Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2000/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 25/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2000/TT-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 03/2000/TT-BXD NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC NGÀY 10/12/1999 CỦA BỘ XÂY DỰNG VÀ TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH HƯỚNG DẪN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 03 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ;
Sau khi thống nhất với Tổng cục Địa chính, Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư liên tịch hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính như sau:

1. Bổ sung điểm 4.3 khoản 4 phần I:

Đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân có chiều cao từ 3 tầng trở xuống (một trệt + 2 lầu) và có diện tích sàn không quá 200 m2 thì chủ đầu tư có thể tự lập hồ sơ thiết kế xây dựng theo hướng dẫn của Sở Xây dựng và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn, bền vững công trình của mình;

Đối với các loại nhà ở của hộ gia đình, cá nhân có chiều cao lớn hơn 3 tầng và có diện tích sàn vượt quá 200 m2 thì chủ đầu tư cũng có thể tự lập hồ sơ thiết kế xây dựng theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, nhưng hồ sơ thiết kế xây dựng do chủ đầu tư lập phải được một cơ quan tư vấn thiết kế xây dựng có chức năng kiểm tra, xác nhận đảm bảo tuân thủ các Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Bỏ khoản 4 phần IV về cấp giấy phép xây dựng ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Sửa đổi khoản 5 phần V về kiểm tra, theo dõi việc thực hiện giấy phép xây dựng như sau:

Các chủ đầu tư phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại giấy phép xây dựng.

Khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xây dựng, thì chủ đầu tư phải làm đơn xin phép cơ quan cấp giấy phép xây dựng, trong đó phải giải trình rõ lý do và nội dung cần thay đổi, bổ sung.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xem xét và quyết định thay đổi, bổ sung giấy phép xây dựng trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn giải trình của chủ đầu tư.

Khi tiến hành định vị công trình, xác định cao độ nền cốt ±0,00, xây móng và công trình ngầm, chủ đầu tư phải báo cáo cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng biết để cử cán bộ đến kiểm tra tại hiện trường và xác nhận việc thi công công trình theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp. Sau ba ngày kể từ khi nhận được giấy báo của chủ đầu tư mà cơ quan cấp giấy phép xây dựng không cử người đến kiểm tra, xác minh tại hiện trường, thì chủ đầu tư được tiếp tục triển khai thi công công trình. Mọi sai sót do việc kiểm tra chậm trễ gây ra, cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm.

Đối với các giai đoạn thi công còn lại, chủ đầu tư phải thi công theo đúng giấy phép xây dựng được cấp. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng sai với quy định của giấy phép xây dựng thì phải được xử lý theo quy định pháp luật, sau đó mới được tiếp tục thi công.

Khi công trình đã được xây dựng xong thì chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trường hợp công trình xây dựng có những thay đổi so với giấy phép xây dựng nhưng có lý do chính đáng và đã được cơ quan cấp giấy phép xây dựng chấp thuận thì những thay đổi đó phải được thể hiện trong hồ sơ hoàn công.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này đều không có hiệu lực thi hành.

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 03/2000/TT-BXD

Hanoi, May 25, 2000

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING JOINT-CIRCULAR No. 09/1999/TTLT-BXD-TCDC OF DECEMBER 10, 1999 OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION AND THE GENERAL LAND ADMINISTRATION GUIDING THE GRANTING OF CONSTRUCTION PERMITS

Pursuant to the Governments Decree No. 15/CP of March 4, 1994 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;
Pursuant to the Government
s Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999, promulgating the Regulation on Investment and Construction Management and Decree No. 12/2000/ND-CP of May 5, 2000 amending and supplementing a number of Articles of the Regulation on Investment and Construction Management, issued together with the Governments Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999;
After consulting the General Land Administration, the Ministry of Construction hereby amends and supplements a number of points of Joint-Circular No. 09/1999/TTLT-BXD-TCDC of December 10, 1999 which guides the granting of construction permits as follows:

1. To add Point 4.3, Clause 4, Part I:

For dwelling houses of households and individuals with a height of 3 storeys or less (1 ground floor + 2 upper storeys) and a flooring space of not more than 200 m2, the investors themselves may compile the construction and design dossiers under the guidance of the provincial/municipal Construction Services and shall bear the responsibility before law for the safety and durability of their own constructions.

For dwelling houses of households and individuals with a height of over 3 storeys and a flooring space of over 200 m2, the investors themselves may also compile the construction and design dossiers under the guidance of the provincial/municipal Construction Services, but such construction and design dossiers compiled by the investors must be inspected and certified by the construction and design consulting body for their compliance with the construction standards and criteria, issued by the competent State agency.

2. To annul Clause 4, Part IV on the granting of construction permits in Hanoi and Ho Chi Minh City.

3. To amend Clause 5, Part V, on inspection and supervision of the compliance with the construction permits as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.When having a need to change and/or supplement the contents of the construction permits, the investors must file an application for permission from the construction permit-granting agency, clearly stating the reasons therefor as well as the contents to be changed and/or supplemented.

The agency competent to grant construction permits shall consider and decide upon the changes and/or supplements to the construction permits within 10 days after receiving the written application from the investors.

When determining the location of a project, the height of its ground ± 0.00, building the foundation and underground works, the investors shall have to notify the construction permit-granting agency thereof so that the latter can send its officials to make a field inspection and certify that the project is constructed in accordance with the granted construction permit. If, within 3 days after receiving the written notice of the investors, the construction permit-granting agency still fails to send its officials for field inspection, the investor may continue building the project. The construction permit-granting agency shall bear all responsibilities for any mistakes caused by its delayed inspection.

For the remaining construction stages, the investor must carry out the construction in strict accordance with the granted construction permit. In cases where the investors carry out the construction in contravention of the provisions of the construction permits, they shall be handled according to law provisions before being allowed to continue the construction.

When the construction is completed, the investors must organize the pre-acceptance test according to provisions of legislation on the quality control of construction works.

In cases where a project is constructed with changes at variance with the construction permit, but for a plausible reason which have been approved by the construction permit-granting agency, such changes must be indicated in the construction completion dossier.

This Circular takes effect 15 days after its signing. Other previous guidance contrary to this Circular is no longer effective.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2000/TT-BXD ngày 25/05/2000 sửa đổi Thông tư liên tịch 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC hướng dẫn cấp phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.809

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249