Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5402/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 25/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5402/2002/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TƯ VẤN GIÚP VIỆC ĐẤU THẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU.GÓI THẦU : XL13 : “HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI KHU 1” CỦA DỰ ÁN : ĐẦU TƯ KHU DÂN CƯ VĨNH LỘC-HUYỆN BÌNH CHÁNH CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 5.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu ; Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu và Thông tư 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu ;
Căn cứ Nghị định 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 20/01/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án đầu tư khu dân cư Vĩnh Lộc-huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 4437/QĐ-UB ngày 28/10/2002 của ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 dự án đầu tư khu dân cư Vĩnh Lộc-huyện Bình Chánh, trong đó có kế hoạch đấu thầu gói thầu XL13 : “Hệ thống thoát nước thải khu 1” ;
Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-UB ngày 26/4/2002 của ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình san nền khu tái định cư, san nền khu kinh doanh, hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt, trạm xử lý nước thải thuộc khu dân cư Vĩnh Lộc (Bình Chánh) ;
Xét Tờ trình số 51/TT-DCVL ngày 29/11/2002 của Ban Quản lý dự án khu dân cư Vĩnh Lộc kèm hồ sơ trình đề nghị duyệt tư vấn giúp việc đấu thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL13 : “Hệ thống thoát nước thải khu 1” thuộc dự án đầu tư khu dân cư Vĩnh Lộc-huyện Bình Chánh ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 5043/TT-KHĐT ngày 09/12/2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Duyệt tư vấn giúp việc đấu thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL13 : “Hệ thống thoát nước thải khu 1” thuộc dự án đầu tư khu dân cư Vĩnh Lộc-huyện Bình Chánh, do Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 5 làm chủ đầu tư, nội dung như sau :

I- KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CỦA GÓI THẦU :

1. Tên gói thầu: XL13 : “Hệ thống thoát nước thải khu 1”.

2. Giá gói thầu : 3.701.000.000 đồng (ba tỷ bảy trăm lẻ một triệu đồng).

3. Nguồn tài chính : Vốn ứng trước của đơn vị thi công.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi

5. Phương thức đấu thầu : Một túi hồ sơ

6. Thời gian tổ chức đấu thầu : Sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 5 và Ban Quản lý dự án khu dân cư Vĩnh Lộc, có trách nhiệm xác định thời điểm bắt đầu, thời lượng của các bước theo đúng trình tự quy định của Quy chế đấu thầu hiện hành đối với gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi.

7. Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng : 75 ngày.

II- TƯ VẤN GIÚP VIỆC ĐẤU THẦU GÓI THẦU :

Chấp thuận chọn Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp-Bộ Xây dựng là tư vấn giúp việc đấu thầu gói thầu trên như đề nghị của chủ đầu tư.

III- HỒ SƠ MỜI THẦU CỦA GÓI THẦU :

1. Nội dung hồ sơ mời thầu được duyệt theo quyết định này là hồ sơ mời thầu do bên mời thầu trình, đã được hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu của gói thầu và quy định hiện hành.

· 2. Hồ sơ mời thầu được phê duyệt sẽ là :

· Căn cứ pháp lý để chủ đầu tư thực hiện mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu trúng thầu, theo dõi thực hiện hợp đồng giao nhận thầu và nghiệm thu về sau.

Căn cứ pháp lý để cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu XL13 : “Hệ thống thoát nước thải khu 1” thuộc dự án đầu tư khu dân cư Vĩnh Lộc-huyện Bình Chánh.

IV- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu :

1. Duyệt nội dung tiêu chuẩn và phương pháp sử dụng để đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL13 : “Hệ thống thoát nước thải khu 1”.

2. Nội dung tiêu chuẩn và thang điểm chi tiết để đánh giá hồ sơ dự thầu được duyệt kèm theo quyết định này sẽ ban hành trước thời điểm mở thầu.

Điều 2.- Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 5 chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu gói thầu XL13 : “Hệ thống thoát nước thải khu 1” thuộc dự án đầu tư khu dân cư Vĩnh Lộc-huyện Bình Chánh theo đúng quy định của Quy chế đấu thầu hiện hành và nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của quyết định này.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 5, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 5 và Thủ trưởng các Sở-ngành liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- TTUB : CT, PCT/ĐT
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT
- Tổ ĐT
- Lưu (ĐT-Tr)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 


 

Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5402/2002/QĐ-UB ngày 25/12/2002 phê duyệt tư vấn giúp việc đấu thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu. Gói thầu : XL13 : “Hệ thống thoát nước thải khu 1” Của dự án : Đầu tư khu dân cư Vĩnh Lộc-huyện Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.415

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3