Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 868/QĐ-BXD năm 2009 phê duyệt kết quả chỉ định thầu các gói thầu: “Thi công kết cấu phần thân; cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà”; “Thi công kết cấu thép mái và lợp mái” và “Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình” thuộc dự án Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 868/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 868/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU CÁC GÓI THẦU: “THI CÔNG KẾT CẤU PHẦN THÂN; CUNG CẤP, THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, NƯỚC TRONG NHÀ”; “THI CÔNG KẾT CẤU THÉP MÁI VÀ LỢP MÁI” VÀ “QUAN TRẮC ĐỘ VÕNG DẦM VÀ ĐỘ LÚN CÔNG TRÌNH” THUỘC DỰ ÁN CUNG TRIỂN LÃM QUY HOẠCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ văn bản số 531/TTg-KTN ngày 08/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu các hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-BXD ngày 23/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-BXD ngày 28/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch thực hiện các hạng mục: Thi công kết cấu phần thân, cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà; Thi công kết cấu thép mái và lợp mái; Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tại Tờ trình số 360/BQLDA-TTr ngày 10/8/2009 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công kết cấu phần thân, cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà; Thi công kết cấu thép mái và lợp mái; Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia (kèm theo báo cáo xét thầu của Tổ chuyên gia, Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ đề xuất của các Nhà thầu và các văn bản có liên quan);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu các gói thầu “Thi công kết cấu phần thân; cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà”; “Thi công kết cấu thép mái và lợp mái” và “Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình” thuộc dự án Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia với các nội dung sau:

1. Gói thầu Thi công kết cấu phần thân; cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà:

- Nhà thầu được chỉ định thầu: Tổng Công ty xây dựng Hà Nội (HANCORP).

Địa chỉ: 57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 24.842.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu đồng)

- Giá trị Hợp đồng là giá trúng thầu nói trên sau khi đã tiết kiệm 3%, là 24.097.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu đồng). Giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác có liên quan đến Hợp đồng.

- Hình thức hợp đồng: hợp đồng thi công xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: thi công kết cấu phần thân và cơ điện ngầm trong kết cấu hoàn thành trước ngày 30/9/2009; thi công lắp đặt thiết bị điện, nước trong nhà hoàn thành trước ngày 07/02/2010.

2. Gói thầu Thi công kết cấu thép mái và lợp mái:

- Nhà thầu được chỉ định thầu: Tổng Công ty cơ khí xây dựng (COMA).

Địa chỉ: 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 28.172.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu đồng)

- Giá trị Hợp đồng là giá trúng thầu nói trên sau khi đã tiết kiệm 3%, là 27.327.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, ba trăm hai mươi bảy triệu đồng). Giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác có liên quan đến Hợp đồng.

- Hình thức hợp đồng: hợp đồng thi công xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: hoàn thành trước ngày 30/11/2009.

3. Gói thầu Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình

- Nhà thầu được chỉ định thầu: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng.

Địa chỉ: 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 378.625.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

- Giá trị Hợp đồng là giá trúng thầu nói trên sau khi đã tiết kiệm 3%, là 367.267.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng). Giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác có liên quan đến Hợp đồng.

- Hình thức hợp đồng: hợp đồng tư vấn xây dựng, giá hợp đồng theo giá trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và kết thúc sau 03 tháng kể từ ngày công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý hoạt động xây dựng, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VP, KHTC. A(6).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 868/QĐ-BXD ngày 18/08/2009 phê duyệt kết quả chỉ định thầu các gói thầu: “Thi công kết cấu phần thân; cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà”; “Thi công kết cấu thép mái và lợp mái” và “Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình” thuộc dự án Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.851

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server251