Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 950/QĐ-TTg 2018 đề án phát triển đô thị thông minh bền vững 2018 2025

Số hiệu: 950/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 01/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 950/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH BỀN VỮNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đán “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC

- Thứ nhất, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị của quốc gia và địa phương, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

- Thứ hai, là một nội dung quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sử dụng các phương tiện hỗ trợ công nghệ thông tin truyền thông (ICT) và các phương tiện khác góp phần thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh, đổi mới, sáng tạo, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, năng lượng và các nguồn lực phát triển, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị, kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

- Thứ ba, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu để mọi thành phần trong xã hội có thể được thụ hưởng lợi ích, tham gia đầu tư xây dựng và giám sát, quản lý đô thị thông minh, góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và các Mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam.

- Thứ tư, dựa trên thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, ứng dụng các công nghệ hiện đại, đồng bộ, đảm bảo tính trung lập về công nghệ, có khả năng tương thích với nhiều nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dân, đảm bảo sự đồng bộ giữa các giải pháp công nghệ và phi công nghệ.

- Thứ năm, đảm bảo tính thống nhất, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng ICT hiện có dựa trên Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo khả năng tương tác, hoạt động đồng bộ của đô thị thông minh cũng như giữa các đô thị thông minh; sử dụng các chỉ số chính đánh giá về hiệu quả hoạt động (KPI) cho đô thị thông minh.

- Thứ sáu, tổ chức thực hiện phát triển đô thị thông minh bền vững kết hợp cả hai cách từ trên xuống và từ dưới lên, trung ương điều hành tập trung xây dựng hệ thống quy định pháp lý và chính sách hỗ trợ, các địa phương đóng vai trò chủ động. Khuyến khích sự tham gia đầu tư, xã hội hóa phát triển đô thị thông minh trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí và rủi ro, hài hòa lợi ích của các bên có liên quan, khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong nước. Tổ chức thực hiện thí điểm điển hình, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng, tiến hành dần từng bước, có những tiến bộ cụ thể và vững chắc, dựa trên đặc đim riêng của đô thị, hài hòa giữa yêu cầu phát triển dài hạn của đô thị với nhu cầu bức thiết của người dân, đảm bảo hiệu quả đầu tư ngắn hạn và dài hạn, không phát triển tự phát, tràn lan, theo phong trào.

- Thứ bảy, giai đoạn 2018 - 2025 ưu tiên xây dựng các nội dung cơ bản bao gồm: Quy hoạch đô thị thông minh; Xây dựng và quản lý đô thị thông minh; Cung cấp các tiện ích đô thị thông minh cho các tổ chức, cá nhân trong đô thị với Cơ sở nền tảng là Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hệ thống hạ tầng ICT trong đó bao gồm cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh được kết nối liên thông và hệ thống tích hợp hai hệ thống trên.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm năng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn đến năm 2020: Xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển đô thị thông minh, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu đô thị và đô thị.

+ Rà soát, xây dựng khung pháp lý chung về phát triển đô thị thông minh bền vững, ban hành các cơ chế chính sách áp dụng cho các khu vực triển khai thí đim;

+ Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam;

+ Xây dựng và thí điểm triển khai áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh, xây dựng hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian đô thị, hp nhất các dữ liệu đất đai, xây dựng trên nền tảng GIS và các cơ sở dữ liệu khác; xây dựng mô hình phù hợp trong quản lý dân cư, giao thông, đất đai và đầu tư xây dựng tại các khu vực đô thị thực hiện thí điểm; xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia giai đoạn 1 ;

+ Hướng dẫn và triển khai áp dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch đô thị;

+ Hỗ trợ tối thiểu 03 đô thị phê duyệt Đề án tổng thể về phát triển đô thị thông minh và tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng và phát triển ứng dụng các tiện ích đô thị thông minh;

+ Hỗ trợ tối thiểu 03 khu đô thị mới được đầu tư xây dựng áp dụng thí điểm các giải pháp đô thị thông minh;

+ 50% các Sở Xây dựng, Sở Thông tin truyền thông, các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các đô thị thí điểm được đào tạo, bồi dưỡng về phát triển đô thị thông minh;

+ Xây dựng, trình phê duyệt chương trình, dự án ưu tiên thí điểm phát triển đô thị thông minh vùng đồng bằng sông Cửu Long;

+ Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã được phê duyệt tại Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 20201 và Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 20302.

- Giai đoạn đến năm 2025: Thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển đô thị thông minh.

+ Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, các quy định quy phạm pháp luật trên cơ sở sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm; triển khai áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam;

+ Công bố các tiêu chuẩn quốc gia ưu tiên phục vụ cho việc triển khai xây dựng thí điểm các đô thị thông minh, ưu tiên cho các lĩnh vực quản lý đô thị, chiếu sáng, giao thông, cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, lưới điện, hệ thống cảnh báo rủi ro thiên tai và hệ thống hạ tầng ICT;

+ Phát triển hạ tầng dữ liệu không gian đô thị, hợp nhất các dữ liệu đất đai, xây dựng và các dữ liệu khác trên nền GIS tại các đô thị thí điểm giai đoạn 1;

+ Thí điểm áp dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch đô thị và hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch đô thị tại tối thiểu 3 đô thị từ loại II trở lên;

+ Hỗ trợ ít nhất 6 đô thị/6 vùng kinh tế phê duyệt Đề án tổng thể về phát triển đô thị thông minh và tổ chức triển khai thực hiện các tiện ích đô thị thông minh phục vụ cư dân đô thị; hình thành thí đim Trung tâm kết ni công dân kết hợp bộ phận 1 cửa;

+ Thí điểm áp dụng cơ chế cấp chứng nhận khu đô thị mới thông minh;

+ 100% các Sở Xây dựng, Sở Thông tin truyền thông, các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các đô thị thí điểm được đào tạo, bồi dưỡng về phát triển đô thị thông minh;

+ Thực hiện các mục tiêu được duyệt của chương trình, dự án ưu tiên thí điểm phát triển đô thị thông minh vùng đồng bằng sông Cửu Long;

+ Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã được phê duyệt tại Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.

- Định hướng đến năm 2030: Hoàn thành thí điểm giai đoạn 1, từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh, có khả năng lan tỏa.

+ Tổng kết các cơ chế, chính sách thí điểm, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và triển khai áp dụng trên diện rộng;

+ Hình thành các chuỗi đô thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ là hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

A. NỘI DUNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhóm 1: Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật và ban hành các hướng dẫn về phát triển đô thị thông minh bền vững.

- Hình thành thể chế, hành lang pháp lý về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành đô thị thông minh hướng tới mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh, hiệu quả năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu, đô thị văn minh, văn hóa, phát triển bền vững;

- Nghiên cứu, xây dựng các chỉ số chính đánh giá về hiệu quả hoạt động (KPI) cho đô thị thông minh phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và các đặc thù của Việt Nam;

- Nghiên cứu xây dựng, hướng dẫn áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh và thiết lập cơ chế tự đánh giá mức độ phát triển đô thị thông minh theo các chỉ số chính đánh giá về hiệu quả hoạt động KPI;

- Hướng dẫn ứng dụng ICT trong quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất xây dựng đô thị, quản lý cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, cây xanh, không gian ngầm,...

- Nghiên cứu xây dựng, hướng dẫn và thiết lập cơ chế tài chính, cơ chế giám sát, phân giao các trách nhiệm quản lý, thực hiện phát triển đô thị thông minh.

2. Nhóm 2: Từng bước hình thành và hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực đô thị thông minh, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu ứng dụng đô thị thông minh bền vững.

- Rà soát, nghiên cứu và ban hành hệ thống quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật và các hướng dẫn kỹ thuật về phát triển đô thị thông minh để quản lý và áp dụng, đảm bảo kết nối đồng bộ, thống nhất, đảm bảo tính liên thông xuyên suốt về kỹ thuật và cơ sở dữ liệu giữa các hệ thống và lĩnh vực quản lý nhà nước như quy hoạch đô thị, xây dựng, đất đai, giao thông, dân cư. Định hướng đồng bộ hóa với các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế theo từng cấp độ phù hợp với thực tiễn điều kiện phát triển trong nước;

- Ban hành các quy định về quyền và trách nhiệm bảo mật, đảm bảo an toàn dữ liệu đô thị thông minh;

- Đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn để cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh hướng tới các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững;

- Thúc đẩy sáng tạo, phát minh, sáng chế và bảo vệ sở hữu trí tuệ liên quan lĩnh vực phát triển đô thị thông minh;

- Khuyến khích nghiên cứu phát triển các ứng dụng, công nghệ và giải pháp về quy hoạch đô thị thông minh, quản lý đô thị thông minh (quản lý htầng kỹ thuật đô thị, giao thông, y tế, giáo dục, hệ thống cảnh báo sớm và các lĩnh vực khác), tiện ích đô thị thông minh phục vụ cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong đô thị;

- Phát triển các giải pháp thương mại điện tử do các tổ chức và cá nhân thực hiện đi đôi với hoàn thiện các cơ chế chính sách quản lý giao dịch tài chính mới trên môi trường mạng.

3. Nhóm 3: Hình thành, kết nối liên thông, duy trì và vận hành hệ thống dữ liệu không gian đô thị số hóa và cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia.

- Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị và hệ thống dữ liệu không gian đô thị theo tầng bậc, từng bước hoàn thiện theo cấp độ đô thị, vùng và quốc gia;

- Thực hiện, ứng dụng ICT trong quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất xây dựng đô thị, quản lý cấp thoát nước, thu gom xử lý rác thải, diện tích cây xanh, mặt nước và cảnh quan tự nhiên, quản lý không gian ngầm đô thị và các lĩnh vực khác;

- Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh, an toàn thông tin, xử lý sự cố.

4. Nhóm 4: Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

- Phát triển ứng dụng thông minh hỗ trợ ra quyết định trong công tác lập, thẩm định, công bố công khai quy hoạch đô thị;

- Phát triển hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch và tiếp nhận ý kiến góp ý, phản hồi của cộng đồng, thông minh hóa quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch đô thị;

- Thực hiện đổi mới lý luận và phương pháp lập quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

5. Nhóm 5: Phát triển hạ tầng đô thị thông minh.

a) Đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, trước mắt ưu tiên tập trung đầu tư các lĩnh vực sau:

- Phát triển chiếu sáng đô thị thông minh;

- Phát triển giao thông thông minh, hệ thống điều khiển hướng dẫn cho người tham gia giao thông, chỉ huy kiểm soát và xử lý ứng cứu tình huống khẩn cấp;

- Phát triển hệ thống cấp thoát nước thông minh, đảm bảo khả năng kiểm soát, xử lý ô nhiễm và an toàn chất lượng;

- Phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thải đô thị thông minh;

- Phát triển lưới điện thông minh;

- Phát triển hệ thống cảnh báo rủi ro, thiên tai.

b) Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT)

- Phát triển các trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm;

- Phát triển hạ tầng ICT của các đô thị;

- Nâng cao mức độ phổ cập sử dụng, kết nối các thiết bị đầu cuối thông minh.

6. Nhóm 6: Phát triển các tiện ích thông minh cho dân cư đô thị.

- Hình thành các tiện ích dịch vụ công cộng thông minh nhanh gọn, thuận tiện, tiện lợi cho người dân;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản trị an toàn công cộng xã hội, giám sát môi trường, phòng chống tội phạm và các lĩnh vực quản lý xã hội khác đi đôi với việc bảo vệ quyền tự do và thông tin cá nhân, kiểm soát việc sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân;

- Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng thương mại điện tử, thông báo, cho phép sử dụng thanh toán trực tuyến các dịch vụ của cư dân đô thị;

- Hình thành các trung tâm kết nối công dân gắn với bộ phận một cửa, hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các mô hình dịch vụ trực tuyến về dịch vụ giáo dục, đào tạo trực tuyến, dịch vụ truy vấn cơ hội việc làm, y tế chăm sóc sức khỏe, văn hóa đô thị, vui chơi giải trí và các tiện ích khác;

- Phát triển các tiện ích cảnh báo cho người dân về các vấn đề rủi ro, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề khác có mức độ ảnh hưởng lớn.

7. Nhóm 7: Xây dựng tiềm lực phát triển đô thị thông minh bền vững.

a) Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng, bồi dưỡng phát triển năng lực, kỹ năng, vai trò trách nhiệm của công dân thông minh;

- Lồng ghép và phát triển các nội dung đào tạo về đô thị thông minh ở bậc đại học và sau đại học trong chương trình đào tạo các ngành đào tạo có liên quan bao gồm quy hoạch đô thị, kiến trúc, xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, trang thiết bị công trình, đô thị, điện, nước công trình, quản lý đô thị và các ngành đào tạo khác;

- Xây dựng, lồng ghép nội dung phát triển đô thị thông minh bền vững trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị, áp dụng đối với các đô thị từ loại III trở lên trong giai đoạn 2018 - 2025.

b) Phát triển nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng khoa học công nghệ đô thị thông minh

- Thúc đẩy sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng các nền tảng kết nối mạng lưới, khuyến khích trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

- Khuyến khích xã hội hóa, đầu tư doanh nghiệp để hình thành và phát triển các trung tâm, cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm chuyển giao công nghệ đô thị thông minh, tăng trưởng xanh;

- Xây dựng mạng lưới liên kết, phối hợp giữa các cơ sở đào tạo, các viện, trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp, chính quyền các đô thị. Hình thành các chuỗi liên kết khép kín đào tạo - nghiên cứu - sản xuất - ứng dụng;

- Nâng cao năng lực trong nước về nghiên cứu, phát triển, chế tạo, thị trường hóa các sản phẩm phần cứng, phần mềm phục vụ đô thị thông minh;

- Nghiên cứu phát triển các vật liệu xây dựng, trang thiết bị công trình, trang thiết bị tiện nghi đô thị, công nghệ xây dựng tiên tiến sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

8. Nhóm 8: Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật trong và ngoài nước.

- Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, áp dụng các mô hình hợp tác công tư PPP và các mô hình đầu tư khác để đầu tư chiều sâu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, hiện đại hóa thiết bị các phòng thí nghiệm, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, trang thiết bị phục vụ quản lý đô thị và thực hiện các nội dung nhiệm vụ khác của đề án;

- Đẩy mạnh, thu hút các nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác quốc tế để phát triển nghiên cứu ứng dụng có hiệu quả công nghệ giải pháp phát triển đô thị thông minh;

- Ban hành các cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai và các ưu đãi khác để khuyến khích thu hút các thành phần tham gia phát triển đô thị thông minh.

9. Nhóm 9: Tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi chuyển giao công nghệ về phát triển đô thị thông minh bền vững.

- Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin về phát triển đô thị thông minh với các quốc gia, tổ chức quốc tế;

- Tranh thủ sự giúp đỡ đẩy mạnh hội nhập của các tổ chức quốc tế trong phát triển đô thị thông minh, hợp tác thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu nhằm phát triển nguồn nhân lực cũng như tiếp cận công nghệ tiên tiến;

- Nghiên cứu, xây dựng các căn cứ pháp lý và điều kiện thuận lợi để Việt Nam cam kết và tham gia tích cực trong các hoạt động của cộng đồng ASEAN và quốc tế về phát triển đô thị thông minh;

- Tham gia các diễn đàn quốc tế về phát triển đô thị thông minh để kịp thời nắm bắt các xu hướng mới của thế giới trong việc đánh giá, phát triển đô thị thông minh.

10. Nhóm 10: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước, các thành phần kinh tế - xã hội và cộng đồng về vai trò và lợi ích về đô thị thông minh; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, ý nghĩa của đô thị thông minh, khuyến khích sự chủ động tham gia;

- Đẩy mạnh các hình thức đa dạng đối thoại chính sách nhằm tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực phát triển đô thị thông minh;

- Tổ chức các mô hình đa dạng bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng, hướng dẫn sử dụng các tiện ích về đô thị thông minh;

- Định kỳ tổ chức các sự kiện về phát triển đô thị thông minh nhằm cung cấp thông tin về tình hình triển khai cũng như thu hút sự quan tâm, góp ý của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội;

- Định kỳ tổ chức đánh giá, công bố, biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích tiêu biểu, các đô thị đã đạt được hiệu quả tích cực trong triển khai xây dựng phát triển đô thị thông minh.

B. CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Chấp thuận về nguyên tắc 07 nhóm nhiệm vụ ưu tiên để triển khai thực hiện Đề án kèm theo lộ trình, phân công thực hiện (Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này).

IV. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

- Tổng kinh phí để thực hiện Đề án sẽ được xác định trên cơ sở kinh phí của từng đề án, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kinh phí thực hiện Đề án được huy động từ các nguồn: vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn doanh nghiệp, vốn vay ODA, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Xây dựng:

- Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Đán; phối hợp vi các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ của Đề án.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông điều phối tổng thể thực hiện thí điểm phát triển đô thị thông minh; chỉ đạo, phối hợp với các địa phương để rà soát, đánh giá, lựa chọn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khu vực thực hiện thí điểm và chương trình, kế hoạch thực hiện thí điểm; hỗ trợ các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện thí điểm; tổ chức rút kinh nghiệm theo giai đoạn và nhân rộng các mô hình phù hợp điều kiện Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước để áp dụng cho các chương trình, dự án thí điểm.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông về phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh.

- Định kỳ kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương việc thực hiện Đề án. Hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức sơ kết, tổng kết Đề án.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh; quy định chung về phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu đô thị; xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ICT áp dụng cho đô thị thông minh.

- Phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương tổ chức thực hiện thí điểm phát triển đô thị thông minh.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng về phát triển hạ tầng ICT phục vụ phát triển đô thị thông minh.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, thống nhất quản lý về việc đảm bảo an toàn thông tin phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp ICT đảm bảo sẵn sàng hạ tầng ICT phục vụ phát triển đô thị thông minh.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Chỉ đạo, ưu tiên các nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh trong quá trình thực hiện Đán “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu phát triển các ứng dụng giải pháp thông minh, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

4. Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển nền công nghiệp điện tử thông tin truyền thông trong nước, sản xuất tạo nguồn cung ứng tại chỗ cho quá trình xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, thay thế thiết bị phục vụ phát triển đô thị thông minh.

- Chủ trì, chỉ đạo thống nhất quản lý và phát triển các ứng dụng đô thị thông minh trong lĩnh vực quản lý, điều tiết năng lượng, mạng lưới điện thông minh và các lĩnh vực khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu không gian đô thị (thống nhất dữ liệu nền địa lý, dữ liệu đất đai và tài sản khác gắn liền với đất, dữ liệu địa chất và các dữ liệu không gian khác trên nền tảng GIS) đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh.

- Chủ trì, chỉ đạo thống nhất quản lý và phát triển các ứng dụng đô thị thông minh, chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, hướng dẫn các cơ sở đào tạo lồng ghép nội dung phát triển đô thị thông minh trong chương trình đào tạo theo lộ trình phù hợp.

- Chủ trì, chỉ đạo thống nhất quản lý và phát triển các ứng dụng đô thị thông minh trong lĩnh vực đào tạo và các lĩnh vực khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

- Phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan phát triển đội ngũ nguồn nhân lực phát triển đô thị thông minh.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan xác định và phân bổ nguồn tài chính trong nước và điều phối các nguồn tài trợ của nước ngoài thúc đẩy phát triển đô thị thông minh.

- Chủ trì xây dựng các cơ chế chính sách về đầu tư, thu hút đầu tư phát triển đô thị thông minh.

8. Bộ Tài chính:

Cân đối bố trí ngân sách cho các bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phù hợp với từng giai đoạn và danh mục nhiệm vụ ưu tiên của Đề án.

9. Các bộ, ngành, địa phương:

- Các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và các Chương trình, Đán các lĩnh vực có liên quan đến phát triển đô thị thông minh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Căn cứ các nhóm nhiệm vụ và các nhiệm vụ ưu tiên của Đề án, rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lập kế hoạch nhiệm vụ cụ thể hàng năm và theo giai đoạn để phát triển, ứng dụng các lĩnh vực đô thị thông minh theo chức năng nhiệm vụ được giao, lập nhu cầu vốn ngân sách nhà nước dài hạn và hàng năm để thực hiện Đán, gửi Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo.

- Định kỳ gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo đề cương báo cáo do cơ quan thường trực Đề án hướng dẫn thống nhất, trước ngày 31 tháng 11 hàng năm đến Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Chỉ đạo nghiên cứu, lập kế hoạch, lộ trình thực hiện phát triển đô thị thông minh trên địa bàn phù hợp quan điểm và nguyên tắc của Đề án, lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng, tổ chức thẩm định, phê duyệt, bố trí ngân sách và huy động các nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ và các nguồn vốn hp pháp khác theo phân cấp và quy định pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện kế hoạch.

- Rà soát, nghiên cứu, đăng ký các chương trình, kế hoạch thực hiện thí điểm, gửi cơ quan thường trực Đề án để phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các đô thị trực thuộc nghiên cứu, lập kế hoạch thực hiện phát triển đô thị thông minh.

- Định kỳ gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo đề cương báo cáo do cơ quan thường trực Đề án hướng dẫn thống nhất, về Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành có liên quan trước ngày 31 tháng 11 hàng năm để tổng hợp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươn
g;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, KGVX, QHĐP, NC, NN;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC 7 NHÓM NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH BỀN VỮNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”
(Kèm theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nhóm nhiệm vụ ưu tiên và nội dung chính

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

I

Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách phát triển đô ththông minh bền vững tại Việt Nam

1

Lồng ghép chính sách quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị thông minh trong Luật Quản lý phát triển đô thị

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành, địa phương

2018 - 2020

Ngân sách trung ương

2

Quy chế quản lý đầu tư phát triển đô thị thông minh áp dụng cho các khu vực triển khai thí điểm

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

2018 - 2020

Ngân sách trung ương

3

Quy định về định mức, quản lý chi phí dự án đầu tư hạ tầng đô thị thông minh áp dụng cho các khu vực triển khai thí điểm

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

2018 - 2020

Ngân sách trung ương

4

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định, hướng dẫn liên quan đến quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và quản lý phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường

2018 - 2022

Ngân sách trung ương

5

Hướng dẫn áp dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định (GDSS) trong quy hoạch đô thị

Bộ Xây dựng

Ủy ban nhân dân các tỉnh, các đô thị

2019 - 2020

Ngân sách trung ương

6

Quy chế cung cấp thông tin quy hoạch đô thị trên nền GIS, ứng dụng công nghệ vệ tinh quốc gia

Bộ Xây dựng

Ủy ban nhân dân các tỉnh, các đô thị, các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2019 - 2020

Ngân sách trung ương

7

Xây dựng quy định khung về công nhận khu đô thị mới thông minh và các chính sách ưu tiên, ưu đãi

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Nội vụ

2019 - 2020

Ngân sách trung ương

8

Quy chế về việc thành lập Trung tâm kết nối công dân gắn với bộ phận 1 cửa liên thông

Bộ Nội vụ

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương

2019 - 2020

Ngân sách trung ương

9

Xây dựng và triển khai áp dụng các chỉ số chính đánh giá về hiệu quả hoạt động (KPI) cho đô thị thông minh ở Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

2019 - 2025

Ngân sách trung ương

10

Xây dựng quy định về chia sẻ dữ liệu công cộng, điện toán đám mây và dùng chung hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông trong đô thị thông minh

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

2019 - 2020

Ngân sách trung ương

11

Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về truyền thông và trao đổi thông tin trong đô thị thông minh

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành

2019 - 2025

Ngân sách trung ương

12

Quy định chung về lập, quản lý, duy trì, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh liên thông đa ngành theo mô đun hóa, lộ trình đến năm 2020 và các năm tiếp theo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

2019 - 2020

Ngân sách trung ương

13

Xây dựng trình phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về khoa học công nghệ phục vụ phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2025

Ngân sách trung ương

14

Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam đến năm 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành

2019 - 2025

Ngân sách trung ương

II

Thiết lập, duy trì và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh số hóa liên thông đa ngành

1

Thiết lập, duy trì và vận hành cơ sở dữ liệu khung cho hệ thống đô thị toàn quốc trên nền GIS, giai đoạn 1.

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đô thị

2018 - 2025

Ngân sách nhà nước; hỗ trợ quốc tế

2

Xây dựng và triển khai áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đô thị

2019 - 2025

Ngân sách nhà nước; hỗ trợ quốc tế

3

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ đô thị thông minh, thí điểm triển khai và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đô thị thông minh do các doanh nghiệp trong nước phát triển.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2020

Ngân sách trung ương

4

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thông tin cho đô thị thông minh

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương

2019 - 2025

Ngân sách trung ương

5

Xây dựng mô hình quản lý liên thông về dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng tại các khu vực thí điểm

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Công an, Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Ủy ban nhân dân cấp tnh, các đô thị

2018 - 2020

Ngân sách nhà nước; hỗ trợ quốc tế

6

Xây dựng thí điểm hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ vệ tinh - rada 3D

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đô thị

2019 - 2025

Ngân sách nhà nước; hỗ trợ quốc tế

7

Xây dựng thí điểm hệ thống cơ sở dữ liệu không gian phục vụ phát triển đô thị thông minh

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đô thị

2019 - 2025

Ngân sách nhà nước; hỗ trợ quốc tế

8

Điều tra khảo sát, thu thập bổ sung dữ liệu đô thị theo hệ thống chỉ tiêu cơ bản

Bộ Kế hoạch và Đu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đô thị

Hàng năm

Ngân sách nhà nước; hỗ trợ quốc tế

9

Duy trì, vận hành và ứng dụng cơ sở dữ liệu đô thị phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị tại các địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, các đô thị

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài chính

Hàng năm

Xã hội hóa PPP

III

Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển quy hoạch đô thị thông minh bền vững

1

Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ hỗ trợ ra quyết định trong công tác lập, thẩm định quy hoạch đô thị, đề xuất khu vực, chương trình phát triển đô thị tại 03 đô thị

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

2019 - 2025

Ngân sách nhà nước; hỗ trợ quốc tế

2

Đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, tư vấn thiết kế về đô thị thông minh

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

Hàng năm

3

Ứng dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại đô thị

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư

Hàng năm

IV

Lập kế hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng và quản lý phát triển hạ tầng đô th thông minh

1

Định hướng, thu hút đầu tư cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện hữu để ứng dụng công nghệ đô thị thông minh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các đô thị

Các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyn thông, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, doanh nghiệp, nhà đầu tư

2018 - 2025

Ngân sách nhà nước, hỗ trợ quốc tế, xã hội hóa PPP

2

Định hướng, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh ưu tiên (chiếu sáng đô thị, giao thông, cấp nước, thoát nước, thu gom, xử lý chất thải rắn, lưới điện, cảnh báo)

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các đô thị

Các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyn thông, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, doanh nghiệp, nhà đầu tư

2018 - 2025

3

Đầu tư xây dựng các trung tâm quản lý, điều hành, xử lý tập trung dữ liệu đô thị, đa nhiệm

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các đô thị

Tổng cục Thống kê, các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

2018 - 2025

4

Định hướng, thu hút đầu tư các khu đô thị mới có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ứng dụng công nghệ đô thị thông minh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các đô thị

Các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyn thông, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, doanh nghiệp, nhà đầu tư

2018 - 2025

5

Đầu tư nâng cấp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông của các đô thị, nâng cao mức độ phổ cập sử dụng, kết nối các thiết bị đầu cuối thông minh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các đô thị

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, doanh nghiệp, nhà đầu tư

2018 - 2025

V

Lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án thí điểm phát triển đô thị thông minh bền vững

1

Lập kế hoạch thực hiện chuỗi đô thị thông minh

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành, địa phương triển khai thí điểm

2019 - 2020

Xã hội hóa PPP, hỗ trợ quốc tế, ngân sách nhà nước

2

Xem xét, lập, phê duyệt và triển khai xây dựng Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh cấp đô thị, tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp tnh/Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành, địa phương triển khai thí điểm

2019 - 2025

3

Xem xét, lập, phê duyệt và triển khai xây dựng Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh cấp khu đô thị mới, tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương triển khai thí điểm

2019 - 2025

4

Tổ chức xây dựng chương trình, dự án thí điểm phát triển đô thị thông minh vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, lấy Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh là hạt nhân, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành, địa phương triển khai thí điểm

2018 - 2025

5

Đánh giá tổng kết và đề xuất định hướng phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam giai đoạn tiếp theo

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành, địa phương triển khai thí điểm

2025

VI

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử

1

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển các dịch vụ hành chính công

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương

 

Ngân sách nhà nước, hỗ trợ quốc tế, xã hội hóa PPP

VII

Thúc đy việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và chuyên môn đáp ứng nhu cầu phát triển, vận hành đô thị thông minh theo các giai đoạn

1

Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi tờng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

2018 - 2020

Ngân sách nhà nước, hỗ trợ quốc tế, xã hội hóa PPP

2

Tổ chức khảo sát nhu cu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với từng nhóm đối tượng làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với các nhóm đối tượng cụ thể

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài chính

2018 - 2020

3

Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên về phát triển đô thị thông minh

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

2018 - 2025

4

Tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các đô thị về phát triển đô thị thông minh

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài chính

2018 - 2025

5

Phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đô thị thông minh trong cộng đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành, địa phương

2018 - 2025

 1 Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2 Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

THE PRIME MINISTER
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 950/QD-TTg

Hanoi, August 01, 2018

 

DECISION

APPROVING SCHEME FOR DEVELOPMENT OF SMART SUSTAINABLE CITIES IN VIETNAM IN THE 2018 – 2025 PERIOD WITH ORIENTATIONS BY 2030

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on government organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 36a/NQ-CP dated October 14, 2015 on E-government;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 01/NQ-CP dated January 01, 2018 on tasks and solutions for implementing the Social - economic development plan and the state budget estimate in 2018;

Pursuant to the Directive No. 16/CT-TTg dated October 04, 2017 by the Prime Minister developing ability to access the Fourth Industrial Revolution;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 1755/QD-TTg dated September 22, 2010 giving approval for the Scheme for development of Vietnam into a country strong in both information technology and communications;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 1819/QD-TTg dated October 26, 2015 giving approval for the National program for application of information technology to operations of regulatory authorities in the 2016 – 2020 period;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 84/QD-TTg dated January 19, 2018 giving approval for the Plan for achievement of green growth in cities of Vietnam by 2030;

At the request of the Minister of Construction;

HEREBY DECIDES:

Article 1. The Scheme for development of smart sustainable cities in Vietnam in the 2018 – 2025 period with orientations by 2030 (hereinafter referred to as the “Scheme”) which consists of the following contents is hereby given approval.

I. VIEWPOINTS AND PRINCIPLES

- Firstly, the Scheme must be conformable with the policies of the Communist Party, the Government’s laws of the state, national and local orientations, strategies, plans and programs for socioeconomic development and urban development, as well as specific conditions of each local area.

- Secondly, the development of smart sustainable cities is one of the most important contents of the Fourth Industrial Revolution by applying information and communication technologies (ICT) and using other appropriate means so as to improve the competitiveness, innovation, creation, transparence, good organizational structure and effective management of city governments, enhance efficiency in use of land, energy and other resources, improve and enhance quality of life in urban environment as well as encourage socioeconomic growth and development.

- Thirdly, people must be considered the key of the Scheme; people of any social classes may enjoy benefit from the Scheme, engage in investment, construction, supervision and management of smart cities as well as make outstanding contribution to the implementation of national strategies for green growth and sustainable development objectives of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Fifthly, the unity and optimality of infrastructure facilities and existing ICT infrastructure facilities must be ensured on the basis of smart city ICT reference framework, relevant technical regulations and standards so as to ensure the interaction and synchronous operation of a smart city itself as well as between smart cities; key performance indicators (KPIs) must be employed to measure the performance of smart cities.

- Sixthly, the Scheme for development of smart sustainable cities is implemented by combining top-down method and bottom-up one. The central-level government shall take charge of general governance and formulating legislative documents and support policies and local-level governments shall proactively implement the Scheme. The private sector involvement and investment in development of smart cities are encouraged on the principle of accurate calculation of all expenses and risks as well as mutual benefits of related parties. Using or consuming domestic products and services is also encouraged. The Scheme must be piloted in a number of areas for learning experience before it is implemented in a large scale. The Scheme must be step by step implemented so as to achieve considerable and steady progress according to particular features of each urban area, and ensure the harmony between long-term development requirements of each urban area and urgent needs of residents in that urban area as well as the efficiency of both short-term and long-term investments. Unprompted or unorganized development of smart cities is not encouraged.

- Seventhly, the followings are prioritized in the 2018 – 2025 period: Formulation of smart cities planning; development and management of smart cities; provision of smart city facilities for organizations and individuals in smart cities on the basis of urban technical infrastructure system and ICT infrastructure system, including connected smart cities spatial database and integrated system of these two infrastructure systems.

II. OBJECTIVES

1. General objectives:

Develop smart sustainable cities in Vietnam towards green growth and sustainable development by taking advantage of and promoting existing potentialities and strengths as well as enhancing effective use of human resources; take the best advantage of natural resources and human resources so as to improve the quality of life and facilitate organizations and individuals in studying and making investment in construction and management of smart cities; minimize potential risks and dangers; increase efficiency of state management and urban services; impossible failure alike; increase the national competitiveness and promote the international integration.

2. Specific objectives:

- By 2020, establish legal grounds for development of smart cities and complete preparations for piloting smart city model in a number of urban areas and cities.

+ Review and formulate the general legal framework for development of smart sustainable cities, and promulgate policies for areas where smart city model is piloted;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Formulate and pilot smart city ICT reference framework, build spatial urban data infrastructure integrated with land data on the basis of GIS database and others; develop appropriate models for managing population, transport, land, construction and investments in pilot urban areas; develop the national urban database – 1st stage;

+ Instruct and apply the group decision support system to urban planning;

+ Assist at least 03 cities in obtaining approval for master schemes for development of smart cities, making investment in infrastructure and developing smart city facilities;

+ Assist at least 03 new urban areas in investment, construction and pilot application of solutions for smart cities;

+ Provide training programs in development of smart cities for 50% of Provincial Departments of Construction, Provincial Departments of Information and Communications, relevant provincial-level departments and People’s Committees of pilot smart cities;

+ Formulate pilot programs/ projects on smart cities in Mekong Delta and submit them to competent authorities for approval.

+ Achieve objectives set in the National program for application of information technology to operations of regulatory authorities in the 2016 – 2020 period1 and those set in the Plan for achievement of green growth in cities of Vietnam by 20302.

- By 2025, implement the 1st stage of the plan for piloting of smart city model.

+ Formulate and revise legal corridor and legislative documents based on preliminary and final reports on pilot smart cities; apply ICT reference framework to development of smart cities in Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Develop spatial urban data infrastructure integrated with land and construction database and others on the basis of GIS data in pilot cities of 1st stage;

+ Pilot application of the group decision support system to urban planning and urban planning information system in at least 03 cities of Class II or higher;

+ Assist at least 06 cities/ 06 economic zones in obtaining approval for master schemes for development of smart cities and developing smart city facilities serving residents in smart cities; establish pilot citizen connect centers associated with single-window sections;

+ Pilot the application of mechanism for issuance of certifications of smart cities;

+ Provide training programs in development of smart cities for 100% of Provincial Departments of Construction, Provincial Departments of Information and Communications, relevant provincial-level departments and People’s Committees of pilot smart cities;

+ Implement approved pilot programs/ projects on smart cities in Mekong Delta;

+ Take actions to achieve objectives set in the approved Plan for achievement of green growth in cities of Vietnam by 2030.

- By 2030, complete the 1st stage of the plan for pilot application of smart city model, gradually apply mechanisms and policies in a large scale according to sectors and regions, and build a network of smart cities.

+ Summarize the implementation of mechanisms and policies for pilot smart cities, revise and apply them in a large scale;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. PRINCIPAL TASKS AND SOLUTIONS

A. TASKS AND SOLUTIONS

1. Group 1: Review and revise legislative documents, mechanisms, policies, technical – economic norms, and promulgate guidelines for development of smart sustainable cities.

- Formulate regulations or legal corridor on planning, investment, construction, management, supervision and operation of smart cities towards achieving objectives of green growth in cities, effective use of energy, reduction of pollution, response to climate change, civilized or cultured cities and sustainable development;

- Do research and establish KPIs for smart cities in conformity with international standards as well as particular features of Vietnam;

- Do research on formulation and provide guidance on application of smart cities ICT reference framework and establish mechanism for self-assessment of level of development of smart cities according to primary KPIs;

- Provide guidance on application of ICT to management of urban technical infrastructure database, construction order, land for developing urban areas, water supply and drainage, waste collection and treatment, green space and underground space, etc.

- Do research on formulation, provide guidance and establish policies on financing, supervision and delegation of authority over management and development of smart cities.

2. Group 2: Gradually establish and perfect national technical regulations and standards for smart cities, and promote general science researches and applied researches on smart sustainable cities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Promulgate regulations on rights and responsibilities for safety and security of smart cities data;

- Promote researches on theoretical and practical issues so as to provide scientific grounds for formulating and developing smart cities towards achievement of green growth and sustainable development;

- Promote creation, invention and intellectual rights protection concerning development of smart cities;

- Encourage doing research on development of applications, technologies and solutions for smart city planning, smart city management (including management of urban technical infrastructure, transport, education, early warning system and other sectors), smart city facilities serving organizations, individuals and residents in smart cities;

- Work out e-commerce solutions for organizations and individuals, and perfect policies for management of financial transactions on the Internet.

3. Group 3: Establish, connect, maintain and operate spatial urban data system and national urban database.

- Establish and develop urban database and spatial urban data systems according to levels, and gradually perfect them according to each city, regional and national level.

- Apply ICT to management of urban technical infrastructure database, construction order, land for developing urban areas, water supply and drainage, waste collection and treatment, green space, water surface area, natural landscapes, underground space and other sectors;

- Increase capacity for ensuring information safety and security as well as error handling.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop intelligent applications for supporting decision-making in course of formulating, appraising and announcing urban planning;

- Develop systems for providing planning information and receiving opinions and feedbacks, and apply smart management and supervision systems to management and supervision of urban planning implementation;

- Apply new theory and methods for planning formulation and urban development management.

5. Group 5: Develop smart city infrastructure.

a) Invest in and develop smart city technical infrastructure with immediate concentration placed on the followings:

- Develop smart lighting systems for smart cities;

- Develop intelligent transportation systems, driver guidance systems, command and control systems, and emergency handling systems;

- Develop smart water supply and drainage systems which aim to serve water pollution control and treatment as well as ensure water quality;

- Develop smart waste management systems for smart cities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop disaster and risk warning systems.

b) Develop ICT infrastructure:

- Develop multi-function and concentrated information processing centers;

- Develop ICT infrastructure systems for smart cities;

- Increase knowledge about connecting and using smart terminal devices.

6. Group 6: Develop smart facilities for residents of smart cities.

- Provide smart public service utilities which must be fast, user-friendly and convenient for residents of smart cities;

- Develop information technology applications serving social and public safety management, environmental monitoring, crime prevention and other social management sectors, and going together with protection of personal freedom and privacy, and control of access to personal data;

- Develop applications of E-commerce, notify and permit online payment for services rendered for residents of smart cities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop warning utilities about risks, disasters, epidemics and other events that may cause considerable influence on residents of smart cities.

7. Group 7: Develop potential for developing smart sustainable cities.

a) Human resource training and development:

- Improve and increase capacity and skills, and define roles of smart citizens;

- Develop and combine training contents about smart cities of undergraduate and postgraduate programs with training programs in relevant majors such as urban planning, architecture, civil engineering, transportation, urban technical infrastructure, urban equipment and facilities, electrical and water systems, urban management and others;

- Develop and combine contents about development of smart sustainable cities with training and drilling programs for increasing capability of managing urban construction and development; these contents shall be implemented in cities of Class III or higher in the 2018 – 2025 period.

b) Development of research and manufacturing projects, and scientific and technological applications for smart cities

- Encourage innovation and start-up, establish foundations for connecting and encouraging experience and knowledge exchanges between startup projects in fields in connection with smart cities, green growth, response to climate change and sustainable development;

- Encourage private sector involvement and investments by enterprises in establishment and development of research and test centers or institutions for transfer of technologies serving smart cities and green growth;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Increase domestic capability for doing research, developing, manufacturing and marketing hardware and software products serving smart cities;

- Do research on building materials, construction equipment and installations, urban equipment and facilities, and advanced, energy-saving and eco-friendly construction technologies.

8. Group 8: Intensify mobilization of domestic and foreign sources for investment and technical support.

- Diversify domestic and foreign sources of funding and employ public-private collaboration (PPP) model and other appropriate investment models to make in-depth investment in construction of technical infrastructure facilities, training and research institutions, modernize laboratories, implied factor unalike; invest in technical infrastructure for smart cities as well as equipment and facilities used for managing smart cities and perform other tasks of the Scheme;

- Promote and attract funding for technical support and international cooperation in research, development and effective application of technologies and solutions for smart cities;

- Promulgate policies on taxation, credit and land incentives and others so as to encourage and attract organizations and individuals to engage in development of smart cities.

9. Group 9: Actively promote international cooperation and transfer of technologies essential for development of smart sustainable cities.

- Intensify cooperation and exchange of information concerning development of smart cities with foreign countries and international organizations;

- Court support from international organizations for integration promotion to develop smart cities, cooperate with them to implement research schemes or projects with the aims of developing human resources as well as adopting advanced technologies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Attend international forums for development of smart cities so as to keep up with world trends to evaluate and develop smart cities.

10. Group 10: Disseminate information and increase awareness of smart cities.

- Promote dissemination of knowledge and increase of awareness of regulatory authorities, social – economic entities and communities about roles and benefits from smart cities; disseminate information concerning roles and meanings of smart cities on means of mass media so as to encourage people to proactively participate in development of smart cities;

- Promote talks about policies so as to respond to queries of enterprises and assist them in engaging in development of smart cities;

- Organize diversified training and drilling programs for increasing awareness and capability of communities as well as providing guidance on use of utilities and facilities of smart cities;

- Organize regular events on development of smart cities with the aims of providing information about actual developments, attracting attention and receiving opinions from regulatory authorities and communities;

- Periodically evaluate, commend and reward organizations and individuals for having excellent performance, and cities for having impressive achievements in course of building smart cities.

B. TASKS BY PRIORITY AND SCHEDULE FOR PERFORMANCE

07 groups of tasks given priority over remainders in course of implementing the Scheme and schedule and responsible authorities for performance thereof is given approval (as stated in the Appendix enclosed herewith).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Total expenditure for implementing the Scheme shall be determined by aggregating costs of each sub-scheme, plan, project or task approved by competent authorities.

- Funding for implementing the Scheme shall be covered by the following sources: domestic and international assistance, funding of enterprises, ODA, funding from state budget and other legal sources of funding as prescribed by laws of the state.

- Funding from state budget shall be allocated in accordance with applicable laws of the state.

V. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

1. The Ministry of Construction shall:

- Act as the standing agency of the Scheme; cooperate with relevant ministries, authorities and local governments to effectively organize the implementation of the Scheme according to progress of its contents or tasks.

- Cooperate with the Ministry of Information and Communications to regulate the pilot application of smart city model; instruct and cooperate with local governments to review, evaluate, select and submit list of urban areas where smart city model is piloted, and smart city pilot programs or plans to competent authorities for approval; assist local governments in implementing smart city pilot projects; organize experience-learning meetings in each period and develop smart city model in a large scale in conformity with Vietnam’s conditions; important fact mistake.

- Take charge and cooperate with ministries, authorities and local governments in doing research and formulating policies on state management sectors, and submitting them to competent authorities for promulgation, or promulgating them within its competence for application to pilot programs or projects.

- Take charge and cooperate with the Ministry of Information and Communications to develop technical infrastructure for smart cities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Propose preliminary and final summing-up of the Scheme to the Prime Minister.

2. The Ministry of Information and Communications shall:

- Take charge and cooperate with the Ministry of Construction, the Ministry of Natural Resources and Environment, the Ministry of Science and Technology, and relevant ministries to direct and instruct local governments to apply smart city ICT reference framework; stipulate delegation of authority over urban database; formulate and promulgate technical regulations and standards for application of ICT to smart cities.

- Cooperate with the Ministry of Construction and local governments to pilot smart cities.

- Take charge and cooperate with the Ministry of Construction to construct and develop ICT infrastructure serving development of smart cities.

- Take charge and cooperate with relevant ministries and authorities to provide guidance on information security in conformity with specialized laws of the state and regulations.

- Instruct ICT enterprises to ensure the readiness of ICT infrastructure to serve development of smart cities.

3. The Ministry of Science and Technology shall:

- Instruct and give priority to smart city development tasks in the course of implementation of the “Scheme for supporting national innovative startup ecosystem by 2025” given approved in the Decision No. 844/QD-TTg dated May 18, 2016 by the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Take charge and cooperate with ministries, authorities and local governments in doing research and developing smart applications and solutions, formulating a mechanism for cooperation between research institutions, universities, research centers and enterprises.

4. The Ministry of Industry and Trade shall:

- Take charge and cooperate with the Ministry of Information and Communications to develop domestic electronics, information and communication industries, and manufacturing activities so as to ensure adequate supply of equipment to construction, operation, maintenance and replacement of equipment of smart cities.

- Take charge and instruct consistent management and development of smart city applications in the fields of management and regulation of energy, smart grids and others within the ambit of its assigned duties and functions.

5. The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

- Take charge and cooperate with the Ministry of Construction, the Ministry of Information and Communications, the Ministry of Science and Technology and relevant ministries to direct, instruct and organize the development of spatial urban data system (including geographic data, land and property-on-land data, geological data and other spatial data developed from GIS) to meet the development of smart cities.

- Take charge and instruct the consistent management and development of smart city applications and sharing of natural resources and environmental protection-related data within the ambit of its assigned duties and functions.

6. The Ministry of Education and Training shall:

- Take charge and instruct training institutions to combine training contents about development of smart cities with their training programs in appropriate way..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cooperate with the Ministry of Construction, the Ministry of Information and Communications and relevant ministries and authorities to develop human resources serving the development of smart cities..

7. The Ministry of Planning and Investment shall:

- Take charge and cooperate with the Ministry of Finance, the Ministry of Construction, The Ministry of Information and Communications, the Ministry of Science and Technology and relevant ministries and authorities to determine and allocate funds from domestic sources and regulate foreign sponsorships for promoting the development of smart cities.

- Take charge of formulating policies on investment so as to attract investments in development of smart cities.

8. The Ministry of Finance shall:

Balance and allocate funds from state budget to ministries and local governments for covering expenditures incurred while performing tasks in the Scheme in conformity with each period and the list of priority tasks enclosed herewith.

9. Relevant ministries and local governments:

- The Ministry of Construction, the Ministry of Information and Communications, the Ministry of Transport, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Natural Resources and Environment, the Ministry of Health, the Ministry of Education and Training, the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Ministry of Public Securities and relevant ministries and local governments shall continue performing assigned tasks as defined in relevant legislative documents and implementing programs or schemes in sectors relating development of smart cities approved by competent authorities.

- Based on task groups and priority tasks of the Scheme, these ministries and local governments shall review relevant programs, plans and schemes approved by competent authorities, formulate annual plans and period-based plans for development of smart cities within the ambit of their assigned duties and functions, make and submit long-term and annual budget estimates for implementing the Scheme to the Ministry of Construction, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and/or the Ministry of Science and Technology for preparing consolidated report thereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall:

- Direct their affiliates to do research and formulate plans for development of the smart city model in province in conformity with viewpoints and principles set in this Scheme, add contents about development of smart cities to local socioeconomic development plans; make, appraise and consider approving budget estimates, allocate funds from local-government budgets and mobilize financial assistance, sponsorships and other legal funding sources as assigned and regulated by applicable laws for implementing approved plans.

- Review, formulate and submit pilot programs/ plans on smart cities to the Scheme's standing agency for consideration and cooperation.

- Direct People’s Committees of affiliated cities to do research and formulate plans for development of smart cities.

- Submit periodic reports on fulfillment of tasks, made according to the form regulated by the Scheme’s standing agency, to the Ministry of Construction, the Ministry of Information and Communications and relevant ministries by November 31 every year for consolidation.

Article 2. This Decision comes into force from the date on which it is signed.

Article 3. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Government’s affiliates, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant organizations and individuals shall implement this Decision.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX

LIST OF 07 GROUPS OF TASKS BY PRIORITY OF THE SCHEME FOR DEVELOPMENT OF SMART SUSTAINABLE CITIES IN VIETNAM IN THE 2018 – 2025 PERIOD WITH ORIENTATIONS BY 2030
(Enclosed with the Decision No. 950/QD-TTg dated August 01, 2018 by the Prime Minister)

No.

Group of tasks by priority and primary contents thereof

In-charge authority

Cooperating authorities

Period

Funding

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Review and revise legislative documents and policies for development of smart sustainable cities in Vietnam

1

Add policies on urban planning, management and development to the Law on urban management and development

Ministry of Construction

Relevant ministries, authorities and local governments

2018 - 2020

Central-government budget

2

Promulgate regulations on investment and development management applicable to areas where smart city model is piloted

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Information and Communications, Ministry of Transport, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Planning and Investment, and Ministry of Finance

2018 - 2020

Central-government budget

3

Promulgate regulations on levels and management of costs of smart city infrastructure projects applicable to areas where smart city model is piloted

Ministry of Construction

Ministry of Information and Communications, Ministry of Transport, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Planning and Investment, and Ministry of Finance

2018 - 2020

Central-government budget

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Review and propose amendments and supplements to technical regulations/ standards and regulations/ guidelines on urban planning, construction, technical infrastructure, management and development to meet smart city development requirements

Ministry of Construction

Ministry of Information and Communications, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Transport, and Ministry of Natural Resources and Environment

2018 - 2022

Central-government budget

5

Promulgate guidance on application of the group decision support system (GDSS) to urban planning

Ministry of Construction

People’s Committees of provinces and cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Central-government budget

6

Promulgate regulations on provision of urban planning-related information by GIS and applications of national satellite technologies

Ministry of Construction

People’s Committees of provinces and cities, Ministry of Information and Communications, Ministry of Transport, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Science and Technology, and Vietnam Academy of Science and Technology

2019 - 2020

Central-government budget

7

Establish regulatory framework for accreditation of smart cities and relevant preferential policies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Information and Communications, Ministry of Transport, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Finance, and Ministry of Home Affairs

2019 - 2020

Central-government budget

8

Promulgate regulations on establishment of Citizen Connect Center associated with single-window section

Ministry of Home Affairs

Ministry of Information and Communications, Ministry of Construction, Ministry of Transport, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, and Ministry of Industry and Trade

2019 - 2020

Central-government budget

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Establish and apply KPIs to performance evaluation of smart cities in Vietnam

Ministry of Information and Communications

Ministry of Construction, Ministry of Science and Technology, Ministry of Transport, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Ministry of Justice, Ministry of Planning and Investment, and Ministry of Finance

2019 - 2025

Central-government budget

10

Formulate regulations on public data sharing, cloud file sharing and sharing of ICT infrastructure of smart cities

Ministry of Information and Communications

Ministry of Construction, Ministry of Science and Technology, Ministry of Transport, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Ministry of Public Security, Ministry of Justice, Ministry of Planning and Investment, and Ministry of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Central-government budget

11

Formulate technical regulations and standards for communications and information exchange in smart cities

Ministry of Information and Communications

Ministry of Construction, Ministry of Science and Technology, and relevant ministries

2019 - 2025

Central-government budget

12

Formulate regulations on establishment, management, maintenance and updating of multi-sector spatial database systems for smart cities by modularization with a route by 2020 and subsequent years

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Construction, Ministry of Information and Communications, Ministry of Home Affairs, Ministry of Justice, Ministry of Planning and Investment, and Ministry of Finance

2019 - 2020

Central-government budget

13

Formulate, submit for approval and implement the national program for science and technology serving development of smart cities in Vietnam in the 2021 – 2025 period

Ministry of Science and Technology

Ministry of Construction, Ministry of Information and Communications, and relevant ministries and local governments

2019 - 2025

Central-government budget

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Formulate the master plan for establishment of national standards serving the development of smart sustainable cities in Vietnam by 2025

Ministry of Science and Technology

Ministry of Construction, Ministry of Information and Communications, and relevant ministries

2019 - 2025

Central-government budget

II

Establishment, maintenance and operation of multi-sector spatial database systems for smart cities

1

Establish, maintain and operate the framework database for cities nationwide on GIS - 1st stage.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Information and Communications, Ministry of Planning and Investment (General Statistics Office of Vietnam), People's Committees of provinces and cities

2018 - 2025

State budget; international financial sponsorships

2

Establish and apply ICT reference framework to development of smart cities in Vietnam

Ministry of Information and Communications

Ministry of Construction, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Transport, People’s Committees of provinces and cities

2019 - 2025

State budget; international financial sponsorships

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Formulate and organize implementation of schemes for creation of smart city product and service ecosystems, and piloting of smart city products and services developed by domestic enterprises

Ministry of Information and Communications

Relevant ministries, authorities and local governments

2019 - 2020

Central-government budget

4

Formulate and organize implementation of scheme for ensuring information safety and security for smart cities

Ministry of Information and Communications

Relevant ministries, authorities and local governments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Central-government budget

5

Establish inter-sector management model of population, land, transportation, urban planning, investment and construction in areas where the smart city model is piloted

Ministry of Information and Communications

Ministry of Home Affairs, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Information and Communications, Ministry of Transport, Ministry of Public Security, Ministry of Planning and Investment (General Statistics Office of Vietnam), People's Committees of provinces and cities

2018 - 2020

State budget; international financial sponsorships

6

Establish and pilot inter-sector database system of population, land, transportation, urban planning, investment and construction by application of satellite technologies – RADA 3D

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Information and Communications, Ministry of Planning and Investment (General Statistics Office of Vietnam), People's Committees of provinces and cities

2019 - 2025

State budget; international financial sponsorships

7

Establish and pilot spatial database system serving development of smart cities

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministry of Construction, Ministry of Transport, Ministry of Science and Technology, Ministry of Information and Communications, People’s Committees of provinces and cities

2019 - 2025

State budget; international financial sponsorships

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Do surveys and collect urban data according to basic criteria

Ministry of Planning and Investment (General Statistics Office of Vietnam)

Ministry of Construction, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Transport, People’s Committees of provinces and cities

Every year

State budget; international financial sponsorships

9

Maintain, operate and apply urban database to management and development of cities

People’s Committees of provinces and cities

Ministry of Planning and Investment (General Statistics Office of Vietnam), Ministry of Construction, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Transport, Ministry of Science and Technology, and Ministry of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

private sector involvement, PPP

III

Do research and apply technologies to development of smart sustainable cities

1

Do research and apply GDSS to formulation and appraisal of urban planning; propose at least 03 cities to be developed into smart cities

Ministry of Construction

Ministry of Information and Communications, Ministry of Science and Technology, Ministry of Planning and Investment, and Ministry of Finance

2019 - 2025

State budget; international financial sponsorships

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Provide training and drilling courses for managerial officers and consultants for design of smart cities

Ministry of Construction

Ministry of Home Affairs, Ministry of Information and Communications, Ministry of Science and Technology, Ministry of Planning and Investment, and Ministry of Finance

Every year

3

Apply BIM to construction projects in cities

Ministry of Construction

Ministry of Science and Technology, and Ministry of Planning and Investment

Every year

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Make plans and attract investments in construction, development and management of smart city infrastructure

1

Orient and attract investments in improvement and upgrading of existing urban technical infrastructure serving application of smart city technologies

Provincial-level People's Committees; People’s Committees of cities

Ministry of Construction, Ministry of Information and Communications, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Transport, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, enterprises and investors

2018 - 2025

State budget, international financial sponsorships, private sector involvement, PPP

2

Orient and attract investments in development of technical infrastructure systems for smart cities (including urban lighting, traffic system, water supply and drainage, solid waste collection and treatment, electrical grids, and warning system)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Construction, Ministry of Information and Communications, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Transport, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, enterprises and investors

2018 - 2025

3

Invest in establishment of multi-function and concentrated information processing and management centers

Provincial-level People's Committees; People’s Committees of cities

General Statistics Office of Vietnam, Ministry of Construction, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Transport, Ministry of Planning and Investment, and Ministry of Finance

2018 - 2025

4

Orient and attract investments in new urban areas with synchronous infrastructure and application of smart city technologies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Construction, Ministry of Information and Communications, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Transport, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, enterprises and investors

2018 - 2025

5

Invest in ICT infrastructure systems of cities, improve use and connection to smart terminal devices

Provincial-level People's Committees; People’s Committees of cities

Ministry of Information and Communications, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Transport, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, enterprises and investors

2018 - 2025

V

Formulate, appraise and approve pilot programs/ projects on smart sustainable cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Formulate plan for development of smart cities system

Ministry of Construction

Ministries and governments of pilot cities

2019 - 2020

Private sector involvement, PPP, international financial sponsorships, state budget

2

Formulate, approve and organize the implementation of pilot scheme for smart cities in existing urban areas

Provincial-level People's Committees/ Ministry of Construction

Ministries and governments of pilot cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Formulate, approve and organize the implementation of pilot scheme for smart cities in new urban areas

Provincial-level People's Committees

Ministry of Construction, ministries and governments of pilot cities

2019 - 2025

4

Formulate pilot programs/ projects for smart cities in Mekong Delta according to the Government’s Resolution No. 120/NQ-CP dated November 17, 2017, in which Can Tho, Dong Thap, Kien Giang and Tra Vinh are nuclear cities, submit them to competent authorities for approval and implement approved ones

Ministry of Construction

Ministries and governments of pilot cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Evaluate and summarize pilot programs/ projects, and propose orientations towards development of smart cities in Vietnam in subsequent periods

Ministry of Construction

Ministries and governments of pilot cities

2025

VI

Promote development of E-government

1

Promote development of E-government, and development of public administration services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Science and Technology, relevant ministries, and local governments

 

State budget, international financial sponsorships, private sector involvement, PPP

VII

Promote training for increasing capability of managerial officers and specialists serving development and management of smart cities in subsequent periods

1

Formulate and revise training programs for increasing managerial capability of construction and development of smart cities to serve the implementation of policies and guidelines of the Communist Party, and Government's laws on management of urban construction and development

Ministry of Construction

Ministry of Home Affairs, Ministry of Information and Communications, Ministry of Transport, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Science and Technology, Ministry of Justice, Ministry of Planning and Investment, and Ministry of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

State budget, international financial sponsorships, private sector involvement, PPP

2

Do surveys on needs for training in urban construction and development management for each group of subjects to use as the basis for compiling training programs suitable for them

Ministry of Construction

Ministry of Information and Communications, Ministry of Transport, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Home Affairs, Ministry of Justice, Ministry of Science and Technology, and Ministry of Finance

2018 - 2020

3

Training and developing lecturers in development of smart cities

Ministry of Construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2018 - 2025

4

Provide training programs in development of smart cities for managerial officers and specialists of Provincial Departments of Construction, Provincial Departments of Information and Communications, relevant provincial-level departments and People’s Committees of cities

Ministry of Construction

Ministry of Information and Communications, Ministry of Transport, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Home Affairs, Ministry of Justice, Ministry of Science and Technology, and Ministry of Finance

2018 - 2025

5

Consider approving and organize the implementation of schemes for information dissemination and increase of people’s awareness of smart cities

Ministry of Information and Communications

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2018 - 2025

 

 

1 The Prime Minister’s Decision No. 1819/QD-TTg dated October 26, 2015.

2 The Prime Minister’s Decision No. 84/QD-TTg dated January 19, 2018.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.942

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!