Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 91/2005/QĐ-UBHN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 23/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/2005/QĐ-UBHN

Hà Nội; ngày 23 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 654/TT-SXD ngày 02 tháng 6 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà nội ( sau đây gọi tắt là Ban đơn giá ca máy ) gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Thế Hùng

- Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà nội

- Trưởng Ban.

- Ông Nguyễn Quang Thành

- Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà nội - Phó Ban.

- Ông Hoàng Hà

- Phó giám đốc Sở Giao thông Công chính Hà nội

- Thành viên Ban đơn giá.

- Ông Phạm Trung Sơn

- Phó giám đốc Sở Công Nghiệp Hà Nội

- Thành viên Ban đơn giá.

- Bà Lê Thanh Tú

- Trưởng Phòng Quản lý Kinh tế

- Sở Xây dựng Hà nội

- Thành viên thường trực Ban đơn giá, phụ trách tổ công tác.

- Bà Phạm Ngọc Bảo

- Phó Ban giá

- Sở Tài chính Hà nội

- Thành viên.

- Mời đại diện Viện Kinh tế Xây dựng

- Bộ Xây dựng

- Tham gia thành viên Ban Đơn giá.

Điều 2: Ban đơn giá ca máy và thiết bị thi công có nhiệm vụ sau:

- Tổ chức, nghiên cứu xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà nội theo các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố.

- Trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt ban hành giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 3 : Ban đơn giá ca máy được triệu tập khi có sự biến động ảnh hưởng đến đơn giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố và tự giải thể khi bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công được UBND Thành phố ra quyết định ban hành.

- Trong quá trình xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà nội, Ban đơn giá ca máy được phép mời một số đơn vị thi công, cho thuê, bán máy móc thiết bị xây dựng tham gia. Danh sách các đơn vị thi công, cho thuê, bán máy móc thiết bị xây dựng do Ban đơn giá ca máy quyết định.

Điều 4: Giao Giám đốc Sở Xây dựng Hà nội căn cứ vào tình hình thực tế được phép triệu tập Ban đơn giá ca máy, tổ công tác giúp việc Ban đơn giá ca máy và quyết định phê duyệt kế hoạch nghiên cứu xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công khi có sự biến động ảnh hưởng đến giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố.

Điều 5: Kinh phí để xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà nội do Ban đơn giá ca máy lập trên cơ sở kế hoạch nghiên cứu được duyệt, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội xem xét cấp kinh phí cho Sở Xây dựng Hà nội trong Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Ban đơn giá ca máy phải thực hiện đúng mục đích và quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Giao thông công chính; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các thành viên Ban đơn giá ca máy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 91/2005/QĐ-UBHN ngày 23/06/2005 thành lập Ban đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.512

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!