Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 04/2002/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

Số hiệu: 04/2002/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 27/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2002/TT-BXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 04/2002/TT-BXD NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN

Thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và điều 2 Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 28/CP về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của nhà nước. Căn cứ vào nội dụng quy định trong các mục II, III, V Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của nhà nước.

Để thực hiện điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản do có các yếu tố thay đổi nói trên đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước quy định trong các điều 10, 11, 12 Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ và khoản 4, khoản 6 điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP; Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán các công trình xây dựng cơ bản như sau:

I- ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

- Chi phí nhân công trong dự toán xây lắp công trình xây dựng lập theo đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tính theo mức lương tối thiểu 144.000,0đ/tháng, được nhân với hệ số điều chỉnh KNC cho địa bàn 1 bằng 1.75, cho địa bàn 2 bằng 1.89, cho địa bàn 3 bằng 2.04.

- Chi phí nhân công trong dự toán xây lắp công trình xây dựng lập theo đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tính theo mức lương tối thiểu là 210.000,0đ/tháng, được nhân với hệ số điều chỉnh KNC cho địa bàn 1 bằng 1,20, cho địa bàn 2 bằng 1,30, cho địa bàn 3 bằng 1,40.

- Đối với các công trình xây dựng lập dự toán theo đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong đơn giá hoặc được hưởng phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20%, hay được hưởng phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức lớn hơn 10% thì được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công theo các quy định hiện hành.

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

- Chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp công trình xây dựng lập theo đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trong đó, tiền lương công nhân điều khiển, sửa chữa máy và thiết bị thi công đã tính theo mức lương tối thiểu 144.000,0đ/tháng, được nhân với hệ số điều chỉnh KMTC cho địa bàn 1 bằng 1,11, cho địa bàn 2 bằng 1,12, cho địa bàn 3 bằng 1,13.

- Chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp công trình xây dựng lập theo đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trong đó, tiền lương công nhân điều khiển, sửa chữa máy và thiết bị thi công đã tính theo mức lương tối thiểu 210.000,0đ/tháng, được nhân với hệ số điều chỉnh KMTC cho địa bàn 1 bằng 1,04, cho địa bàn 2 bằng 1,05, cho địa bàn 3 bằng 1,06.

Các hệ số điều chỉnh trên không áp dụng cho việc điều chỉnh chi phí máy thi công dự toán xây lắp của công trình xây dựng mà chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp được xác định theo giá ca máy được cấp có thẩm quyền ban hành riêng không có trong bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18/11/1998 và Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày 11/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong giá trị dự toán xây lắp công trình xây dựng (chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đầu ra): Được tính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nội dung các khoản mục chi phí trong giá trị dự toán xây lắp hạng mục công trình xây dựng như các quy định hiện hành.

II- ĐIỀU CHỈNH CÁC CHI PHÍ KHÁC TRONG TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng:

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng lập theo đơn giá khảo sát xây dựng do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quyết định ban hành trên cơ sở định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thông tư số 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng và mức tiền lương tối thiểu 210.000,0đ/tháng thì dự toán chi phí, khảo sát xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KKS cho địa bàn 1 bằng 1,09, cho địa bàn 2 bằng1,13, cho địa bàn 3 bằng1,18.

2. Một số chi phí khác tính bằng mức tỉ lệ (%) trong tổng dự toán công trình xây dựng: Được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Thông tư này áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/1/2002. Công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác nguồn vốn đã nêu trên có thể tham khảo nội dung hướng dẫn của Thông tư này để điều chỉnh dự toán công trình.

- Công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng đang được tổ chức thực hiện lập hồ sơ thiết kế - tổng dự toán thì giá trị dự toán xây lắp các hạng mục công trình và các khoản mục chi phí khác trong tổng dự toán của công trình được xác định theo các nội dung hướng dẫn của Thông tư này.

- Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp quyết định đầu tư phê duyệt tổng dự toán, dự toán, nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu thì Chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán theo hướng dẫn của Thông tư này để trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt lại.

- Không điều chỉnh giá dự toán theo quy định tại Thông tư này đối với những công trình xây dựng đã đấu thầu hoặc chỉ định thầu để tổ chức thực hiện thi công xây dựng từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

- Đối với những công trình, hạng mục công trình xây dựng thực hiện hình thức đầu tư theo hợp đồng có điều chỉnh giá hoặc chỉ định thầu, thi công từ năm 2001 có khối lượng chuyển tiếp sang năm 2002, thì việc điều chỉnh dự toán cho những khối lượng xây dựng còn lại thực hiện từ 01/01/2002 vẫn thực hiện theo hướng dẫn trong Thông tư số 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2002 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ những quy định tại Thông tư này, các Sở Xây dựng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố hướng dẫn địa bàn cụ thể như quy định tại Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH để áp dụng cho địa phương mình. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, Ngành, địa phương phản ảnh về Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết.

 

Nguyễn Hồng Quân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2002/TT-BXD ngày 27/06/2002 hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.015

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!