Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ, bổ sung quy hoạch tuyến đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong vào Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tịnh Phong và Quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 998/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 17/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 998/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ, BỔ SUNG QUY HOẠCH TUYẾN ĐƯỜNG NỐI TỪ CẦU THẠCH BÍCH ĐẾN TỊNH PHONG VÀO QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ TỊNH PHONG VÀ QUY HOẠCH CHUNG KHU KINH TẾ DUNG QUẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tịnh Phong;

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Công văn số 1838/BQL-QHXD ngày 09/10/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 3711/SXD-QHKT ngày 04/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ tuyến đường từ Nút N13 (Km3+214,81) đến Nút N24 (Km3+937,66) thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tịnh Phong từ quy mô mặt cắt ngang 31,0m, trong đó: vỉa hè 2x8,0m, lòng đường 15,0m sang quy mô mặt cắt ngang 31,0m, trong đó: vỉa hè 2x5,0m, lòng đường 2x9,5m=19,0m, giải phân cách 2,0m theo đúng quy mô Dự án được duyệt.

Điều 2. Thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục có liên quan đến điều chỉnh cục bộ phần diện tích đất cây xanh khoảng 7,62 ha theo Quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất được duyệt sang đất giao thông để thực hiện Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong (đoạn tuyến từ ranh giới Khu kinh tế Dung Quất tại Km2+910 đến Nút N13 tại Km3+214,81; đoạn tuyến từ Nút N24 tại Km3+937,66 đến Km4+825 và đoạn tuyến nhánh rẽ xuống Quốc lộ 1).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi: Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh cập nhật các nội dung điều chỉnh nêu trên vào đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; cập nhật vào Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tịnh Phong và các quy hoạch khác có liên quan; tổ chức công bố công khai để các tổ chức, cá nhân biết, giám sát thực hiện.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi:

- Phối hợp với UBND thành phố kiểm tra, rà soát tim tuyến đoạn thuộc Quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi để lập thủ tục, trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch chung thành phố cho phù hợp.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục trình cấp thẩm quyền xem xét, chấp thuận đấu nối với Quốc lộ 1 và Quốc lộ 24B theo đúng quy định.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Sở Xây dựng tại mục IV, Công văn số 1941/SXD-ĐT&HT ngày 28/6/2019 về việc thông báo kết quả thẩm định TKCS các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh để có giải pháp thiết kế, thi công và tổ chức thực hiện hợp lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác không thay đổi, vẫn thực hiện theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tịnh Phong.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban. ngành liên quan; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, NNTN, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXDak789.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ, bổ sung quy hoạch tuyến đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong vào Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tịnh Phong và Quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


56

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211