Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 861/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư Đại học Đà Nẵng giai đoạn I do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 861/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 861/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN I

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 3000/KHTC ngày 07 tháng 4 năm 1999) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3151/BKH-VPTĐ ngày 20 tháng 5 năm 1999) về dự án đầu tư giai đoạn I (1999 - 2005),

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư giai đoạn I Đại học Đà Nẵng với những nội dung chính như sau :

1. Tên dự án : Xây dựng cơ sở vật chất Đại học Đà Nẵng giai đoạn I (1999 - 2005).

2. Chủ đầu tư : Đại học Đà Nẵng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Mục tiêu dự án :

- Tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp các cơ sở hiện có và xây mới một số hạng mục công trình của các trường thành viên tại địa điểm hiện nay của Đại học Đà Nẵng.

- Đầu tư làm mốc giới, nhằm quản lý đất, tránh lấn chiếm và phục vụ cho xây dựng mới.

4. Hạng mục đầu tư gồm :

a) Sửa chữa, cải tạo 44.360 m2, xây mới 19.700 m2, khối lượng xây dựng chính gồm :

- Tại Trung tâm điều hành : sửa chữa và cải tạo nhà lớp học, hội trường, thư viện, nhà hành chính với diện tích khoảng 6.500 m2 sàn;

- Tại Trường Cao đẳng công nghệ : sửa chữa, cải tạo nhà học, phòng thí nghiệm và nhà làm việc với diện tích khoảng 6.760 m2 sàn, xây dựng mới nhà học, xưởng trường, nhà thí nghiệm tổng hợp với diện tích khoảng 2.700 m2 sàn;

- Tại Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh : sửa chữa, cải tạo nhà học, nhà làm việc và ký túc xá với diện tích khoảng 13.300 m2 sàn, xây dựng mới ký túc xá sinh viên với diện tích khoảng 3.400 m2 sàn;

- Tại Trường Đại học kỹ thuật : sửa chữa, cải tạo giảng đường, xưởng trường với diện tích khoảng 12.100 m2 sàn, xây dựng mới giảng đường, phòng thí nghiệm với diện tích khoảng 7.900 m2 sàn;

- Tại Trường Đại học sư phạm (kể cả khối cao đẳng sư phạm) : sửa chữa, cải tạo nhà lớp học, giảng đường, thư viện và ký túc xá sinh viên với diện tích khoảng 5.700 m2, xây dựng mới nhà lớp học, ký túc xá với diện tích khoảng 5.700 m2 sàn.

b) Làm mốc giới bảo vệ và tránh lấn chiếm đất đai tại khu mới.

5. Tổng mức đầu tư : 75 tỷ đồng (75.000.000.000 đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư : ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ đầu tư.

7. Thời gian xây dựng : từ năm 1999 đến năm 2005.

8. Phương thức thực hiện đầu tư : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Hình thức thực hiện đầu tư : Thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Quy chế đấu thầu hiện hành.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào khả năng vốn đầu tư hàng năm chỉ đạo chủ đầu tư lựa chọn ưu tiên những hạng mục công trình, đáp ứng yêu cầu bức thiết, tránh tình trạng đầu tư dàn trải kém hiệu quả. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cấp chính quyền địa phương có biện pháp cụ thể để sử dụng đất trong thời gian chưa xây dựng và ngăn chặn việc lấn chiếm đất.

Điều 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Địa chính, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan có liên quan thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ : Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Giáo dục và Đào tạo,
Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Tài chính,
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính,
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Đà Nẵng,
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,
- Giám đốc Đại học Đà Nẵng,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : CN, VX, NN, QHQT, KTTH,
- Lưu : KG (5), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Gia Khiêm
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 861/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư Đại học Đà Nẵng giai đoạn I do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.167.74