Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 638/QĐ-UBND 2017 công nhận thị trấn Chư Prông đạt đô thị loại V Gia Lai

Số hiệu: 638/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 07/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 638/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN CHƯ PRÔNG, HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 17/3/2017 của UBND huyện Chư Prông về việc đề nghị thẩm định Đề án phân loại đô thị thị trấn Chư Prông huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai là đô thị loại V;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 58/TTr-SXD ngày 26/6/2017 và Báo cáo thẩm định số 58/BC-SXD ngày 09/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh
- Lưu: VT, NC, CNXD.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 638/QĐ-UBND ngày 07/07/2017 công nhận thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.505

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!