Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 75/2001/QĐ-UB ban hành bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 75/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 10/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 75/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Công văn số 01/BXD-VKT ngày 02/01/2001 của Bộ Xây dựng về việc lập đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản theo các quy định mới ;
Căn cứ Công văn số 1371/BXD-VKT ngày 07/8/2001 của Bộ Xây dựng về việc thỏa thuận ban hành đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh ;
Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, tờ trình số 735/SXD-KT ngày 16/8/2001, về việc xin ban hành Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành “Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh” gồm 3 phần :

Phần 1 : Đơn giá sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc.

Phần 2 : Đơn giá sửa chữa cầu, đường bộ.

Phần 3 : Đơn giá sửa chữa cầu, đường sắt.

Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt dự án đầu tư, lập kế hoạch đầu tư, lập dự toán và thanh quyết toán các khối lượng sửa chữa hoàn thành trong xây dựng cơ bản tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với những công trình có tính chất đặc biệt của thành phố được áp dụng đơn giá riêng, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Sở Xây dựng xem xét cụ thể. Sở Xây dựng có trách nhiệm tập hợp lại các đơn giá riêng thực hiện trong 1 năm trình Bộ Xây dựng ban hành áp dụng để rộng rãi trên địa bàn thành phố.

Đối với những công tác xây lắp chưa có đơn giá, hoặc có điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện cung ứng vật liệu khác biệt với quy định trong đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản thì chủ đầu tư cùng các bên nhận thầu căn cứ vào thiết kế, điều kiện thi công và các định mức chi tiết (định mức thi công) để lập đơn giá của các loại công tác đó gởi cho Sở Xây dựng thành phố xem xét giải quyết cụ thể làm cơ sở thanh toán. Trong 6 tháng Sở Xây dựng tập hợp trình Bộ Xây dựng thỏa thuận để Ủy ban nhân dân thành phố ban hành áp dụng.

Đối với những công trình sử dụng nguồn vốn của thành phố, nhưng xây dựng ở những địa phương khác, sẽ áp dụng đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh. Riêng giá vật liệu sẽ áp dụng theo đơn giá của địa phương có công trình của thành phố xây dựng.

Khi có biến động về giá, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Liên Sở Tài chánh-Vật giá - Xây dựng ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá thích hợp, có tham khảo ý kiến của các ngành quản lý tổng hợp về xây dựng cơ bản. Trường hợp xét thấy cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản mới.

Đối với công tác sửa chữa nhà, duy tu cầu, đường bộ, vỉa hè trong tập đơn giá đã ban hành theo quyết định số 4232/QĐ-UB-QLĐT ngày 27/7/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố, nếu danh mục đơn giá của các công tác này trùng với danh mục trong bộ đơn giá này thì áp dụng theo bộ đơn giá này.

Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ đơn giá này.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng in ấn và phát hành đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản, theo tinh thần Thông báo số 45/TB-VP ngày 6/4/2001 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (mục 8).

Điều 2.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc các đơn vị phản ảnh cho Sở Xây dựng để giải quyết. Trong trường hợp không giải quyết được Sở Xây dựng sẽ xin ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2001.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2  
- Bộ Xây dựng (thay b/c)  
- TTUB : CT, PCT/ĐT, TM
- VPHĐ-UB : Tổ TM, ĐT
- Lưu (ĐT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 75/2001/QĐ-UB ban hành bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.924

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158