Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 974/QĐ-SXD năm 2012 quy định chi tiết nội dung hồ sơ trình thẩm định Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 974/QĐ-SXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Trần Hồng Quang
Ngày ban hành: 05/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HOÀ BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/QĐ-SXD

Hoà Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông t­ư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

Căn cứ Thông t­ư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Căn cứ các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm hiện hành về lĩnh vực quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị và Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết về nội dung hồ sơ trình thẩm định Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng (Quy định chi tiết kèm theo);

Điều 2. Giao Văn phòng Sở niêm yết công khai các quy định kèm theo Quyết định này tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở; Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị và các phòng chuyên môn thuộc Sở có liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên theo quy định này;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị, Trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh (B/c );
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa của Sở Xây dựng;
- Web Sở Xây dựng;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLHTKT&PTĐT(C08).

GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Quang

 

PHỤ LỤC SỐ 1

QUY ĐỊNH CHI TIẾT HỒ SƠ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG
(Kèm theo Quyết định số 974/QĐ-SXD ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Hòa Bình)

I. Hồ sơ pháp lý

1. Tờ trình đề nghị thẩm định đề cương nhiệm vụ thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng vùng;

2. Các văn bản pháp lý có liên quan (văn bản về chủ trương cho phép lập quy hoạch xây dựng vùng);

3. Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan về đồ án quy hoạch xây dựng vùng;

II. Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế (02 bộ trình thẩm định, khi hoàn thiện báo cáo thẩm định, nộp 07 bộ).

1. Đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng;

2. Đề cương nhiệm vụ, dự toán đồ án quy hoạch xây dựng vùng;

3. Bản vẽ kèm theo: Sơ đồ vị trí, ranh giới và mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/100.000 - 1/500.000;

4. Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ kèm theo nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng vùng.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

QUY ĐỊNH CHI TIẾT HỒ SƠ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 974/QĐ-SXD ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Hòa Bình)

I. Hồ sơ pháp lý

1. Tờ trình xin thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng của chủ đầu tư;

2. Các văn bản chủ trương cho phép lập quy hoạch của cấp có thẩm quyền;

3. Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan tổ chức có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng;

4. Biên bản nghiệm thu hồ sơ nhiệm vụ thiết kế quy hoạch giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn;

II. Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế (02 bộ trình thẩm định, khi hoàn thiện báo cáo thẩm định, nộp 07 bộ).

1. Đề cương nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chung xây dựng;

2. Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng;

3. Đề cương nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch chung xây dựng;

4. Các bản vẽ kèm theo:

- Sơ đồ vị trí mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/100.000;

- Bản đồ ranh giới, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 1/50.000, đo vẽ theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106, múi chiếu 30, hoặc kinh tuyến trục 105, múi chiếu 60 (Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thỏa thuận);

5. Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung hồ sơ Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng và các bản vẽ kèm theo; Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình, dự toán lập quy hoạch.

 

PHỤ LỤC SỐ 3

QUY ĐỊNH CHI TIẾT HỒ SƠ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 974/QĐ-SXD ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Hòa Bình)

I. Hồ sơ pháp lý

1. Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩm định đề cương nhiệm vụ thiết kế đồ án quy hoạch phân khu;

2. Các văn bản chủ trương cho phép lập quy hoạch phân khu xây dựng của các cấp có thẩm quyền;

3. Biên bản lấy ý kiến của cơ quan tổ chức có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 - 1/5.000;

II. Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế (02 bộ trình thẩm định, khi hoàn thiện báo cáo thẩm định, nộp 07 bộ).

1. Đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng;

2. Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình khu vực nghiên cứu lập quy hoạch;

3. Đề cương nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch phân khu xây dựng;

4. Bản vẽ kèm theo:

- Sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch, trích từ quy hoạch chung xây dựng đô thị (Đối với các khu vực nằm ngoài đô thị, chưa có quy hoạch chung xây dựng thì, sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch được trích theo bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106, múi chiếu 30, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thỏa thuận);

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

5. Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ nhiệm vụ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng; Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình, dự toán lập quy hoạch phân khu khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu xây dựng.

 

PHỤ LỤC SỐ 4

QUY ĐỊNH CHI TIẾT HỒ SƠ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 974/QĐ-SXD ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Hòa Bình)

I. Hồ sơ pháp lý

1. Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩm định nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500;

2. Các văn bản pháp lý và chủ trương cho phép lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng;

3. Biên bản lấy ý kiến của nhân dân về đồ án quy hoạch.

II. Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế (02 bộ trình thẩm định, khi hoàn thiện báo cáo thẩm định, nộp 07 bộ).

1. Đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng;

2. Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình khu vực nghiên cứu lập quy hoạch;

3. Đề cương nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch chi tiết xây dựng;

4. Bản vẽ kèm theo:

- Sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch, trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung xây dựng đô thị (Đối với các khu vực nằm ngoài đô thị, chưa có quy hoạch chung xây dựng thì sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch được trích theo bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106, múi chiếu 30, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thỏa thuận);

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500, đo vẽ theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 106, múi chiếu 30;

4. Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình, dự toán lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 974/QĐ-SXD năm 2012 quy định chi tiết nội dung hồ sơ trình thẩm định Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.826

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226