Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 679/QĐ-TTg năm 1998 thành lập và phê duyệt giai đoạn I Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Hoa tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 679/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 01/08/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 679/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT GIAI ĐOẠN I DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP KIM HOA TỈNH VĨNH PHÚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (tờ trình số 592/HC-UB ngày 26 tháng 5 năm 1998 và tờ trình số 847/HC-UB ngày 21 tháng 7 năm 1998), ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tờ trình số 4953/BKH-VPTĐ ngày 17 tháng 7 năm 1998),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu công nghiệp Kim Hoa được tổ chức và hoạt động theo quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

Điều 2. Phê duyệt Giai đoạn I Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc với các nội dung sau :

1. Tên dự án : Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư : Công ty Tiếp thị - Đầu tư nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có trụ sở chính tại 164 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Mục tiêu dự án : Tạo mặt bằng, xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải...nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng được tạo ra trong khu công nghiệp.

4. Địa điểm xây dựng : Thuộc các xã : Kim Hoa, Phúc Thắng, Thanh Lâm, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Diện tích đất sử dụng : Tổng diện tích quy hoạch là 264,41 ha, trong đó giai đoạn I là 50 ha, sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

6. Tổng mức vốn đầu tư của giai đoạn I là 95,314 tỷ đồng Việt Nam.

7. Nguồn vốn : Vốn tự có, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Thời gian xây dựng : 4 năm kể từ khi có quyết định cho thuê đất. Trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải làm đầy đủ mọi thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng.

9. Thời gian hoạt động : 50 năm kể từ ngày ký quyết định đầu tư.

Điều 3. Công ty Tiếp thị - Đầu tư nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được vay một phần vốn ưu đãi của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và được hưởng các ưu đãi tài chính theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 4. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào để đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, bảo đảm hoạt động có hiệu quả cho khu công nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, các Bộ trưởng : Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp, Quốc phòng, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Tiếp thị - Đầu tư nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 
Nơi nhận :
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ, 
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
  Tài chính, Quốc phòng, Công nghiệp,
  Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh Tế Trung ương, 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
- Tổng cục Địa chính,
- Tổng cục Hải quan,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,
- Công ty Tiếp thị - Đầu tư nông nghiệp và PTNT,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Tôn,
   các Vụ : KTN, KTTH, TH,
- Lưu :  BQL các KCNVN , Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 


Ngô Xuân Lộc

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 679/QD-TTg

Hanoi, August 01, 1998

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF KIM HOA INDUSTRIAL PARK IN VINH PHUC PROVINCE AND THE APPROVAL OF PHASE I OF THE INVESTMENT PROJECT FOR CONSTRUCTION AND COMMERCIAL OPERATION OF INFRASTRUCTURE THEREIN

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones and Hi-Tech Parks issued together with Decree No. 36-CP of April 24, 1997 of the Government;
Pursuant to the Regulation on Investment and Construction Management issued together with Decree No. 42-CP of July 10, 1996 of the Government and Decree No. 92-CP of August 23, 1997 of the Government;
At the proposal of the president of the People's Committee of Vinh Phuc province (in Report No. 592/HC-UB of May 26, 1998 and Report No. 847/HC-UB of July 21, 1998), and proceeding from the evaluation comments of the Minister of Planning and Investment (in Report No. 4953/BKH-VPTD of July 17, 1998),

DECIDES:

Article 1.- To establish Kim Hoa industrial park in Vinh Phuc province.

Kim Hoa industrial park shall be organized and operate under the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones and Hi-Tech Parks issued together with Decree No. 36-CP of April 24, 1997 of the Government.

Article 2.- To approve phase I of the investment project for construction and commercial operation of infrastructure of Kim Hoa industrial park, Vinh Phuc province, with the following contents:

1. Name of the project: Investment in construction and commercial operation of the infrastructure of Kim Hoa industrial park, Vinh Phuc province.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 679/QĐ-TTg năm 1998 thành lập và phê duyệt giai đoạn I Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Hoa tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.623
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197