Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 912/QĐ-BXD năm 2009 về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 912/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 14/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 912/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẠI VÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;
Xét đề nghị của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn tại văn bản số 225/TTr-VKTQH ngày 15/4/2009 về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và tổng dự toán các dự án quy hoạch xây dựng triển khai trong năm 2009, sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý;
Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050:

Tổng giá trị dự toán chi phí thực hiện dự án: 1.107.200.000 đồng (Một tỷ một trăm linh bảy triệu hai trăm ngàn đồng); có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng các thủ tục và quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; quản lý và sử dụng chi phí thực hiện dự án theo nhiệm vụ được phân công tiết kiệm và có hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý vốn sự nghiệp dành cho công tác quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ tr­ưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Kiến trúc, quy hoạch xây dựng; Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ KH&ĐT
- Bộ Tài chính
- Vụ KTQHXD
- Lưu VP, Vụ KHTC
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 912/QĐ-BXD năm 2009 về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.326

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182