Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Số hiệu: 24/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 01/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BXD và Thông tư 18/2016/TT-BXD liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

Đối với Thông tư 17/2016 thì Thông tư số 24/2016 sửa đổi một số nội dung sau:
 
- Sửa đổi quy định về chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước thời điểm Thông tư 17 có hiệu lực như sau:
 
+ Với chứng chỉ có ghi thời hạn hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn. Đối với chứng chỉ không ghi thời hạn thì được sử dụng đến hết 30/6/2016.
 
+ Thông tư 24/2016/BXD quy định kể từ ngày Thông tư 17 có hiệu lực, cá nhân có những chứng chỉ nêu trên nếu có nhu cầu chuyển đổi thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2016. Nếu không chuyển đổi thì xác định hạng của chứng chỉ hành nghề như sau: Căn cứ vào các điều kiện về cấp chứng chỉ hành nghề tại Nghị định 59/CP để thực hiện kê khai và tự xác định hạng của chứng chỉ hành nghề.
 
+ Cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng được hành nghề kiểm định xây dựng đến hết 31/12/2016.
 
+ Cá nhân có chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng từ sau ngày 01/3/2016 được tiếp tục hành nghề đến hết ngày 31/12/2016.
 
- Bên cạnh đó, Thông tư số 24 năm 2016 bổ sung phụ lục về Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và xác định hạng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
 
- Sửa đổi, bổ sung phụ lục về Kí hiệu nơi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
 
- Thông tư 24/TT-BXD còn bổ sung quy định tại điều khoản hiệu lực thi hành như sau: Quy định về sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề thì được thực hiện từ ngày 01/12/2016.
 
Đối với Thông tư số 18/2016/TT-BXD thì Thông tư 24 bãi bỏ Khoản 3 Điều 13 về thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
 
Thông tư 24/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định s 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản hoạt động xây dựng,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản dự án đầu tư xây dựng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 31, Phụ lục số 2a và Phụ lục số 07 của Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (sau đây viết là Thông tư số 17/2016/TT-BXD) như sau:

1. Sửa đổi, bsung Khoản 2 Điều 31 như sau:

“2. Quy định về chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thm quyền cấp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực:

a) Đối với chứng chỉ hành nghề có ghi thời hạn hiệu lực thì cá nhân được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn. Đối với chứng chỉ hành nghề không ghi thời hạn hiệu lực thì cá nhân được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018. Việc tiếp tục sử dụng và chuyển đổi chứng chhành nghề thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản này.

b) Ktừ ngày Thông tư này có hiệu lực, cá nhân có chứng chỉ hành nghề quy định tại Điểm a Khoản này nếu có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ hành nghề thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp cá nhân không thực hiện chuyển đổi, việc xác định hạng của chứng chỉ hành nghề được thực hiện như sau:

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề căn cứ quy định về điều kiện chung tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 45 Nghị định 59/CPđiều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng đối với từng lĩnh vực quy định tại Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 52 Nghị định 59/CP để thực hiện việc kê khai và tự xác định hạng của chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 02a Thông tư này làm cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định.

c) Cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng được hành nghề kiểm định xây dựng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. Phạm vi hoạt động kiểm định xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định 59/CP tương ứng với hạng của chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng đã được cấp.

d) Cá nhân có chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng từ sau ngày 01 tháng 3 năm 2016 được tiếp tục hành nghề đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. Việc xác định hạng của chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản này. Trường hợp cá nhân có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này.”

2. Bổ sung Phụ lục số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD bằng Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD bằng Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 33 của Thông tư số 17/2016/TT-BXD như sau:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. Riêng quy định tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2016; quy định về sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.”

Điều 3. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Điều 4. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2016.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về năng lực hoạt động xây dựng có trách nhiệm giải quyết, hướng dẫn việc xác định năng lực hoạt động xây dựng khi được cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đề nghị hoặc yêu cu.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghtổ chức, cá nhân có ý kiến gửi về Bộ Xây dựng để xem xét, tiếp thu chỉnh sửa cho phù hợp.

 


Nơi nhận:
- Thtướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án NDTC;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo, Website của CP, Website của Bộ XD;
-
Lưu: VT, PC, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
T
HỨ TRƯỞNG
Quang Hùng

 

PHỤ LỤC SỐ 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Phụ lục số 02a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ XÁC ĐỊNH HẠNG CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên:......................................................................................................................

2. Trình độ chuyên môn: ....................................................................................................

3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): ...................................................

4. Đơn vị công tác: ...........................................................................................................

5. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

STT

Thời gian công tác

(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/Hoạt động độc lập

(Ghi rõ tên đơn vị, sđiện thoại liên hệ)

Nội dung hoạt động xây dựng

(Ghi rõ lĩnh vực hoạt động, chức danh hành nghề hoạt động xây dựng)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Số Chứng chỉ hành nghề đã được cấp: …… Ngày cấp: ……….Nơi cấp: …………….(1)

7. Tự xếp Hạng: ………………………………………………………………………………...(2)

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

 


Xác nhận của Cơ quan, Tổ chức quản lý trực tiếp(3)
(Ký, đóng dấu)

Tỉnh/thành phố, ngày …/…/…
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Ghi chú:

(1) Cá nhân nộp kèm theo bản sao chứng chhành nghề đã được cấp.

(2) Cá nhân tự xếp Hạng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Thông tư này.

(3) Xác nhận đối với các nội dung từ Mục 1 đến Mục 6 (Cá nhân tham gia hành nghề độc lập không phải lấy xác nhận này).

 

PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Ph lc số 07

KÍ HIỆU NƠI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

STT

Nơi cấp

Kí hiu

STT

Nơi cấp

Kí hiu

I

Đối với chứng chỉ do Bộ Xây dựng cấp

1

Bộ Xây dựng

BXD

 

 

 

II

Đối với chứng chỉ hạng II, hạng III do SXây dựng cấp

1

An Giang

ANG

33

Kon Tum

KOT

2

Bà Ra - Vũng Tàu

BRV

34

Lai Châu

LAC

3

Bắc Giang

BAG

35

Lâm Đồng

LAD

4

Bc Kạn

BAK

36

Lạng Sơn

LAS

5

Bạc Liêu

BAL

37

Lào Cai

LCA

6

Bắc Ninh

BAN

38

Long An

LOA

7

Bến Tre

BET

39

Nam Đnh

NAD

8

Bình Đnh

BID

40

Nghệ An

NGA

9

Bình Dương

BDG

41

Ninh Bình

NIB

10

Bình Phước

BIP

42

Ninh Thuân

NIT

11

Bình Thun

BIT

43

Phú Th

PHT

12

Cà Mau

CAM

44

Phú Yên

PHY

13

Cao Bng

CAB

45

Quảng Bình

QUB

14

Cần Thơ

CAT

46

Quảng Nam

QUN

15

Đà Nẵng

DNA

47

Quảng Ngãi

QNG

16

Đắk Lắk

DAL

48

Qung Ninh

QNI

17

Đắk Nông

DAN

49

Quảng Trị

QTR

18

Đin Biên

DIB

50

Sóc Trăng

SOT

19

Đồng Nai

DON

51

Sơn La

SOL

20

Đồng Tháp

DOT

52

Tây Ninh

TAN

21

Gia Lai

GIL

53

Thái Bình

THB

22

Hà Giang

HAG

54

Thái Nguyên

THN

23

Hà Nam

HNA

55

Thanh Hóa

THH

24

Hà Nội

HAN

56

Thừa Thiên Huế

TTH

25

Hà Tĩnh

HAT

57

Tiền Giang

TIG

26

Hải Dương

HAD

58

TP.H Chí Minh

HCM

27

Hải Phòng

HAP

59

Trà Vinh

TRV

28

Hậu Giang

HGI

60

Tuyên Quang

TUQ

29

Hòa Bình

HOB

61

Vĩnh Long

VIL

30

Hưng Yên

HUY

62

Vĩnh Phúc

VIP

31

Khánh Hòa

KHH

63

Yên Bái

YEB

32

Kiên Giang

KIG

64

Chứng chỉ do Hội nghề nghip cấp

Bộ Xây dựng quy định cụ thể

 

 

MINISTRY OF CONSTRUCTION
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 24/2016/TT-BXD

Hanoi, September 01, 2016

 

CIRCULAR

AMENDMENT TO A NUMBER OF ARTICLES OF CIRCULARS REGARDING CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT

Pursuant to the Law No.50/2014/QH13 on Construction dated June 18, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No.62/2013/ND-CP defining the functions, responsibilities, entitlements and organizational structure of the Ministry of Construction dated June 25, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No.59/2015/ND-CP dated June 18, 2015 on construction project management;

In consideration of the request of Departments of Construction Management ,

The Minister of Construction hereby promulgates this Circular specifying amendment to a number of articles of Circulars regarding construction projects management.

Article 1. Clause 2 Article 31, Annex 2a and Annex 7 of the Circular No.17/2016/TT-BXD dated  June 30, 2016 on capacity of entities participating in construction activities (hereinafter referred to as “Circular No.17/2016/TT-BXD) are amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“2.For practice certificates issued before the effective date of this Circular by the competent authority:

a) If the validity period is specified on the practice certificate, the certificate holder shall be entitled to use it until its expiry date. Where the validity period is not specified on the practice certificate, the certificate holder shall be entitled to use it until June 30, 2018 inclusive. Use and renewal of practice certificate shall conform to point b of this clause.

b) Since the effective date of this Circular, entities wishing to renew practice certificate as prescribed in point a of this clause shall follow clause 3 of this Article. In case of refusal to renew practice certificate, the certificate shall be classified as follows:

Pursuant to clauses 1 and 2, Article 45 of the Decree No.59/CP and requirements for practice certificate prescribed in Articles 46, 47, 48, 49 and 52 of the Decree No.59/CP, entities obtaining practice certificate shall make declaration and classification of their practice certificate on their own using the form in Annex 2a hereof as the basis for participation in construction .

c) Entities having certificates in construction supervision practice or construction design practice shall be entitled to continue to work in the field of construction quality control up to December 31, 2016 inclusive. The scope of construction quality control shall be conformable to clause 2, Article 50 of Decree No.59/CP  according to the existing practice certificate class.

d) Entities whose practice certificate expires after March 01, 2016 are entitled to continue to practice up to December 31, 2016 inclusive. Such certificate practice shall be classified in accordance with point b of this clause. The  practice certificate shall be renewed, where necessary, in accordance with clause 3 of this Article”.

2. Annex 01 attached hereto shall be added to Annex 2a issued together with the Circular No.17/2016/TT-BXD .

3. Annex 02 attached hereto shall be added to Annex 07 issued together with the Circular No.17/2016/TT-BXD .

Article 2.Clause 1 Article 33 of the Circular No.17/2016/TT-BXD is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3.Clause 3 Article 13 of Circular No. 18/2016/TT-BXD dated June 30, 2016 detailing and guiding some aspects of construction project verification, approval, design and estimation shall be annulled.

Article 5. Implementation and entry into force

1. This Circular enters into force from September 01, 2016.

2. State competent authorities in charge of  construction capacity management shall evaluate and provide instructions on evaluation of construction capacity upon request of relevant entities.

3. Any issue arising in connection to the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Construction ./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Quang Hung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


85.238

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!