Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 46/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 24/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 46/2000/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU VỰC DỌC ĐƯỜNG 14 THỊ XÃ ĐỒ SƠN VÀ HUYỆN CÁT HẢI - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 23/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện Cát Hải thuộc thành phố Hải Phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 23/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi được đầu tư cơ sở hạ tầng quy định tại Thông tư này bao gồm:

1- Khu vực dọc đường 14, gồm 5 xã: Hải Thành, Tân Thành, Anh Dũng, Hoà Nghĩa và Hợp Đức.

2- Thị xã Đồ Sơn.

3- Huyện đảo Cát Hải gồm: đảo Cát Bà và đảo Cát Hải.

II. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NSNN CHO XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI KHU VỰC DỌC ĐƯỜNG 14 THỊ XÃ ĐỒ SƠN VÀ HUYỆN ĐẢO CÁT HẢI:

1- Lập kế hoạch vốn đầu tư:

Trên cơ sở dự kiến thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải cả giai đoạn 1999-2003, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị mức vốn Nhà nước đầu tư riêng qua ngân sách thành phố khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải.

Hàng năm, căn cứ vào dự toán thu ngân sách Nhà nước của địa bàn khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng duyệt và được Bộ Tài chính chấp thuận trong dự toán ngân sách hàng năm của thành phố Hải Phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phân bổ mức vốn Nhà nước đầu tư riêng hàng năm qua ngân sách thành phố cho khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải (chi tiết cho từng công trình đầu tư và được xếp theo thứ tự ưu tiên) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Căn cứ về mức vốn đầu tư hàng năm từ ngân sách Trung ương cho khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng vốn đầu tư theo từng quý gửi Bộ Tài chính (chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý trước).

Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư cả năm, kế hoạch sử dụng vốn từng quý do địa phương lập và khả năng của ngân sách Trung ương ở từng thời điểm, Bộ Tài chính xác định và thông báo kế hoạch cấp vốn hàng quý cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Số vốn Nhà nước đầu tư cho khu vực dọc dường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải qua ngân sách thành phố được xác định trên cơ sở dự toán số thu ngân sách hàng năm trên địa bàn khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải (không kể các khoản thu không giao trong cân đối ngân sách như các khoản ghi thu về học phí, viện phí, viện trợ, đóng góp của dân...) và được xem xét lại vào năm sau trên cơ sở số thu thực tế năm trước để điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn năm sau, trường hợp số thực thu vượt hay hụt so với dự toán thu đầu năm thì phần chênh lệch sẽ được điều chỉnh vào dự toán vốn đầu tư năm sau. Số vốn đầu tư này được xác định là phần bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho thành phố, không tính vào nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

Riêng năm 2000, mức vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương cho khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải sẽ được tính cả số vốn đầu tư tương ứng với số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải năm 1999.

2- Trình tự, thủ tục phương thức cấp phát, chế độ báo cáo, quyết toán và quản lý vốn đầu tư:

Theo kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cả năm và hàng quý được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt, Bộ Tài chính (ngân sách Trung ương) cấp vốn cho các công trình đầu tư được duyệt qua ngân sách thành phố Hải Phòng.

Mọi khoản vốn ngân sách Trung ương cấp cho khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải qua ngân sách thành phố chỉ sử dụng cho mục đích xây dựng các cơ sở hạ tầng và phải được quản lý theo đúng các quy định hiện hành về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Số vốn đầu tư cho khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải qua ngân sách thành phố được phản ánh chung vào báo cáo ngân sách hàng tháng và quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương nhưng ghi một phần riêng cho các công trình đầu tư khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải (gồm cả nguồn vốn huy động khác).

Hàng quý, thành phố có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, cấp phát vốn cho từng công trình, cuối năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) kết quả thực hiện cả năm.

3- Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát và quyết toán nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải phải thực hiện theo đúng các quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NSNN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào nội dung hướng dẫn nêu trên, đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các ban ngành liên quan thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 46/2000/TT-BTC ngày 24/05/2000 hướng dẫn cơ chế đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.642

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249