Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 747/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 16/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 747/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BXD ngày 18/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công, mối quan hệ công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, là người đứng đầu Bộ Xây dựng và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về quản lý nhà nước các lĩnh vực được Chính phủ giao trên phạm vi cả nước, về tổ chức, hoạt động của Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt hoạt động của Bộ; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ lớn, quan trọng, mang tính chiến lược trong tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.

2. Bộ trưởng phân công các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng trong từng lĩnh vực công tác của Bộ, ngoại trừ những công việc do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Thứ trưởng được thay mặt Bộ trưởng sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc được phân công. Bộ trưởng, Thứ trưởng không giải quyết các công việc không thuộc thẩm quyền của lãnh đạo Bộ.

Bộ trưởng phân công một Thứ trưởng làm nhiệm vụ thường trực để giúp Bộ trưởng điều phối các hoạt động chung của cơ quan Bộ theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và theo yêu cầu chỉ đạo của Bộ trưởng. Thứ trưởng thường trực ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo lĩnh vực được phân công, còn thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết các công việc do Bộ trưởng trực tiếp phụ trách khi Bộ trưởng không có mặt tại cơ quan Bộ.

3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Thứ trưởng chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về những quyết định của mình.

Thứ trưởng phải kịp thời báo cáo Bộ trưởng những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa Bộ Xây dựng với các Bộ, ngành, địa phương; những vấn đề do Thủ tưng Chính phủ, các Phó Thủ tướng hoặc các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước trực tiếp chỉ đạo.

Trong khi thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan tới lĩnh vực chuyên ngành hoặc địa phương do Thứ trưởng khác phụ trách thì các Thứ trưởng chủ động trao đổi, phối hợp với nhau để giải quyết; trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau hoặc liên quan tới lĩnh vực, địa phương do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thì Thứ trưởng đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

4. Ngoài các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành được phân công, các Thứ trưởng có trách nhiệm trao đổi, tìm hiểu, nắm bắt tình hình chung về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Trong trường hợp đột xuất hoặc khi cần thiết, Bộ trưởng có thể giao Thứ trưởng giải quyết các công việc cụ thể ngoài lĩnh vực chuyên ngành được phân công phụ trách, hoặc các công việc cụ thể thuộc lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách khi Thứ trưởng đó không có mặt tại cơ quan Bộ.

5. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành các công việc cụ thể được phân công, Bộ trưởng, Thứ trưởng đy mạnh việc phân cấp, ủy quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của mình. Bộ trưởng, Thứ trưởng không trực tiếp giải quyết các vấn đề đã phân cấp, ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, nhưng trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh, chấm dứt hoặc hủy bỏ việc phân cấp, ủy quyền nếu xét thấy Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ không tuân thủ các quy định của pháp luật hoặc không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của mình.

6. Bộ trưởng và các Thứ trưởng duy trì các cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ định kỳ trong tháng, ngoài ra khi cần thiết còn có các cuộc giao ban, hội ý đột xuất để phối hợp xử lý công việc. Nội dung họp giao ban, hội ý lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng quyết định hoặc do các Thứ trưởng đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, xin ý kiến các Thứ trưởng có liên quan và báo cáo Bộ trưởng quyết định về nội dung, thời gian họp giao ban, hội ý.

7. Trong trường hợp cần thiết, hoặc khi Thứ trưởng vắng mặt, Bộ trưởng trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Thứ trưởng. Việc phân công công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng (quy định tại Điều 3 của Quyết định này), tùy theo tình hình thực tế, Bộ trưởng sẽ xem xét, điều chỉnh để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ.

Điều 2. Nội dung công tác được phân công và trách nhiệm, quyền hạn của Thứ trưởng

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Bộ trưởng và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ được giao; trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Thứ trưởng có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; hệ thống quy chun, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực mình phụ trách để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt hoặc Bộ trưởng ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản đó sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực do mình phụ trách; kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đề nghị Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc Bộ trưởng quyết định theo thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, pháp luật cho phù hp; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực được phân công phụ trách theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên theo dõi, xử lý các vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm của Bộ và các vấn đề mà giữa các Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ không thống nhất được ý kiến trong các lĩnh vực được phân công phụ trách. Chủ động quan hệ với các cơ quan, tổ chức, các hội nghề nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực do mình phụ trách. Đxuất với Bộ trưởng các chủ trương, chính sách, phương thức, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ đối với các lĩnh vực được phân công.

4. Thứ trưởng không xử lý các vấn đề không được Bộ trưởng phân công và những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Bộ và Bộ trưởng.

Điều 3. Phân công công tác cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng:

a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng; những công việc thuộc thẩm quvền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Kế hoạch, chương trình công tác của Bộ; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng và Chính phủ.

- Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng; các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

- Chỉ đạo chung về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở; công tác lập, thẩm định và tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng, việc xây dựng và thực hiện các định hướng, chiến lược, chương trình, dự án quốc gia về phát triển đô thị và nhà ở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

- Công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.

- Công tác kế hoạch, đầu tư, ngân sách nhà nước; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng; công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên phạm vi cả nước; công tác thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Thực hiện nhiệm vụ: Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc khối Cơ quan Bộ Xây dựng.

c) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

2. Thứ trưởng Cao Lại Quang:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thứ trưởng thường trực theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng và tại Quyết định này.

b) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Phụ trách chung về xây dựng hệ thống cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia của ngành Xây dựng; công tác pháp chế ngành Xây dựng; công tác cải cách hành chính ngành Xây dựng.

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách.

- Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội, dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới của Bộ Xây dựng.

- Phụ trách chung về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Xây dựng.

- Công tác văn phòng, quy chế, lề lối làm việc của khối cơ quan Bộ.

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam.

c) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

3. Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng.

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách; hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành Xây dựng.

- Công tác thông tin và truyền thông ngành Xây dựng; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm của ngành Xây dựng; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng.

- Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa ngành Xây dựng; hoạt động đầu tư ra nước ngoài của ngành Xây dựng.

- Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng.

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Viện Vật liệu xây dựng; Trung tâm Thông tin; Báo Xây dựng; Tạp chí xây dựng; Nhà xuất bản Xây dựng; Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

4. Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng (bao gồm: lập và Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; điều kiện, năng lực hành nghề hoạt động xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; cấp giấy phép xây dựng); tham gia ý kiến đối với thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư xây dựng do chủ đầu tư là các cơ quan, đơn vị, tổ chức ngoài Bộ gửi xin ý kiến Bộ Xây dựng. Tham gia ý kiến về việc thành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tham gia ý kiến về việc doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đăng ký hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách.

- Công tác quản lý chất lượng, tiến độ tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia.

- Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

- Chỉ đạo lĩnh vực cơ khí xây dựng; công tác an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng.

- Công tác quốc phòng - an ninh, phòng chống lụt bão.

- Thực hiện nhiệm vụ: Trưởng ban chỉ huy quân sự, Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ Xây dựng; tạm thời kiêm nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

- Thực hiện nhiệm vụ: Ủy viên Ban chỉ đạo nhà nước, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo tại Dự án Thủy điện Sơn La và các dự án, công trình trọng điểm quốc gia khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Tổng công ty Xây dựng số 1, Tổng công ty Vật Liệu xây dựng số 1, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

5. Thứ trưởng Trần Văn Sơn:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng.

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách; thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển và quản lý các loại dịch vụ công; các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, định hướng phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

- Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia; công tác quản lý kinh tế xây dựng, tài chính kế toán tại các dự án đầu tư xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư.

- Công tác quản lý tài chính kế toán, lao động, tiền lương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ; công tác y tế ngành Xây dựng.

- Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ.

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng; tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Viện Kinh tế xây dựng; Bệnh viện Xây dựng; Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

6. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc.

- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tính từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra.

- Các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, thiết kế điển hình, công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng được Bộ trưởng giao.

- Các nhiệm vụ cụ thể về thẩm định, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng được Bộ trưởng giao.

- Công tác kiến trúc, quy hoạch các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư; chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng cụ thể do Bộ làm chủ đầu tư được Bộ trưởng giao.

- Công tác đào tạo ngành Xây dựng theo các bậc đào tạo: sau đại học, đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề.

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn; các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Cao đẳng Xây dựng số 1, Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị, Cao đẳng Xây dựng Nam Định, Trung cấp Xây dựng số 4, Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

7. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị.

- Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng.

- Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng.

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách.

- Công tác hợp tác quốc tế ngành Xây dựng; theo dõi, phụ trách chung về lĩnh vực ODA của ngành Xây dựng.

- Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; cán bộ chính quyền đô thị các cấp; cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước.

- Thực hiện nhiệm vụ: Thành viên Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; các trường: Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Đại học Xây dựng Miền Trung, Đại học Xây dựng Miền Tây, Cao đẳng Xây dựng s2, Cao đẳng nghề LILAMA2.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

8. Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về quy hoạch và đầu tư xây dựng nông thôn mới.

- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam, tính từ thành phố Đà Nng trở vào.

- Các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng được Bộ trưởng giao.

- Các nhiệm vụ cụ thể về thẩm định, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế về lĩnh vực quy hoạch xây dựng được Bộ trưởng giao.

- Chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng cụ thể do Bộ làm chủ đầu tư được Bộ trưởng giao.

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1050/QĐ-BXD ngày 14/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
-
VP Chính phủ; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy
ban nhân dân, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 747/QĐ-BXD ngày 16/08/2012 về phân công công tác của Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.925

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143