Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 761/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Hà Nội

Số hiệu: 761/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 17/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 35/TTr-SNN ngày 07/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm:

- Cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm công nghiệp: 08 cơ sở;

- Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: 08 cơ sở;

- Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung quy mô nhỏ: 13 cơ sở.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định.

- Tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn Thành phố kịp thời, phù hợp thực tiễn.

2. Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các sở, ngành, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

3. y ban nhân dân các huyện, thị xã: Tổ chức triển khai thực hiện Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND Thành phố: Số 5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020; số 5146/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020; số 2193/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020; số 5003/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 1 tại Quyết định số 5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
(để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUB: các PCVP, các Phòng: KT,
 ĐT, TKBT, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

PHỤ LỤC

MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Tên cơ sở, dự án

Diện tích

(ha)

Công suất giết mổ thiết kế (tấn/ngày)

Tỷ lệ sơ chế, chế biến (%)

Trâu bò

Lợn

Gia cầm

 

I

CƠ SỞ GIẾT MỔ CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

1

Cơ sở giết mổ gia cầm Phú Nghĩa - Chương Mỹ

2.5

 

 

115

100

2

Cơ sở giết mổ lợn Phú Nghĩa - Chương Mỹ

5.6

 

160

 

100

3

Cơ sở giết mổ gia súc Đông Thành - Đông Anh

3.1

75

 

 

100

4

Cơ sở giết mổ gia súc Foodex - Đan Phượng

2.1

 

60

 

100

5

Cơ sở giết mổ gia súc Lệ Chi - Gia Lâm

2.5

 

60

 

100

6

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Minh Hiền - Thanh Oai

1.2

 

35

10

100

7

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Vinh Anh - Thường Tín

1.6

 

42

36

100

8

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Minh Phú - Sóc Sơn

5-10

5

20

5

100

II

CƠ SỞ GIẾT MỔ TẬP TRUNG

 

 

 

 

 

1

Điểm giết mổ tại xã Hồng Phong - Chương Mỹ

0.5

 

18

 

 

2

Điểm giết mổ tại xà Tốt Động - Chương Mỹ

0.8

 

70

 

 

3

Điểm giết mổ tại xã ThAn - Đan Phượng

0.7

13

8

5

 

4

Điểm giết mổ tại xã Liên Mạc - Mê Linh

1 - 1.5

 

30

1

 

5

Điểm giết mổ tại Sen Chiểu - Phúc Thọ

1

 

35

 

 

6

Điểm giết mổ tại Minh Trí - Sóc Sơn

0.5 - 1

 

15

5

 

7

Khu giết mổ tại xã Bình Minh - Thanh Oai

10

20

40

36

 

8

Khu giết mổ tại xã Thắng Lợi - Thường Tín

5 - 10

 

30

40

 

III

CƠ SỞ GIẾT MỔ TẬP TRUNG QUY MÔ NHỎ

 

 

 

 

 

1

Điểm giết mổ tại thị trấn Chúc Sơn - Chương Mỹ

1

 

30

 

 

2

Điểm giết mổ tại xã Đại Yên - Chương Mỹ

0.5 - 1

 

 

7

 

3

Điểm giết mổ tại xã Kim Sơn - Gia Lâm

0.5 - 1

10

 

 

 

4

Điểm giết mổ tại thị trấn Đại Nghĩa - Mỹ Đức

2

 

20

5

 

5

Điểm giết mổ tại xã Hoàng Long - Phú Xuyên

0.5 - 1

 

15

2

 

6

Điểm giết mổ tại xã Quang Lãng - Phú Xuyên

3 - 4

90

 

 

 

7

Điểm giết mổ tại xã Cấn Hữu - Quốc Oai

1 - 1.5

 

15

3

 

8

Điểm giết mổ tại xã Bắc Phú - Sóc Sơn

1

 

15

2

 

9

Điểm giết mtại xã Thanh Xuân - Sóc Sơn

0.5 - 1

 

8

1

 

10

Điểm giết mổ tại xã Cổ Đông - Sơn Tây

1

3

16

3

 

11

Điểm giết mổ tại xã Thanh Mỹ - Sơn Tây

1 - 1.5

10

20

3

 

12

Điểm giết mổ tại xã Phương Trung - Thanh Oai

0.5 - 1

 

8

1

 

13

Điểm giết mổ tại Cụm công nghiệp Vân Đình - ng Hòa

0.5 - 1

 

8

6

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 761/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 phê duyệt "Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.163

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!