Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 794/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 01/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 794/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy vả thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ các văn bản của Bộ Xây dựng số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng; số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt; Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa; số 1779/BXD-CP ngày 16/8/2007 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng; số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu cấu kiện và kết cấu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 192/TTr-SXD ngày 11/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước.

Bộ đơn giá xây dựng công trình gồm 05 tập (có bộ đơn giá kèm theo), cụ thể:

- Tập 1: “Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng”;

- Tập 2: “Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt”;

- Tập 3: “Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát”;

- Tập 4: “Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa”;

- Tập 5: “Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng”.

Điều 2. Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân lập, thẩm tra, xét duyệt tổng mức đầu tư, dự toán, tổng dự toán các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Khi có biến động về giá, tiền lương trong xây dựng công trình, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan trình UBND tỉnh kịp thời ban hành hoặc công bố các hệ số điều chỉnh.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá này.

Điều 4. Quyết định này thay thế các Quyết định của UBND tỉnh số 99/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt; số 100/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát; số 101/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 5;
- LĐVP, CV: P.SX (T98);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 794/QĐ-UBND ngày 01/04/2011 công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.441

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!