Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 478/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 04/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 478/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP KẾ HOẠCH NÂNG CAO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI.

Ngày 02/11/2010, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ GTVT để bàn về triển khai các chỉ đạo của Bộ trong lĩnh vực nâng cao quản lý chất lượng và tổ chức xây dựng công trình giao thông vận tải. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ KHCN, Vụ Kết cấu HTGT, Vụ Tài chính, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng cục Đường bộ VN, Cục QLXD & CLCTGT, Viện khoa học công nghệ GTVT, Tổng công ty tư vấn Thiết kế GTVT (TEDI).

Mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức đã điểm lại tình hình hoạt động xây dựng các công trình giao thông cũng như những tồn tại phát sinh. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng chỉ đạo như sau:

I. Đứng trước những tồn tại về chất lượng cũng như công nghệ áp dụng trong công trình xây dựng giao thông, cần thiết phải có những xem xét, đánh giá chính xác nhằm có giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng công trình giao thông trong thời gian tới. Lấy năm 2011 là năm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và năng lực quản lý xây dựng công trình giao thông.

Cụ thể, thành lập các tiểu ban để xem xét những chuyên đề như sau :

- Tiểu ban về đường bộ và đường cao tốc : Giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì. Viện KHCN giao thông vận tải cùng Vụ KHCN, TEDI, Tổng cục đường bộ VN và các đơn vị có liên quan cùng phối hợp thực hiện.

- Tiểu ban về công trình cầu : Giao Vụ Khoa học công nghệ chủ trì. Cục Quản lý Xây dựng và Tổng cục đường bộ VN, TEDI, Viện KHCN giao thông vận tải cùng phối hợp thực hiện.

- Tiểu ban về công trình Đường thủy, Đường sắt và Hàng không và công tác an toàn trong thi công xây lắp : Giao Cục QLXD và CLCTGT chủ trì. Các cơ quan đơn vị chức năng khác liên quan có trách nhiệm phối hợp cùng nghiên cứu thực hiện.

- Giao Tổng cục đường bộ VN nghiên cứu và tổ chức hội thảo về nâng cao chất lượng sửa chữa các công trình cầu đường và những điều chỉnh cần thiết về biển báo hiệu (nội dung biển báo, cơ quan quản lý cắm biển báo hiệu).

- Giao vụ Tổ chức cán bộ chủ trì việc xem xét cơ chế quản lý , điều chỉnh và xắp xếp nhân sự, cán bộ, doanh nghiệp cho phù hợp. Vụ tài chính phối hợp cùng vụ tổ chức trong công tác xắp xếp cơ chế tài chính tại doanh nghiệp cho phù hợp.

- Về công tác công nghệ : giao viện Khoa học Công nghệ GTVT chủ trì và tổ chức hội thảo phân tích những công nghệ đã và đang sử dụng, phân tích những tồn tại cụ thể trong các công trình cầu đường và hầm chui. Vụ KHCN và TEDI phối hợp thực hiện.

- Về công tác tư vấn : Giao Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT chủ trì phối hợp cùng Vụ KHĐT và cục QLXD nghiên cứu xây dựng đề cương hội thảo. Chú trọng từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khâu tư vấn giám sát thực hiện đầu tư. Tìm hiệu cụ thể thị trường các công ty tư vấn hiện nay đang phát triển ra sao, ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng công tác tư vấn trong XD công trình giao thông.

- Giao vụ hợp tác quốc tế phối hợp cùng các tiểu ban trong việc nghiên cứu lồng ghép cơ cấu vốn nước ngoài cho các chương trình nghiên cứu nói trên.

- Các tiểu ban có trách nhiệm đề xuất đề cương chuyên đề trình lãnh đạo bộ trước ngày 20/11/2010.

Để chuẩn bị cho chương trình nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng ngành GTVT của Bộ GTVT năm 2011, giao Cục QLXD và CLCTGT soạn thảo và trình Bộ trưởng ký văn bản thành lập tổ công tác: “Nâng cao quản lý chất lượng

và tổ chức xây dựng công trình giao thông vận tải” do Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức làm tổ trưởng .

+ Giao Vụ trưởng vụ KHCN là thường trực tổ công tác.

+ Tổ công tác sẽ thông qua đề cương của từng tiểu ban đề xuất, trong đó thống nhất nội dung, tiến độ, số lượng hội thảo cũng như danh sách khách mời tham dự hội thảo... Chú ý chương trình tổ chức các cuộc hội thảo hoàn thành trước tháng 6 năm 2011.

II. Một số công việc cần triển khai trong tháng 11/2010

+ Dự án đầu tư Xây dựng cầu Cổ Chiên theo hình thức BOT: Vụ Tài Chính chủ trì phối hợp cùng vụ KHĐT thẩm định phương án, đề xuất giải pháp tài chính và trình lãnh đạo Bộ họp vào ngày 5/11/2010. Cục QLXD chủ động nghiên cứu đề xuất dự kiến phân chia gói thầu thực hiện đầu tư.

+ Vụ Hợp tác Quốc tế chủ động làm việc cùng Bộ Giao thông Campuchia để tiến tới thống nhất nội dung hiệp định về xây dựng cầu Đăk Đang trong chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11.

+ Về các vấn đề có liên quan đến công tác đầu tư sửa chữa và quản lý khai thác các công trình giao thông sau mưa bão: Vụ Kết cấu hạ tầng GT cùng Tổng cục Đường bộ VN và Ban chỉ đạo Phòng chống lũ bão Bộ khẩn trương tổng hợp số liệu và xây dựng kế hoạch vốn .

+ Cục QLXD và CLCTGT sớm xem xét hồ sơ và trình lãnh đạo Bộ tổ chức cuộc họp về cơ chế thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, VP;

TL.BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 478/TB-BGTVT ngày 04/11/2010 về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kế hoạch nâng cao quản lý chất lượng và tổ chức xây dựng công trình giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.869

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!