Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030

Số hiệu: 80/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 13/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN D’RAN, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Xét Văn bản số 983/TTr-UBND ngày 06/7/2016 của UBND huyện Đơn Dương và văn bản số 262/SXD-QHKT ngày 26/12/2016 của Sở Xây dựng về việc thẩm định nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương đến năm 2030, cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: UBND huyện Đơn Dương.

2. Tchức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch và dự toán: Trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng Lâm Đồng.

3. Vị trí và quy mô quy hoạch:

- Vị trí: thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương;

- Quy mô:

+ Dân số đô thị đến năm 2030: khoảng 18.000 đến 21.000 dân;

+ Diện tích: phạm vi lập quy hoạch trực tiếp là trung tâm thị trấn D’Ran khoảng 350 ha, phạm vi nghiên cứu quy hoạch là toàn bộ thị trấn D’Ran khoảng 13.644ha.

4. Mục tiêu quy hoạch: triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014.

5. Nhiệm vụ, nội dung quy hoạch và thành phần hồ sơ quy hoạch theo khoản 2 văn bản thẩm định nhiệm vụ, dự toán khảo sát, quy hoạch số 262/SXD-QHKT ngày 26/12/2016 của Sở Xây dựng và các quy định hiện hành.

6. Tổng dự toán: 1.314.545.000 đ (Một tỷ, ba trăm mười bốn triệu, năm trăm bốn mươi lăm ngàn đồng). Trong đó:

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:

55.671.000 đồng.

- Chi phí lập đồ án quy hoạch:

605.220.000 đồng.

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch:

10.122.000 đồng.

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:

46.760.000 đồng;

- Chi phí quản lý quy hoạch:

42.911.000 đồng.

- Chi phí công bố quy hoạch (dự nguồn):

16.506.000 đồng.

- Chi phí lấy ý kiến cộng đồng dân cư (dự nguồn):

11.004.000 đồng.

- Chi phí khảo sát địa hình:

526.351.000 đồng.

7. Nguồn kinh phí: ngân sách tỉnh.

Điều 2.

1. Việc lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng Luật Đấu thầu và tuân thủ các quy định về điều kiện, năng lực của các tchức, cá nhân khi lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ nội dung quyết định này và các quy định hiện hành của của Nhà nước đtổ chức triển khai thực hiện.

3. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các yêu cầu của cơ quan thẩm định tại văn bản số 262/SXD-QHKT ngày 26/12/2016; chi phí công bố, lấy ý kiến về quy hoạch phải được lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết làm cơ sở triển khai thực hiện và căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước để thanh quyết toán.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tnh;
-
Như Điều 3;
-
Lưu: VT, XD2.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


657

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196