu số 2: Thông tin vận đơn chủ;

c) Mẫu số 3: Vận đơn thứ cấp;

d) Mẫu số 4: Danh sách tổ lái, nhân viên trên tàu và hành khách;

đ) Mẫu số 5: Danh sách hành lý ký gửi;

e) Mẫu số 6: Danh sách đặt chỗ;

4. Mẫu chứng từ giấy để thực hiện khai báo làm thủ tục cho phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường sắt (Phụ lục IV), bao gồm:

a) Mẫu số 1: Danh sách hành khách;

b) Mẫu số 2: Bản trích lược khai hàng hóa nhập khẩu dỡ xuống từng ga đường sắt liên vận quốc tế;

c) Mẫu số 3: Bản trích lược khai hàng hóa xuất khẩu tại ga đường sắt liên vận quốc tế;

d) Mẫu số 4: Biên bản bàn giao hàng hóa nhập khẩu vận chuyển về ga liên vận nội địa;

đ) Mẫu số 5: Biên bản bàn giao hàng hóa xuất khẩu vận chuyển đến ga liên vận biên giới;

5. Mẫu chứng từ giấy để thực hiện khai báo làm thủ tục cho phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ, cửa khẩu biên giới đường sông (Phụ lục V), bao gồm:

a) Mẫu số 1: Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất;

b) Mẫu số 2: Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất - tái nhập;

c) Mẫu số 3: Tờ khai phương tiện vận tải đường thủy nội địa tạm nhập - tái xuất;

d) Mẫu số 4: Tờ khai phương tiện vận tải đường thủy nội địa tạm xuất - tái nhập;

6. Mẫu chứng từ giấy để khai báo làm thủ tục cho phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường biển: Thực hiện theo Mẫu các văn bản sử dụng trong hoạt động hàng hải ban hành kèm theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2018

2. Bãi bỏ Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

3. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn giải quyết./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- V
ăn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Ch
ính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm
tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Trang tin điện tử Bộ Tài chính;
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu VT
; TCHQ (165b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

PHỤ LỤC I

CHỈ TIÊU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHAI BÁO ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH QUA CỬA KHẨU ĐƯỜNG BIỂN THÔNG QUA CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Bản khai chung (General declaration)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả, ghi chú

Bt buộc

Bảng

1

Tên tàu
(Name of ship)

Nhập tên của tàu

X

2

Loại tàu
(Type of ship)

Nhập một trong các phương thức vận chuyển hàng hóa của tàu gồm:

(1) Tàu vận chuyển container

(2) Tàu vận chuyển hàng rời - dạng kiện (hàng hóa khi giao nhận tại cảng xếp/dỡ hàng được đóng dưới dạng thùng, hộp, bao, kiện, cuộn và giao nhận theo số lượng, trọng lượng (nếu có))

(3) Tàu vận chuyển hàng rời - dạng xá (hàng hóa khi giao nhận tại cảng xếp/dỡ hàng không đóng dưới dạng thùng, hộp, bao, kiện, cuộn và giao nhận theo trọng lượng)

(4) Tàu vận chuyển hàng lỏng (hàng hóa khi giao nhận tại cảng xếp/dỡ hàng được bơm trực tiếp từ phương tiện nhập cảnh vào bồn, bể, phương tiện chứa hoặc ngược lại)

(5) Tàu khách (tàu chuyên chở hàng khách)

(6) Khác (tàu chở hàng hỗn hợp/tàu bách hóa)

X

X

3

Tên thuyền trưởng (Name of master)

Nhập tên thuyền trưởng của tàu

X

4

Khu vực hàng hải

Nhập tên khu vực hàng hải nơi tàu làm thủ tục

X

X

5

Loại hồ sơ (Type of document)

Căn cứ loại hình tàu xuất nhập cảnh, quá cảnh tương ứng theo quy định để khai báo một trong loại hình sau:

(1) Tàu nhập cảnh

(2) Tàu xuất cảnh

(3) Tàu quá cảnh

(4) Tàu nhập cảnh - chuyển cảng

(5) Tàu nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi

(6) Tàu xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi

(7) Tàu nhập cảnh tại cảng thủy nội địa

(8) Tàu xuất cảnh tại cảng thủy nội địa

(9) Loại khác

X

X

6

Tàu đến/rời cảng
(Arrival/Departure)

Nhập một trong 2 hình thức:

Tàu đến cảng hoặc tàu rời cảng

X

X

7

Số IMO (IMO number)

Nhập số IMO của tàu

X

8

Hô hiệu (Call sign)

Nhập số hô hiệu của tàu

X

9

S chuyến đi (Voyage number)

Nhập số chuyến đi của tàu

X

10

Quốc tịch tàu (Flag State of ship)

Nhập quốc tịch của tàu

X

X

11

Cảng đến/rời (Port of arrival/departure)

Nhập tên, mã cảng đến/rời

X

X

12

Cảng rời cuối cùng/cảng đích (Last port of call/next port of call)

Nhập tên, mã cảng rời cuối cùng đối với tàu nhập cảnh, quá cảnh hoặc đích cảng đến tiếp theo đối với tàu xuất cảnh

X

X

13

Thời gian đến/rời cảng (Date-time of arrival/departure)

Nhập cụ thể thông tin thời gian tàu đến/rời cảng theo định dạng DD/MM/YYYY HH:mm, bao gồm:

(1) Thời gian dự kiến tàu đến vị trí đón trả hoa tiêu

(2) Thời gian dự kiến tàu cập cảng (vị trí neo đậu tại cầu cảng nơi xếp/dỡ hàng theo kế hoạch điều động của cảng vụ)

X

14

Vị trí của tàu tại cảng (Position of the ship in the port - berth or station)

Nhập cụ thể thông tin số, ký hiệu hoặc tên bến cảng hoặc cầu tàu hoặc vị trí tàu dự kiến neo đậu tại cảng

X

15

Giấy chứng nhận đăng ký (Số, ngày cấp, cảng)

Nhập số giấy chứng nhận, ngày cấp giấy chứng nhận và cảng cấp giấy chứng nhận

X

16

Tổng dung tích (Gross tonnage)

Nhập tổng dung tích của tàu

17

Đơn vị tính tổng dung tích

Nhập mã đơn vị tính dung tích hàng theo chuẩn UN/ECE

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên địa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

18

Dung tích có ích (Net tonngae)

Nhập dung tích có ích của tàu

19

Đơn vị tính Dung tích có ích

Nhập mã đơn vị tính dung tích có ích theo chuẩn UN/ECE

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên địa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

20

Số lượng thuyền viên (Number of crew - inl.master)

Nhập số lượng thuyền viên (bao gồm cả thuyền trưởng)

X

21

Số lượng hành khách (Number of passenger)

Nhập số lượng hành khách với tàu có chở hành khách

X

22

Mã Đại lý của chủ tàu tại Việt Nam (Tax code)

Nhập mã số thuế của Đại lý (trong trường hợp khai thông qua đại lý)

X

23

Tên Đại lý của chủ tàu tại Việt Nam (Name)

Nhập tên Đại lý của chủ tàu tại Việt Nam (trong trường hợp khai thông qua đại lý)

X

24

Địa chỉ của Đại lý (Address)

Nhập theo địa chỉ đăng ký trên giấy đăng ký kinh doanh của Đại lý

Lưu ý: cho phép người khai cập nhật/sửa dữ liệu đã khai

X

25

Số điện thoại của Đại lý (Phone)

Nhập số điện thoại liên hệ của Đại lý

Lưu ý: cho phép người khai cập nhật/sửa dữ liệu đã khai

X

26

Số fax (Fax number)

Nhập số điện thoại liên hệ của Đại lý

Lưu ý: cho phép người khai cập nhật/sửa dữ liệu đã khai

27

Địa chỉ hộp thư điện tử (Email)

Nhập địa chỉ thư điện tử liên hệ của Đại lý

Lưu ý: cho phép người khai cập nhật/sửa dữ liệu đã khai

X

28

Đặc điểm chính của chuyến đi - hành trình của tàu (Brief particulars of voyage)

Nhập mã cảng (nếu có), tên cảng đối với:

(1) Các cảng trước (Previous ports of call)

(2) Các cảng sẽ đến (Subsequent ports of call)

(3) Các cảng sẽ dỡ hàng (Ports where remaining cargo will be discharged)

Lưu ý:

- Các cảng trước: khai tối đa 10 cảng và thời gian đến/rời của từng cảng với định dạng DD/MM/YYYY

- Các cảng sẽ đến, cảng sẽ dỡ hàng: mỗi mục khai tối thiu 01 cảng, tối đa 03 cảng

X

29

Thông tin về hàng hóa vận chuyển trên tàu (Description of the cargo)

- Nhập tên hàng hóa (trong trường hợp có nhiều mặt hàng thì nhập tên mặt hàng đại diện có giá trị chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị lô hàng)

- Nhập thông tin loại hàng hóa (Hàng nhập - Import cargo, Hàng xuất - Export cargo, Hàng quá cảnh xếp dỡ tại cảng - The quantity of cargo in transit loading, discharging at port, Hàng quá cảnh không xếp dỡ - The quantity of cargo in transit, Hàng trung chuyển - Transshipment cargo...), s lượng, đơn vị tính theo loại hình tương ứng gồm:

(1) Container chứa hàng/Container Full:
Cont 20: …… (= ..... TEU), Cont 40: …… (=…….TEU); Cont 45: ……. (= ……..TEU);

(2) Container rỗng/Container Empty:
Cont 20:
……. (= …… TEU), Cont 40: …… (= …… TEU), Cont 45: ……. (= …….. TEU);

(3) Hàng kin/barrel:……… (=………TNE/KGM), tổng số kiện /Total barrel number:………. ơn v tính: chiếc, cái………/Units unit, piece………).

(4) Hàng ri/Bulk: ………. (=………TNE/KGM).

(5) Hàng lỏng, khí/liquid, gas =: ……….(=……… TNE/KGM).

(6) Loại khác (nếu có) nhập cụ thể tên thông tin loại hàng hóa khác và số lượng, trọng lượng, đơn vị tính hàng hóa đó.

X

30

Yêu cu v phương tiện tiếp nhận và xử lý chất thải (The ship’s requirements in terms of waste and residue reception facilities)

Nhập thông tin có hay không có yêu cầu (nếu có thì nêu cụ thể thông tin yêu cầu)

X

31

Ghi chú (Remarks)

Mớn nước mũi, lái, trọng tải toàn phn, chiều dài lớn nhất, chiều rộng lớn nhất, chiều cao tĩnh không) và các thông tin cần thiết khác (nếu có) - Draft, DWT, LOA, Breadth, Clearance height) and others (If any).

32

Mã số Giấy phép rời cảng (Number of port clearance)

Nhập số Giấy phép rời cảng

X

33

S vận đơn của container rỗng - nếu có (Empty container bill -

Nhập đầy đủ, chính xác theo số vận đơn ghi trên chứng từ vận tải (bao gồm cả phần số, phần chữ và các kí tự đặc biệt nếu có).

Lưu ý:

(1) Ký tự đặc biệt được phép khai gồm:

.

,

-

(

)

/

=

!

%

&

*

;

<

>

(2) Thông tin số hiệu container rỗng được khai báo tại mục khai container rỗng trên Hệ thống một cửa quốc gia

34

Số hiệu container rỗng (Empty container number)

Nhập đầy đủ, chính xác số hiệu container theo đúng định dạng, chuẩn dữ liệu, cụ thể: khai báo bằng chữ in hoa, phần tiếp đầu ngữ và phần số container phải viết liền (không nhập dấu cách) và không nhập kí tự đặc biệt như: .,-)/\(=!“%&*;<>@&|?:+‘’`~…

Lưu ý: Thông tin s hiệu container rỗng được khai báo tại mục khai container rỗng trên Hệ thống một cửa quốc gia

X

35

Loại container rỗng (Empty Container Size/Type)

Nhập thông tin loại container (20, 40, 45, RS...)

Lưu ý: Thông tin loại container rỗng được thực hiện tại mục khai container rỗng trên Hệ thống một cửa quốc gia

X

2. Bản khai hàng hóa (Cargo declaration)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả, ghi chú

Bắt buộc

Bảng mã

Thông tin chung về tàu (các chỉ tiêu thông tin từ 1 đến 10 mục này sẽ do Hệ thng tự động hin thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu)

1

Tên và loại tàu (Name and type of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

2

Hình thức tàu đến/rời cảng (Arrival/ Departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

3

Số IMO (IMO number)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

4

Hô hiệu (Call sign)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

5

S chuyến đi (Voyage number)

Hệ thống tự động hin thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

6

Quốc tịch tàu (Flag State of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

7

Tên thuyền trưởng (Name of master)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

8

Cảng đến/rời (Port of arrival/departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

9

Cảng rời cuối cùng/cảng đích (Last port of call/next port of call)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

10

Thời gian đến/rời cảng (Date-time of arrival/departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

11

Tổng số container

Nhập tổng số lượng container khai trên Bản khai hàng hóa đối với tàu vận chuyển container

12

Tổng số lượng kiện (Number of packages)

Nhập tổng số lượng kiện hàng khai trên Bản khai hàng hóa đối với tàu vận chuyn hàng rời - dạng kiện

13

Đơn vị tính số lượng kiện

Nhập mã đơn vị tính, ví dụ: CS (thùng), BX (hộp), PACKET (gói)...

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên địa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải Quan

X

14

Tổng trọng lượng

Nhập tổng trọng lượng khai trên Bản khai hàng hóa đối với tàu vận chuyển hàng rời - dạng xá

15

Đơn vị tính trọng lượng

Nhập mã đơn vị tính của trọng lượng hàng theo chuẩn UN/ECE, ví dụ: KGM (kilogram), TNE (tấn)...

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên địa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

Thông tin hàng hóa

16

Mã hãng vận tải/ mã người phát hành vận đơn (Scac code/Carrier code)

Nhập mã hãng vận tải/mã người phát hành vận đơn theo bảng “mã người phát hành vận đơn”

Lưu ý:

Tham khảo tại bảng “Mã người phát hành vận đơn” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

X

17

Số vận đơn chủ (Master bill No.)

Nhập đầy đủ, chính xác theo số vận đơn chủ ghi trên chứng từ vận tải (bao gồm phần số, phần chữ và các kí tự đặc biệt nếu có).

Lưu ý: Ký tự đặc biệt được phép khai gồm:

.

,

-

(

)

/

=

!

%

&

*

;

<

>

X

18

Ngày phát hành vận đơn chủ (nếu có)

Nhập theo ngày phát hành vận đơn chủ ghi trên chứng từ vận tải với định dạng DD/MM/YYYY

19

Người gửi hàng (Consignor/ Shipper)

Nhập theo tên, địa chỉ người gửi hàng (tổ chức/cá nhân) ghi trên chứng từ vận tải

X

20

Người nhận hàng (Consignee)

Nhập theo tên, địa chỉ của người nhận hàng (tổ chức/cá nhân) theo thông tin ghi trên chứng từ vận tải

X

21

Người được thông báo (Notify party)

Nhập theo tên, địa chỉ của người được thông báo (tổ chức/cá nhân) ghi trên chứng từ vận tải

X

22

Người được thông báo 2 (Notify party 2)

Nhập theo tên, địa chỉ của người được thông báo (tổ chức/cá nhân) ghi trên chứng từ vận tải (nếu có)

23

Mã hàng hóa (HS code)

Nhập mã số HS của hàng hóa theo thông tin ghi trên chứng từ vận tải nếu có (ở mức độ 04 hoặc 06 hoặc 08 số theo số HS ban hành kèm danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam)

Lưu ý: Trường hợp có nhiều mặt hàng thì khai mã số HS của loại hàng có giá trị chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị lô hàng

24

Số hiệu container (Container number)

Nhập đầy đủ, chính xác số hiệu container theo đúng định dạng, chuẩn dữ liệu, cụ thể: khai báo bằng chữ in hoa, phần tiếp đầu ngữ và phần số container phải viết liền (không nhập dấu cách) và không nhập kí tự đặc biệt như: .,-)/\(=!“%&*; <>@&|?:+‘’`~…

X

25

Số seal của container (Container seal number)

Nhập đầy đủ, chính xác theo số seal ghi trên chứng t vận tải

Lưu ý: Hàng hóa vận chuyển bằng container được gắn seal thuộc trường hợp bắt buộc nhập số seal khi khai báo

26

Trọng lượng tịnh (Net weight)

Nhập theo trọng lượng của hàng hóa ghi trên chứng từ vận tải hoặc theo trọng lượng từng container (đối với hàng hóa vận chuyển bằng container)

27

Đơn vị tính trọng lượng tịnh

Nhập mã đơn vị tính của trọng lượng hàng theo chuẩn UN/ECE, ví dụ: KGM (kilogram), TNE (tấn)...

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên địa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

28

Trọng lượng (Gross weight)

Nhập theo trọng lượng của hàng hóa ghi trên chứng từ vận tải hoặc theo trọng lượng từng container (đối với hàng hóa vận chuyển bằng container)

X

X

29

Đơn vị tính trọng lượng

Nhập mã đơn vị tính của trọng lượng hàng theo chuẩn UN/ECE, ví dụ: KGM (kilogram), TNE (tấn)...

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên địa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

X

30

Tng s kiện hàng (Number of packages)

Nhập tổng số kiện hàng ghi trên chứng từ vận tải (nếu có)

X

31

Đơn vị tính số lượng kiện

Nhập mã đơn vị tính, ví dụ: CS: thùng, BX: hộp, PACKET: gói...

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên địa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

X

32

Kích thước/Thể tích

Nhập theo kích thước/thể tích của lô hàng ghi trên chứng từ vận tải (nếu có)

33

Đơn vị tính kích thước/thể tích

Nhập mã đơn vị tính kích thước/thể tích

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên địa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

34

Mô tả hàng hóa (Cargo Description)

Nhập theo tên hàng, kí hiệu/số hiệu hàng hóa và các thông tin khác nếu có (gồm: model, kí/mã hiệu, đặc tính, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, công dụng của hàng hóa, tổng số lượng container) ghi trên chứng từ vận tải.

X

35

Cảng xếp hàng (Port of loading)

Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý:

(1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

(2) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam: trường hợp cảng xếp hàng không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

X

X

36

Cảng xếp hàng gốc

Nhập mã cảng, tên cảng (nơi xếp hàng gốc) theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý:

(1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

(2) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam: trường hợp cảng xếp hàng không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

X

37

Cảng quá cảnh/trung chuyển (Port of tranship/transit)

Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý:

(1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

(2) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam: trường hợp cảng xếp hàng không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

X

38

Cảng dỡ hàng (Port of unload/discharge)

Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý:

(1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

(2) Đối với tàu xuất cảnh từ Việt Nam: Trường hợp cảng dỡ hàng tại nước ngoài không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

(3) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam:

Để doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi có đầy đủ thông tin khi làm thủ tục giao nhận với người nhận hàng thông qua kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, người khai (hãng tàu/đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận) cần nhập đầy đủ, chính xác mã bến cảng (nơi dỡ hàng thực tế tại cảng)

X

X

39

Cảng giao hàng/cảng đích (Port of destination/Final destination)

Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý: tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

40

Loại container (Container Size/Type)

Nhập thông tin loại container (20, 40, 45, RS...)

41

Chủ sở hữu container (Container owned)

Lựa chọn một trong hình thức sau:

(1) Trường hợp container thuộc quyền sở hữu của chủ hàng (SOC - Shipper Owned Container) thì nhập thông tin là “SOC”

(2) Trường hợp container thuộc quyền sở hữu của hãng vận chuyển (COC - Carrier Owned Container) thì nhập thông tin là “COC”.

X

X

3. Vận đơn thứ cấp (House Bill of Lading Declaration)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô, tả, ghi chú

Bắt buc

Bảng mã

Thông tin chung về tàu (các chỉ tiêu thông tin từ 1 đến 10 mục này sẽ do Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu)

1

Tên và loại tàu (Name and type of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

2

Hình thức tàu đến/rời cảng (Arrival/Departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

3

Số IMO (IMO number)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

4

Hô hiệu (Call sign)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

5

S chuyến đi (Voyage number)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

6

Quốc tịch tàu (Flag State of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

7

Tên thuyền trưởng (Name of master)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

8

Cảng đến/rời - Port of arrival/departure

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

9

Cảng rời cuối cùng/cảng đích (Last port of call/next port of call)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

10

Thời gian đến/rời cảng

- Date-time of arrival/departure

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

Thông tin về hàng hóa

11

Mã hãng vận tải/ mã người phát hành vận đơn (Scac code/Carrier code)

Nhập mã hãng vận tải/mã người phát hành vận đơn theo bảng “mã người phát hành vận đơn”

Lưu ý:

Tham khảo tại bảng “Mã người phát hành vận đơn” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

X

12

Số vận đơn chủ

Nhập đầy đủ, chính xác theo số vận đơn chủ ghi trên chứng từ vận tải (bao gồm cả phần số, phần chữ và các ký tự đặc biệt nếu có).

Lưu ý:

(1) Người khai chỉ nhập được số vận đơn thứ cấp khi người phát hành vận đơn chủ đã khai báo thông tin vận đơn chủ trên Hệ thống (nếu có)

(2) Ký tự đặc biệt được phép khai gồm:

.

,

-

(

)

/

=

!

%

&

*

;

<

>

X

13

Ngày phát hành vận đơn chủ (nếu có)

Nhập theo ngày phát hành vận đơn ghi trên chứng từ vận tải với định dạng DD/MM/YYYY

14

Số vận đơn thứ cấp

Nhập đầy đủ, chính xác theo số vận đơn ghi trên chứng từ vận tải (bao gồm cả phần số, phần chữ và các kí tự đặc biệt nếu có).

Lưu ý:

(1) Người khai chỉ nhập được số vận đơn thứ cấp khi người phát hành vận đơn chủ đã khai báo thông tin vận đơn chủ trên Hệ thống (nếu có)

(2) Ký tự đặc biệt được phép khai gồm:

.

,

-

(

)

/

=

!

%

&

*

;

<

>

X

15

Ngày phát hành vận thứ cấp (nếu có)

Nhập theo ngày phát hành vận đơn ghi trên chứng từ vận tải với định dạng DD/MM/YYYY

X

16

Người gửi hàng (Consignor/ Shipper)

Nhập theo tên, địa chỉ người gửi hàng (tổ chức/cá nhân) ghi trên chứng từ vận tải

X

17

Người nhận hàng (Consignee)

Nhập theo tên, địa chỉ của người nhận hàng (tổ chức/cá nhân) theo thông tin ghi trên chứng từ vận tải

X

18

Người được thông báo (Notify party)

Nhập theo tên, địa chỉ của người được thông báo (tổ chức/cá nhân) ghi trên chứng từ vận tải

X

19

Người được thông báo 2 (Notify party 2)

Nhập theo tên, địa chỉ của người được thông báo (tổ chức/cá nhân) ghi trên chứng từ vận tải (nếu có)

20

Số hiệu container (Container number)

Nhập đầy đủ, chính xác số hiệu container theo đúng định dạng, chuẩn dữ liệu, cụ thể: khai báo bằng chữ in hoa, phần tiếp đầu ngữ và phần s container phải viết liền (không nhập dấu cách) và không nhập kí tự đặc biệt như: .,-)/\(=!“%&*;<>@ &|?:+‘’`~…

X

21

Số seal của container (Container seal number)

Nhập đầy đủ, chính xác theo số seal ghi trên chứng từ vận tải

Lưu ý: hàng hóa vận chuyển bằng container được gắn seal thuộc trường hợp bắt buộc nhập s seal khi khai báo

22

Mã hàng hóa (HS code)

Nhập mã số HS của hàng hóa theo thông tin ghi trên chứng từ vận tải nếu có (ở mức độ 04 hoặc 06 hoặc 08 số theo số HS ban hành kèm danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam)

Lưu ý: trường hợp có nhiều mặt hàng thì khai mã số HS của loại hàng có giá trị chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị lô hàng

23

Trọng lượng tịnh (Net weight)

Nhập theo trọng lượng của hàng hóa ghi trên chứng từ vận tải hoặc theo trọng lượng từng container (đối với hàng hóa vận chuyển bằng container)

24

Đơn vị tính trọng lượng tịnh

Nhập mã đơn vị tính của trọng lượng hàng theo chuẩn UN/ECE, ví dụ: KGM (kilogram), TNE (tấn)...

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên đa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

25

Trọng lượng (Gross weight)

Nhập theo trọng lượng của hàng hóa ghi trên chứng từ vận tải hoặc theo trọng lượng từng container (đối với hàng hóa vận chuyển bng container)

X

X

26

Đơn vị tính trọng lượng

Nhập mã đơn vị tính của trọng lượng hàng theo chuẩn UN/ECE, ví dụ: KGM (kilogram), TNE (tấn)...

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên đa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

X

27

Tổng số kiện hàng (Number of packages)

Nhập tổng số kiện hàng ghi trên chứng từ vận tải (nếu có)

X

28

Đơn vị tính số lượng kiện

Nhập mã đơn vị tính, ví dụ: CS: thùng, BX: hộp, PACKET: gói...

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên địa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

X

29

Kích thước/thể tích

Nhập theo kích thước/thể tích của lô hàng ghi trên chứng từ vận tải (nếu có)

30

Đơn vị tính kích thước/thể tích

Nhập mã đơn vị tính kích thước/th tích

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên đa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

31

Số hiệu container (Container number)

Nhập đầy đủ, chính xác số hiệu container theo đúng định dạng, chuẩn dữ liệu, cụ thể: khai báo bằng chữ in hoa, phần tiếp đầu ngữ và phần số container phải viết liền (không nhập dấu cách) và không nhập kí tự đặc biệt như: .,-)/\(=!“%&*;<>@&|?:+‘’`~…

X

32

S seal của container (Container seal number):

Nhập đầy đủ, chính xác theo s seal ghi trên chứng từ vận tải

Lưu ý: hàng hóa vận chuyển bằng container được gắn seal thuộc trường hợp bắt buộc nhập số seal khi khai báo

33

Mô tả hàng hóa (Cargo description)

Nhập theo tên hàng, kí hiệu, số hiệu hàng hóa và các thông tin khác nếu có (gồm: model, kí/mã hiệu, đặc tính, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, công dụng của hàng hóa) ghi trên chứng từ vận tải.

X

34

Cảng xếp hàng (Port of loading)

Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý:

(1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

(2) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam: trường hợp cảng xếp hàng không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

X

X

35

Cảng xếp hàng gốc

Nhập mã cảng, tên cảng (nơi xếp hàng gốc) theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý:

(1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

(2) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam: trường hợp cảng xếp hàng không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

X

36

Cảng quá cảnh/trung chuyển (Port of tranship/transit)

Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý:

(1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

(2) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam: trường hợp cảng xếp hàng không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

X

37

Cảng dỡ hàng (Port of unload/discharge)

Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý:

(1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

(2) Đối với tàu xuất cảnh từ Việt Nam: Trường hợp cảng dỡ hàng tại nước ngoài không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

(3) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam: Đ doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi có đầy đủ thông tin khi làm thủ tục giao nhận với người nhận hàng thông qua kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, người khai (hãng tàu/đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận) cần nhập đầy đủ, chính xác mã bến cảng (nơi dỡ hàng thực tế tại cảng)

X

X

38

Cảng giao hàng/cảng đích (Port of destination/Final destination)

Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý: tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

39

Địa điểm giao hàng (Place of delivery)

Nhập thông tin mã địa điểm giao hàng (nếu có)

Lưu ý:

(1) Đối với hàng nhập khẩu: Nhập mã điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến (nơi lưu giữ hàng hóa nhập khẩu khi khai báo nhập khẩu)

(2) Đối với hàng xuất khẩu: Nhập mã địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế (nơi lưu giữ hàng hóa xuất khẩu khi khai báo xuất khẩu)

(3) Tham khảo bảng mã “Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến”, “Địa điểm đích cho vận chuyn bảo thuế” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

40

Loại hàng hóa (phương thức giao hàng)

Nhập phương thức giao hàng ghi trên chứng từ vận tải với một trong các hình thức sau:

(1) CY/CY

(2) CFS/CFS

(3) CY/CFS

(4) Khác

X

X

41

Mã phương thức vận chuyển

Nhập mã phương thức vận chuyển theo thỏa thuận giao nhận hàng hóa giữa người khai (hãng tàu/Đại lý/Công ty giao nhận) với người nhận hàng (hàng nhập) hoặc người gửi hàng tại Việt Nam (hàng xuất) theo một trong các hình thức như sau:

(1) Hàng vận chuyển bng container

(2) Hàng rời dạng kiện (hàng hóa khi giao nhận đóng dưới dạng bao, kiện, cuộn và giao nhận theo số lượng)

(3) Hàng rời dạng xá (hàng hóa khi giao nhận không đóng dưới dạng bao, kiện, cuộn và giao nhận theo trọng lượng)

(4) Hàng lỏng (hàng hóa khi giao nhận được bơm trực tiếp từ phương tiện nhập cảnh vào bồn, bể chứa hoặc ngược lại)

X

X

4. Danh sách thuyền viên (Crew list declaration)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả, ghi chú

Bắt buộc

Bảng mã

Thông tin chung về tàu (các chỉ tiêu thông tin từ 1 đến 10 mục này sẽ do Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu)

1

Tên và loại tàu (Name and type of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

2

Hình thức tàu đến/rời cảng (Arrival/ Departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

3

Số IMO (IMO number)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

4

Hô hiệu (Call sign)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

5

S chuyến đi (Voyage number)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

6

Quốc tịch tàu (Flag State of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

7

Tên thuyền trưởng (Name of master)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

8

Cảng đến/rời (Port of arrival/departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

9

Cảng rời cuối cùng/cảng đích (Last port of call/next port of call)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

10

Thời gian đến/rời cảng (Date-time of arrival/departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

Thông tin thuyền viên (bao gồm cả thuyền trưởng)

11

Họ và tên (Family name, given name)

Nhập theo họ và tên thuyền viên ghi trên hộ chiếu với định dạng chữ in hoa, không dấu

X

12

Chức danh (Rank of rating)

Nhập chức danh thuyền viên (thuyền trưởng, đại phó, thợ máy, thủy thủ....)

X

X

13

Quốc tịch (Nationality)

Nhập theo quốc tịch của thuyền viên ghi trên hộ chiếu

X

X

14

Ngày sinh (Date of birth)

Nhập theo ngày sinh của thuyền viên ghi trên hộ chiếu theo định dạng DD/MM/YYYY

X

15

Nơi sinh (Place of birth)

Nhập theo nơi sinh của thuyền viên ghi trên hộ chiếu

X

16

Số giấy tờ nhận dạng - Hộ chiếu của thuyền viên (Nature and No. of identity document - Seaman’s passport)

Nhập chính xác, đầy đủ số số hộ chiếu của thuyền viên

X

17

Loại hộ chiếu (type of identity or travel document)

Nhập loại hộ chiếu (Phổ thông, ngoại giao...)

X

X

5. Danh sách hành khách (Passenger list declaration)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả, ghi chú

Bắt buộc

Bảng mã

Thông tin chung về tàu (các chỉ tiêu thông tin từ 1 đến 10 mục này sẽ do Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu)

1

Tên và loại tàu (Name and type of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

2

Hình thức tàu đến/rời cảng (Arrival/Departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

3

Số IMO (IMO number)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

4

Hô hiệu (Call sign)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

5

S chuyến đi (Voyage number)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

6

Quốc tịch tàu (Flag State of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

7

Tên thuyền trưởng (Name of master)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

8

Cảng đến/rời (Port of arrival/departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

9

Cảng rời cuối cùng/cảng đích (Last port of call/next port of call)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

10

Thời gian đến/rời cảng (Date-time of arrival/departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

Thông tin hành khách

11

Họ và tên (Family name, given name)

Nhập theo họ và tên của hành khách ghi trên hộ chiếu với định dạng chữ in hoa, không dấu

X

12

Quốc tịch (Nationality)

Nhập theo quốc tịch của hành khách ghi trên hộ chiếu

X

X

13

Ngày sinh (Date of birth)

Nhập theo ngày sinh của hành khách ghi trên hộ chiếu với định dạng DD/MM/YYYY

X

14

Nơi sinh (Place of birth)

Nhập theo nơi sinh của hành khách ghi trên hộ chiếu

15

Số hộ chiếu (Serial number of identity or travel document)

Nhập số hộ chiếu của hành khách

X

16

Loại hộ chiếu (type of identity or travel document)

Nhập loại hộ chiếu (Phổ thông, ngoại giao...) của hành khách

X

X

17

Cảng lên tàu (Port of embarkation): Nhập mã cảng lên tàu theo UN LOCODE

Nhập mã cảng theo bảng mã UN LOCODE

Lưu ý:

(1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

(2) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam: trường hợp cảng lên tàu không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

X

X

18

Cảng rời tàu (Port of disembarkation): Nhập mã cảng rời tàu theo UN LOCODE

Nhập mã cảng theo bảng mã UN LOCODE

(1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

(2) Đối với tàu xuất cảnh từ Việt Nam:

Trường hợp cảng rời tàu (tại nước ngoài) không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

X

X

19

Hành khách quá cảnh hay không (Transit passenger or not)

Nhập một trong 2 trường hợp

(1) Không quá cảnh

(2) Có quá cảnh

X

X

6. Bản khai hành lý thuyền viên, hành khách (Passenger’s luggage, Crew’s luggage declaration)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả, ghi chú

Bắt buộc

Bảng

Thông tin chung về tàu (các chỉ tiêu thông tin từ 1 đến 10 mục này sẽ do Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu)

1

Tên và loại tàu (Name and type of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

2

Hình thức tàu đến/rời cảng (Arrival/Departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

3

Số IMO (IMO number)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

4

Hô hiệu (Call sign)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

5

S chuyến đi (Voyage number)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

6

Quốc tịch tàu (Flag State of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

7

Tên thuyền trưởng (Name of master)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

8

Cảng đến/rời (Port of arrival/departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

9

Cảng rời cuối cùng/cảng đích (Last port of call/next port of call)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

10

Thời gian đến/rời cảng (Date-time of arrival/departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

Thông tin hành lý thuyền viên

11

Họ và tên (Family name, given name)

Nhập theo họ và tên của hành khách ghi trên hộ chiếu với định dạng chữ in hoa, không dấu

X

12

Chức danh (Rank or rating)

Nhập chức danh thuyền viên (thuyền trưởng, đại phó, thợ máy, thủy thủ....)

X

X

13

Hành lý phải nộp thuế, bị cấm hoặc hạn chế (Effects ineligible for relief from customs duties and taxes or subject to prohibitions or restrictions)

Nhập theo tên hàng, số lượng, đơn vị tính số lượng, trọng lượng, đơn vị tính trọng lượng của hành lý phải nộp thuế, bị cấm hoặc hạn chế (nếu có)

X

7. Bản khai hàng hóa nguy hiểm (Dangerous goods manifest)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả, ghi chú

Bắt buc

Bảng mã

Thông tin chung về tàu (các chỉ tiêu thông tin từ 1 đến 10 mục này sẽ do Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu)

1

Tên và loại tàu (Name and type of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

2

Hình thức tàu đến/rời cảng (Arrival/ Departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

3

Số IMO (IMO number)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại h sơ tàu

X

4

Hô hiệu (Call sign)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

5

S chuyến đi (Voyage number)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

6

Quốc tịch tàu (Flag State of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

7

Tên thuyền trưởng (Name of master)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

8

Cảng đến/rời (Port of arrival/departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

9

Cảng rời cuối cùng/cảng đích (Last port of call/next port of call)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

10

Thời gian đến/rời cảng (Date-time of arrival/departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

Thông tin hàng hóa nguy him

11

Hp đng vận chuyển hàng hóa và mã số tham chiếu (Booking/ reference number)

Nhập s hợp đng vận chuyn hàng hóa và mã số tham chiếu (Booking/ reference number)

12

Mã hàng hóa (HS code)

Nhập mã số HS của hàng hóa theo thông tin ghi trên chứng từ vận tải nếu có (ở mức độ 04 hoặc 06 hoặc 08 số theo số HS ban hành kèm danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam)

Lưu ý: Trường hợp có nhiều mặt hàng thì khai mã số HS của loại hàng có giá trị chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị lô hàng

13

Số hiệu container (Container number)

Nhập đầy đủ, chính xác số hiệu container theo đúng định dạng, chuẩn dữ liệu, cụ thể: khai báo bằng chữ in hoa, phần tiếp đầu ngữ và phần số container phải viết liền (không nhập dấu cách) và không nhập kí tự đặc biệt như: .,-)/\(=!“%&*;<>@&|?:+‘’`~…

X

14

Số seal của Container (Container seal number)

Nhập đầy đủ, chính xác theo số seal ghi trên chứng t vận tải

Lưu ý: Hàng hóa vận chuyển bằng container được gắn seal thuộc trường hợp bắt buộc nhập số seal khi khai báo

15

Trọng lượng tịnh (Net weight)

Nhập theo trọng lượng của hàng hóa ghi trên chứng từ vận tải hoặc theo trọng lượng từng container (đối với hàng hóa vận chuyển bằng container)

16

Đơn vị tính trọng lượng tịnh

Nhập mã đơn vị tính của trọng lượng hàng theo chuẩn UN/ECE, ví dụ: KGM (kilogram), TNE (tấn)...

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên địa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

17

Trọng lượng (Gross weight)

Nhập theo trọng lượng của hàng hóa ghi trên chứng từ vận tải hoặc theo trọng lượng từng container (đối với hàng hóa vận chuyển bằng container)

X

X

18

Đơn vị tính trọng lượng

Nhập mã đơn vị tính của trọng lượng hàng theo chuẩn UN/ECE, ví dụ: KGM (kilogram), TNE (tấn)...

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên địa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

X

19

Tổng số kiện hàng (Number of packages)

Nhập tổng số kiện hàng ghi trên chứng từ vận tải (nếu có)

X

20

Đơn vị tính số lượng kiện

Nhập mã đơn vị tính, ví dụ: CS: thùng, BX: hộp, PACKET: gói...

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên địa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

X

21

Kích thước/Thể tích

Nhập theo kích thước/thể tích của lô hàng ghi trên chứng từ vận tải (nếu có)

22

Đơn vị tính kích thước/thể tích

Nhập mã đơn vị tính kích thước/thể tích

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên địa chỉ website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

23

Mô tả hàng hóa (Cargo Description)

Nhập theo tên hàng, kí hiệu/số hiệu hàng hóa và các thông tin khác nếu có (gồm: model, kí/mã hiệu, đặc tính, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, công dụng của hàng hóa) ghi trên chứng từ vận tải.

X

24

Cảng xếp hàng (Port of loading)

Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý: (1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

(2) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam: trường hợp cảng xếp hàng không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

X

X

25

Cảng dỡ hàng (Port of unload/discharge)

Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý: (1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

(2) Đối với tàu xuất cảnh từ Việt Nam: Trường hợp cảng dỡ hàng tại nước ngoài không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

(3) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam:

Để doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi có đầy đủ thông tin khi làm thủ tục giao nhận với người nhận hàng thông qua kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, người khai (hãng tàu/đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận) cần nhập đầy đủ, chính xác mã bến cảng (nơi dỡ hàng thực tế tại cảng)

X

X

26

Cảng giao hàng/cảng đích (Port of destination/Final destination)

Cảng giao hàng/cảng đích (Port of destination/Final destination)

Nhập mã cảng giao hàng /cảng đích theo UN LOCODE

Lưu ý: tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

27

Công ty vận chuyển (Proper shipping name) Nhập tên công ty vận chuyển

Nhập tên, địa chỉ công ty vận chuyển

X

28

Loại hàng hóa (Class)

Nhập thông tin loại hàng hóa

X

29

Số UN (UN number)

Nhập số UN của hàng hóa

X

30

Nhóm hàng (Packing group)

Nhập thông tin nhóm hàng

X

31

Nhóm phụ số (Subsidiary risk (s))

Nhập thông tin nhóm phụ s của hàng hóa

X

32

Điểm bốc cháy (Flash point - In oC, c.c.)

Nhập thông tin điểm bốc cháy của hàng hóa

X

33

Ô nhiễm biển (Marine pollutant)

Nhập thông tin ô nhiễm biển

X

34

Vị trí xếp hàng (Ems)

Nhập thông tin vị trí xếp hàng trên tàu

X

35

Thông tin bổ sung (Additional information)

Nhập thông tin bổ sung (nếu có)

8. Bản khai dự trữ của tàu (Ship’s stores declaration)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả, ghi chú

Bắt buộc

Bảng mã

Thông tin chung về tàu (các chỉ tiêu thông tin từ 1 đến 10 mục này sẽ do Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu)

1

Tên và loại tàu (Name and type of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

2

Hình thức tàu đến/rời cảng (Arrival/Departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

3

Số IMO (IMO number)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

4

Hô hiệu (Call sign)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

5

Số chuyến đi (Voyage number)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

6

Quốc tịch tàu (Flag State of ship)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

7

Tên thuyền trưởng (Name of master)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

8

Cảng đến/rời (Port of arrival/departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

9

Cảng rời cuối cùng/cảng đích (Last port of call/next port of call)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

X

10

Thời gian đến/rời cảng (Date-time of arrival/departure)

Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu

X

Thông tin hàng hóa dự trữ trên tàu

11

Tên vật phm (Name of article)

Nhập tên vật phẩm dự trữ trên tàu

X

12

S lượng (Quantity)

Nhập số lượng/trọng lượng vật phẩm dự trữ trên tàu

X

13

Đơn vị tính s lượng/trọng lượng (Kind of packages)

Nhập mã đơn vị tính, ví dụ: CS (thùng), BX (hộp), PACKET (gói)…

Lưu ý: tham khảo “Mã đơn vị tính” trên website www.customs.gov.vn của Hải quan

X

X

14

Vị trí lưu giữ vật phẩm trên tàu (Location on board)

Nhập tên hoặc ký, mã hiệu vị trí lưu giữ vật phẩm trên tàu

X

15

Sử dụng trên tàu (Official use)

Nhập mục đích sử dụng hàng hóa (hàng hóa chỉ dùng để sử dụng trên tàu)

X

Mẫu số 1 - Phụ lục I

CỤC HẢI QUAN....
CHI CỤC HẢI QUAN……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……../PC-CCHQ

PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ TÀU CHUYỂN CẢNG

1. Thông tin tàu và cửa khẩu xuất/nhập

1.1. Số thông báo tiếp nhận hồ sơ:

1.2. Ngày tiếp nhận: ……/…../……, giờ....

1.3. Quốc tịch tàu:..............................................................................................................

1.4. Tàu nhập cảnh tại cảng: ..........................................  hồi... giờ... phút, ngày …./…./……

1.5. Tàu rời cảng:.................................................... hồi... giờ.... phút, ngày ……./……/……..

2. Thành phần hồ sơ tàu chuyển cảng

2.1. Bản khai chung □

2.2. Bản khai hàng hóa (phần hàng sẽ dỡ xuống cảng đến) □

2.3. Bản khai hàng hóa nguy hiểm □

2.4. Bản khai dự trữ của tàu □

2.5. Bản khai hành lý thuyền viên, hành khách □

2.6. Danh sách thuyền viên, hành khách (nếu có) □

3. Thông tin hàng hóa vận chuyển trên tàu:

3.1. Tình trạng hàng hóa (hàng container/hàng rời/hàng lỏng):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3.2. Số lượng hàng xuất khẩu xếp tại cảng đi (nếu có):

- Container chứa hàng/Container Full: Cont 20: …….. (= ……. TEU), Cont 40: ....... (= …… TEU); Cont 45: ……….. (= ……… TEU);

- Container rỗng/Container Empty: Cont 20: …….. (=……. TEU), Cont 40: ......... (= ….... TEU), Cont 45: ………. (= ……… TEU);

- Hàng kiện/barrel: ……….. (=...........TNE/KGM), tổng số kiện /Total barrel number: …….. (đơn vị tính: chiếc, cái …………/Units unit, piece ………).

- Hàng rời/Bulk:……….. (=……….TNE/KGM).

- Hàng lỏng, khí/liquid, gas =: ……….. (=…………TNE/KGM).

3.3. Tình trạng niêm phong (nếu có):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3.4. Hàng chuyển cảng có thay đổi phương tiện chuyên chở: tên, số hiệu phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa đến cảng đến.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG ĐI

4. Hải quan cảng đến

4.1. Tàu đến cảng đến: …………………………….hồi.... giờ.... phút, ngày …./…./…..

4.2. Tình trạng hàng hóa trên tàu (nguyên vẹn, có thay đổi…………);

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

CHI CỤC HI QUAN CẢNG ĐẾN

PHỤ LỤC II

CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN CỦA CÁC CHỨNG TỪ KHAI BÁO ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH QUA CỬA KHẨU ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG THÔNG QUA CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Bản khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường hàng không

STT

Chỉ tiêu thông tin

Bắt buộc

Danh mục

Ghi chú

Thông tin chung:

1

Mã hãng chuyên chở (Operator or Carrier Code)

x

x

2

Số hiệu chuyến bay (Flight Number)

x

3

Thời gian khởi hành dự kiến (Date and Time of Scheduled Departure)

x

YYMMDD/ HHMM

4

Mã cảng/sân bay xếp hàng (Airport Code of Loading)

x

x

5

Số đăng ký tàu bay (Aircraft Registration)

x

Thông tin điểm đến đầu tiên:

6

Mã nước đến (ISO Country Code)

x

x

7

Thời gian đến dự kiến (Date and Time of Scheduled Arrival)

x

YYMMDD/ HHMM

8

Mã cảng/sân bay/thành phố đến (Airport/City Code of Arrival)

x

x

Thông tin điểm dỡ hàng (Point of Unloading):

9

Mã cảng/sân bay dỡ hàng (Airport Code of Unloading)

x

x

10

Định nghĩa tàu bay không chở hàng hóa (Nil Cargo Code)

11

Thời gian đến dự kiến (Date and Time of Scheduled Arrival)

x

YYMMDD/ HHMM

12

Thời gian đi dự kiến (Date and Time of Scheduled Departure)

x

YYMMDD/ HHMM

Thông tin vận đơn:

Có thể lặp

13

Số vận đơn (AWB Number)

x

13.1

Mã sân bay/thành phố nơi đi (của hàng hóa) (Airport/City Code of Origin)

x

x

13.2

Mã sân bay/thành phố nơi đến (của hàng hóa) (Airport/City Code of Destination)

x

x

13.3

Mã mô tả phương thức vận chuyển (Shipment Description Code)

x

x

13.4

Số lượng (Number of Pieces)

x

13.5

Mô tả hàng hóa (Manifest Description Nature of Goods)

x

13.6

Mã xử lý hàng hóa đặc biệt (Special Handling Code (SHC))

x

13.7

Đơn vị tính trọng lượng (Weight Code)

x

x

13.8

Trọng lượng (Weight)

x

13.9

Đơn vị tính kích thước (Measurement Unit Code)

x

x

13.10

Chiều dài (Length Dimension)

x

13.11

Chiều rộng (Width Dimension)

x

13.12

Chiều cao (Height Dimension)

x

13.13

Số lượng kiện (Number of Pieces)

x

14

Vận đơn hàng BULK:

14

Số lượng kiện (Number of Pieces)

x

15

Vận đơn hàng ULD:

15.1

Loại ULD (ULD Type)

x

x

15.2

Số ULD (ULD Serial Number)

x

15.3

Mã chủ sở hữu ULD (ULD Owner Code)

x

15.4

Vị trí ULD (ULD Loading Locator)

15.5

Ghi chú ULD (ULD Remark)

16

Thông tin khác:

16

Ngày tạo bản khai hàng hóa

YYMMDD

2. Thông tin về vận đơn chủ/Vận đơn thứ cấp

STT

Chỉ tiêu thông tin

Bắt buộc

Danh mục

Ghi chú

Thông tin vận đơn chủ (Master Bill):

1

Số vận đơn chủ (Master AWB Number):

x

Điểm đi và đến của hàng hóa trên vận đơn chủ (AWB Origin and Destination):

x

2

Mã cảng/sân bay/thành phố của nơi hàng đi (Airport/City Code of Origin)

x

x

3

Mã cảng/sân bay/thành phố của nơi hàng đến (Airport/City Code of Destination)

x

x

Thông tin chi tiết số lượng trên vận đơn chủ (Quantity Detail):

x

4

Mã mô tả phương thức vận chuyển (Shipment Description Code)

x

x

5

Số lượng (Number of Pieces)

x

6

Đơn vị tính trọng lượng (Weight Code)

x

x

7

Trọng lượng (Weight)

x

8

Thông tin người vận chuyn/người gửi hàng (Shipper):

8.1

Tên người vận chuyển/người gửi hàng (Name)

x

8.2

Địa chỉ người vận chuyển/người gửi hàng (Street Address)

x

Các thông tin về vị trí (Location):

8.3

Địa điểm (Place)

x

8.4

Quận/huyện (State/Province)

8.5

Mã quốc gia (ISO Country Code)

x

x

8.6

Mã bưu điện (Post Code)

Thông tin liên hệ (Contact Detail):

8.7

Số điện thoại liên hệ (Contact Number)

9

Thông tin người nhận hàng (Consignee):

9.1

Tên người nhận hàng (Name)

x

9.2

Địa chỉ người nhận hàng (Street Address)

x

Các thông tin về vị trí (Location):

x

9.3

Địa điểm (Place)

x

9.4

Quận/huyện (State/Province)

9.5

Mã nước (ISO Country Code)

x

x

9.6

Mã bưu điện (Post Code)

Liên hệ chi tiết (Contact Detail):

9.7

Số điện thoại liên hệ (Contact Number)

x

Thông tin vận đơn th cấp thuộc số Vận đơn chủ số:... (House Waybill Summary Details of MAWB Number:...)

10

Số vận đơn thứ cấp (HWB Serial Number)

x

Nơi đi/nơi đến của hàng hóa trên vận đơn thứ cấp (House Waybill Origin and Destination):

x

10.1

Mã cảng/sân bay/thành phố nơi hàng đi (Airport/City Code (of Departure))

x

x

10.2

Mã cảng/sân bay/thành phố nơi hàng đến (Airport/City Code (of Destination))

x

x

11

Thông tin tổng của vận đơn thứ cấp (House Waybill Totals):

x

11.1

Số lượng hàng hóa (Number of Pieces)

x

11.2

Đơn vị tính trọng lượng (Weight Code)

x

x

11.3

Trọng lượng (Weight)

x

11.4

Đặc tính hàng hóa (Nature of Goods)

x

11.5

Mã xử lý hàng hóa đặc biệt (Special Handling Code (SHC))

x

11.6

Mô tả hàng hóa (Free Text Description of Goods)

x

12

Thông tin người vận chuyển/người gửi hàng (Shipper):

12.1

Tên người vận chuyn/người gửi hàng (Name)

x

12.2

Địa chỉ người vận chuyển/người gửi hàng (Street Address)

x

Các thông tin về vị trí (Location):

12.3

Địa điểm (Place)

x

12.4

Quận/huyện (State/Province)

12.5

Mã quốc gia (ISO Country Code)

x

x

12.6

Mã bưu điện (Post Code)

Thông tin liên hệ (Contact Detail):

12.7

Số điện thoại liên hệ (Contact Number)

13

Thông tin người nhận hàng (Consignee):

13.1

Tên người nhận hàng (Name)

x

13.2

Địa chỉ người nhận hàng (Street Address)

x

Các thông tin về vị trí (Location):

x

13.3

Địa điểm (Place)

x

13.4

Quận/huyện (State/Province)

13.5

Mã nước (ISO Country Code)

x

x

13.6

Mã bưu điện (Post Code)

Liên hệ chi tiết (Contact Detail):

13.7

Số điện thoại liên hệ (Contact Number)

x

Thông tin chi phí (Charge Declarations):

14

Mã nguyên tệ (ISO Currency Code)

x

x

Thông tin xác định trả phí trước/trả phí sau (Prepaid/Collect Charge Declarations):

x

15

Thông tin xác định trả phí theo trọng lượng trước hay sau (P/C Ind. (Weight/Valuation))

x

17

Thông tin xác định trả loại phí khác trước hay sau (P/C Ind. (Other Charges))

x

Trị giá vn chuyển (Value for Carriage Declaration):

x

18

Thông tin Trị giá khai báo cho vận chuyển (Declared Value for Carriage or No Value Declared (NVD))

x

Trị giá khai báo Hải quan (Value for Customs Declaration):

x

19

Thông tin Trị giá khai báo hải quan (Declared Value for Carriage or No Value Declared (NVD))

x

Trị giá khai báo bảo hiểm (Value for Insurance Declaration):

x

20

Số tiền bảo hiểm/ Không có phí bảo hiểm (Amount of Insurance/(No Value (XXX))

x

3. Danh sách hành khách (Passenger List)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Bắt buc

Danh mục

Ghi chú

Thông tin chuyến bay (Flight Information):

1

Nhà khai thác chuyến bay (Operator)

x

2

Mã hãng hàng không và số hiệu chuyến bay (Airline Code and Flight Number)

x

x

3

Thời gian khởi hành dự kiến (Scheduled Local Departure Dates/Times)

x

YYMMDD/ HHMM

4

Số đăng ký tàu bay (Aircraft Registration)

x

5

Quốc tịch tàu bay (Marks of Nationality)

x

x

6

Mã cảng/sân bay nơi đi (Departure from)

x

x

7

Mã cảng/sân bay nơi đến (Arrival at)

x

x

8

Thời gian đến dự kiến (Scheduled Local Arrival Dates/Time)

YYMMDD/ HHMM

9

Tổng số hành khách/phi hành đoàn (Total Number of Passengers and Number of Crew Members)

x

Thông tin chi tiết hành khách cụ thể:

10

Vị trí chỗ ngồi của hành khách (Seat)

x

11

Giới tính (Gender)

x

x

12

Họ và tên hành khách (Surname/Given Name(s))

x

13

Quốc tịch (Nationality)

x

x

14

Ngày sinh của hành khách (Date of Birth)

x

YYMMDD

15

Số giấy tờ liên quan (loại giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh) (Doc. No)

x

16

Loại giấy tờ (có giá trị xuất cảnh/nhập cảnh) (Document Type)

x

x

17

Nơi cấp (Place of issue)

x

18

Ngày hết hạn của giy tờ liên quan (Expiration Date of Official Travel Document)

x

YYMMDD

19

Số thẻ hành lý (nếu không có thì ghi không)

x

20

Số lượng kiện hành lý (nếu không có thì ghi không)

x

21

Trọng lượng hành lý (nếu không có thì ghi không)

x

22

Cảng lên tàu (Place/Port of Original Embarkation)

x

x

23

Cảng rời tàu (Place/Port of Debarkation)

x

x

4. Danh sách t lái và nhân viên làm việc trên tàu bay

STT

Chỉ tiêu thông tin

Bắt buộc

Danh mục

Ghi chú

Thông tin chuyến bay (Flight Information):

1

Nhà khai thác chuyến bay (Operator)

x

2

Mã hãng hàng không và số hiệu chuyến bay (Airline Code and Flight Number)

x

x

3

Thời gian khởi hành dự kiến (Scheduled Local Departure Dates/Times)

x

YYMMDD/ HHMM

4

Số đăng ký tàu bay (Aircraft Registration)

x

5

Quốc tịch tàu bay (Marks of Nationality)

x

x

6

Mã cảng/sân bay nơi đi (Departure from)

x

x

7

Mã cảng/sân bay nơi đến (Arrival at)

x

x

8

Thời gian đến dự kiến (Scheduled Local Arrival Dates/Time)

YYMMDD/ HHMM

9

Tổng số hành khách/phi hành đoàn (Total Number of Passengers and Number of Crew Members)

x

Thông tin đối với thành viên cụ thể:

10

Họ và tên (Surname/Given Name(s))

11

Giới tính (Gender)

x

x

12

Chức danh

x

13

Quốc tịch (Nationality)

x

x

14

Ngày sinh (Date of Birth)

x

YYMMDD

15

Số giấy tờ liên quan (loại giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh) (Doc. No)

x

16

Loại giấy tờ (có giá trị xuất cảnh/nhập cảnh) (Document Type)

x

x

17

Nơi cấp (Place of issue)

x

18

Ngày hết hạn của giấy tờ liên quan (Expiration Date of Official Travel Document)

x

YYMMDD

19

Số thẻ hành lý (nếu có)

x

20

Số lượng kiện hành lý (nếu có)

x

21

Trọng lượng hành lý (nếu có)

x

22

Cảng lên tàu (Place/Port of Original Embarkation)

x

x

23

Cảng rời tàu (Place/Port of Debarkation)

x

x

5. Thông tin về đặt chỗ của hành khách (thông tin PNR)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Bắt buộc

Danh mục

Ghi chú

1

Mã PNR (Passenger Name Record Locator): (Mã đặt chỗ của khách hàng.)

x

Mã để xác định thông tin đặt chỗ

2

Ngày đặt chỗ (Date of Reservation)

x

3

Ngày bay dự kiến (Date(s) Of Intended Travel)

x

4

Tên hành khách (Passenger Name)

x

5

Tên khách khác do cùng người đặt chỗ (Other Names)

Bao gồm tên của tất cả những hành khách khác cùng đặt cho

6

Địa chỉ (Addresses)

x

Địa chỉ của tất cả hành khách

7

Điện thoại liên hệ (Contact Telephone Numbers)

x

Có thể bao gồm số điện thoại liên hệ của hành khách, đại lý du lịch, khách sn...

8

Địa chỉ email (Email Address)

x

Địa chỉ email của người đặt chỗ

9

Thông tin liên hệ chi tiết (Contact Details)

x

Tên, địa chỉ, s điện thoại, địa chỉ email của từng cá nhân đặt ch

10

Thông tin về thanh toán (All Forms Of Payments Information)

x

Những thông tin liên quan đến thanh toán (ví dụ thông tin thẻ tín dụng). Không yêu cầu bao gồm CSC hoặc CVV hoặc đầy đủ số thẻ

11

Địa chỉ nhận hóa đơn (Billing Address)

Địa chỉ sử dụng để nhận hóa đơn

12

Thông tin vé (Ticketing Field Information)

x

Bao gồm Số vé và loại vé

13

Thông tin hành trình bay (Travel Itinerary)

x

Hành trình của hành khách đặt chỗ

14

Thông tin khách hàng thường xuyên (Frequent Traveller Information)

x

Số thẻ, loại thẻ khách hàng thường xuyên hoặc những thông tin tương tự

15

Thông tin đại lý du lịch (Travel Agent)

x

Tên đại lý, mã đại lý (theo IATA) hoặc số điện thoại đại lý

16

Mã xác định người đặt vé (Identity Of Person Who Made The Booking)

x

Mã xác định người/đại lý đặt vé

17

Mã đoàn (Group Indicator/Code Share)

x

Mã theo đoàn trong trường hợp nhóm đặt chung một mã giữ ch

18

Mã hiển thị tách đặt chỗ (Split/Divided OPI Indicator)

x

Sử dụng trong trường hợp có hơn một hành khách tách việc đặt ch từ một mã đặt cho gốc do có sự thay đổi về hành trình.

19

Số ghế yêu cầu (Seat Requested)

Cung cấp hạng, s ghế, s cabin (nếu có)

20

Số ghế đã đặt (Seat Allocated)

Cung cấp hạng, số ghế, số cabin (nếu có)

21

Thông tin về hành lý (Baggage Information)

Số lượng kiện, tổng trọng lượng, số thẻ hành lý, nơi đến của hành lý, các thông tin khác (khi check-in)

22

Thông tin ghi chú chung (General Remarks)

Các thông tin bổ sung khác.

23

Thông tin bổ sung (OSI Information)

Những thông tin bổ sung khác như trẻ nhỏ, nhân viên, khách VIP...;

24

Thông tin dịch vụ đặc biệt (Special Service Information/Special Service Requests Information)

Những thông tin dịch vụ đặc biệt hoặc yêu cầu riêng (SSI/SSR), không bao gồm các thông tin về tôn giáo, quan điểm chính trị...

25

Các thông tin API khác (Any Collected API Information)

Các thông tin API khác thu thập được trong quá trình đặt ch hoặc làm thủ tục check in.

26

Ch số thể hiện nhóm/cá nhân (Group Indicator)

x

Thể hiện khách nhóm hay khách lẻ

27

Số lượng khách (Number Of Travellers)

28

Thông tin lịch sử thay đổi (All Historical Changes)

Toàn bộ lịch sử quá trình thay đi đặt chỗ (bao gồm cả thêm, sửa, xóa)

PHỤ LỤC III

MẪU CHỨNG TỪ GIẤY ĐỂ THỰC HIỆN KHAI BÁO LÀM THỦ TỤC CHO PHƯƠNG TIỆN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH QUA CỬA KHẨU ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư s 50/2018/TT-BTC ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 1- Phụ lục III

BẢN KHAI HÀNG HÓA (CARGO MANIFEST)

THÔNG TIN CHUNG

1. Mã hãng chuyên chở (Operator or Carrier Code):

2. Số hiệu chuyến bay (Flight Number):

3. Thời gian khởi hành dự kiến (Date and Time of Scheduled Departure):

4. Mã sân bay xếp hàng (Airport Code of Loading):

5. Số đăng ký tàu bay (Aircraft Registration):

6. Mã nước đến (ISO Country Code):

7. Thời gian dự kiến đến (Date and Time of Scheduled Arrival):

8. Tàu bay không chở hàng hóa (Nil Cargo Code):

9. Mã sân bay/ thành phố nơi đi của hàng hóa (Airport/ City Code of Origin of goods):

10. Mã sân bay nơi đến của hàng hóa (Airport/ City Code of Destination of goods):

11. Mã sân bay dỡ hàng (Airport Code of Unloading):

12. Mã sân bay đến (Airport Code of Arrival):

13. Thời gian đến dự kiến (Date and Time of Scheduled Arrival):

14. Thời gian đi dự kiến (Date and Time of Scheduled Departure):

THÔNG TIN VẬN ĐƠN

S vận đơn (MAWB No.)
(15)

Mô tả hàng hóa (Manifest Description Nature of Goods)
(16)

Mã xử lý hàng hóa đặc biệt (Special Handling Code (SHC))
(17)

Đơn vị tính trọng lượng (Weight Code)
(18)

Trọng lượng (Weight)
(19)

Đơn vị tính kích thước (Measurement Unit Code)
(20)

Số lượng kiện (Number of Pieces)
(21)

VẬN ĐƠN HÀNG BULK

22. S lượng (Number of Pieces)

VẬN ĐƠN HÀNG ULD

23. Loại ULD (ULD type)

24. Số ULD (ULD Serial Number)

25. Tổng (Total)

…., ngày (date)….. tháng (month)... năm(year)……..
Người khai hải quan (Signature of Declarant)

Mẫu số 2 - Phụ lục III

Thông tin vận đơn chủ (Master Airway Bill):

1. Số vận đơn chủ (Master AWB Number):

Điểm đi và đến của hàng hóa trên vận đơn chủ (Master AWB Origin and Destination):

2. Mã cảng/sân bay/thành phố của nơi hàng đi (Airport/City Code of Origin)

3. Mã cảng/sân bay/thành ph của nơi hàng đến (Airport/City Code of Destination)

Thông tin chi tiết số lượng trên vận đơn chủ (Quantity Detail):

4. Số vận đơn thứ cấp (House AWB Serial Number)

5. Mô tả hàng hóa
(
Description of goods)

6. Số lượng (Number of Pieces)

7. Đơn vị tính trọng lượng (Weight Code)

8. Trọng lượng (Weight)

9. Tổng (Total):

……, ngày (date) …… tháng (month) ... năm(year)…….
Người khai hải quan (Signature of Declarant)

Mẫu số 3 - Phụ lục III

Thông tin vận đơn thứ cấp (House Airway Bill):

1. Số vận đơn thứ cấp (House airway bill No.):

2. Số vận đơn chủ (Master airway bill No.):

3.Cảng/sân bay/thành phố nơi hàng đi (Airport/City Code of Departure):

4. Cảng/sân bay/thành phố nơi hàng đến (Airport/City Code of Destination):

5. Số chuyến bay/ Ngày bay (Flight/Date):

6. Mã nước (ISO Country Code):

7. Người vận chuyển/người gửi hàng (Shipper):

- Họ và tên (full name):

- Địa chỉ (Address):

- Số điện thoại liên hệ (Contact Number):

8. Người nhận hàng (Consigner):

- Họ và tên (full name):

- Địa chỉ: (Address):

- Số điện thoại liên hệ (Contact Number):

Địa điểm (Place):

Quận/ Huyện (State/ Province:

Mã quốc gia (ISO Country code):

Mã bưu điện (Post code):

Địa điểm (Place)

Quận/ Huyện (State/ Province):

Mã quốc gia (ISO Country code):

Mã bưu điện (Post code):

9. Mã tiền tệ (Currency code):

10. Cước và chi phí trả trước (Prepaid):

11. Cước và chi phí trả sau (Collect):

12. Trị giá khai báo vận chuyển (Declared Value for Carriage):

13. Trị giá khai báo hải quan (Declared Value for Customs):

14. Trị giá khai báo bảo hiểm (Value for Insurance Declaration):

Số tiền bảo hiểm(Amount of Insurance) / Không có phí bảo hiểm (No Value (XXX):

TT

Tên hàng (Description of good)
(15)

Số lượng (No. of pcs)
(16)

Trọng lượng (Weight)
(17)

Đơn vị tính trọng lượng (Weight code)
(18)

Đặc tính hàng hóa (Nature of good)
(19)

Hàng hóa đặc biệt (Special handling code)
(20)

HS (Harmonized commodity code)
(21)

……, ngày (date) …… tháng (month) ..... năm (year)…
ĐẠI LÝ GIAO NHN
(ký tên,