Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 10/2019/TT-BXD định mức xây dựng

Số hiệu: 10/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Ban hành 06 loại định mức xây dựng

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 10 là các loại định mức sau đây:

- Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình;

- Định mức dự toán xây dựng công trình;

- Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

- Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;

- Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Định mức sử dụng vật liệu xây dựng.

Những định mức này được áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Xem chi tiết nội dung các định mức tại Thông tư 10/2019/TT-BXD (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020).

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/TT-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định s 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi p đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức xây dựng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Thông tư này định mức xây dựng gồm: định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình; định mức dự toán xây dựng công trình; định mức dự toán lp đặt hệ thống k thuật của công trình; định mức dự toán lp đặt máy và thiết bị công nghệ; định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; định mức dự toán sửa cha và bảo dưng công trình xây dựng; định mức sử dụng vật liệu xây dựng. Định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này đáp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng ca các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính ph về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có thể áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đi với nhà nước.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp

Việc áp dụng định mức xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định s 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:

a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định s 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

b) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thu trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì áp dụng định mức xây dng ban hành tại Thông tư này để cập nhật giá gói thầu xây dựng.

3. Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh đã được ký kết trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung đã ký kết và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng để thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- V
ăn phòng Quc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nh
ân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Hội đồng dân tộc của Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
-
Ủy ban Dân tộc;
- S
Xây dựng các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Website
Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
- Bộ Xây dựng: Bộ trư
ng, Thứ trưng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Lưu: VP, PC, KTXD
(100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm
Khánh

MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 10/2019/TT-BXD

Hanoi, December 26, 2019

 

CIRCULAR

PROMULGATING CONSTRUCTION NORMS

Pursuant to the Government’s Decree No. 81/2017/ND-CP dated July 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Government’s Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 on construction cost management;

At the request of the Director of the Institute of Construction Economics and the Director of the Department of Construction Economics;

The Minister of Construction hereby promulgates a Circular on construction norms.

Article 1. Scope

The following construction norms are promulgated together with this Circular: norms of construction survey cost estimates; norms of construction cost estimates; norms of technical system installation cost estimates; norms of machinery and equipment installation cost estimates; norms of specialized construction testing cost estimates; norms of  construction work repair and maintenance cost estimates; and construction material use norms. Construction norms mentioned in this Circular shall be applied to determine construction investment costs of projects funded by state budget and external-source state capital and public-private partnership (PPP) construction investment projects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular applies to organizations and individuals involved in the determination of construction investment costs of projects funded by state budget and external-source state capital and PPP construction investment projects specified in Clause 1 Article 2 of the Government’s Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019.

2. Investment projects funded by other capital may apply construction norms set forth in this Circular to determine construction investment costs as the basis for discharge of financial obligations to the State.

Article 3. Transition

Construction norms shall be applied as prescribed in Article 36 of the Decree No. 68/2019/ND-CP as follows:

1. Regarding ongoing investment projects approved before the effective date of the Government’s Decree No. 68/2019/ND-CP, the construction norms specified in the Government's Decree No. 32/2015/ND-CP dated March 25, 2015 shall be applied. In case a construction contract has not yet been signed after the effective date of this Circular, the investment decider shall decide to apply the construction norms prescribed in this Circular to adjust the construction contract package value provided that project progress and proficiency requirements are met.

2. Regarding a construction investment project approved after the effective date of the Decree No. 68/2019/ND-CP:

a) In case the construction contract package for which the construction norms have been applied under the Decree No. 32/2015/ND-CP to determine the construction contract package value, a contractor has been selected and a construction contract has been signed before the effective date of this Circular, the signed contract shall prevail.

b) In case the construction contract package for which a contractor has not yet been selected or is being selected before the effective date of this Circular, construction norms set forth in this Circular shall be applied to update the construction contract package value.

3. For the construction contract signed before the effective date of this Circular at the adjusted unit price, the contract price shall be adjusted under the signed contract and regulations applied to the contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular comes into force from February 15, 2020.

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Bui Pham Khanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về định mức xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

168.599

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!