Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 804/QĐ-UBND 2020 khai thác một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Lào Cai

Số hiệu: 804/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Trịnh Xuân Trường
Ngày ban hành: 31/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 804/-UBND

Lào Cai, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG KHU VỰC NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 27/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

Căn cứ Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 53/TTr-SNN ngày 27/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn cho các đơn vị sự nghiệp quản lý, khai thác, với các nội dung sau:

1. Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã (thực hiện thí điểm quản lý, khai thác công trình trong thời gian 01 năm).

2. Số lượng công trình và thông tin chi tiết các công trình tại Phụ lục kèm theo.

3. Phương án thu tiền sử dụng nước:

- Năm đầu thu tiền sử dụng nước theo Quyết định quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Sau 01 năm, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã báo cáo tài chính và xây dựng phương án giá tiền nước đối với từng công trình cụ thể đúng theo Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Chính sách hỗ trợ: Được hưởng các chính sách hỗ trợ hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức, biên chế: Các đơn vị được giao quản lý, khai thác công trình sử dụng bộ máy, biên chế hiện có để thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình; được sử dụng kinh phí thu từ tiền sử dụng nước để thuê thêm lao động (nếu cần).

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì các công trình được giao theo các quy định hiện hành, đảm bảo công trình phát huy hiệu quả đầu tư, thực hiện ghi tăng tài sản theo giá trị khi có Quyết định phê duyệt quyết toán công trình đối với các công trình được đầu tư mới hoặc theo giá trị tài sản theo dõi hàng năm đối với các công trình đã được đầu tư trước năm 2019.

2. Ủy ban nhân dân xã đang quản lý, vận hành các công trình nêu tại Điều 1 Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quản lý công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có trách nhiệm kiểm kê, đánh giá, bàn giao lại công trình cho Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, thị xã trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực và thực hiện ghi giảm tài sản theo quy định; phối hợp với Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, thị xã trong việc vận động nhân dân sử dụng, nộp tiền sử dụng nước và bảo vệ công trình đúng theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương đánh giá hiệu quả việc thực hiện thí điểm giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn sau khi kết thúc thí điểm, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã có công trình; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Chi cục Thủy lợi (03 bản);
- CVP, PCVP2;
- BBT Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH2, NLN1,2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CNSH GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ, KHAI THÁC
(Kèm theo Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

STT

Tên công trình

Địa điểm

Năm đưa vào sử dụng

Quy mô thiết kế

Ghi chú

 

Công suất (m3/ngày đêm)

Số hộ (hộ)

I

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn

 

1

CNSH Trung tâm xã Liêm Phú

Huyện Văn Bàn

2020

178

321

 

 

2

CNSH Trung tâm xã Võ Lao + Chiềng 6,7,8

Huyện Văn Bàn

2007

230

425

 

 

3

CNSH Na Phả + Cốc Mui xã Bản Xen

Huyện Mường Khương

2020

95

188

 

 

4

CNSH Na Nối xã Bản Xen

Huyện Mường Khương

2021

91

180

 

 

II

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Bàn

 

1

CNSH Làn 1 xã Khánh Yên Trung

Huyện Văn Bàn

2008

92

220

 

 

III

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bát Xát

 

1

CNSH Tả Tà Lé, xã Trung Lèng Hồ

Huyện Bát Xát

2020

71.3

158

 

 

IV

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Khương

 

1

CNSH thôn La Pán Tẩn xã La Pán Tẩn

Huyện Mường Khương

2019

22

75

 

 

V

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Sa Pa

 

1

CNSH thôn Giàng Tra xã Tả Phìn

Thị xã Sa Pa

2013

25

80

 

 

VI

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bảo Thắng

1

CNSH An Thành + Đá Đen xã Phố Lu

Huyện Bảo Thắng

2020

109

227

 

VII

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà

1

CNSH thôn Sân Bay xã Thải Giàng Phố

Huyện Bắc Hà

2020

24

79

 

VIII

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bảo Yên

1

CNSH thôn Tạng Què, Khuổi Phường, Nà Pồng xã Vĩnh Yên

Huyện Bảo Yên

2015

90

228

 

IX

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Si Ma Cai

1

CNSH thôn Lao Chải xã Sán Chải

Huyện Si Ma Cai

2020

30

60

 

 

Tổng (12 công trình)

 

1,057

2,241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 804/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 về giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


845

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!