Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 60/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 60/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 15/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

số: 60/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2005 CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2005 và Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2005 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1412/2005/KHĐT-TH ngày 15 tháng 3 năm 2005 và của Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị tại Tờ trình số 107/TT-QĐT ngày 17 tháng 02 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị với tổng vốn đầu tư 1.188,463 tỷ đồng, trong đó vốn của Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị 619,436 tỷ đồng, các ngân hàng cho vay theo hình thức hợp vốn 569,027 tỷ đồng (đính kèm kế hoạch đầu tư chi tiết) ; cơ cấu đầu tư như sau :

1. Các dự án vay vốn theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư (y tế, giáo dục) : 315,225 tỷ đồng ;

2. Các dự án thuộc chương trình di dời các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường : 70,0 tỷ đồng ;

3. Các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm : 330,80 tỷ đồng ;

4. Các dự án đầu tư phát triển hệ thống giao thông công cộng : 103,304 tỷ đồng ;

5. Các dự án xây dựng nhà tái định cư và nhà lưu trú cho công nhân : 75,0 tỷ đồng ;

6. Cho vay từ Quỹ xoay vòng của thành phố : 23,334 tỷ đồng ;

7. Các dự án thuộc chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố : 35 tỷ đồng ;

8. Các dự án phát triển kinh tế khác : 60 tỷ đồng ;

9. Các dự án do Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị đầu tư trực tiếp : 175,8 tỷ đồng, đầu tư vào các dự án sau :

 + Mua cổ phần của các doanh nghiệp : 20 tỷ đồng ;

 + Tham gia đầu tư nhà máy nước Thủ Đức : 80 tỷ đồng ;

 + Tham gia góp vốn đầu tư cao ốc Trung tâm Báo chí : 10 tỷ đồng ;

 + Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bệnh viện Chợ Rẫy : 15,8 tỷ đồng ;

 + Tăng vốn góp cổ phần các doanh nghiệp : 50 tỷ đồng.

Điều 2.

2.1- Cho phép Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị được giải ngân theo tiến độ và khối lượng phát sinh thực tế khi có sự khác nhau giữa khối lượng giải ngân thực tế với kế hoạch giải ngân hàng năm của Quỹ đối với các dự án trọng điểm do Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, nhưng vẫn đảm bảo trong tổng mức vốn đầu tư các dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

2.2- Trong tổng mức vốn đầu tư và cơ cấu đầu tư năm 2005, cho phép Hội đồng quản lý Quỹ được quyết định cho vay các dự án có mức tham gia của Quỹ từ 20 tỷ đồng trở xuống cho một dự án và với tổng mức vốn đầu tư cả năm là 100 tỷ đồng. Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị tự quyết định và tự chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố việc cho vay đối với các dự án này.

2.3- Trong khi chưa giao chỉ tiêu ngân sách cấp bù lãi vay năm 2005 đối với các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư, căn cứ theo dự toán cấp bù lãi suất do Quỹ lập, cho phép Sở Tài chính xem xét và giải quyết tạm ứng cho Quỹ theo số dự toán đã lập.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, KT, VX
- Các Tổ DA, ĐT, TM, CNN, VX, TH (3b)
- Lưu (TH/LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
Lê Thanh Hải 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466
DMCA.com Protection Status