Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 52/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 25/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÂY CẤM TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 902/TTr-SGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân không được phép trồng mới các cây thuộc Danh mục cây cấm trồng trên đường phố. Các cơ quan, đơn vị quản lý cây xanh đô thị có trách nhiệm lập kế hoạch thay thế dần những cây hiện có trên đường phố thuộc Danh mục cây cấm trồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Báo Sài Gòn Giải phóng ;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, TTTH, TTCB;
- Lưu:VT, (ĐTMT/TN) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

DANH MỤC

CÂY CẤM TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Hai mươi tám (28) loài cây sau đây cấm trồng trên vỉa hè và dải phân cách đường phố, là các cây có độc tố gây nguy hiểm cho người; những cây ăn quả; các cây có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường.

Stt

Loài cây

Họ thực vật

Vị trí

Ghi chú

Tên Việt Nam

Tên khoa học

Vỉa hè

Dải phân cách

1

Bã đậu

Hura crepitans L.

Euphorbiaceae

x

x

Mủ và hạt độc.

2

Bàng

Terminalia catappa L.

Combretaceae

x

x

Dễ bị sâu (gây ngứa khi đụng phải).

3

Bồ kết

Gleditsia fera (Lour.) Merr.

Caesalpiniaceae

x

x

Thân có nhiều gai rất to.

4

Các loài cây ăn quả

 

 

x

x

Cây có quả khuyến khích trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

5

Cao su

Hevea brasiliensis (A. Juss.) Muell. - Arg.

Euphorbiaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

6

Cô ca cảnh

Erythroxylum novogranatense (Morris) Hieron

Erythroxylaceae

x

x

Lá có chất cocaine gây nghiện.

7

Da, Sung

Ficus spp.

Moraceae

x

 

Các loài Da có rễ phụ làm hư hại công trình; dạng quả sung ảnh hưởng vệ sinh đường phố. Không cấm trồng đối với cây được trồng làm cây cảnh tạo tán.

8

Dừa

Cocos nucifera L.

Arecaceae

x

x

Quả to, rụng gây nguy hiểm.

9

Điệp phèo heo

Enterolobium cylocarpum (Jacq.) Griseb.

Mimosaceae

x

x

Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông); cành nhánh giòn dễ gãy.

10

Đủng đỉnh

Caryota mitis Lour.

Arecaceae

x

 

Quả có chất gây ngứa.

11

Gáo trắng

Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser

Rubiaceae

x

x

Cành nhánh giòn dễ gãy, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

12

Gáo tròn

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsd.

Rubiaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy; quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

13

Gòn

Ceiba pentandra Gaertn.

Bombacaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy; quả chín phát tán ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

14

Keo lá tràm

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

Mimosaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

15

Keo lai

Acacia mangium x Acacia auriculiformis.

Mimosaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

16

Keo tai tượng

Acacia mangium Willd.

Mimosaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

17

Lọ nồi, Đại phong tử

Hydnocarpus anthelmintica Pierre ex Laness.

Flacourtiaceae

x

x

Quả to, rụng gây nguy hiểm.

18

Lòng mức

Wrightia annamensis Eb. et Dub.

Apocynaceae

x

x

Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường.

19

Lòng mức lông

Wrightia pubescens R. Br.

Apocynaceae

x

x

Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường.

20

Mã tiền

Strychnos nux -vomica L.

Loganiaceae

x

x

Hạt có chất strychnine gây độc.

21

Me keo

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

Mimosaceae

x

 

Thân và cành nhánh có nhiều gai.

22

Mò cua, Sữa

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

Apocynaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy. Hoa có mùi, gây khó chịu cho người.

23

Sọ khỉ, Xà cừ

Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.

Meliaceae

x

x

Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông).

24

Thông thiên

Thevetia peruviana (Pres.) Merr.

Apocynaceae

x

x

Hạt, lá, hoa, vỏ cây đều có chứa chất độc.

25

Trôm hôi

Sterculia foetida L.

Sterculiaceae

x

x

Quả to, hoa có mùi.

26

Trứng cá

Muntingia calabura L.

Elaeocarpaceae

x

x

Quả khuyến khích trẻ em leo trèo; quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

27

Trúc đào

Nerium oleander L.

Apocynaceae

x

x

Thân và lá có chất độc.

28

Xiro

Carissa carandas L.

Apocynaceae

x

 

Thân và cành nhánh có rất nhiều gai.

Ghi chú: x: Vị trí cấm trồng cây.

 

PEOPLE’S COMMITTEE OF
HO CHI MINH CITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom- Happiness

---------------

No: 52/2013/QD-UBND

Ho Chi Minh, November 25, 2013

 

DECISION

PROMULGATING THE LIST OF TREES PROHIBITED FROM GROWING ON THE STREETS IN HO CHI MINH CITY

PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

Pursuant to the Law on Organization of the People’s Council and the People’s Committee dated November 26, 2003;

Pursuant to the Law on Promulgation of Legal Documents of People’s Councils and People’s Committees dated December 03, 2004;

Pursuant to the Government’s Decree No. 64/2010/ND-CP dated June 11, 2010 on management of urban green trees;

Pursuant to the Circular Number 20/2005/TT-BXD dated December 20, 2005 of the Ministry of Construction on guiding the management of urban green trees and the Circular No. 20/2009/TT-BXD dated June 30, 2009 of the Ministry of Construction on amending the Circular No. 20/2005/TT-BXD dated December 20, 2005;

Pursuant to the Decision No. 70/2010/QD-UBND dated September 17, 2010 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City promulgating the Regulation on organization and activities of the Department of Transport of Ho Chi Minh City;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECISION

Article 1. Enclosed with this Decision is the List of trees prohibited from growing on the streets in Ho Chi Minh City.

Artilcle 2. It is prohibited to grow trees on the List of trees prohibited from growing on the streets. The organizations and units managing urban green trees shall make plans to replace the existing trees on the streets which are specified in the List of prohibited trees.

Article 3. This Decision shall come into force after 10 days, from the date on which it is signed, and shall replace the Decision No. 45/2013/QD-UBND dated October 11, 2013 of the People’s Committee of the City.

Article 4. Chief of Staff of the People’s Committee of Ho Chi Minh City, Director of the Department of Transport, Chair-persons of the People's Committees in districts, wards, communes and villages, Heads of Departments, boards and sectors of the City and other related organizations and individuals shall implement this Decision./.

 

 

 

PP. PEOPLE’S COMMITTEE
PP. CHAIRMAN
DEPUTY CHAIRMAN
Nguyen Huu Tin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LIST

OF TREES PROHIBITED FROM GROWING ON THE STREETS IN HO CHI MINH CITY
(Enclosed with the Decision No. 52/2013/QD-UBND dated November 25, 2013 of the People’s Committee of the City)

The following twenty-eight (28) trees are prohibited from growing on sidewalks and central reservations. These trees are either fruit trees, trees that are toxic to humans or otherwise harmful to humans and the environment.

No.

Species

Family

Location

Notes

Vietnamese names

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Sidewalks

Central reservations

 

1

Bã đậu

Hura crepitans L.

Euphorbiaceae

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Has pus and toxic seeds.

2

Bàng

Terminalia catappa L.

Combretaceae

x

x

Easy to get wormy (can cause itchiness if being touched).

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gleditsia fera (Lour.) Merr.

Caesalpiniaceae

x

x

 Body is full of big thorns.

4

Các loài cây ăn quả

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

Fruit trees which may encourage children to climb and their fruits while falling may affect urban cleanliness.

5

Cao su

Hevea brasiliensis (A. Juss.) Muell. - Arg.

Euphorbiaceae

x

x

 Branches are brittle and fragile.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cô ca cảnh

Erythroxylum novogranatense (Morris) Hieron

Erythroxylaceae

x

x

Leaves have addictive cocaine.

7

Da, Sung

Ficus spp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

 

Roots can damage construction works; fruits affect urban cleanliness. Ornamental and shade trees are not prohibited.

8

Dừa

Cocos nucifera L.

Arecaceae

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Điệp phèo heo

Enterolobium cylocarpum (Jacq.) Griseb.

Mimosaceae

x

x

 Roots emerge on the ground (cause damages to the sidewalks and streets and can affect the traffic); branches are brittle and fragile.

10

Đủng đỉnh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arecaceae

x

 

 Fruits can cause itchiness.

11

Gáo trắng

Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser

Rubiaceae

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Branches are brittle and fragile; and the fruits can affect urban cleanliness while falling.

12

Gáo tròn

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsd.

Rubiaceae

x

x

 Branches are brittle and fragile and can affect urban cleanliness while falling.

13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ceiba pentandra Gaertn.

Bombacaceae

x

x

 Branches are brittle and fragile; and the fruits can affect urban cleanliness while falling.

14

Keo lá tràm

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

Mimosaceae

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

 Branches are brittle and fragile.

15

Keo lai

Acacia mangium x Acacia auriculiformis.

Mimosaceae

x

x

 Branches are brittle and fragile.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Keo tai tượng

Acacia mangium Willd.

Mimosaceae

x

x

 Branches are brittle and fragile.

17

Lọ nồi, Đại phong tử

Hydnocarpus anthelmintica Pierre ex Laness.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

Fruits are big and can cause danger while falling.

18

Lòng mức

Wrightia annamensis Eb. et Dub.

Apocynaceae

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19

Lòng mức lông

Wrightia pubescens R. Br.

Apocynaceae

x

x

The ripe fruits while falling and their seeds which are covered with hairs can affect the environment.

20

Mã tiền

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loganiaceae

x

x

Seeds have strychnine.

21

Me keo

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

Mimosaceae

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Body and branches are full of thorns.

22

Mò cua, Sữa

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

Apocynaceae

x

x

Branches are brittle and fragile. The smell of flowers can cause irritation to people.

23

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.

Meliaceae

x

x

The roots emerge on the ground (cause damages to the sidewalks and streets and can affect the traffic).

24

Thông thiên

Thevetia peruviana (Pres.) Merr.

Apocynaceae

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

Seeds, leaves, flowers and bark are toxic.

25

Trôm hôi

Sterculia foetida L.

Sterculiaceae

x

x

Fruits are big and flowers are smelly.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trứng cá

Muntingia calabura L.

Elaeocarpaceae

x

x

A fruit tree which may encourage children to climb and its fruits while falling may affect urban cleanliness.

27

Trúc đào

Nerium oleander L.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

Body and leaves are toxic.

28

Xiro

Carissa carandas L.

Apocynaceae

x

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Notes: x means the location prohibited from growing trees.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 về Danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.044

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!