Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65/2001/QĐ-UB ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 65/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 31/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2001 

 

 QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng ;
Căn cứ Thông tư số 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng ;
Căn cứ quyết định số 28/2000/QĐ-BXD ngày 15/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành bảng giá ca máy khảo sát xây dựng ;
Căn cứ công văn số 1094/BXD-VKT ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Bộ Xây dựng về việc thỏa thuận ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, công văn số 620/SXD-KT ngày 12/7/2001 về việc xin ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành “Đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh”.

Bộ đơn giá khảo sát khu vực thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở để lập và thẩm tra dự toán, thanh quyết toán công tác khảo sát xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Những công tác khảo sát đặc biệt cần lập đơn giá riêng, Ủy ban nhân dân thành phố, ủy quyền cho Sở Xây dựng thành phố xem xét cụ thể, trình Bộ Xây dựng thỏa thuận và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành áp dụng trên địa bàn thành phố.

Khi có biến động về giá, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Liên Sở Tài chánh-Vật giá - Sở Xây dựng ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá thích hợp, có tham khảo ý kiến của các ngành quản lý tổng hợp về xây dựng cơ bản. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành bộ đơn giá khảo sát mới.

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ đơn giá này.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng in ấn và phát hành bộ đơn giá khảo sát này, theo tinh thần Thông báo số 45/TB-VP ngày 06/4/2001 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (mục 8).

Điều 2.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, các ngành và Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2001 thay cho quyết định số 3894/QĐ-UB-QLĐT ngày 24/8/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành./.

Nơi nhận
- Như điều 2  
- Bộ Xây dựng (thay báo cáo)
- TTUB : CT, PCT/ĐT
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT
- Tổ ĐT
- Lưu (ĐT)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2001/QĐ-UB ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.848

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64