Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 33/2009/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp hạ tầng kỹ thuật đô thị

Số hiệu: 33/2009/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 30/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ X�Y DỰNG
-------

CỘNG HO� X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------

Số: 33/2009/TT-BXD

H� Nội, ng�y 30 th�ng 9 năm 2009

TH�NG TƯ

BAN H�NH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA PH�N LOẠI, PH�N CẤP C�NG TR�NH X�Y DỰNG D�N DỤNG, C�NG NGHIỆP V� HẠ TẦNG KỸ THUẬT Đ� THỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ X�Y DỰNG

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ng�y 01/8/2007 của Ch�nh phủ quy định chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Ti�u chuẩn v� Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ng�y 04/02/2008 của Ch�nh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v� cơ cấu tổ chức của Bộ X�y dựng;
X�t đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học C�ng nghệ v� M�i trường,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban h�nh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ph�n loại, ph�n cấp c�ng tr�nh x�y dựng d�n dụng, c�ng nghiệp v� hạ tầng kỹ thuật đ� thị, m� số QCVN 03:2009/BXD.

Điều 2. Th�ng tư n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y 30/3/2010.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Ch�nh phủ, Chủ tịch Uỷ ban nh�n d�n c�c tỉnh, th�nh phố trực thuộc Trung ương v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Th�ng tư n�y./.

Nơi nhận:
- Ban B� thư Trung ương Đảng (để b�o c�o);
- Hội đồng d�n tộc v� c�c Uỷ ban của Quốc hội;
- Thủ tướng, c�c PTT Ch�nh phủ;
- C�c Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND c�c tỉnh, th�nh phố trực thuộc TW;
- Văn ph�ng Ch�nh phủ;
- Văn ph�ng Quốc hội;
- Văn ph�ng Chủ tịch nước;
- Văn ph�ng TW v� c�c Ban của Đảng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư ph�p;
- Viện Kiểm s�t nh�n d�n tối cao;
- To� �n nh�n d�n tối cao;
- Cơ quan Trung ương của c�c đo�n thể;
- Sở X�y dựng c�c tỉnh, th�nh phố trực thuộc TW;
- Sở Kiến tr�c Quy hoạch TP H� Nội, TP Hồ Ch� Minh;
- C�c Cục, Vụ, Viện, Văn ph�ng, Thanh tra XD;
- C�ng b�o, Website của Ch�nh phủ, Website của Bộ X�y dựng;
- Lưu: VP, PC, KHCN&MT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------

No.: 33/2009/TT-BXD

Hanoi, September 30, 2009

 

CIRCULAR

PROMULGATING THE NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CLASSIFICATION, GRADING OF CIVIL AND INDUSTRIAL BUILDINGS AND URBAN INFRASTRUCTURES

MINISTER OF CONSTRUCTION

Pursuant to the Decree No.127/2007/ND-CP dated 01/8/2007 of the Government detailing the implementation of a number of Articles of the Law on Standards and Technical Regulations;

Pursuant to the Decree No.17/2008/ND-CP dated 04/02/2008 of the Government stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

At the proposal of Director of Department of Science, Technology and Environment,

DEFINES:

Article 1. To promulgate national technical Regulations on the classification, grading of civil and industrial buildings and urban infrastructures, code QCVN 03:2009/BXD.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, Governmental agencies, Chairmen of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government and concerned organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Cao Lai Quang

 

 

FILE ATTACHED TO DOCUMENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 33/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.087

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!