Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 864/QĐ-SXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Trần Hồng Quang
Ngày ban hành: 06/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HOÀ BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 864/QĐ-SXD

Hoà Bình, ngày 06 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH.

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HOÀ BÌNH

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng đ­ược quy định tại Quyết định số 22/2009/QĐ-UB ngày 20/5/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng và Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định chi tiết hồ sơ thiết kế cơ sở các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

(Có 4 phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Văn phòng Sở niêm yết công khai các quy định kèm theo Quyết định này tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" theo cơ chế một cửa của Sở; Phòng quản lý hoạt động xây dựng và các phòng chuyên môn thuộc Sở có liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên theo quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng, Trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh ( B/c);
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Xây dựng;
- Web Sở Xây dựng;
- Giám đốc, các phó GĐ;.
- Lưu VT, QLHĐXD, (Hu 08).

GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Quang

 

PHỤ LỤC SỐ1

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐƠN LẺ TRONG KHU VỰC ĐÃ CÓ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 864/QĐ-SXD ngày 06/09/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Hoà Bình )

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Văn bản của chủ đầu tư trình thẩm định thiết kế cơ sở;

- Chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

- Văn bản về việc thu hồi và giao đất cho Chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (hoặc giấy CNQSDĐ);

- Văn bản thoả thuận Điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật (Điện, cấp thoát nước, giao thông...) của cơ quan chuyên ngành;

- Văn bản thoả thuận PCCC của cơ quan PCCC;

- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình đối với trường hợp có thi tuyển thiết kế kiến trúc;

- Văn bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền. (hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường).

* Hồ sơ có liên quan:

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất (đối với công trình phải tính toán kết cấu);

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa hình;

- Chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn xây dựng.

- Thuyết minh tính toán sơ bộ giải pháp kết cấu cho công trình;

- Biên bản nghiệm thu khảo sát, thiết kế cơ sở;

- Khối lượng sơ bộ khái toán tổng mức đầu tư.

2. Về thuyết minh bản vẽ thiết kế cơ sở:

- Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phư­ơng án thiết kế, giải pháp thiết kế tổng mặt bằng, các thông số kỹ thuật khi lập tổng mặt bằng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt;

- Nêu đư­ợc các căn cứ pháp lý, cơ sở xác định quy mô xây dựng công trình;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho việc thiết kế;

- Phư­ơng án thiết kế kiến trúc phù hợp với quy mô xây dựng;

- Ph­ương án kết cấu chính (móng, thân) của công trình dựa trên quy mô công trình và tài liệu khảo sát địa chất sơ bộ (có bảng tính toán kết cấu đối với những công trình nhà từ 2 tầng trở lên, tượng đài cao từ 8 m trở lên, pa nô quảng cáo, tháp nước...);

- Cơ sở tính toán xác định các thông số của hệ thống kỹ thuật của công trình (cấp điện, cấp nước, thoát nước...), kết nối hệ thống kỹ thuật công trình với hạ tầng kỹ thuật của khu vực lân cận trong đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt;

- Phư­ơng án bảo vệ môi trường, giải pháp phòng cháy, chữa cháy và giải pháp kỹ thuật khác (chống sét, thông tin liên lạc, thông gió, cấp nhiệt...);

3. Đối với bản vẽ thiết kế cơ sở:

- Bản vẽ xác định vị trí xây dựng công trình trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết, bản vẽ hiện trạng khu đất (tỷ lệ 1/200) thể hiện bằng hệ toạ độ quốc gia VN 2000;

- Bản vẽ tổng mặt bằng công trình (tỷ lệ 1/200), có các thông số kỹ thuật (hạng mục chính, phụ trợ, diện tích đất, diện tích sàn các hạng mục, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, diện tích cây xanh, diện tích đường giao thông...) phù hợp với các thông số trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt;

- Bản vẽ mặt bằng định vị hạng mục chính xây dựng bằng hệ toạ độ, cao độ quốc gia VN 2000 (tỷ lệ 1/200);

- Bản vẽ mặt bằng san nền (tỷ lệ 1/200 nếu có);

- Mặt bằng các tầng của hạng mục chính (tỷ lệ 1/100);

- Các bản vẽ mặt đứng, mặt cắt ngang, dọc hạng mục công trình chính (tỷ lệ 1/200);

- Mặt bằng kết cấu móng, các bản vẽ kết cấu sơ bộ phần thân (tỷ lệ 1/200) không cần chi tiết;

- Các bản vẽ hệ thống kỹ thuật của công trình kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt (hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước mặt, thoát nước thải xử lý nước thải, cấp điện, phòng cháy chữa cháy, cung cấp năng lượng...) tỷ lệ 1/200;

- Các bản vẽ kiến trúc, sơ bộ kết cấu và kỹ thuật các hạng mục phụ trợ (nếu có);

- Các bản vẽ kỹ thuật khác (thông tin liên lạc, chống sét, xử lý chất thải, thông gió, cấp nhiệt...)./.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐƠN LẺ TRONG KHU VỰC CHƯA CÓ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG
( Ban hành kèm theo Quyết định số 864/QĐ-SXD ngày 06/09/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Hoà Bình )

1. Văn bản pháp lý:

- Văn bản của chủ đầu tư trình thẩm định thiết kế cơ sở;

- Chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

- Chứng chỉ quy hoạch (đối với vùng đã có quy hoạch chung) hoặc văn bản chấp thuận Kiến trúc quy hoạch do cơ quan quản lý chuyên ngành XD cấp;

- Văn bản về việc thu hồi và giao đất cho Chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (hoặc giấy CNQSDĐ);

- Văn bản thoả thuận Điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật (Điện, cấp thoát nước, giao thông...) của cơ quan chuyên ngành;

- Văn bản thoả thuận PCCC của cơ quan PCCC;

- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình đối với trường hợp có thi tuyển thiết kế kiến trúc;

- Văn bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền. (hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường).

* Hồ sơ có liên quan:

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất (đối với công trình phải tính toán kết cấu);

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa hình;

- Chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn xây dựng.

- Thuyết minh tính toán sơ bộ giải pháp kết cấu cho công trình;

- Biên bản nghiệm thu khảo sát, thiết kế cơ sở;

- Khối lượng sơ bộ khái toán tổng mức đầu tư.

2. Về thuyết minh bản vẽ thiết kế cơ sở:

- Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phư­ơng án thiết kế, giải pháp thiết kế tổng mặt bằng, các thông số kỹ thuật khi lập tổng mặt bằng phù hợp với Chứng chỉ quy hoạch hoặc trong Văn bản Thoả thuận kiến trúc quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền;

- Nêu đư­ợc các căn cứ pháp lý, cơ sở xác định quy mô xây dựng công trình;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho việc thiết kế;

- Phư­ơng án thiết kế kiến trúc phù hợp với quy mô xây dựng;

- Ph­ương án kết cấu chính (móng, thân) của công trình dựa trên quy mô công trình và tài liệu khảo sát địa chất sơ bộ (có bảng tính toán kết cấu đối với những công trình nhà từ 2 tầng trở lên, tượng đài cao từ 8 m trở lên, pa nô quảng cáo, tháp nước...);

- Cơ sở tính toán xác định các thông số của hệ thống kỹ thuật của công trình (cấp điện, cấp nước, thoát nước...), kết nối hệ thống kỹ thuật công trình với hạ tầng kỹ thuật của khu vực lân cận;

- Phư­ơng án bảo vệ môi trường, giải pháp phòng cháy, chữa cháy và giải pháp kỹ thuật khác (chống sét, thông tin liên lạc, thông gió, cấp nhiệt...);

3. Đối với bản vẽ thiết kế cơ sở:

- Bản vẽ xác định vị trí xây dựng công trình trong khu vực (tỷ lệ 1/500) bản vẽ hiện trạng khu đất (tỷ lệ 1/200) thể hiện bằng hệ toạ độ quốc gia VN;

- Bản vẽ tổng mặt bằng công trình (tỷ lệ 1/200), có các thông số kỹ thuật (hạng mục chính, phụ trợ, diện tích đất, diện tích sàn các hạng mục, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, diện tích cây xanh, diện tích đường giao thông...) phù hợp với các thông số trong Chứng chỉ quy hoạch hoặc trong Văn bản Thoả thuận kiến trúc quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản vẽ mặt bằng định vị hạng mục chính xây dựng bằng hệ toạ độ quốc gia VN 2000 (tỷ lệ 1/200);

- Bản vẽ mặt bằng san nền (tỷ lệ 1/200 nếu có);

- Mặt bằng các tầng của hạng mục chính (tỷ lệ 1/100);

- Các bản vẽ mặt đứng, mặt cắt ngang, dọc hạng mục công trình chính (tỷ lệ 1/200);

- Mặt bằng kết cấu móng, các bản vẽ kết cấu sơ bộ (tỷ lệ 1/200);

- Các bản vẽ hệ thống kỹ thuật của công trình, kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực lân cận (hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước mặt, thoát nước thải xử lý nước thải, cấp điện, phòng cháy chữa cháy, cung cấp năng lượng...) tỷ lệ 1/200;

- Các bản vẽ kiến trúc, sơ bộ kết cấu và kỹ thuật các hạng mục phụ trợ (nếu có);

- Các bản vẽ kỹ thuật khác (thông tin liên lạc, chống sét, xử lý chất thải, thông gió, cấp nhiệt...)./.

 

PHỤ LỤC SỐ 3

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC HẠNG MỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI TRONG KHU VỰC ĐÃ CÓ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 864/QĐ-SXD ngày 06/09/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Hoà Bình )

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Văn bản của chủ đầu tư trình thẩm định thiết kế cơ sở;

- Chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

- Văn bản thoả thuận PCCC của cơ quan PCCC;

- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình đối với trường hợp có thi tuyển thiết kế kiến trúc;

- Văn bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền. (hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường).

* Hồ sơ có liên quan:

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất (với những hạng mục phải tính toán kết cấu);

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa hình;

- Chứng chỉ hành nghề của các tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn xây dựng.

- Thuyết minh tính toán sơ bộ giải pháp kết cấu cho công trình;

- Biên bản nghiệm thu khảo sát, thiết kế cơ sở;

- Khối lượng sơ bộ khái toán tổng mức đầu tư.

2. Về thuyết minh bản vẽ thiết kế cơ sở:

- Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phư­ơng án thiết kế các hạng mục công trình đã đư­ợc phê duyệt trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, các thông số kỹ thuật phải phù hợp với các thông số trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã phê duyệt, nếu là khu đô thị hoặc khu dân cư phải có bảng cơ cấu sử dụng đất;

- Các căn cứ pháp lý khi lập dự án của cấp có thẩm quyền;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho việc thiết kế;

- Cơ sở xác định quy mô xây dựng các hạng mục công trình;

- Phư­ơng án thiết kế kiến trúc phù hợp với quy mô xây dựng các hạng mục theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt;

- Phương án kết cấu chính (móng, thân) của các hạng mục công trình dựa trên quy mô các hạng mục công trình và tài liệu khảo sát địa chất sơ bộ (có bảng tính toán kết cấu đối với những công trình nhà từ 2 tầng trở lên, tượng đài cao từ 8 m trở lên, pa nô quảng cáo, tháp nước, đường giao thông tải trọng H30, tường chắn đất cao từ 2 m trở lên...);

- Cơ sở xác định các thông số hệ thống kỹ thuật của các hạng mục công trình, việc kết nối hệ thống kỹ thuật của các hạng mục công trình với hạ tầng kỹ thuật của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt, việc kết nối hạ tầng kỹ thuật của dự án với hạ tầng kỹ thuật của khu vực lân cận;

- Phư­ơng án bảo vệ môi trường, giải pháp phòng cháy, chữa cháy và giải pháp kỹ thuật khác (chống sét, xử lý chất thải, nước thải, thông tin liên lạc, thông gió, cấp nhiệt...).

3. Đối với bản vẽ thiết kế cơ sở:

- Bản vẽ xác định vị trí xây dựng các hạng mục công trình và mối liên hệ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt;

- Bản vẽ tổng mặt bằng công trình tỷ lệ 1/200, có các thông số kỹ thuật (các hạng mục xây dựng, diện tích đất, diện tích sàn các hạng mục, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, diện tích cây xanh, diện tích đường giao thông...) phải phù hợp với các thông số trong quy hoạch chi tiết xây dựng đã phê duyệt;

- Bản vẽ mặt bằng định vị các hạng mục công trình xây dựng bằng hệ toạ độ quốc gia tỷ lệ 1/200;

- Các bản vẽ mặt bằng san nền tỷ lệ 1/200, mặt bằng các tầng của các hạng mục tỷ lệ 1/100;

- Các bản vẽ mặt đứng, mặt cắt ngang, dọc các hạng mục công trình tỷ lệ 1/200;

- Mặt bằng kết cấu móng, các bản vẽ kết cấu sơ bộ phần thân các hạng mục tỷ lệ 1/200 (không cần chi tiết);

- Các bản vẽ kết nối hệ thống kỹ thuật của các hạng mục với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của công trình theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã đư­ợc phê duyệt ;

- Mặt bằng kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các hạng mục công trình (San nền, hệ thống cấp điện, hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước mặt, thoát nước thải và xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cung cấp năng lượng...) với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực lân cận;

- Các bản vẽ kỹ thuật khác (thông tin liên lạc, chống sét, xử lý chất thải, thông gió, cấp nhiệt...)./.

 

PHỤ LỤC SỐ 4

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC HẠNG MỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI TRONG KHU VỰC CHƯA CÓ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 864/QĐ-SXD ngày 06/09/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Hoà Bình )

1. Văn bản pháp lý:

- Văn bản của chủ đầu tư trình thẩm định thiết kế cơ sở;

- Chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

- Chứng chỉ quy hoạch (đối với vùng đã có quy hoạch chung) hoặc Văn bản chấp thuận Kiến trúc quy hoạch do cơ quan quản lý chuyên ngành XD cấp;

- Văn bản về việc thu hồi và giao đất cho Chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (hoặc giấy CNQSDĐ) (nếu có);

- Văn bản thoả thuận Điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật (Điện, cấp thoát nước, giao thông của cơ quan chuyên ngành ;

- Văn bản thoả thuận PCCC của cơ quan PCCC;

- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc của công trình đối với trường hợp có thi tuyển thiết kế kiến trúc;

- Văn bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền. (hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường)

* Hồ sơ có liên quan:

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất (với những hạng mục phải tính toán kết cấu);

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa hình;

- Chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn xây dựng.

- Thuyết minh tính toán sơ bộ giải pháp kết cấu cho công trình;

- Biên bản nghiệm thu khảo sát, thiết kế cơ sở;

- Khối lượng sơ bộ khái toán tổng mức đầu tư.

2. Về thuyết minh bản vẽ thiết kế cơ sở:

- Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phư­ơng án thiết kế các hạng mục trong tổng mặt bằng, các thông số kỹ thuật khi lập tổng mặt bằng phải phù hợp với các thông số trong văn bản Thoả thuận kiến trúc quy hoạch do cơ quan chuyên ngành xây dựng cung cấp;

- Các căn cứ pháp lý khi lập dự án của cấp có thẩm quyền;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho việc thiết kế;

- Cơ sở xác định quy mô xây dựng các hạng mục công trình;

- Phư­ơng án thiết kế kiến trúc phù hợp với quy mô xây dựng các hạng mục theo văn bản Thoả thuận kiến trúc quy hoạch của cơ quan chuyên ngành xây dựng;

- Phư­ơng án kết cấu chính (móng, thân) của các hạng mục công trình dựa trên quy mô các hạng mục công trình và tài liệu khảo sát địa chất sơ bộ (có bảng tính toán kết cấu đối với những công trình nhà từ 2 tầng trở lên, tượng đài cao từ 8 m trở lên, pa nô quảng cáo, tháp nước, đường giao thông tải trọng H30, tường chắn đất cao từ 2 m trở lên...);

- Cơ sở xác định các thông số hệ thống kỹ thuật của các hạng mục công trình, việc kết nối hệ thống kỹ thuật của các hạng mục công trình với hạ tầng kỹ thuật của dự án; Việc kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với hạ tầng kỹ thuật của khu vực lân cận (căn cứ trên các văn bản thoả thuận điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật do cơ quan chuyên ngành quản lý chấp thuận);

- Phư­ơng án bảo vệ môi trường, giải pháp phòng cháy, chữa cháy và giải pháp kỹ thuật khác (chống sét, thông tin liên lạc, thông gió, cấp nhiệt...);

3. Về bản vẽ thiết kế cơ sở:

- Bản vẽ xác định vị trí xây dựng công trình trong khu vực tỷ lệ 1/500, bản vẽ hiện trạng dự án tỷ lệ 1/200 và mối liên hệ với hạ tầng kỹ thuật của khu vực lân cận;

- Bản vẽ tổng mặt bằng công trình tỷ lệ 1/200, có các thông số kỹ thuật (các hạng mục xây dựng, diện tích đất, diện tích sàn các hạng mục, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, diện tích cây xanh, diện tích đường giao thông...) phải phù hợp với các thông số trong văn bản Chấp thuận kiến trúc quy hoạch do cơ quan chuyên ngành xây dựng thoả thuận, nếu là các khu dịch vụ tổng hợp, các khu ở mới, hoặc khu dân cư phải có bảng cơ cấu sử dụng đất;

- Bản vẽ mặt bằng định vị các hạng mục công trình xây dựng bằng hệ toạ độ quốc gia VN 2000 tỷ lệ 1/200;

- Các bản vẽ mặt bằng san nền tỷ lệ 1/200;

- Các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt ngang, dọc các hạng mục công trình tỷ lệ 1/200;

- Mặt bằng kết cấu móng, các bản vẽ kết cấu sơ bộ phần thân các hạng mục tỷ lệ 1/200 (không cần chi tiết);

- Các bản vẽ kết nối hệ thống kỹ thuật của các hạng mục công trình với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của công trình;

- Mặt bằng kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của công trình (San nền, hệ thống cấp điện, hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước mặt, thoát nước thải và xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cung cấp năng lượng...) với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực lân cận tỷ lệ 1/200 (căn cứ văn bản thoả thuận điểm đấu nối của cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận);

- Các bản vẽ kỹ thuật khác (thông tin liên lạc, xử lý chất thải, thông gió...).

SỞ XÂY DỰNG

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 864/QĐ-SXD ngày 06/09/2012 quy định chi tiết hồ sơ thiết kế cơ sở công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74