Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 95/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 13/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN I KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế này ban hành kèm theo Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 146/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 4210/TTr-UB ngày 29 tháng 11 năm 2002 và ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư tại công văn số 20/TĐNN ngày 14 tháng 02 năm 2003 về việc phê duyệt Báo cáo Quy hoạch tổng thể và Nghiên cứu khả thi giai đoạn I Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích 804 ha trên địa bàn các phường: Tân Phú, Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Long Thạnh Mỹ và Phước Long B thuộc quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo việc hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư tại công văn số 20/TĐNN ngày 14 tháng 02 năm 2003.

Điều 2. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với những nội dung chủ yếu sau đây:

1- Phạm vi thực hiện dự án trên diện tích 298 ha thuộc địa điểm nêu tại Điều 1, tuỳ thuộc vào tình hình thu hút đầu tư cụ thể có thể điều chỉnh, mở rộng.

2- Thời gian thực hiện dự kiến đến năm 2008.

3- Các hạng mục chính:

a- Tổ chức đền bù, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích 804 ha theo Quy hoạch tổng thể với vốn đầu tư dự kiến là 2170 tỷ đồng.

b- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu: giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, xử lý chất thải, cây xanh, hạ tầng viễn thông, cổng kết nối Internet với vốn đầu tư dự kiến là 442 tỷ đồng.

c- Xây dựng và đưa vào hoạt động Phân Khu công nghiệp công nghệ cao trên cơ sở ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài, các tập đoàn mạnh.

d- Xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp và tổ chức thực hiện các dịch vụ kèm theo, thu hút mọi đối tượng có ý tưởng công nghệ vào nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, chế thử sản phẩm và thành lập doanh nghiệp.

e- Xây dựng một số công trình phục vụ việc quản lý; công trình phục vụ việc lưu trú và hoạt động của các đối tượng làm việc trong Khu công nghệ cao phù hợp với nhu cầu và tiến độ phát triển Khu công nghệ cao.

4- Nguồn vốn đầu tư cho dự án bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, tín dụng, vốn huy động và các nguồn vốn khác, được xác định cụ thể trên cơ sở các dự án thành phần và các quy định hiện hành.

5- Nghiên cứu xây dựng một số đề án liên quan đến tổ chức và hoạt động của Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; thực hiện các bước chuẩn bị xây dựng Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn II Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh theo các quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, các cơ quan có liên quan.

1- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo việc thực hiện các nội dung nêu trên; tổ chức xây dựng và phê duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I theo các quy định hiện hành; chỉ đạo việc xác định các dự án thành phần, vốn và nguồn vốn đầu tư các dự án thành phần; quyết định chủ đầu tư các dự án phù hợp với các quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng.

2- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định các hạng mục đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I; tỷ lệ phân bổ nguồn vốn giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố Hồ Chí Minh; trình Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định.

3- Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ cao đối với Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ: KHCN, KHĐT, TC,XD, TNMT,
NN&PTNT, QP, CN,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- UBND thành phố HCM,
- BQL Khu CNC thành phố HCM,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước ,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ: CN, NN, KTTH, PC, TH,
- Lưu : KG(5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 95/2003/QD-TTg

Hanoi, May 13, 2003

 

DECISION

APPROVING THE OVERALL PLANNING AND INVESTMENT PROJECT ON THE FIRST-PHASE CONSTRUCTION OF HO CHI MINH CITY HIGH-TECH PARK

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government’s Decree No. 36/CP of April 24, 1997 promulgating the Regulation on industrial parks, export-processing zones and hi-tech parks;
Pursuant to the Regulation on Construction and Investment Management, issued together with the Government’s Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999 and the amendments and supplements to a number of articles of this Regulation, issued together with the Government’s Decree No. 07/2003/ND-CP of January 30, 2003;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 145/2002/QD-TTg of October 24, 2002 on the establishment of Ho Chi Minh City Hi-tech Park under the People’s Committee of Ho Chi Minh City;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 146/2002/QD-TTg of October 24, 2002 on setting up the Managing Board of Ho Chi Minh City Hi-tech Park under the People’s Committee of Ho Chi Minh City;
At the proposal of the People’s Committee of Ho Chi Minh City in Report No. 4210/TTr-UB of November 29, 2002 and appraisal opinions of the State Council for Evaluation of Investment Projects in Official Dispatch No. 20/TDNN of February 14, 2003 approving the report on overall planning and feasibility study on Ho Chi Minh City Hi-tech Park,

DECIDES:

Article 1.- To approve the overall planning on Ho Chi Minh City Hi-tech Park with a total area of 804 ha in the areas of Tan Phu, Hiep Phu, Tang Nhon Phu A, Tang Nhon Phu B, Long Thanh My and Phuoc Long B wards, District 9 of Ho Chi Minh City.

The People’s Committee of Ho Chi Minh city shall direct the finalization of the overall planning on Ho Chi Minh City Hi-tech Park according to the opinions of the State Council for Evaluation of Investment Projects in Official Dispatch No. 20/TDNN of February 14, 2003.

Article 2.- To approve the investment project on the first-phase construction of Ho Chi Minh City Hi-tech Park with following main contents:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The implementation duration is expected to last until 2008.

3. Major work items:

a) Organizing the work of compensation, relocation and ground clearance for the whole area of 804 ha under the overall planning with the total estimated capital of VND 2,170 billion.

b) Building essential technical infrastructure: traffic, water supply and drainage, electricity supply, waste treatment, greenery, telecommunications and Internet connection gates with an estimated capital of VND 442 billion.

c) Building and putting into operation a hi-tech industrial sub-zone on the basis of giving priority to the attraction of foreign investment and strong conglomerates.

d) Building an enterprises’ nursery and organizing the provision of accompanied services, attracting all subjects having technological ideas therein to study and finalize their technologies, conduct the experimental manufacture of their products and set up enterprises.

e) Building some works in service of the managerial work; work in service of accommodation and activities of subjects working in the hi-tech park, suitable to the demand and development tempo of the hi-tech park.

4. The source of investment capital for the project includes State budget, ODA capital, credit, mobilized capital and other capital sources, which shall be determined specifically on the basis of the component projects thereof and current regulations.

5. To study and elaborate some schemes related to the organization and operation of Ho Chi Minh City Hi-tech Park and submit them to competent authorities for consideration and decision; to carry out preparatory steps for the formulation of the project on the second-phase construction of Ho Chi Minh City Hi-tech Park according to current regulations on investment and construction.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The People’s Committee of Ho Chi Minh city shall direct the realization of the above-stated contents; organize the formulation and approval of the detailed planning on the first-phase construction investment project according to the current regulations; direct the determination of component projects as well as capital and investment capital sources therefor; and decide on investors of these projects in compliance with the current regulations on investment and construction.

2. The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility and coordinate with the People’s Committee of Ho Chi Minh city, the Finance Ministry and the Science and Technology Ministry in determining items of the first-phase construction investment project which shall be invested with the State budget capital source, the proportion of capital apportion between the central budget and Ho Chi Minh city’s budget and submit them to the Prime Minister for consideration and decision.

3. The Ministry of Science and Technology shall perform the function of State management over Ho Chi Minh City Hi-tech Park regarding high technologies.

Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

Article 5.- The Ministers of Science and Technology; Planning and Investment; Finance; Construction; Natural Resources and Environment; Industry; Agriculture and Rural Development; and Defense, the Governor of Vietnam State Bank; the president of the People’s Committee of Ho Chi Minh city and the head of the Managing Board of Ho Chi Minh City Hi-tech Park shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Gia Khiem

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/2003/QĐ-TTg ngày 13/05/2003 phê duyệt Quy hoạch tổng thể và Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.098

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!