Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 945/TB-BGTVT năm 2014 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp xử lý giải quyết các vấn đề tồn tại và chậm tiến độ tại dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1 theo hình thức BOT: BOT Bắc Bình Định và BOT Nam Bình Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 945/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Lưu
Ngày ban hành: 15/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN CÔNG TẠI CUỘC HỌP XỬ LÝ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ CHẬM TIẾN ĐỘ TẠI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỞ RỘNG QL1 THEO HÌNH THỨC BOT: BOT BẮC BÌNH ĐỊNH VÀ BOT NAM BÌNH ĐỊNH

Ngày 12/9/2014, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm và giải quyết các vấn đề tồn tại cụ thể liên quan đến việc chậm tiến độ và đóng góp vốn chủ sở hữu tại các dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 theo hình thức hợp đồng BOT: đoạn Km1125-Km1153 qua tỉnh Bình Định (gọi tắc là BOT Bắc Bình Định), đoạn Km1212+400-Km1265 qua tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên (gọi tắt là BOT Nam Bình Định). Tham dự cuộc họp gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Cục QLXD & CL CTGT, Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư (Ban PPP), Vụ Tài chính, Ban QLDA2. Về phía các nhà đầu tư BOT: BOT Nam Bình Định, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng xây dựng Thương mại Hoàng Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Hoàng (gọi tắt là Công ty Kiến Hoàng); BOT Bắc Bình Định gồm: Tổng công ty Thành An - Bộ Quốc phòng, Công ty CP Bắc Ái, Công ty CP đầu tư xây dựng Long Trung Sơn (Công ty CP. ĐTXD Vinaconex-PVC có mời nhưng không tham dự). Danh sách thành viên dự họp kèm theo.

Sau khi nghe báo cáo của Đại diện Liên danh các nhà đầu tư BOT Bắc Bình Định-Tổng công ty xây dựng Thành An, BOT Nam Bình Định - Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng xây dựng Thương mại Hoàng Sơn và ý kiến các thành viên (là các công ty góp vốn CSH và sau đây chỉ gọi tắt công ty và tên chính) trong các liên danh Nhà đầu tư nêu trên, ý kiến của Ban QLDA 2 và các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công kết luận như sau:

Liên quan đến yêu cầu tiến độ đóng góp vốn chủ sở hữu để đảm bảo kịp thời giải ngân cho công tác GPMB và tiến độ triển khai Dự án, Bộ GTVT đã có yêu cầu cụ thể tại Thông báo số 925/TB-BGTVT ngày 09/9/2014. Căn cứ vào kết quả kiểm điểm việc thực hiện của các nhà đầu tư, các thành viên trong liên danh nhà đầu tư cho đến nay, với mục tiêu xử lý giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại để đảm bảo yêu cầu tiến độ các dự án, Bộ GTVT yêu cầu:

1. Yêu cầu chung:

Doanh nghiệp dự án của các nhà đầu tư BOT Bắc và Nam Bình Định mở Tài khoản riêng để quản lý phần vốn đối ứng của các thành viên trong Liên danh, đồng thời thống nhất với Ngân hàng BIDV về phương thức quy chế quản lý, điều hành giải ngân phần vốn CSH. Báo cáo Bộ GTVT định kỳ hàng tháng hoặc yêu cầu đột xuất để quản lý, theo dõi và xem xét xử lý giải quyết theo quy định.

2. Yêu cầu cụ thể đối với các Nhà đầu tư BOT Nam Bình Định

- Giữ nguyên tỷ lệ vốn góp CSH theo quy định ban đầu (Công ty Hoàng Sơn 66% và Công ty Kiến Hoàng 34%). Theo đó:

- Cảnh cáo và gia hạn cho Công ty Kiến Hoàng hoàn thành nghĩa vụ đóng góp 6 tỷ đồng vốn CSH trong ngày 15/9/2014, báo cáo Bộ GTVT sáng 16/9/2014. Trường hợp Công ty Kiến Hoàng không hoàn thành nghĩa vụ theo mốc tiến độ nêu trên, Bộ GTVT sẽ xem xét việc điều chỉnh tỷ lệ đầu tư cho phù hợp hoặc bổ sung nhà đầu tư mới vào Dự án, đồng thời xem xét việc điều chỉnh khối lượng thi công tại Dự án vốn TPCP.

- Yêu cầu các nhà đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ đóng góp nốt toàn bộ phần vốn CSH tương ứng với tiến độ đã quy định trước ngày 20/9/2014. Căn cứ vào mức độ đóng góp vốn CSH (được Ngân hàng cam kết và xác nhận), Bộ GTVT xem xét quyết định điều chỉnh chính thức tỷ lệ đầu tư vào Dự án của từng thành viên nhà đầu tư.

- Không giao công ty Đại Tín thi công gói thầu số 2, 3. Lựa chọn các nhà thầu thi công khác để thi công các gói thầu nêu trên, báo cáo Bộ trong tháng 9/2014 để xem xét chấp thuận (qua Cục QLXD&CL CTGT).

- Đối với các gói thầu thảm bê tông nhựa mặt đường các đoạn không mở rộng, để đảm bảo yêu cầu chất lượng thi công, nhà đầu tư BOT cần lựa chọn một đơn vị có năng lực tốt nhất (ưu tiên lựa chọn các đơn vị trong ngành GTVT) để thi công, báo cáo Bộ GTVT xem xét chấp thuận trước ngày 15/10/2014.

3. Yêu cầu cụ thể đối với các Nhà đầu tư BOT Bắc Bình Định

- Yêu cầu đóng nốt 6 tỷ đồng vốn CSH (trong số 17 tỷ đồng nêu tại Thông báo số 925/TB-BGTVT ngày 09/9/2014) trong 15/9/2014, đồng thời triển khai ngay việc giải ngân kinh phí GPMB (tương ứng phần đóng góp 17 tỷ đồng) cho Địa phương để kịp thời thực hiện công tác GPMB. Báo cáo Bộ GTVT kết quả đóng góp vốn CSH và việc giải ngân kinh phí GPMB trong ngày 16/9/2014.

- Các thành viên trong Liên danh Nhà đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ đóng góp nốt toàn bộ phần vốn CSH tương ứng với tiến độ đã quy định trước ngày 20/9/2014. Trường hợp nhà đầu tư nào không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp vốn CSH theo tỷ lệ đầu tư đã quy định, Bộ GTVT sẽ căn cứ vào mức độ đóng góp vốn CSH (được Ngân hàng cam kết và xác nhận) để xem xét quyết định điều chỉnh chính thức tỷ lệ đầu tư vào Dự án của từng thành viên nhà đầu tư cho phù hợp hoặc bổ sung nhà đầu tư mới, đồng thời xem xét việc điều chỉnh khối lượng thi công tại Dự án vốn TPCP.

- Rà soát ngay lại năng lực của các nhà thầu thi công, đặc biệt là công ty Đại Tín, từ đó xem xét thay thế hoặc bổ sung nhà thầu thi công đủ năng lực để đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng.

4. Giao Ban QLDA 2 phối hợp thường xuyên theo dõi tình hình triển khai các nội dung và mốc tiến độ yêu cầu nêu trên đối với các nhà đầu tư và kịp thời báo cáo Bộ xem xét giải quyết, đảm bảo tiến độ chung của các dự án.

5. Giao: Vụ Tài chính, Ban PPP chủ trì, phối hợp với Ban QLDA 2 xem xét tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến tiến độ đóng góp vốn CSH, điều chỉnh, bổ sung nhà đầu tư và các vấn đề liên quan khác theo quy định (nếu cần).

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Văn Công (để b/c);
- UBND tỉnh Bình Định (để ph/hợp);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, CQLXD (03).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 945/TB-BGTVT năm 2014 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp xử lý giải quyết các vấn đề tồn tại và chậm tiến độ tại dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1 theo hình thức BOT: BOT Bắc Bình Định và BOT Nam Bình Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0