Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 08/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc

Số hiệu: 08/2021/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Hồng Minh
Ngày ban hành: 02/08/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LẬP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Kinh tế xây dựng và Viện trưng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc theo quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 ca Chính ph quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

2. Các t chức, cá nhân sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng Thông tư này đ xác định, quản lý chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.

Điều 2. Phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

1. Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được xác định theo công thức sau:

(1)

Trong đó:

Cqc: Chi phí lập quy chế qun lý kiến trúc cần xác định; đơn vị tính: triệu đồng;

Nt: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc ban hành tại Phụ lục I Thông tư này; đơn vị tính: triệu đồng/ha;

Qdt: Quy mô diện tích khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc; đơn vị tính: ha;

Ki: Hệ s điều chỉnh chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được quy định tại Phụ lục I Thông tư này;

n: số lượng hệ s điều chnh chi phí.

2. Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định theo khoản 1 Điều này là chi phí ti đa để thực hiện công việc lập quy chế quản lý kiến trúc nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Việc bổ sung thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định có liên quan.

3. Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc không bao gồm chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị. Chi phí lp danh mục công trình kiến trúc có giá trị xác định theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này.

4. Trường hợp quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc nm trong khoảng gia hai quy mô quy định tại Phụ lục I Thông tư này thì định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định như sau:

(2)

Trong đó:

Nt: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc cần tính, đơn vị tính: triệu đồng/ha;

Gt: Quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc, đơn vị tính: ha;

Ga: Quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc cấp trên, đơn vị tính: ha;

Gb: Quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc cận dưới, đơn vị tính: ha;

Na: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc tương ứng với Ga, đơn vị tính: triệu đồng/ha;

Nb: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc tương ứng với Gb, đơn vị tính: triệu đồng/ha.

5. Trường hợp quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc có quy mô diện tích lớn hơn quy mô được quy định tại Thông tư này hoặc trường hợp chi phí xác định theo định mức chưa phù hợp với yêu cầu công việc lập quy chế quản lý kiến trúc thì chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư này. Việc lập, phê duyệt dự toán chi phí phi đảm bảo phù hợp với nội dung, khối lượng, yêu cầu công việc lập quy chế quản lý kiến trúc và các quy định khác có liên quan.

6. Chi phí tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc được xác định bng dự toán phù hợp với nội dung công việc tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc và các quy định có liên quan.

Điều 3. Xác định chi phí lập, thẩm định và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

1. Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc gồm chi phí điều tra khảo sát; chi phí cho những người tham gia thực hiện lập quy chế; chi phí mua tài liệu, s liệu, bản đồ các loại; văn phòng phẩm; chi phí khấu hao thiết bị; chi phí đi lại, lưu trú; chi phí lưu trữ; chi phí hội nghị, hội thảo và một số khoản mục chi phí khác có liên quan.

2. Chi phí lập quy chế qun lý kiến trúc xác định trên sở quy mô diện tích, đnh mức chi phí ban hành tại Phụ lục I Thông tư này và các hệ số điều chỉnh, nếu có.

3. Trường hợp điều chnh quy chế quản lý kiến trúc đã được phê duyệt thì chi phí lập điều chỉnh quy chế kiến trúc điều chỉnh xác định bng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 70% chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc mới tương ứng xác định theo quy định tại Thông tư này. Dự toán chi phí xác định theo hưng dn tại Phụ lục II Thông tư này.

4. Chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị hoặc lập bổ sung công trình kiến trúc có giá trị vào danh mục công trình kiến trúc có giá trị đã được phê duyệt xác định theo định mức chi phí ban hành tại Phụ lục I Thông tư này. Chi phí rà soát, điều chnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị đã được phê duyệt xác định bằng 20% chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị tương ứng xác định theo quy định tại Thông tư này.

5. Trường hợp cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh hoặc cp huyện được giao trc tiếp lập quy chế quản lý kiến trúc thì chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định bng dự toán phù hợp với phạm vi, nội dung, tiến độ yêu cầu của công việc lập quy chế và cách thức tổ chức thực hiện của cơ quan chuyên môn về kiến trúc nhưng không vượt quá 80% chi phí lập quy chế qun lý kiến trúc xác định theo định mức tương ứng quy định tại Thông tư này. Chi phí thực hiện của cơ quan chuyên môn về kiến trúc được quản lý và sử dụng theo các quy định pháp luật có liên quan.

6. Chi phí thẩm định quy chế quản lý kiến trúc, thm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị là các chi phí dành để chi trực tiếp cho các hoạt động thẩm định như: chi trả thù lao trực tiếp cho các cá nhân, cơ quan trong và ngoài đơn vị tham gia trong quá trình thẩm định; chi phí hội nghị, hội thảo, các cuộc họp góp ý kiến của các đơn vị có liên quan; chi phí phối hợp với các đơn vị cho việc kho sát thực tế trong quá trình thẩm định. Chi phí thẩm định quy chế quản lý kiến trúc, thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị xác định bng 5% chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc, chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị tương ứng xác định theo quy định tại Thông tư này.

7. Chi phí công b quy chế qun lý kiến trúc xác định bằng 2% chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc tương ng xác định theo quy định tại Thông tư này.

8. Chi phí qun lý nghiệp vụ lập quy chế quản lý kiến trúc là chi phí cho các hoạt động của cơ quan quản lý trong quá trình lập quy chế như: chi cho chuyên gia, cán bộ kiêm nhiệm, chi hội hp, công tác phí, vật tư văn phòng phm và một số công việc khác phục vụ công tác quản lý nghiệp vụ lập quy chế quản lý kiến trúc. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy chế quản lý kiến trúc được xác định bng 6% chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc tương ứng xác định theo quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với các công việc lập quy chế quản lý kiến trúc đang thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này thì thực hiện theo nội dung của hp đồng đã ký.

2. Đối với các công việc lập quy chế quản lý kiến trúc đã phê duyệt dự toán chi phí nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoặc đã tổ chức lựa chn nhà thầu lập quy chế quản lý kiến trúc nhưng đang trong quá trình đàm phán, chưa ký kết hợp đồng thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thòng tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 9 năm 2021.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
quan thuộc Chính ph;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đng và các ban của Đảng;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Văn ph
òng Chính ph;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện Ki
m sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th
;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Tập đoàn kinh tế, T
ng công ty nhà nước;
- S
Xây dựng các tnh, thành ph trực thuộc TW;
- C
ông báo; Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT; Vụ QHKT; Cục KTXD; Viện KTXD; (
100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi
Hồng Minh

PHỤ LỤC I

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC
(Kèm theo Thông tư số:
08/2021/TT-BXD ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng)

Bng 1 : Định mức chi phí lập quy chế qun lý kiến trúc đô th

 Đơn vị tính: triệu đng/ha

Quy mô (ha)

500

1.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

50.000

150.000

360.000

Đnh mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị

0,837

0,558

0,200

0,103

0,072

0,061

0,052

0,046

0,039

0,028

0,018

Ghi chú:

1. Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị quy định tại bng 1 nêu trên áp dụng đối với đô thị loi V. Đối với các loại đô thị khác điều chỉnh với hệ s K như sau:

- Đô thị loại đặc biệt: K = 1,25;

- Đô thị loại I và loại II: K = 1,15;

- Đô thị loại III và loại IV: K = 1,10.

2. Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị quy định tại bảng 1 nêu trên áp dụng đối với quy chế quản lý kiến trúc đô thị có 03 khu vực có yêu cầu qun lý đặc thù. Đối với các trường hợp khác thì điều chỉnh với hệ s như sau:

- S lượng lớn hơn 10 khu vực: K = 1,20;

- Số lượng từ 6 ÷ 10 khu vực: K = 1,15;

- Số lượng từ 4 ÷ 5 khu vực: K = 1,10;

- Số lượng nh hơn 3 khu vực: K = 0,95.

3. Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị quy định tại bng 1 nêu trên áp dụng đối với các quy chế quản lý kiến trúc đô thị có 10 công trình kiến trúc có giá trị. Đối với các trường hợp khác thì điều chỉnh với hệ số như sau:

- Số lượng lớn hơn 100 công trình: K = 1,15;

- Số lượng từ 51 ÷ 100 công trình: K = 1,10;

- Số lượng từ 11 ÷ 50 công trình: K = 1,05;

- Số lượng nh hơn 10 công trình: K = 0,95.

4. Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị được xác định tại bảng 1 nêu trên chưa bao gồm chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị. Chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị được xác định theo định mức chi phí tại bng 3 Phụ lục này.

5. Trường hợp quy chế quản lý kiến trúc đô thị của các khu vực có quy mô diện tích nhỏ hơn quy mô được quy định tại Thông tư này thì chi phí lập quy chế được xác định bằng chi phí của khu vực có quy mô nh nhất tại bảng 1 nói trên.

Bảng 2: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn

Đơn vị tính: triệu đồng/ha

Quy mô (ha)

≤10

20

30

50

100

Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn

4,425

3,289

2,718

2,228

1,511

Ghi chú:

1) Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn quy định tại bng 2 nêu trên áp dụng đối với 01 điểm dân cư nông thôn. Trường hợp trong quy chế quản lý kiến trúc có nhiều điểm dân cư nông thôn thì chi phí lập quy chế xác định bng tng định mức chi phí lập quy chế của các điểm dân cư nông thôn; trong đó: chi phí lập quy chế điểm dân cư nông thôn th nhất được xác định theo mức chi phí tại bảng 2; chi phí lập quy chế từ điểm dân cư nông thôn thứ 2 trở đi xác định theo định mức chi phí tại bng 2 và được điều chỉnh theo hệ s K = 0,8.

2) Định mức chi phí lp quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn quy định tại bảng 2 nêu trên áp dụng đối với khu vực có 05 công trình kiến trúc có giá trị. Đối với các trường hợp khác thì điều chỉnh với hệ số như sau:

- S lượng lớn hơn 20 công trình: K = 1,15;

- S lượng từ 6 ÷ 20 công trình: K = 1,05;

- S lượng nh hơn 5 công trình: K = 0,95.

3) Trường hợp tích hợp quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn vào đồ án quy hoạch chung xây dựng xã thì chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được xác định bng 80% chi phí quy định tại Thông tư này.

4) Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được xác định tại bảng 2 nêu trên chưa bao gồm chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo quy định. Chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị được xác định theo định mức chi phí tại bảng 3 Phụ lục này.

5) Trường hợp quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn của các khu vực có quy mô diện tích nh hơn quy mô được quy định tại Thông tư này thì chi phí lập quy chế được xác định bng chi phí của khu vực có quy mô nh nhất tại bảng 2 nói trên.

Bảng 3: Định mức chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị

 Đơn vị tính: triệu đng/01 công trình

Số lượng công trình kiến trúc có giá trị

10

11 ÷ 50

51 ÷ 100

101 ÷ 150

151

Định mức chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị

10

9,3

8,5

7,4

6,9

PHỤ LỤC II

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ
(Kèm theo Thông
số: 08/2021/TT-BXD ngày 02 tháng 8 năm 2021 ca Bộ Xây dựng)

1. Dự toán chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định bng dự toán quy định khoản 4 Điều 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư này bao gm: chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

2. Chi tiết các khoản mục của dự toán chi phí xác định như sau:

a) Chi phí chuyên gia (Ccg): Xác định theo s lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia và tiền lương của chuyên gia.

- Số lượng chuyên gia được xác định theo yêu cầu cụ thể của từng loại công việc cần thực hiện, yêu cầu về tiến độ thực hiện công việc, trình đchuyên môn của từng loại chuyên gia. Việc dự kiến số lượng, loại chuyên gia và thời gian thực hiện của từng chuyên gia phi được thể hiện trong đ cương thực hiện công việc.

- Tiền lương chuyên gia tư vấn được xác định theo mức tiền lương chuyên gia tư vấn theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

b) Chi phí quản lý (Cql): Chi phí qun là khoản chi phí liên quan đến tiền lương của bộ phận quản lý, chi phí duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn, chi phí văn phòng.

c) Chi phí khác (Ck): gồm chi phí điều tra khảo sát, mua tài liệu, số liệu, bn đồ các loại, văn phòng phm; chi phí khấu hao thiết bị; chi phí đi lại, lưu trú của chuyên gia; chi phí lưu tr; chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có). Các khoản chi phí khác xác định trên cơ s dự kiến nhu cầu cần thiết để hoàn thành công việc.

d) Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): Xác định bng 6% của (Chi phí chuyên gia + chi phí quản lý + chi phí khác).

đ) Thuế giá trị gia tăng (VAT): Xác định theo quy định.

e) Chi phí dự phòng (Cdp): Là khoản chi phí dự kiến cho nhng công việc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc. Chi phí dự phòng xác định tối đa không quá 10% so với toàn bộ các khoản mục chi phí.

3. Tổng hợp dự toán chi phí:

TT

Khoản mục chi phí

Diễn giải

Giá trị (đồng)

Ghi chú

1

Chi phí chuyên gia

Ccg

2

Chi phí quản lý

50%*Ccg

Cql

3

Chi phí khác

Ck

4

Thu nhập chịu thuế tính trước

6%*(Ccg + Cql + Ck)

TN

5

Thuế giá trị gia tăng

%*(Ccg+Cql+Ck+TN)

VAT

6

Chi phí dự phòng

10%*(Ccg+Cql+Ck+TN+VAT)

Cdp

Tổng cộng

Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp

Cpc

MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

No. 08/2021/TT-BXD

Hanoi, August 2, 2021

 

CIRCULAR

PROVIDING INSTRUCTIONS ABOUT APPROACH FOR DETERMINATION OF COSTS OF FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF ARCHITECTURE MANAGEMENT REGULATIONS

Pursuant to the Government's Decree No. 81/2017/ND-CP dated July 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Government’s Decree No. 85/2020/ND-CP dated July 17, 2020, elaborating on certain articles of the Law on Architecture;

Upon the request of the Director of the State Authority of Construction Economics and the Director of the Institute of Construction Economics;

The Minister of Construction issues the Circular providing instructions about the approach for determination of costs of formulation and implementation of architecture management regulations.

Article 1. Scope and subjects of application

1. This Circular provides guidance on the approach for determination of costs of formulation and implementation of regulations on architecture management according to the provisions of the Government’s Decree No. 85/2020/ND-CP dated July 17, 2020, elaborating on implementation of several articles of the Law on Architecture.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Approach for determination of costs of formulation and implementation of architecture management regulations

1. Cost of formulation of architecture management regulations shall be calculated according to the following formula:

(1)

Where:

Cqc: Cost of formulation of architecture management regulations; unit: million dong;

Nt: Norm of cost of formulation of architecture management regulations issued in Appendix I hereto; unit: million dong/ha;

Qdt: Dimensional quantity of the area requiring formulation of architecture management regulations; unit: Ha;

Ki: Adjustment coefficient of cost of formulation of architecture management regulations issued in Appendix I hereto;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Cost of formulation of architecture management regulations defined in clause 1 of this Article is the maximum cost paid for formulation of architecture management regulations, excluding value-added tax. Value-added tax may be included in accordance with relevant regulations.

3. Cost of formulation of architecture management regulations excludes the cost of compilation of the list of architectural structures of value.  Cost of compilation of the list of architectural structures of value shall be calculated in accordance with clause 4 of Article 3 herein.

4. In case where the dimensional quantity of the area where architectural management regulations are established falls within the range between two quantity values specified in Appendix I of this Circular, the norm of cost of the formulation of architecture management regulation shall be determined as follows:

(2)

Where:

Nt: Norm of costs of formulation of architecture management regulations; unit: million dong/ha;

Gt: Dimensional quantity of the area requiring formulation of architecture management regulations; unit: ha;

Ga: Dimensional quantity of the area requiring formulation of higher-level architecture management regulations; unit: ha;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Na:  Norm of cost of formulation of architecture management regulations; unit: million dong/ha;

Nb: Norm of cost of formulation of architecture management regulations commensurate with Gb; unit: million dong/ha;

5. In case where the quantity of the area requiring the formulation of the architecture management regulations is larger than that specified in this Circular or the cost determined according to the norm is not suitable for the requirements for the formulation of architecture management regulations, the cost of formulation of architectural management regulations shall be determined by the cost estimate made according to the guidance in Appendix II to this Circular. The preparation and approval of a cost estimate must be consistent with the contents, quantity and requirements of the formulation of architecture management regulations and other relevant regulations.

6. The cost of implementation of the architecture management regulations shall be determined by an estimate relevant to the work of implementation of the architecture management regulations and other relevant regulations.

Article 3. Determination of costs of formulation, review and implementation of architecture management regulations

1. Costs of formulation of architecture management regulations must be inclusive of investigation and survey costs; costs paid for participants in making regulations; costs of purchase of documents, data and maps of all kinds; stationery; equipment depreciation costs; travel and accommodation costs; storage costs; costs of conferences, seminars and some other related costs.

2. Costs of formulation of architecture management regulations are determined on the basis of the dimensional quantity, the cost norm promulgated in Appendix I to this Circular and adjustment coefficients, if any.

3. In case of adjustment of the approved architecture management regulations, costs of making the adjustment of the adjusted architecture management regulations shall be determined by the cost estimate, but must not exceed 70% of the cost of formulation of the equivalent new architecture management regulations determined according to the provisions of this Circular. The cost estimate shall be made according to the instructions given in Appendix II hereto.

4. Costs of compilation of the list of architectural structures of value or addition of architectural structures of value to the approved list of architectural structures of value shall be determined according to the cost norms promulgated in Appendix I hereto. Costs of review and adjustment of the approved list of architectural structures of value shall be defined as 20% of costs of compilation of the list of architectural structures of value determined according to the regulations laid down herein.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Costs of review of the architecture management regulations, review of the list of architectural structures of value refer to direct expenditures on the review work, including direct payment of remunerations to internal and external persons and entities participating in the review work; costs of seminars, workshops or consultative meetings attended by relevant units; costs of cooperation with other units in conducting an on-site survey during the review process. Costs of review of architecture management regulations, review of the list of architectural structures of value shall be defined as 5% of costs of formulation of architecture management regulations, costs of compilation of the corresponding list of architectural structures of value that are determined under the provisions of this Circular.

7. Costs of announcement of architecture management regulations shall be defined as 2% of the costs of formulation of the corresponding architecture management regulations that are determined under the provisions of this Circular.

8. General and administrative costs and expenses for formulation of architecture management regulations are the costs paid for activities of regulatory authorities during the process of formulation of regulations, such as payments to experts or officers working according to the dual employment regime, costs of seminars, workshops, business travel, office supplies and stationery and other activities necessary for performing administrative works related to formulation of architecture management regulations.      General and administrative costs and expenses for formulation of architecture management regulations shall be defined as 6% of the costs of formulation of the corresponding architecture management regulations that are determined under the provisions of this Circular.

Article 4. Transitional clause

1. As for the work of formulation of construction management regulations performed under the contract signed before the effective date of this Circular, contractual terms and conditions shall be observed.

2. As for the work of formulation of architecture management regulations of which the cost estimate is approved, if the bidder selection round is not held yet, or the bidder for the work is already selected but the contract is under negotiation before conclusion, regulations of this Circular shall apply.

Article 5. Entry into force

This Circular is entering into force as of September 17, 2021.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Hong Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2021/TT-BXD ngày 02/08/2021 hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.672

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!