Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 57/2001/QĐ-UB ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chống ngập trong mùa mưa và xử lý môi trường nước thành phố, giai đoạn 2001 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 57/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 05/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:  57/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG NGẬP TRONG MÙA MƯA VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ, GIAI ĐOẠN 2001 - 2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 02/2001/CT-UB ngày 16 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai tổ chức thực hiện 12 chương trình và công trình trọng điểm của thành phố trong giai đoạn 2001 – 2005 và kế hoạch thực hiện “Năm trật tự đô thị” trong năm 2001 ;
Thực hiện Thông báo số 119-TB/TU ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện Chương trình xử lý rác và Chương trình chống ngập nội thị trong mùa mưa ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông công chánh (công văn số 172/GT-TCCB ngày 18 tháng 6 năm 2001) về việc trình duyệt dự thảo kế hoạch thực hiện các chương trình chống ngập nội thị trong mùa mưa và chương trình xử lý rác ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình chống ngập trong mùa mưa và xử lý môi trường nước thành phố, giai đoạn 2001 – 2005 nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước để chỉnh trang đô thị, giữ gìn và đảm bảo vệ sinh môi trường nước, mỹ quan đô thị và nâng cao ý thức của nhân dân trên toàn địa bàn thành phố.

Điều 2.- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố căn cứ theo nhiệm vụ, tình hình của đơn vị và nội dung kế hoạch thực hiện Chương trình chống ngập trong mùa mưa và xử lý môi trường nước thành phố, giai đoạn 2001 – 2005 nêu tại Điều 1 để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực tham gia thực hiện kế hoạch chung nhằm đảm bảo đạt kết quả cao nhất đối với chương trình trọng điểm này của thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
 
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
- Các Báo, Đài (để tuyên truyền)
- VPHĐ-UB : các Phó Văn phòng
- Các Tổ NCTH, ĐT (3b)
- Lưu (ĐT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2001 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG NGẬP TRONG MÙA MƯA VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2001-2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57 /2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ VII và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố kỳ họp thứ 4, khóa VI về 12 chương trình, công trình trọng điểm và “Năm trật tự đô thị", Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo việc xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện cụ thể ở các ngành, các cấp có liên quan và tổng hợp những nội dung công tác chính để lập thành kế hoạch chung của thành phố, bao gồm những mục tiêu và nhiệm vụ cần tập trung thực hiện cho Chương trình chống ngập trong mùa mưa và xử lý môi trường nước giai đoạn 2001 – 2005, tạo sự chuyển biến căn bản tình hình thoát nước và môi trường của thành phố như sau :.

- I.- MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH :

- Ngăn chặn ngay và cải thiện một bước cơ bản tình trạng ô nhiễm vệ sinh môi trường nước của thành phố, giải quyết cơ bản tình trạng ngập trong mùa mưa và xử lý môi trường nước đô thị giai đoạn 2001 – 2005, từng bước xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

- Hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả các dự án thoát nước đã được nghiên cứu và phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2001 - 2005.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tổng hợp thực hiện 5 năm một cách khoa học, đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực và cụ thể ở từng ngành, từng địa phương và đơn vị có liên quan. Tổ chức tốt việc thực hiện ở các ngành các cấp nhằm đảm bảo sự thành công của Chương trình chống ngập nội thị trong mùa mưa, xử lý môi trường nước trong giai đoạn 2001 - 2005 và những năm tiếp theo.

- Vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia và tạo sự chuyển biến tích cực trong việc quản lý, bảo vệ, giữ gìn và đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thoát nước của thành phố. Đảm bảo có kế hoạch quản lý, kiểm tra để không phát sinh thêm các điểm ngập mới ; đến 2005 xóa được ít nhất 70/100 điểm ngập lớn hiện có trong nội thị. Riêng năm 2001 xóa ngập 15 điểm, giảm ngập 05 điểm.

- Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA, vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để cải tạo, đầu tư, xây dựng phát triển mới các công trình có liên quan về thoát nước, hoàn thành đúng tiến độ các dự án thoát nước ở 5 lưu vực các tuyến kênh chính của thành phố đã được phê duyệt hoặc đang triển khai thực hiện.

- Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường thành phố.

II.- CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH :

A- Các giải pháp về quản lý và kỹ thuật :

1. Cải tạo, nạo vét hệ thống kênh rạch theo qui hoạch thoát nước của thành phố, đồng thời với việc đầu tư cải tạo lớn và đồng bộ hệ thống cống thoát nước hiện hữu ; từng bước thực hiện việc hình thành 02 hệ thống thoát nước riêng (cho nước mưa và nước thải sinh hoạt, sản xuất) ở các vùng đô thị phát triển mới ; tăng cường kiểm tra việc xử lý nước thải cục bộ, ngăn chặn có hiệu quả việc gây ô nhiễm nước từ nguồn.

2. Có kế hoạch chủ động đầu tư xây dựng phát triển và quản lý tốt ngay từ đầu hệ thống thoát nước, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính của thành phố, đặc biệt tại những khu vực, đường phố chưa có công trình thoát nước và ở các khu đô thị mới.

3. Xây dựng hệ thống cống bao đối với khu vực sử dụng hệ thống cống chung hiện hữu đồng thời với kế hoạch từng bước đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, sản xuất theo quy hoạch và kế hoạch dài hạn của thành phố.

4. Thực hiện các biện pháp quản lý để đảm bảo không phát sinh thêm điểm ngập mới, tăng cường công tác xử lý và kiểm soát các điểm ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là nước thải công nghiệp.

5. Tăng cường phân cấp quản lý và nghiên cứu xã hội hóa trong đầu tư và quản lý hệ thống thoát nước, xử lý nước thải của thành phố.

6. Đảm bảo các hộ dân cư đều có hầm phân tự hoại riêng.

B- Các giải pháp về hành chánh quản lý và xã hội :

1. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo vệ hệ thống thoát nước, chống xả rác xuống kênh rạch. Xử lý hành chánh nghiêm khắc đối với những tổ chức kinh tế hoạt động sản xuất, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường nước. Có biện pháp xử lý thích đáng để bắt buộc các cơ sở sản xuất phải xử lý nước thải trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của thành phố.

2. Xây dựng đầy đủ các quy chế về quản lý, bảo trì và đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đô thị và xử lý nước thải theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa.

3. Tiếp tục nghiên cứu và từng bước thực hiện chủ trương xóa bao cấp trong dịch vụ thoát nước đô thị để tạo nguồn vốn bổ sung cho yêu cầu duy tu, bảo dưỡng nâng cao chất lượng quản lý, dịch vụ thoát nước đô thị và góp phần đầu tư cải tạo và phát triển nhanh mạng lưới thoát nước của thành phố.

4. Nâng cao năng lực quản lý chuyên ngành, tăng cường chế độ trách nhiệm bằng cơ chế phân công phân cấp, hợp đồng và xác định trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị có liên quan. Tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại hệ thống thoát nước, hệ thống kênh rạch và hệ thống xử lý nước thải.

Các giải pháp nêu trên mang tính chiến lược nhưng cấp bách, đòi hỏi phải có kế hoạch dài hạn, đồng bộ và khoa học, cần được chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra liên tục, đặc biệt phải có sự tham gia thiết thực của chính quyền địa phương, của các tổ chức đoàn thể quần chúng và mọi tầng lớp nhân dân. Do vậy, phải nâng cao ý thức tự giác của người dân và tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội. Phải có những giải pháp kỹ thuật, đầu tư có khoa học và hiệu quả gắn liền với các biện pháp hành chính quản lý của các địa phương và các cơ quan chuyên ngành trong thành phố để đảm bảo duy trì, bảo vệ kết quả đạt được trong từng giai đoạn thực hiện, tránh tái phát sinh các điểm ngập lụt và ô nhiễm đã được giải quyết.

III- NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG ĐƠN VỊ :

1- Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Giám đốc Công ty Thoát nước đô thị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia tích cực, với nhận thức tư tưởng sâu sắc, trên tinh thần nỗ lực cao nhất để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra, khẩn trương triển khai việc lập các Chương trình hành động cụ thể để giải quyết những vấn đề liên quan đến thoát nước đô thị và xử lý môi trường nước ở từng đơn vị, từng địa phương. Kế hoạch và chương trình hành động của các đơn vị phải thiết thực, hiệu quả và có biện pháp cụ thể khắc phục các nguyên nhân tồn tại một cách cơ bản, khả thi và đồng bộ phù hợp với điều kiện và khả năng tổ chức của từng ngành, từng cấp trong năm 2001, tổ chức thực hiện các dự án thoát nước theo kế hoạch 2001 – 2005 và chuẩn bị những dự án thoát nước cho những năm tiếp theo đến 2010, phù hợp với quy hoạch, mục tiêu và tiến độ chung của thành phố. Các dự án thoát nước phải đảm bảo khi thực hiện sẽ mang lại hiệu quả kinh tế-kỹ thuật như đã nêu ra trong các dự án đầu tư được phê duyệt.

Đảm bảo việc quản lý Nhà nước hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ đối với những dự án thoát nước thuộc mọi nguồn vốn, nhất là vốn ODA, vốn từ ngân sách.

2- Sở Văn hóa và Thông tin có kế hoạch phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và quận-huyện, các tổ chức đoàn thể quần chúng, các cơ quan thông tin đại chúng và Ủy ban nhân dân các cấp của thành phố nhằm đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền thường xuyên và sâu rộng trên các phương tiện thông tin, trong trường học, đoàn thể quần chúng, ở các khu phố, ấp, vận động mọi tầng lớp nhân dân tự giác thực hiện việc bảo vệ giữ gìn hệ thống thoát nước, phát động phong trào nhân dân toàn thành phố hưởng ứng thực hiện việc không xả rác bừa bãi. Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, dễ tiếp thu, phù hợp với mọi đối tượng, mọi tầng lớp nhân dân.

3- Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Viện quy hoạch xây dựng thành phố khi lập quy hoạch chi tiết cho từng địa phương cần phối hợp cùng Sở Giao thông công chánh và các quận-huyện cần xác định cụ thể nhu cầu duy trì các vùng đất nông nghiệp, cây xanh, mặt nước. Có yêu cầu nhứt thiết phải quản lý để làm chức năng điều tiết thoát nước ; xác định và quản lý chặt chẽ quỹ đất hành lang của các tuyến kênh rạch dành phục vụ mục đích cải tạo kênh thoát nước (đặc biệt đối với các quận mới) theo quy hoạch của thành phố đã duyệt. Xác định và ban hành cao trình san lắp cho từng khu vực đầu tư, xây dựng để tránh ngập nước do triều cường và ngập cục bộ.

4- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giao thông công chánh thành phố hướng dẫn cho các chủ đầu tư trong quá trình nghiên cứu dự án và thẩm định chặt chẽ các yêu cầu về xử lý nước thải trong từng dự án đầu tư phát triển xây dựng công trình mới. Sở Giao thông công chánh cùng với Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các đơn vị quản lý thoát nước (theo phân cấp) chịu trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ về qui định thoát nước tại các công trình, dự án và nghiệm thu hệ thống thoát nước trước khi khai thác, sử dụng.

5- Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường quản lý chặt chẽ để các Khu công nghiệp và dân cư tập trung, các bệnh viện, khu dịch vụ lớn, đảm bảo nước thải ô nhiễm phải được xử lý cục bộ đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải nước vào hệ thống cống chung của thành phố. Chủ động nghiên cứu, đề xuất kiến nghị với Bộ Khoa học-Công nghệ và Môi trường ban hành quy định chung về bể tự hoại trong các hộ gia đình để tạo pháp lý cho việc thực hiện, kiểm tra và xử phạt.

6- Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận-huyện khi cấp phép xây dựng sửa chữa nhà ở của các hộ dân, phải yêu cầu và có biện pháp kiểm tra hữu hiệu việc xây dựng bể tự hoại cho gia đình.

7- Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở Địa chính-Nhà đất thành phố và các đơn vị có liên quan khác có trách nhiệm hướng dẫn giải quyết nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư và tổ chức thi công xây dựng đối với những dự án, công trình thuộc chương trình chống ngập nội thị, báo cáo, đề xuất kịp thời các trở ngại để Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

8- Sở Tài chánh-Vật giá phối hợp với Sở Giao thông công chánh và Công ty Cấp nước triển khai việc thu tiền thoát nước đầy đủ và sử dụng nguồn thu đúng mục đích.

9- Sở Giao thông công chánh, Công ty Thoát nước đô thị khẩn trương nghiên cứu, đề xuất những văn bản pháp quy cụ thể để tăng cường, nâng cao năng lực quản lý và đầu tư phát triển nhanh hệ thống thoát nước thành phố theo quy hoạch.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1- Sở Giao thông công chánh là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chính tổng hợp báo cáo tình hình và tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ; quyết định các vấn đề có liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các Sở-Ban-ngành và các đơn vị liên quan để kiểm tra việc triển khai thực hiện, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả định kỳ và đề xuất biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.

2- Hàng quý, Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì họp giao ban để kiểm điểm tình hình thực hiện và hàng năm cần sơ kết, tổng hợp tình hình chung báo cáo Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở Ban ngành liên quan, Công ty Thoát nước đô thị, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã căn cứ theo nhiệm vụ, tình hình của từng đơn vị và nội dung Kế hoạch này để xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện cụ thể, để phối hợp với Chương trình chống ngập nội thị trong mùa mưa và xử lý môi trường nước của thành phố ; chịu trách nhiệm tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của đơn vị mình và sơ kết, báo cáo tình hình định kỳ theo yêu cầu trên đây.

(Đính kèm danh mục tiến độ và ước toán kinh phí thực hiện những dự án thoát nước giai đoạn 2001 – 2005)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2001/QĐ-UB ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chống ngập trong mùa mưa và xử lý môi trường nước thành phố, giai đoạn 2001 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.335
DMCA.com Protection Status