Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 925/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 25/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 925/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ THIẾT KẾ CẮM MỐC GIỚI TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 3 CŨ ( ĐOẠN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN), TỶ LỆ 1/500.
Địa điểm: huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hsơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định s82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4922/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND Thành phố phê duyệt danh mục: các đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị riêng, quy chế quản lý quy hoạch-kiến trúc; các dự án chỉ giới đường đỏ và thiết kế hồ sơ cắm mốc thực hiện năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 89/TTr-QHKT-P7 ngày 07 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Quốc lộ 3 cũ (đoạn trên địa bàn huyện Sóc Sơn), tỷ lệ 1/500 với những nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án: Xác định Chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Quốc lộ 3 cũ (đoạn trên địa bàn huyện Sóc Sơn), tỷ lệ 1/500.

2. Vị trí, ranh giới, quy mô nghiên cứu:

a. Vị trí:

- Điểm đầu tuyến: cầu Phủ Lỗ (Bắc qua sông Cà Lồ).

- Điểm cuối tuyến: cầu Đa Phúc (Bắc qua sông Công).

b. Phạm vi ranh giới: toàn bộ bề rộng mặt cắt ngang đường theo quy hoạch và tối thiểu khoảng 50m bề rộng mỗi bên tính từ chỉ giới đường đỏ tuyến đường.

c. Quy mô nghiên cứu:

- Tổng chiều dài tuyến đường: khoảng 16,2Km.

- Diện tích nghiên cứu: khoảng 245ha.

d. Cấp hạng đường:

- Đối với đoạn tuyến đi ngoài khu vực phát triển đô thị được xác định cấp kỹ thuật là đường cấp II đồng bằng.

- Đối với đoạn tuyến đi trong khu vực phát triển đô thị được xác định là cấp đô thị (loại đường chính đô thị).

3. Mục tiêu:

- Xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường làm cơ sở tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa phục vụ công tác quản lý mốc giới, quản lý phát trin đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt.

- Làm cơ sở để thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đảm bảo sự đồng bộ về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan.

4. Tính chất và chức năng của tuyến đường:

- Tính chất: đường Quốc lộ 3 cũ (đoạn trên địa bàn huyện Sóc Sơn) là tuyến đường giao thông đối ngoại của Thành phố.

- Chức năng: Kết nối khu vực đô thị vệ tinh Sóc Sơn với khu vực Thành phố trung tâm.

5. Nội dung và thành phần hồ sơ:

Các yêu cầu, nội dung thiết kế, thành phần hồ sơ sản phẩm thực hiện theo Nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và thiết cắm mốc giới tuyến đường Quốc Lộ 3 cũ (đoạn trên địa bàn huyện Sóc Sơn), tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Công nghệ tài nguyên môi trường Gia Linh lập, hoàn thành tháng 12/2015, đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình duyệt tại Tờ trình số 89/TTr-QHKT-P7 ngày 07 tháng 01 năm 2016.

6. Thời gian lập quy hoạch:

- Xác định chỉ giới đường đỏ: 6 tháng kể từ khi Nhiệm vụ được duyệt (bao gồm cả thời gian lập bản đồ đo đạc hiện trạng; không kể thời gian thẩm tra, trình duyệt).

- Thiết kế cắm mốc giới: 30 ngày sau khi chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ: UBND thành phố Hà Nội.

- Cơ quan thẩm định, trình phê duyệt: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt Hồ sơ cắm mốc giới: UBND Thành phố ủy quyền cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt.

- Cơ quan tổ chức lập Hồ sơ chỉ giới đường đỏ, cắm mc giới: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ và lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có tư cách pháp nhân theo quy định lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Quốc lộ 3 cũ (đoạn qua địa bàn huyện Sóc Sơn) theo đúng Nhiệm vụ được UBND Thành phố giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Sở ngành, cơ quan liên quan thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quy hoạch xây dựng. Lập dự toán kinh phí thực hiện công tác xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường trình cấp thẩm quyền thm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm chủ động phối hợp với các Sở, ngành, UBND Sóc Sơn để được cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan làm cơ sở nghiên cứu, xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường đảm bảo khớp nối, thống nhất với đồ án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan trong phạm vi nghiên cứu. UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm tạo điều kiện, phối hợp cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và đầu tư; Xây dựng; Tài chính; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn; Thủ trưởng các Sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Chủ tịch UBND TP;
-
Các PCT UBND TP;
-
VPUBTP: các PCVP, các phòng CV:
-
Lưu VT (37 bản), QH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Quốc Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 925/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 phê duyệt Nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Quốc lộ 3 cũ (đoạn trên địa bàn huyện Sóc Sơn), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.168

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.183.133