Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7751/QĐ-UB năm 2001 ban hành tạm thời đơn giá: công tác đo cắm mốc giới, đo gắn toạ độ, tính diện tích, đo cắm mốc chia lô đất và số hoá bản đồ phục vụ công tác khảo sát xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 7751/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 14/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

S: 7751/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI ĐƠN GIÁ: CÔNG TÁC ĐO CẮM MỐC GIỚI, ĐO GẮN TOẠ ĐỘ, TÍNH DIỆN TÍCH, ĐO CẮM MỐC CHIA LÔ ĐẤT VÀ SỐ HOÁ BẢN ĐỒ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- n cứ Luật Tchc Hội đồng nhânn và U ban nhân dân;
- n cứ Nghị định s52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị đnh s
12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 ca Chính ph;
- Xét đnghị ca Giám đc Sở Đa cnh N đất tại văn bn s5001/ĐC- NĐ ngày 15/10/2001 và đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại T trình số 1389/TTr-BĐG ngày 29/11/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Ban nh tm thời kèm theo Quyết đnh y đơn giá 4 công vic gm: Công tác đo cm mc, đo cắm mc chia lô đất và shoá bản đồ (có phlục kèm theo).

Đơn gy là cơ sở để quản lý vốn đầu XDCB xác đnh giá trị dtoán kho sát xây dng, phục vụ công tác lp kế hoạch và xác đnh giá xét thầu công tác kho sát xây dựng các ng trình trên đa n Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Đơn giá trên có hiu lực áp dng từ ngày 01 tháng 12 năm 2001.

Điều 3: Giám đốc Sxây dựng chu trách nhiệm hướng dn áp dụng, qun lý thực hin và phối hp vi các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu, giải quyết các biến động vgiá, giải quyết các vưng mc trong quá trình thực hin, trình UBND Thành phố và Bộ Xây dựng gii quyết nhng nội dung vượt quá thẩm quyn.

Điều 4: Chánh n phòng HĐND các qun, huyn và các chủ đu tư các công trình xây dựng trên địa n Thành phố Hà Ni chịu trách nhiệm thi nh quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhn:
- Như điu 4
- B Xây dựng
- Đ/c Ch tịch UBND TP (để b/c)
- c đ/c PCTUBND TP
- PVP, TH, KT, Xth
- u VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ

Ban hành kèm theo quyết định số 7751/QĐ-UB ngày 14/12/2001 ca UBND Thành phố Hà Ni.

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ BAN HÀNH TM THI

Đa hình cấp 3

Địa hình cấp 4

Đa hình cấp 5

1

Đo cắm mốc giới

điểm

195,289

243,119

300,175

2

Đo cắm chia đất

điểm

79,347

95,051

108,907

3

Đo gắn toạ độ, tính din ch

điểm

119,849

142,345

164,841

4

Số hoá bản đ

 

 

 

 

 

Bản đồ 1/200

ha

114,229

118,836

128,904

 

Bản đồ 1/500

ha

59,060

66,398

73,736

 

Bản đồ 1/1000

ha

29,038

37,221

42,190

 

Bản đồ 1/2000

10ha

76,200

106,684

119,610

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7751/QĐ-UB năm 2001 ban hành tạm thời đơn giá: công tác đo cắm mốc giới, đo gắn toạ độ, tính diện tích, đo cắm mốc chia lô đất và số hoá bản đồ phục vụ công tác khảo sát xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.962
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118